Kvalitetsstandard for hjemmehjælp

Generelt om praktisk hjælp, pleje og omsorg

Indledning

Indsatsens lovgrundlag

§ 83 i Serviceloven.

Denne indsats gælder ikke borgere i plejeboliger, da der er udarbejdet særlige kvalitetsstander til den indsats.

Formålet med indsatsen

 • At fremme borgerens mulighed for at udvikle sig og for at klare sig selv, lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten.
 • At bidrage dels til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder, dels til at afhjælpe væsentlige følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlig sociale problemer.
 • At tilbyde borgeren støtte på de områder, hvor den personlige funktions- og mestringsevne er utilstrækkelig.

Indsatsen skal understøtte det, borgeren kan, dvs. at borgeren inddrages i det omfang, det er muligt. Indsatsen tager udgangspunkt i borgerens funktionsevne og ressourcer.

Visitation og sagsbehandling

Visitationskompetencen er placeret hos Visitationsenheden i Sundhed og Ældre, Herning Kommune.

Sagsbehandlingstiden på ansøgninger om praktisk hjælp er op til 4 uger. For ansøgninger om pleje og omsorg er op til 5 hverdage. Palliationsindsatser kan i sættes i gang fra dag til dag.

Der følges løbende op. Ved ændringer i borgerens situation revurderes bevillingen.

Frit valg af leverandør

Borgeren vælger, om det er en privat eller kommunal leverandør, der skal udføre opgaven/indsatsen.
Indsatsen leveres som hovedregel af uddannet personale, herunder elever/studerende. Der sikres sammenhæng mellem medarbejderens faglige kompetencer, deres kendskab og relationer til den enkelte borger. Der tages der hensyn til kompleksiteten af borgerens behov for praktisk hjælp og pleje.

Hjælpen bevilges og leveres i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen, så det kan leveres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt

Leverandøren er forpligtet til at kontakte Visitationsenheden, hvis der sker ændringer i borgerens funktionsevne.
Borger er ved ændringer i funktionsevnen ligeledes forpligtet til at henvende sig til Visitationsenheden.

Der er ikke brugerbetaling.

Klage over afgørelsen

Klage skal ske til Visitationsenheden, Herning Kommune, inden for 4 uger efter den dato, hvor borgeren har modtaget afgørelsen.

På baggrund af klagen revurderes tidligere afgørelse. Ved revurderingen undersøges, om der er grundlag for at give helt eller delvist medhold i klagen. Såfremt der ikke gives medhold, videresendes klagen til Ankestyrelsen.

Klage over udførelsen af hjælpen

Klage over leveringen af hjælpen kan ske til den valgte leverandør.

 

Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 15. juni 2022

 

Personlig pleje og ernæring

Kvalitetsstandard

Personlig pleje og ernæring
Emne Indhold
Hvilke behov skal ydelsen dække

Ydelsen skal dække behov i forbindelse med personlig pleje og ernæring, som borgeren midlertidigt eller varigt ikke selv er i stand til at varetage på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale behov.

Formålet er at tilbyde borgeren støtte og hjælp på de områder, hvor den personlige funktionsevne er utilstrækkelig og skal bidrage til:

 • at borgeren opretholder en personlig hygiejne
 • at dække borgerens behov for ernæring og væske
 • at understøtte borgerens sundhed, selvrespekt og integritet
 • borgerens velvære og trivsel
 • forebyggelse af sengelejekomplikationer
Modtagere af ydelsen

Målet er at udvikle og fastholde borgerens mestringsevne og handlekompetence i videste mulig omfang.

Derfor vil borgeren altid skulle bidrage med de ting de selv kan og kan ikke modtage ydelsen, hvis funktionsnedsættelsen kan afhjælpes ved:

 • træning eller instruktion i udførelsen af opgaverne.
 • anvendelse af egnede hjælpemidler
 • en hensigtsmæssig indretning af hjemmet.

Borgeren kan have behov for støtte og hjælpe til personlig hygiejne, bad, af- og påklædning, toiletbesøg, forflytninger, vending/lejring, anretning, servering og indtagelse af ernæring og væske. Desuden kan borgeren have behov for støtte og hjælp til strukturering af hverdagen og etablering og fastholdelse af døgnrytme.

