Genoptræning efter serviceloven §86, stk 1

Kvalitetsstandard

Genoptræning
Emne Indhold
Lovgrundlag

Servicelovens § 86, stk. 1:

"Kommunalbestyrelsen skal tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse."

Hvem kan få tilbud om træning (målgruppen)

Du kan få tilbud om genoptræning hvis du:

 • Har mistet færdigheder og/eller funktionsevne, som dog ikke har været forbundet med sygehusindlæggelse.
 • Har et udviklingspotentiale for generhvervelse af tabt funktionsevne.
 • Har behov for en individuel tilrettelagt træningsindsats og hvor det vurderes, at træning kan afhjælpe væsentlige følger af funktionstabet.
 • Har behov for terapeutfaglig indsats/støtte.
 • Er motiveret til at gøre en indsats for at forbedre din funktionsevne.
 • Ikke kan få dækket dit træningsbehov ved at benytte almene træningstilbud i offentlig, privat, frivillig eller klubregi.
Formålet med træningen? At du generhverver tabt funktionsevne i videst mulig omfang.
Hvordan opfylder vi formålet?

Ved at motivere til og støtte dig i målrettet træning i hverdagens aktiviteter, der har til formål at genoptræne din funktionsevne, så du i videst mulig omfang bliver selvhjulpen.

Indsatsen tager udgangspunkt i og understøtter det du allerede kan.

Indholdet i den konkrete indsats tilpasses individuelt og du inddrages i tilrettelæggelsen af træningen.

Hvad kan indsatsen indeholde?

Genoptræning af funktionsevne eksempelvis i forbindelse med:

 • Personlige daglige færdigheder: eksempelvis personlig hygiejne, påklædning, færden i og udenfor hjemmet.
 • Hjemlige gøremål: eksempelvis madlavning, rengøring, tøjvask og indkøb.

Et individuelt tilrettelagt træningsforløb:

 • Kortlægning af ressourcer/mestringskapacitet
 • Instruktion i træning
 • Træningsprogram og træningsplan der kan indeholde:
  • Fysisk træning
  • Kognitiv træning

Selve træningen foregår så vidt muligt sammen med andre på et af kommunes trænings- og aktivitetscentre. Instruktion og træning kan om nødvendigt også foregå i dit eget hjem. 

Hvad indeholder indsatsen ikke
 • Genoptræning efter sygehuskontakt - skal tilrettelægges efter anden lovgivning (§140 i Sundhedsloven).
 • Manuel behandling, massage, ultralyd o.l.
 • Vejledning, instruktion rettet mod personalets arbejdsvilkår og arbejdsmiljø i hjemmet.
 • Hjælp og støtte til omklædning, bad og toiletbesøg i forbindelse med træning på center.
 • Der kan ikke bevilges genoptræning hvis det i forvejen er bevilget efter anden lovgivning - eksempelvis vederlagsfri - til den specifikke problemstilling. 
Indsatsens omfang

Typisk 1-2 gange ugentligt i op til 3 måneder, hvorefter den fremadrettede træningsindsats aftales.

Træningsperioden kan efter en faglig vurdering afsluttes, når målet med genoptræningen er nået eller der ikke længere er et træningspotentiale.

Transportmuligheder efter individuel vurdering og gældende takst.

Hvordan får jeg tilbud om træning

Tilbud om træning udarbejdes på baggrund af en visitation - dvs. en myndigheds vurdering af dit behov og om du falder indenfor målgruppen til træning.

Træning og Aktivitet (TAK) er den afdeling i Sundhed og Ældre i Herning Kommune der er ansvarlig for visitation til træning.

En ergo- eller fysioterapeut fra TAK vil i samarbejde med dig vurdere, hvordan du klarer din hverdag og hvilke færdigheder, du har behov for at vedligeholde. Der iværksættes efterfølgende en træningsplan i samarbejde dig.

Efterfølgende udarbejder terapeuten en skriftlig afgørelse, der beskriver, hvilken træning der kan bevilges. Afgørelsen træffes indenfor 8 hverdage.

Ønsker du at klage skal det ske indenfor 4 uger efter den dato, hvor du har modtaget afgørelsen.

Kontaktoplysninger til TAK:
• Område Øst: Tlf.: 96285454
• Område Nord Tlf.: 22355706
• Område Syd: Tlf.: 96285664
• Område Vest: Tlf.: 40105119

Hvad skal jeg betale? Træningen er gratis, men der kan være udgifter til personlige træningsrekvisitter/hjælpemidler, som du skal afholde. Ligeledes skal du selv afholde eventuelle udgifter til mad og drikke samt transport.

Godkendt i Social og Sundhedsudvalget den 15. juni 2022