Visitationsenheden

Du skal kontakte Visitationsenheden, hvis du ønsker at søge om hjælp fra kommunen efter serviceloven.

 

Luk alle
Åben alle

Visitation

En visitation er en individuel og konkret vurdering af din situation og dine behov. Visitationen foretages i dit hjem af en af kommunens visitatorer, som inden da har lavet en aftale med dig. Det er vigtigt, at visitationen bygger på et godt samarbejde mellem dig og visitatoren. Sammen finder I frem til, hvor meget du selv kan klare, og hvad eventuelle andre i husstanden kan bidrage med.

Visitatoren sætter sig grundigt ind i din situation og foretager en konkret og individuel vurdering af dit funktionsniveau. På den baggrund afgør visitatoren, om du kan tildeles hjælp, eller om der er mulighed for at forbedre din situation ved hjælp af træning og/eller hjælpemidler, så du helt eller delvist kan klare dig selv. Visitatoren kan desuden give dig gode råd om, hvordan du kan løse eventuelle udfordringer på egen hånd.

Hvis du tildeles hjælp, har du pligt til at oplyse, hvis der sker ændringer i din eller husstandens situation. Det kan for eksempel være, hvis du eller din ægtefælle genvinder kræfterne til at udføre opgaver, som du får hjælp til.

Du kan kontakte Visitationsenheden på tlf. 96 28 44 60 eller på e-mail: visitator.sec@herning.dk.

Bisidder

Du er velkommen til at have en bisidder med, når visita­toren kommer på besøg. Det kan være et medlem af din familie eller et andet menneske, du har tillid til.

Dit behov for hjælp

Du kan læse mere om, hvad der lægges vægt på i vur­deringen af dine behov - og hvilken hjælp du kan få - under afsnittene:

 • Personlig pleje og praktisk hjælp
 • Madservice
 • Udbringning af dagligvarer

Afgørelse

Du får en skriftlig afgørelse, når visitatoren har været på besøg og vurderet dit behov for hjælp. Her vil det frem­gå, hvilke ydelser du har fået bevilget, og hvad der er målet med ydelserne. Derudover vil du få oplyst, hvilke ydelser du ikke er bevilget i forhold til din anmodning om hjælp. Alle bevillinger og afslag bliver begrundet skriftligt og overholder desuden Serviceloven. Hvis du ikke er tilfreds med afgørelsen, kan du klage. En klage­vejledning vil være vedlagt brevet med afgørelsen.

Behandlingstiden er variabel og kan tage op til fire uger. Ved akut behov for hjælp til pleje iværksættes hjælpen samme dag, som behovet bliver kendt af visitatoren.

Løbende vurdering og kvalitetssikring af hjælpen

Din situation vil løbende blive vurderet. Både du og leverandøren af din hjælp har pligt til at give besked til Visitationsenheden, hvis dit behov for hjælp ændrer sig. Derudover vil kvaliteten af hjælpen og din tilfredshed med den udførte hjælp og pleje blive løbende evalueret i forbindelse med re-visiteringerne. Det skal være med til at sikre, at du får leveret de ydelser, som du er bevilget.

Frit valg af leverandør (fritvalgsordning)

Du kan frit vælge leverandør. Leverandøren kan enten være Herning Kommune eller en af de private leve­randører, som er godkendt af kommunen. Visitatoren informerer dig om, hvilke leverandører du kan vælge mellem, og kontakter den valgte leverandør.

Bor du i plejebolig, kan du ikke selv vælge leverandør, da hjælpen leveres af plejecentrets personale.

Hvis du bor i ældrebolig i umiddelbar tilknytning til et plejecenter, leveres hjælpen ligeledes af plejecentrets personale, og du kan ikke vælge anden leverandør.

Personlig pleje og praktisk hjælp

Der kan tilbydes hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp, hvis visitatoren har vurderet, at du ikke selv kan udføre opgaverne på grund af fysisk eller psykisk funkti­onsnedsættelse.