Afhængig af borgerens funktionsevne tildeles der støtte og hjælp til de opgaver som borgeren vurderes at have behov for.

Borgeren vil være beskrevet indenfor funktionsniveau 1, 2, 3 og 4 i Fællessprog III.

Hvad kan indgå i ydelsen

Der kan ud fra en individuel konkret vurdering bevilliges støtte og hjælp til de af nedenstående opgaver som borgeren har behov for:

 • Bad
 • Øvre/nedre toilette
 • Hårvask - inklusive tørring af hår
 • Tandbørstning/protese
 • Hudpleje
 • Barbering
 • Neglepleje
 • Af- og påklædning
 • Kropsbårne hjælpemidler
 • Forflytninger
 • Vending/lejring
 • Hjælp til toiletbesøg
 • Bækkenstol- og kolbetømning
 • Anretning, servering og indtagelse af ernæring og væske
 • Opvask
 • Håndtering af affald/affaldssortering
 • Sengetøjsskift
 • Rede/lufte seng
 • Fastholdelse af døgnrytme
 • Sikre struktur i hverdagen
Hvad indgår ikke i ydelsen
 • Frisørarbejde - herunder isætning af curlere i håret
 • Speciel fodpleje (f.eks. diabetikere) og lakering af negle
 • Forberedelse/tilberedning af varm mad dagligt
 • Madlavning til / oprydning efter gæster eller hjemmeboende, rask ægtefælle eller større børn
Levering af ydelsen
 • Daghjælpen ydes i tidsrummet 7.00-17.00 alle ugens dage
 • Opgaver i relation til morgenplejen skal være påbegyndt inden kl. 10.30.
 • Aftenhjælpen ydes i tidsrummet 16.00-23.30
 • Nathjælpen ydes i tidsrummet 23.30-07.00

Opgaver planlægges så vidt det er muligt i dagtimerne på hverdage.
Der planlægges kun opgaver i nattetimerne såfremt det ikke er muligt at planlægge opgaverne i dag- eller aftentimerne.

I særlige tilfælde og efter forudgående aftale kan borgeren hjælpes i seng i nattevagten, hvis vedkommende kommer sent hjem

Desuden kan borgeren i særlige tilfælde tildeles hjælp til morgenplejen i nattevagten f.eks. i tilfælde af at borgeren skal være klar til at køre til undersøgelser tidligt om morgenen

Observationsbesøg

Kvalitetsstandard

Observationsbesøg
Emne Indhold
Hvilke behov skal ydelsen dække

Konkret og individuel støttende observation/handling inden for elementær/grundlæggende pleje, hvor borgerens tilstand er ustabil.

Hvad er formålet med ydelsen

At observere borgerens tilstand i perioder, hvor borgerens situation er ændret/forandret/ustabil samt foretage de nødvendige handlinger i denne forbindelse. 
Ydelsen er typisk tidsbegrænset.
Ydelsen er ofte skemalagt, men kan også gives i tilfælde af et pludseligt opstået behov på baggrund af en observation/hændelse.

Modtagere af ydelsen

Ydelsen tildeles borgere, der har akut ændring af funktionsevnen / nyligt er udskrevet fra hospital.

Kendetegnende for borgere, der modtager observationsbesøg, er, at

 • deres tilstand er ændret/ustabil
 • der er usikkerhed omkring borgerens funktionsevne

Borgeren vil ofte være beskrevet inden for funktionsniveau 2, 3 eller 4 i Fælles Sprog III.

Hvad kan indgå i ydelsen

Følgende besøg kan indgå i ydelsen:

 • Besøg med henblik på at afdække borgerens funktionsevne, herunder sikre, at borgeren får mad / drikke / doseret medicin
 • Besøg for at observere temperaturstigning, opkast, diarré, psykisk tilstand m.m. efter uddelegering fra sygeplejersken
 • Besøg for at sikre, at borgeren har en hensigtsmæssig døgnrytme
 • Besøg til borgere, som ikke kan tage telefonen eller anvende nødkald.
Hvad indgår ikke i ydelsen

Ydelsen kan gives en eller flere gange dagligt i løbet af døgnets 24 timer. Ydes alle ugens dage.
Daglige gentagne opgaver, der kan planlægges, herunder hjælp til personlig pleje, praktisk hjælp eller akut besøg.

