Personalestøttet aktivitet og motion efter serviceloven §84

Kvalitetsstandard

 

Personalestøttet aktivitet og motion
Emne Indhold
Lovgrundlag §84 i Serviceloven
Hvem kan få tilbud om personalestøttet aktivitet

Borgere, der på grund af den fysiske eller psykiske tilstand sammenholdt med den sociale situation:

 • har brug for motivation og støtte til deltagelse i aktiviteter, motionstilbud og socialt samvær
 • har begyndende udfordringer med at mestre kognitive, fysiske og sociale færdigheder.
 • kan indgå i gruppesammenhænge og profitere af personalestøtten.
Hvad er formålet med personalestøttet aktivitet
 • Støtte i deltagelse i meningsfulde aktiviteter og motionstilbud og give mulighed for samvær på aktivitetscentre.
 • Forebygge tab af færdighedsevne.
 • Forebygge ensomhed.
Hvad kan indsatsen indeholde

Personalestøttede aktiviteter foregår i dagtimerne i trygge og overskuelige rammer.

 • Kompenserende støtte og hjælp til at kunne indgå i aktiviteter, motion og socialt samvær - tilpasset borgerens behov.
 • Støtte til struktur i hverdagen på centret - både før, under og efter aktiviteter.
Hvad indeholder indsatsen ikke
 • Genoptræning og vedligeholdelse af færdigheder (§86), der forudsætter ergo- eller fysioterapeutisk udredning og intervention. Indsatser efter §86 skal bevilges særskilt.
 • Individuelle aktiviteter udenfor aktivitetscenteret.
 • Transport, hvis du selv er i stand til at transportere dig til aktivitetscentret.
Indsatsens omfang

Omfanget kan variere og afhænger af din konkrete situation.

Transport bevilges efter en individuel vurdering - maksimalt to gange ugentlig.

Indsatsen og omfanget tilpasses løbende efter aftale med borgeren og eventuelt dennes nærtstående. Indsatsen evalueres som minimum én gang årlig.

Hvordan får jeg tilbud
om personalestøttet aktivitet og motion

Når der opleves behov for støtte til deltagelse i aktiviteter og socialt samvær, kontaktes afdelingen "Træning og Aktivitet" (TAK)

Kontaktoplysninger til TAK:

 • Område Øst: Tlf.: 96285454
 • Område Syd: Tlf.: 96285664
 • Område Nord: Tlf.: 22355706
 • Område Vest: Tlf.: 40105119

Efterfølgende vil personalet fra aktivitetscentret i samarbejde med borgeren vurdere borgerens situation og om borgeren er i målgruppen for et aktivitetscentertilbud.

Bevilges personalestøttede aktiviteter vil borgeren modtage uddybende information omkring indholdet i tilbuddet.

Hvad skal jeg betale?

Deltagelse i personalestøttede aktiviteter kræver et medlemskort til centret. Øvrige udgifter i forbindelse med kørsel/forplejning/aktiviteterne/ arrangementer betales af borgeren. Der henvises til gældende takster.

Godkendt i Social og Sundhedsudvalget den 15. juni 2022