Hjælpen vil blive udmålt ud fra en individuel og konkret helhedsvurdering sammenholdt med det politisk god­kendte serviceniveau for området. Dette serviceniveau er beskrevet i kvalitetsstandarderne. Kvalitetsstandarderne skal du se som et vigtigt redskab til at sikre gennemsigtig­hed på området. Derudover er det et middel til at afstem­me dine forventninger i forhold til kommunens faktiske serviceniveau.

I dit bevillingsbrev vil det tydeligt fremgå, hvilke ydelser/opgaver du er bevilget hjælp til.

Personlig pleje vil typisk omhandle hjælp til personlig hygiejne, af- og påklædning samt hjælp til toiletbesøg. Derudover kan det omhandle støtte til struktur i daglig­dagen samt støtte til ernæring og spisesituationerne.

Praktisk hjælp vil typisk omhandle støtte til rengøring af de rum (svarende til en 2-værelses lejlighed på ca. 65 m²), der benyttes i dagligdagen; soveværelse, badeværelse, entré/gang, stue samt køkken.

Derudover kan der bevilges hjælp til tøjvask, hjælp til at bestille varer og/eller sætte varer på plads, dagligvareud­bringning og madservice.

Egen hjælper

Du har mulighed for selv at udpege én person til at hjælpe dig med pleje og/eller praktisk hjælp. Kommunen skal godkende den person, du vælger. Hvis personen kan godkendes, bliver vedkommende ansat af Herning Kommune efter gældende overenskomst og arbejdsmil­jøregler. Arbejdsfunktionen kan vedrøre let pleje og/eller praktisk hjælp.

Tilstedeværelse i hjemmet

Hjælpen bliver kun udført, når du selv er til stede i hjem­met. Hvis du ikke er hjemme på det aftalte tidspunkt, er det vigtigt, at du giver besked til din leverandør.

Rettidig aflysning

Af hensyn til planlægningen er rettidig aflysning for hjælp i dagtimerne kl. 12.00 dagen før, hjælpen i dagvagt skulle have været leveret. For leverandører af pleje om aftenen og natten er tidspunktet for rettidig aflysning kl. 12.00 samme dag, som vagten begynder. Aflysningen skal meddeles direkte til leverandøren.

Har du ikke meldt afbud til bevilget hjælp, og der ikke lukkes op hos dig, vil leverandøren - af hensyn til din sikkerhed - kontakte pårørende. Hvis dette ikke er mu­ligt, vil leverandøren efter nøje overvejelser rekvirere en låsesmed. Dette sker for at sikre, at du ikke ligger hjælpe­løs i dit hjem. Du skal selv betale udgiften til låsesmeden.

Pleje kan udføres på alle tidspunkter af døgnet og på alle ugens dage. Praktisk hjælp udføres kun i dagtimer­ne på hverdage. Tidspunkterne for hjælpens udførelse aftales mellem dig og leverandøren.

Ændringer i aftalen (erstatningshjælp)

Der kan ske ændringer i aftalen i forbindelse med akut opståede situationer, f.eks. sygdom blandt andre hjemmehjælpsmodtagere eller hos hjælperne. Ved ændringer bliver du kontaktet af leverandøren senest samme dags morgen med henblik på at aftale erstat­ningshjælp.

Ved akut opståede problemer, som medfører forsinkel­se, vil du blive kontaktet telefonisk, hvis et besøg må flyttes mere end en halv time i forhold til det aftalte tidspunkt.

Hvis hjælpen udebliver

I første omgang anbefaler vi, at du kontakter din leve­randør. Hvis dette ikke løser problemet, skal du kontak­te Visitationsenheden

 

Madservice

Visitation til at modtage madservice sker efter en indivi­duel, konkret vurdering. Det er kommunens visitatorer, der foretager vurderingen. Er du visiteret til praktisk hjælp og/eller personlig pleje, har du dog automatisk mulighed for at benytte dig af madserviceordningen.