 

Elementær støtte og vejledning

Kvalitetsstandard

Elementær støtte og vejledning
Emne Indhold
Hvilke behov skal ydelsen dække Behov i forbindelse med nødvendig støtte og vejledning til målrettede opgaver.
Hvad er formålet med ydelsen

At yde støtte og/eller vejledning til borgere med særlige behov for dermed at bidrage til

 • at borgeren oplever selvhjulpenhed, struktur, tryghed og livskvalitet i hverdagen
 • at borgeren bevarer kontakt til omverdenen
 • borgerens velvære og trivsel
Modtagere af ydelsen

Ydelsen tildeles borgere:

 • med behov for støtte til at fastholde en struktureret hverdag
 • der har behov for støtte og vejledning til målrettede nødvendige omsorgsopgaver
 • hvor pårørende ikke har mulighed for at træde til

Kendetegnende for borgere, der modtager omsorg, støtte og vejledning er, at de:

 • ikke er omfattet af personkredsen, der kan bevilliges socialpædagogisk støtte efter § 85 i Serviceloven. har svært ved at strukturere deres hverdag
 • har begrænset/intet netværk
 • kan være svagtseende/blinde
 • kan være hukommelsessvækkede
 • kan have sproglige problemer / kommunikationsproblemer

Borgeren vil ofte være beskrevet inden for funktionsniveau 2, 3 og 4 i Fælles Sprog III.

Hvad kan indgå i ydelsen

Elementær støtte og vejledning:

 • Være lyttende / være igangsættende / fungere som støtte / elementær struktur
 • Verbal vejledning og støtte i forhold til elementære opgaver, f.eks. ernæring, personlig hygiejne/påklædning.
 • Læse postomdelte breve, enkelte avisartikler m.m.
 • Verbal vejledning og støtte i forhold til elementære opgaver, f.eks. daglig husførelse, brug af vaskemaskine, mikroovn m.v.
 • Skift af batteri i høreapparat, hvor borgeren selv kan sætte høreapparatet i
 • Betaling af regninger i bank, hvor disse ikke kan tilmeldes til en betalingsordning. f.eks. PBS.

I særlige tilfælde bevilges ydelser til at tømme skraldespand eller til skift af sengetøj i forbindelse med specialbehandling.
Dette gælder borgere der ikke selv kan tømme skraldespand eller skifte sengetøj, og som er bevilget rengøring.
Hjælpen ydes i de uger, hvor der ikke modtages rengøringshjælp.

Der kan bevilges 1-7 ydelsespakker ugentligt. Hjælpen ydes i tidsrummet 7.00-17.00 alle ugens dage. Der er ofte flere opgaver i ydelsen.

Hvad indgår ikke i ydelsen
 • Læse bøger, ugeblade, avis
 • Afhjælpning af problemer som psykisk sårbarhed og ensomhed
 • Hjælp til rygning
 • Hjælp til religiøse ritualer

Palliationsindsats til borgere i eget hjem

Kvalitetsstandard

Palliationsindsats til borgere i eget hjem
Emne Indhold
Lovgrundlag § 83 i Lov om Social Service.
Hvad er formålet med ydelsen

At understøtte hjemmeplejen i at kunne medvirke til, at uhelbredeligt syge borgere, som ønsker at dø i eget hjem, får mulighed for en værdig afslutning på livet. Fokus er på livskvalitet, tryghed og nærvær og på de indsatser, der giver mening for borgere og de pårørende undervejs i et palliativt forløb.

Modtagere af ydelsen

Borgere i eget hjem, med uhelbredelig sygdom, hvor lindring og omsorg er den primære indsats, eksempler på kendetegn for målgruppen:
• Et lille og/eller skrøbeligt netværk
• Oplever utryghed/smerter/uro.
• Pårørende har behov for samtale og eller ekstra støtte.
• Behov for hjælp og omsorg ud over det der er indeholdt i de eksisterende ydelser.
Indsatser, der understøtter tryghed og/eller livskvalitet. Det kan eksempelvis være ekstra tid til hjælp og støtte til udførelse af dagligdags aktiviteter - herunder til personlig pleje og omsorg. Der tages afsæt i borgerens aktuelle tilstand og funktionsevne.

