Hjælpemidler til udlån

KVALITETSSTANDARD

Aktivitetshjælpemidler §112
Emne Indhold
Lovgrundlag

§ 112, stk. 1 i Serviceloven

§ 10, stk. 4 i Serviceloven (rådgivning/træning i brug)
Hvilke behov skal ydelsen dække? Ydelsen skal dække behov for at udføre aktiviteter eller få udført aktiviteter af væsentlig betydning hos borgere med en varig nedsat funktionsevne.
Hvad er formålet med ydelsen? Formålet er, at borgeren ved hjælp af hjælpemidlet bliver i stand til at udføre de aktiviteter, som er af væsentlig betydning for borgerens daglige livsførelse.
Modtagere af ydelsen

Der ydes støtte til hjælpemidler til borgere med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet

 • i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, eller
 • i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet, eller
 • er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv, eller
 • er nødvendigt for, at eventuel personlig pleje eller hjælp kan ydes.

Det skal sikres, at de behandlings-, træningsmæssige samt andre muligheder er udtømte, inden ovennævnte iværksættes.

Visitation

Hjælpemiddelenheden
Center for Kommunikation
Demenskonsulenterne i Herning Kommune

Hvad kan indgå i ydelsen?

Hjælpemidler, som bruges i forbindelse med:

 • personlig pleje (fx toiletstol)
 • mobilitet (fx kørestol, rollator)
 • forflytning (fx lift, glidestykke)
  øvrige hjælpemidler til almindelig daglig livsførelse

Center for Kommunikation

 • kommunikation (vedr. områderne tale, høre, syn, handicapteknologi)

Demenskonsulenter

 • sporingshjælpemiddel (SPS)
Hvad indgår ikke i ydelsen?
 • Hjælpemidler til træning.
 • Der ydes ikke hjælp til udgifter som følge af brug af hjælpemidler, fx til drift, rengøring eller vedligeholdelse. Fx skal udgifter til brændstof og punkteringer afholdes af borger.
 • Borgeren skal selv afholde udgiften til den lovpligtige ansvarsforsikring, når dette er påkrævet.
Ydelsens omfang
 • Rådgivning, vejledning og eventuel træning i brugen af hjælpemidlet såvel som reparation.
 • Det billigste, bedst egnede hjælpemiddel bevilges og kan leveres fra genbrugsdepot.
 • Som hovedregel bevilges kun ét hjælpemiddel af hver type.
 • I forhold til personlige hjælpemidler kan der benyttes anden leverandør end den af kommunen valgte, såfremt borgeren selv afholder en eventuel merudgift. Fritvalgsordning.
 • Der kan ydes hjælp til udskiftning af dæk og slanger til kørestole, hvis der er behov for mere end én årlig udskiftning.
Tidsfrister

Afgørelsen om bevilling foreligger typisk inden for 8 hverdage efter henvendelse.

Ved omfattende afprøvning kan tidsfristen være op til 2 måneder.
Øvrige forhold

Hvis forudsætningen for bevillingen ændres, revurderes denne.

Borgeren har pligt til at oplyse, hvis hjælpemidlet ikke bruges. Hjælpemidlet kan herefter inddrages.

Borgeren har pligt til at passe på hjælpemidlet som sine egne ting.
Opfølgning Ved behov.
Klageadgang

Klage skal ske til den bevilgende instans (Hjælpemiddelenheden, Center for Kommunikation eller Demenskonsulentere) inden 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen. Fastholdes afgørelsen sendes klagen sammen med sagens akter til Ankestyrelsen. 

Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget 15. juni 2022.