Leverandører af madservice

Du skal vælge, om du vil gøre brug af den kommunale leverandør eller et af de private firmaer, som kommu­nen har godkendt. I forbindelse med visitationsbesøget får du udleveret en liste over godkendte leverandører. Alle vores leverandører lever op til Levnedsmiddelkon­trollens krav. Ønsker du at skifte leverandør, skal du kontakte Visitationsenheden. Du har dog tidligst ret til at overgå til ny leverandør én måned efter udgangen af den måned, hvor du har anmodet Visitationsenheden om at skifte leverandør.

Madlevering og evt. afmelding

Du skal være hjemme på leveringsdagen i et tids­rum på to timer, som i forvejen oplyses af leveran­døren - eller lave en aftale med chaufføren om at stille maden uden for døren.

Når maden leveres ifølge aftale uden for døren, er holdbarheden ikke længere leverandørens ansvar. Der vil i disse tilfælde være en seddel i kassen, hvor­på der står, hvornår maden er leveret.

Afbestilling af madservice skal ske senest kl. 11.00tre hverdage før, leveringen skulle have fundet sted. Samme frist gælder, hvis du ønsker at melde dig helt ud af madserviceordningen.

Du er selv ansvarlig for at afmelde maden, uanset årsag.

Hvis maden ikke bliver leveret

I første omgang anbefaler vi, at du kontakter din leve­randør. Hvis dette ikke løser problemet, skal du kontak­te Visitationsenheden.

Hvis du ikke er tilfreds med maden

Skulle der opstå problemer omkring maden, eller er der problemer med leverandøren, skal du henvende dig til leverandøren af maden.

Kvaliteten af madservice

Kvaliteten af, og borgernes tilfredshed med, den udførte madservice bliver løbende evalueret i forbindelse med revisiteringerne.

Madservice omfatter:

 • Levering af alm. fuldkost
 • Efter en uddybende faglig vurdering, fra læge eller sygeplejerske, kan der leveres særlig diætmad, f.eks. ernæringstæt kost og diabeteskost
 • Råd og vejledning
 • Mulighed for at købe gæstemad

Madservice omfatter ikke:

 • Opvarmning af den leverede kølemad
 • Borddækning
 • Opvask
 • Køleskab
 • Mikroovn

Udbringning af dagligvarer

Hvis du ikke længere selv kan klare dine indkøb, kan du få bragt dine indkøb af dagligvarer til dit hjem. Ud­bringning af dagligvarer kan ske højst én gang om ugen.

Vurdering af dit behov

Kommunens visitator bedømmer dit behov for udbring­ning af dagligvarer ud fra din samlede situation. I vurderingen tages hensyn til:

Din mulighed for selv at klare eller tage del i opga­ven via rådgivning eller alternativt via træning.

Om der er en ægtefælle/samlever eller andre i hjemmet, som kan hjælpe til. Som udgangspunkt bliver der ikke givet støtte til udbringning af daglig­varer, hvis der er en ægtefælle eller andre i hjem­met, der kan gøre dette.

Om der er familie i nærheden, som kan og vil hjælpe.

Leverandører af dagligvarer

Herning Kommune har på baggrund af en udbudsrunde indgået en samarbejdskontrakt med en leverandør, der er godkendt til at leve op til de gældende standarder for dagligvareudbringning i Herning Kommune. Området for dagligvareudbringning er omfattet af frit valg, og du kan derfor vælge en anden leverandør end den, Herning Kommune har godkendt. Ønsker du en anden leveran­dør, skal du henvende dig til Visitationsenheden. Den alternative leverandør, du vælger, skal leve op til de samme standarder og vilkår som den leverandør, Her­ning Kommune har godkendt.