Hvad kan indgå i ydelsen

Indsatser, der understøtter tryghed og/eller livskvalitet. Det kan eksempelvis være ekstra tid til hjælp og støtte til udførelse af dagligdags aktiviteter - herunder til personlig pleje og omsorg. Der tages afsæt i borgerens aktuelle tilstand og funktionsevne.

Det kan også være tid til samvær, samtaler og tilstedeværelse.

Indholdet i ydelserne aftales individuelt mellem leverandør og borger. Der er fokus på, hvad der understøtter borgerens livskvalitet. Indsatsen leveres af den valgte leverandør. Ydelsen skal kunne godkendes i forhold til arbejdsmiljølovgivningen.

Ydelsen indeholder ligeledes tid til koordinering af forløb og indsatser mellem leverandøren af hjemmehjælpen og de faggrupper, som også er omkring borgeren og de pårørende - eksempelvis sygepleje og terapeuter.

Udgifter forbundet med ydelsen - for borger og hjælper - skal borger selv afholde.

Hvem kan ikke modtage ydelsen

Borgere der er bosiddende i en bolig med døgndækkende plejepersonale.

Ydelsens omfang

Hjælpen kan tildeles alle ugens dage.

 

Ledsagelse fra/til bolig i tilknytning til aktivitetscenter

Kvalitetsstandard

Ledsagelse fra/til bolig i tilknytning til aktivitetscenter
Emne Indhold
Hvilke behov skal ydelsen dække Behov for ledsagelse fra/til boliger anvist af Herning Kommune og i nær tilknytning til aktivitetscenter/ aktivitetshus. 
Hvad er formålet med ydelsen

At yde hjælp til borgere, der ikke kan transportere sig selv til aktivitetscentre i forbindelse med aktiviteter, for derved at bidrage til, at
• livskvalitet i hverdagen og kontakt til omverdenen bevares
• ensomhed og isolation forhindres, og medvirke til bevarelse af socialt netværk

Modtagere af ydelsen

Ydelserne tildeles borgere, der har svært ved eller er ude af stand til at varetage transport til/fra aktivitetscenter, og hvor pårørende ikke har mulighed for at træde til.

Kendetegnende for borgere, der modtager ydelsen, er, at de er visiteret til og bor i bolig anvist af Herning Kommune og i nær (ca. 250 m) tilknytning til aktivitetscenter, og ikke kan optrænes til selv at komme til og fra boligen/aktivitetscentret.
Dispensation for borger er altid ud fra en individuel konkret faglig vurdering med udgangspunkt i ydelsens formål.

Borgeren vil ofte være beskrevet inden for funktionsniveau 3 og 4 i Fælles Sprog III.

Hvad kan indgå i ydelsen

Hjælp til af- og påklædning af overtøj. Ydelsen gives ikke til borgere, der alene har dette behov, hvis borgeren modtager en plejeydelse.
Der kan maks. bevilges 1 ydelsespakke pr. dag og maks. 5 pr. uge. Hjælpen leveres i tidsrummet kl. 07.00 til 17.00 mandag til fredag.

Hvad indgår ikke i ydelsen

Ydelsen kan ikke tildeles sammen med T/spise ydelsen, hvis borgeren forbliver på centret for at spise.

 

Ledsagelse fra/til bolig til spisning på aktivitetscenter/hus

Kvalitetsstandard

Ledsagelse fra/til bolig til spisning på aktivitetscenter/hus
Emne Indhold
Hvilke behov skal ydelsen dække Behov for ledsagelse fra/til boliger anvist af Herning Kommune og i nær tilknytning til aktivitetscenter/ aktivitetshus. 
Hvad er formålet med ydelsen

At yde hjælp til borgere, der ikke kan transportere sig selv til aktivitetscentre i forbindelse med spisning, for derved at bidrage til, at
• livskvalitet i hverdagen og kontakt til omverdenen bevares
• ensomhed og isolation forhindres, og medvirke til bevarelse af socialt netværk

Modtagere af ydelsen

Ydelserne tildeles borgere, der har svært ved eller er ude af stand til at varetage transport til/fra aktivitetscenter, og hvor pårørende ikke har mulighed for at træde til.

