Forbrugsgoder

KVALITETSSTANDARD

Forbrugsgoder §113
Emne Indhold
Lovgrundlag

§ 113 i Serviceloven

§ 10, stk. 4 i Serviceloven (rådgivning/træning i brug)
Hvilke behov skal ydelsen dække?

Et forbrugsgode er fremstillet til den almene forbruger og det skal

 • i væsentlig grad afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, eller
 • i væsentlig grad kunne lette den daglige tilværelse i hjemmet, eller
 • være nødvendigt for at borgeren kan udøve et erhverv.
Hvad er formålet med ydelsen? Formålet er at gøre borgeren så uafhængig og selvhjulpen som muligt, og at den pågældende kan udføre dagligdagsfunktioner, som vedkommende ellers ikke ville være i stand til uden hjælp, og hvor der i øvrigt ikke er andre personer i husstanden, der med rimelighed kan påtage sig opgaven.
Modtagere af ydelsen

Der ydes støtte til køb af forbrugsgode til borgere med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Det skal sikres, at de behandlings-, træningsmæssige samt andre muligheder er udtømte, inden ovennævnte iværksættes.

Visitation Hjælpemiddelenheden
Hvad kan indgå i ydelsen?
 • Forbrugsgoder der ikke indgår i sædvanligt indbo. Hermed forstås ting, der ikke forekommer i ethvert hjem, der måtte ønske det, og som er indeholdt i den almindelige levestandard og levemåde.
 • Der kunne eksempelvis være tale om specielle køkkenredskaber, el-scooter, 3-hjulet knallert, badebænke, og specielle køkken- og baderedskaber.
 • Forbrugsgoder der udelukkende fungerer som et hjælpemiddel.
Hvad indgår ikke i ydelsen?
 • Hjælp til køb af forbrugsgoder, der indgår i normalt, sædvanlig indbo, fx stole, borde, vaskemaskiner, opvaskemaskiner, tørretumbler, senge, madrasser, dyner/puder, telefoner, TV og almen IT-udstyr (soft- og hardware), specialindrettede 2-hjulede cykler, elevationssenge mv.
 • Som hovedregel ydes ikke hjælp til udskiftning af et forbrugsgode.
 • Reparation og driftsomkostninger, dette betales af borgeren selv.
Ydelsens omfang
 • Der ydes kun hjælp til et forbrugsgode, når anskaffelsesprisen overstiger 500 kr.
 • Hjælpen udgør 50 % af prisen på et almindeligt standardprodukt af den pågældende art.
 • Hvis det på grund af den nedsatte funktionsevne er nødvendigt med et forbrugsgode, der er dyrere end et almindeligt standardprodukt, eller hvis den nedsatte funktionsevne nødvendiggør særlig indretning af forbrugsgodet, afholder kommunen de nødvendige merudgifter.
 • Det økonomiske tilskud ydes til forbrugsgoder, som kan købes i almindelig handel.
 • Borger indkøber selv forbrugsgodet, efter godkendelse af kommunen.
 • Hvis forbrugsgodet udelukkende fungerer som et hjælpemiddel til at afhjælpe den nedsatte funktionsevne, betaler kommunen de fulde anskaffelsesudgifter. Hjælpen kan ydes som udlån, kommunen anviser leverandør.
Tidsfrister

Afgørelsen om bevilling foreligger typisk inden for 8 hverdage efter henvendelse.

Ved omfattende afprøvning kan tidsfristen være op til 2 måneder.
Klageadgang

Klage skal ske til Hjælpemiddelenheden inden 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen. Fastholdes afgørelsen sendes klagen sammen med sagens akter til Ankestyrelsen. 

Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget 15. juni 2022.