Hvis dine varer ikke bliver leveret

I første omgang anbefaler vi, at du kontakter din leve­randør direkte. Hvis dette ikke løser problemet, skal du kontakte Visitationsenheden

Sikre arbejdsforhold i dit hjem

Når du får hjælp i dit hjem, bliver dit hjem også medar­bejdernes arbejdsplads. Ifølge Arbejdsmiljøloven skal arbejdet planlægges, så det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Der vil derfor blive foreta­get en vurdering af dit hjem som arbejdsplads.

Arbejdspladsvurderingen skal sikre, at blandt andet hjælpemidler, el-ledninger, el-apparater mv., som per­sonalet skal bruge, er i orden.

Da hjemmeplejen også fungerer som uddannelsessted, kan hjælperen være ledsaget af elever, som i perioder også vil udføre den aftalte hjælp.

Praktisk hjælp

I forbindelse med den praktiske hjælp skal der være de nødvendige rengøringsmidler og arbejdsredskaber i dit hjem. Du skal selv stille rengøringsmidler og arbejds­redskaber til rådighed. For at sikre et godt arbejdsmiljø, skal redskaberne, herunder rengøringsmidlerne, være i overensstemmelse med Arbejdsmiljøloven.

Personlig pleje

Kropsplejemidler skal også være miljøvenlige, og du skal selv stille dem til rådighed. Desuden kan det være nødvendigt, at du stiller f.eks. en lille kommode eller et sengebord til rådighed til opbevaring af eksempelvis vaskefad og handsker.

Rygning

Der må ikke ryges, når hjælperen er i hjemmet. Hvis du er ryger, henstiller vi til, at du lufter ud, inden hjælperen kommer i dit hjem. Hjælperne må ikke ryge i dit hjem.

Tilpasning af forholdene i dit hjem

Det kan være nødvendigt - både for din og hjælperens skyld - at ommøblere, fjerne tæpper og/eller installere tekniske hjælpemidler i dit hjem, før du kan få hjælp. Tekniske hjælpemidler kan være plejeseng, toiletstol, lift mv. Derudover skal der være god udendørsbelys­ning, når det er mørkt. Om vinteren skal adgangsforhol­dene til boligen være ryddede for sne og saltede.

Husdyr

Hvis der er husdyr i dit hjem, skal der være faste aftaler om, hvor de skal opholde sig, mens hjælperen arbejder i dit hjem.

Truende adfærd og chikane

Hvis en hjemmehjælper eller leverandør oplever sig truet eller chikaneret i dit hjem, har vedkommende ret til at forlade hjemmet, efter at have begrundet årsagen over for dig.

Kvalitetsstandard og persondata

Kvalitetsstandarder

Kommunens kvalitetsstandarder er grundlaget for sags­behandlerne, når de træffer afgørelser på baggrund af en ansøgning om hjælp. Find kvalitetsstandarderne forskellige steder på hjemmesiden i forbindelse med den hjælp, som du søger. Du kan også kontakte Visitationsenheden.

Persondataloven garanterer din sikkerhed

I forbindelse med din oprettelse som bruger af Herning Kommunes tilbud, vil der blive registreret nogle person­lige data om dig. Af Persondatalovens §§ 28-30 fremgår det, at borgere skal oplyses om, hvilke personlige data der er registreret elektronisk om dem. Du kan få oplyst, hvilke data der er/vil blive registreret ved at henvende dig til Visitationsenheden.

Herning Kommune videregiver oplysninger om navn, adresse og CPR-nr. til den leverandør, du vælger, jf. Persondatalovens § 8, stk. 2, 4. Herning Kommune er dataansvarlig, og det er derfor et krav, at leverandøren databehandler i henhold til Persondataloven

Kontaktinfo

Visitationsenheden
i Sundhed og Ældre
Bethaniagade 3 B
7400 Herning
Tlf.: 96 28 44 60

Åbningstider
Mandag - torsdag:
8-10 og 12.30-14
Fredag: 8-12

Udenfor Rådhusets åbningstid besvarer Rehabiliteringscentret opkaldene (kun ved akut behov).

Post sendes til Torvet 5,
7400 Herning

Mail: visitator.sec@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.