Kendetegnende for borgere, der modtager ydelsen, er, at de er visiteret til og bor i bolig anvist af Herning Kommune og i nær (ca. 250 m) tilknytning til aktivitetscenter, og ikke kan optrænes til selv at komme til og fra boligen/aktivitetscentret.
Dispensation for borger er altid ud fra en individuel konkret faglig vurdering med udgangspunkt i ydelsens formål.

Borgeren vil ofte være beskrevet inden for funktionsniveau 3 og 4 i Fælles Sprog III.

Hvad kan indgå i ydelsen

Hjælp til af- og påklædning af overtøj. Ydelsen gives ikke til borgere, der alene har dette behov, hvis borgeren modtager en plejeydelse.
Der kan maks. bevilges 1 ydelsespakke pr. dag og maks. 7 pr. uge. Hjælpen leveres i tidsrummet kl. 07.00 til 17.00.

Hvad indgår ikke i ydelsen

Opgaver, der ikke er relateret til ledsagelse i forbindelse med spisning, indgår ikke i ydelsen.
Ydelsen kan ikke bevilges sammen med ydelsen T/center, hvis borgeren er på centret i forvejen.

 

Praktiske opgaver i relation til børn i husstanden

Kvalitetsstandard

Praktiske opgaver i relation til børn i husstanden
Emne Indhold
Hvilke behov skal ydelsen dække

Ydelsen skal dække varetagelse af praktiske opgaver i relation til børn i husstanden.

Hvad er formålet med ydelsen

At tilbyde forældre støtte på de områder, hvor den personlige funktionsevne er utilstrækkelig så de ikke selv er i stand til at varetage de forskellige opgaver i relation til børn i husstanden.
Ydelsen skal bidrage til
• at understøtte børnenes velvære og trivsel
• at børnene opretholder en personlig hygiejne
• at dække børnenes behov for ernæring og væske
• at børnene kommer i institution/skole

Modtagere af ydelsen

Ydelsen tildeles forældre, der er ude af stand til at varetage udførelsen af de praktiske opgaver i relation til børn i husstanden.

Kendetegnende for borgere, der modtager hjælp til varetagelse af praktiske opgaver i relation til børn er, at de:
• kan have behov for støtte til varetagelse af børnenes omsorg og pleje i løbet af døgnet
• kan have behov for hjælp til at sikre at børnene får mad og drikke
• kan have behov for hjælp til at børnene følges i skole/institution

Modtageren vil ofte være beskrevet inden for funktionsniveau 2-4 i Fælles Sprog III.

Hvad kan indgå i ydelsen


Støtte til at børnene:
• kommer op om morgenen og får udført morgenplejen.
• får skiftet ble
• kommer i seng om aftenen
• får mad/drikke eller anden ernæring
• kommer i institution/skole

Ydelsen kan bevilges såvel i dag, aften som nattetimerne ugens 7 dage.
Der bevilges ydelsespakker af 15 minutters varighed

Hvad indgår ikke i ydelsen Hjælp til indkøb, tøjvask, oprydning og rengøring. Der vil ved behov for bevilling til disse opgaver blive visiteret særskilt til ydelser målrettet dette.

Rengøring

Kvalitetsstandard

Rengøring
Emne Indhold
Hvilke behov skal ydelsen dække

Behov i forbindelse med varetagelse af nødvendige opgaver i hjemmet i form af rengøring, som borgeren midlertidig eller varigt er ude af stand til at udføre på egen hånd på grund af væsentligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale forhold.

Modtagere af ydelsen

Målet er at udvikle og fastholde borgerens mestringsevne og handlekompetence i videste mulig omfang.

Derfor vil borgeren altid skulle bidrage med de ting denne selv kan og kan ikke modtage ydelsen, hvis funktionsnedsættelsen kan afhjælpes ved:

• træning eller instruktion i udførelsen af opgaverne.
• at dele rengøringen over flere eller alle ugens dage.
• anvendelse af egnede rengøringsredskaber eller indkøb af forbrugsgoder.
• en hensigtsmæssig indretning af hjemmet.

Der tages udgangspunkt i husstandens samlede ressourcer ved vurderingen.

Borgeren vil typisk være beskrevet inden for funktionsniveau 3 og 4 i forhold til praktiske opgaver i Fælles Sprog III.

Afhængig af funktionsevne og behov kan visitator bevilge forskellige ydelsespakker.

Rengøring hver 4. uge 

Ydelsen kan tildeles borgere:

 • Der er ude af stand til at udføre hele eller dele af den almindelige vedligeholdende rengøring og ikke kan få løst opgaven på anden vis
 • Der ikke har behov for bevilling af hjælp til den personlige pleje eller har behov for bevilling af hjælp til udførelse af enkelte plejeopgaver
 • Der midlertidigt har behov for bevilling af hjælp til den personlige pleje 

Rengøring hver 2. uge

Ydelsen tildeles borgere:

 • Der er ude af stand til at udføre hele eller dele af den almindelige vedligeholdende rengøring og ikke kan få løst opgaven på anden vis
 • Borgere der længerevarende er bevilget moderat til omfattende hjælp til den personlige pleje.
 • Borgere der har et særligt behov, hvor det ud fra en faglig vurdering ikke er tilstrækkeligt at yde hjælp til rengøring hver 4. uge – eksempelvis borgere der er blinde, har diagnosticeret støvallergi eller der er mindreårige børn i hjemmet.

Udvidet rengøring

Ydelsen kan tildeles borgere, hvor rengøring hver 2. uge ikke vurderes at være tilstrækkelig, grundet et markant tab af evner enten fysisk, psykisk og/eller socialt.

Ydelsen kan desuden tildeles ved særlige behov for ekstra hjælp til oprydning og rengøring.

Hvad er omfanget af  ydelsen

Almindelig vedligeholdende rengøring i de rum, der er nødvendige at benytte dvs. et badeværelse, køkken, soveværelse, opholdsstue, entré og det gangareal og de eventuelle trapper, der forbinder disse rum, svarende til en 2-værelses lejlighed (ca. 70 m2).

Med udgangspunkt i visitators bevilling kan rengøringen omfatte:

Støvsugning og gulvvask

Aftørring af støv på de tilgængelige flader

Rengøring af spejl, toilet, håndvask og arealet omkring

Skift af sengelinned.

Tømning af affaldsposer

Aftørring af spild i køleskab, rengøring af køkkenbord og køkkenvask.

Rengøring af ganghjælpemidler, plejeseng og kørestol ved behov.

 

Hjælpen kan ydes i tidsrummet 7.00-17.00 på hverdage. Hjælpen ydes til de aftalte opgaver.

Efter individuel konkret vurdering er der mulighed for at benytte fleksibel rengøring

Hvad indgår ikke i ydelsen
 • Rengøring af bøger og nipsgenstande
 • Hovedrengøring/kvartalsydelser
 • Rengøring efter flytning og håndværkere
 • Udvendig vinduespudsning
 • Udvendig trappevask samt trappevask i udlejningsejendomme
 • Ekstra rengøring efter dyr og dyrepasning
 • Opvask og ekstra rengøring efter gæster
 • Flytning af tunge møbler
 • Rengøring af altaner

 

Hovedrengøring

Kvalitetsstandard

Hovedrengøring
Emne Indhold
Hvilke behov skal ydelsen dække

Behov i forbindelse med varetagelse af hovedrengøringsopgaver, som et supplement til allerede bevilget hjemmehjælp til rengøring.

Modtagere af ydelsen

Borgere der varigt ikke selv kan udføre rengøringsopgaverne på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Borgere der ikke bor sammen med personer, som kan udføre hovedrengøringsopgaverne.

Borgere vil typisk være beskrevet inden for funktionsniveau 3 og 4 i forhold til rengøring i Fælles Sprog.

Hvad er omfanget af  ydelsen

Årlig hjælp til hovedrengøringsopgaver, som er nødvendige og i tæt tilknytning til de huslige opgaver i hjemmet.

Hovedrengøring er grundig rengøring i de rum, som borgeren er bevilliget hjælp til rengøring af.
Opgaverne kan være vask af paneler eller dørkarme, vask eller afkalkning af fliser på badeværelse mv.

De arbejdsmiljømæssige forskrifter skal kunne overholdes ved udførelsen af hovedrengøringsopgaverne.

Der bevilges typisk 120 minutter x 1 årligt.

Hvad indgår ikke i ydelsen
 • Opgaver der forudsætter en særlig viden, ekspertise eller uddannelse - f.eks. håndværksmæssigt.
 • Opgaver der kræver specielle rengøringsmidler - f.eks. svampemidler, insektmidler, tæpperens.
 • Opgaver der kræver brug af særligt udstyr - f.eks. stige eller skammel
 • Skadedyrsbekæmpelse - alle rengøringsopgaver, der kan henføres til dyr. (Undtaget hvis dyret er bevilliget som hjælpemiddel).
 • Udvendig vedligeholdelse.
 • Opgaver i haver eller på terrasse.

 

Tøjvask

Kvalitetsstandard

Tøjvask
Emne Indhold
Hvilke behov skal ydelsen dække

Behov i forbindelse med varetagelse af nødvendige opgaver i hjemmet i form af tøjvask, som borgeren midlertidigt eller varigt ikke selv er i stand til at udføre på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale forhold.

Modtagere af ydelsen

Målet er at udvikle og fastholde borgerens mestringsevne og handlekompetence i videste mulig omfang.

Der tages udgangspunkt i husstandens samlede ressourcer ved vurderingen.

Borgeren vil ofte være beskrevet inden for funktionsniveau 3 eller 4 i forhold til praktiske opgaver i Fælles Sprog III.

Hvad er omfanget af ydelsen

Hjælp til tøjvask omfatter vask af tøj til dagligt brug, typisk i egen vaskemaskine eller fællesvaskeri i boligblokken.

Ydelsen tøjvask kan omfatte følgende opgaver:
• Sortere vasketøj
• Sætte vaskemaskine/tørretumbler i gang
• Hænge tøj op
• Tage tøj ned
• Lægge tøj sammen
• Lægge tøj på plads
• Evt. pakke tøj til vaskeri/renseri

Der bevilges typisk 1-4 ydelsespakker om måneden. Hjælpen ydes i tidsrummet 7.00-17.00 på hverdage. Borgere med specielle behov kan tildeles ydelsen oftere. En ydelsespakke kan leveres over 2 dage. Som hovedregel omfatter 1 ydelsespakke maks. 2-3 maskinfulde vasketøj.

Hvad indgår ikke i ydelsen

Strygning, rulning, vask af sengetæpper, gardiner samt vask på møntvaskeri.

 

Bestilling af dagligvarer / sætte varer på plads

Kvalitetsstandard

Bestilling af dagligvarer / sætte varer på plads
Emne Indhold
Hvilke behov skal ydelsen dække

Behov i forbindelse med varetagelse af nødvendige opgaver i hjemmet i form af bestilling af dagligvarer / sætte varer på plads, som borgeren midlertidigt eller varigt ikke selv er i stand til at foretage på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale forhold.

At støtte borgeren på områder, hvor den personlige funktionsevne er utilstrækkelig til at foretage bestilling af dagligvarer og sætte varer på plads, for dermed at bidrage til
• at borgeren har mad og drikke i hjemmet
• at mad og drikke opbevares forsvarligt og korrekt
• borgerens velvære og trivsel.

Modtagere af ydelsen

Ydelsen tildeles borgere, der fysisk, psykisk og/eller mentalt ikke selv kan foretage bestilling af dagligvarer og sætte varer på plads på egen hånd. Der tages udgangspunkt i husstandens samlede ressourcer ved vurderingen.

Kendetegnende for borgere, der modtager hjælp til bestilling af dagligvarer / sætte varer på plads, er, at de f.eks.
• kan have sproglige problemer / kommunikationsproblemer
• kan være hukommelsessvækkede
• ikke har pårørende/netværk, der kan foretage bestilling af dagligvarer / sætte varer på plads for dem
• kan være immobile

Borgeren vil ofte i forhold til at skaffe sig varer og tjenesteydelser være beskrevet inden for funktionsniveau 3 og 4 i Fælles Sprog III.

Hvad kan indgå i ydelsen

• Skrive indkøbsseddel
• Hjælp til bestilling af dagligvarer
• Hjælp til at sætte varer på plads efter udbringning

Der kan bevilges 1-4 ydelsespakker om måneden. Hjælpen ydes i tidsrummet 7.00-17.00 på hverdage.

Hvad indgår ikke i ydelsen

Der ydes som hovedregel ikke hjælp til
• personlige indkøb eller køb af tøj, gaver m.m.

Indkøb (dispensationsordning)

Kvalitetsstandard

Indkøb (dispensationsordning)
Emne Indhold
Hvilke behov skal ydelsen dække

Behov i forbindelse med varetagelse af nødvendige opgaver i hjemmet i form af indkøb, som borgeren midlertidigt eller varigt ikke selv er i stand til at foretage på grund af nedsat psykisk funktionsevne eller særlige sociale forhold.

At støtte borgeren på områder, hvor den personlige funktionsevne er utilstrækkelig til at foretage indkøb, for dermed at bidrage til
• at borgeren har mad og drikke i hjemmet
• at mad og drikke opbevares forsvarligt og korrekt
• borgerens velvære og trivsel

Modtagere af ydelsen

Ydelsen tildeles borgere, der på grund af fysiske eller psykiske årsager ikke selv kan modtage bestilte varer. Der tages udgangspunkt i husstandens samlede ressourcer ved vurderingen.

Kendetegnende for borgere, der modtager hjælp til indkøb, er:
Buddet, der kommer med de bestilte dagligvarer, kan ikke aflevere varerne på bopælsadressen, da borgeren kan være:
• utryg, svær angst, svagtseende/blind
• svært hukommelsessvækket

Borgeren vil ofte være beskrevet inden for funktionsniveau 3 og 4 i Fælles Sprog III.

Hvad kan indgå i ydelsen

• Skrive indkøbsseddel
• Hjælp til bestilling af varer
• Afhentning af varer/apotekervarer hos den nærmeste handlende
• Hjælp til at sætte varer på plads efter afhentning.

Der kan bevilges 1-4 ydelsespakker om måneden. Hjælpen ydes i tidsrummet 7.00-17.00 på hverdage.

Hvad indgår ikke i ydelsen

Der ydes som hovedregel ikke hjælp til:
• følgeskab med borgerne til indkøb.
• personlige indkøb eller køb af tøj, gaver m.m.

 

Udbringning af dagligvarer

Kvalitetsstandard

Udbringning af dagligvarer
Emne Indhold
Hvilke behov skal ydelsen dække

Behov i forbindelse med varetagelse af nødvendige opgaver i hjemmet i form af udbringning af dagligvarer, som borgeren midlertidigt eller varigt ikke selv er i stand til at bestille og afhente varer på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale forhold.

At støtte borgeren på områder, hvor den personlige funktionsevne er utilstrækkelig til at bestille og afhente dagligvarer, for dermed at bidrage til

 • at borgeren har mad og drikke i hjemmet
 • at borgeren får dækket sine udgifter til udbringning af dagligvarer og til at køle- og frostvarer sættes på køl/frys.
 • borgerens velvære og trivsel
Modtagere af ydelsen

Ydelsen tildeles borgere, der fysisk, psykisk og/eller mentalt ikke selv er i stand til at bestille dagligvarer.
Kendetegnende for borgere, der modtager udbringning af dagligvarer, er:

 • at de ikke har pårørende/netværk, der kan og vil varetage udbringning af dagligvarer for dem.
 • at de ikke er i stand til at benytte tekniske redskaber, som eksempelvis online supermarked eller telefonisk varebestilling.

Der kan ikke bevilliges udbringning af dagligvarer alene på baggrund af, at borgeren ikke selv fysisk kan hente sine varer.

Borgeren vil ofte være beskrevet inden for funktionsniveau 3 og 4 i Fælles Sprog III.

Hvad kan indgå i ydelsen

Udbringning af dagligvarer maksimalt én gang om ugen.
Borgeren får udstedt et fritvalgsbevis så denne kan indgå aftale med en leverandør af udbringning.

Leverandøren skal have cvr-nr. og skal kunne efterleve Herning Kommunes krav til udbringning.
Visitationen kan anvise mulige leverandører.
Der er mulighed for udbringning af dagligvarer maksimalt én gang om ugen.