Vejledning - søg bolig

Her er et par ting du med fordel kan overveje, inden du vil sende en ansøgning om enten en ældrebolig eller handicapegnet bolig.

Luk alle
Åben alle

Inden du søger bolig

Det er måske nødvendigt at få andre til at hjælpe med ansøgningen og den videre proces over i nye bolig.   

Få overblik over økonomien ved en eventuel flytning. Du kan finde nogle af oplysningerne inden ansøgningen.

Find ud af hvor du vil flytte hen. Få overblik over de handicapegnede ældreboliger eller plejeboliger, som du kan vælge mellem.

Du skal ved ansøgningen oplyse, hvor - hvilke boliger - du gerne vil flytte til. Du kan skrive flere ønsker på listen.

Fra ansøgning til venteliste

Ved ældreboliger og handicapvenlige boliger er det Visitationsenheden i Sundhed og Ældre, der behandler din ansøgning.

Når du er godkendt til en bolig, vil du typisk komme på en venteliste.

Herning Kommunes boligadministration af pleje- og ældreboliger adskiller sig på væsentlige punkter fra et almindeligt boligselskab.

Herunder skal det særligt fremhæves, at vi ikke opererer med deciderede ventelister, hvor du har et fortløbende nummer på listen, der sikrer, at du får tildelt en bolig efter tur.

Når der er en ledig bolig, laves der fagligt en konkret, individuel vurdering af de borgere, der står på ventelisten, og ud fra denne tilbyder vi pladsen til den på ventelisten, der har det største behov.

Tilbud om bolig

Når vi vurderer, at du skal have tilbud om en konkret ledig bolig, sender vi et brev til dig.

Når du har vurderet dit tilbud, skal du kontakte Herning Kommunes boligadministration.

Hvis du ønsker boligen, vil du efterfølgende få sendt en lejekontrakt. Kontrakten skal du underskrive, og du skal betale indskud og husleje til udlejeren.

Hvis du ikke ønsker boligen, drøfter vi fremtidige tiltag i forhold til dit boligbehov.

Før du flytter ind

Vær opmærksom på at få opsagt din nuværende bolig og få meldt flytning. 

Du kan søge om lån til indskud og søge om boligstøtte inden du flytter.

Når du har sagt ja til den tilbudte bolig, vil du modtage lejekontrakt og anden information fra det boligselskab, der ejer boligen.

Hvordan får jeg en ældrebolig, plejebolig eller plads på et plejehjem?

Hvis du har behov for en ældrebolig, en plejebolig eller en plejehjemsplads, skal du kontakte kommunen. Pårørende, din læge eller sygehuset kan også kontakte kommunen.

Før du kan få tildelt en bolig, skal kommunen tage stilling til, om du kan godkendes til at få en ældrebolig, plejebolig eller plejehjemsplads. Her tager kommunen udgangspunkt i dine konkrete behov i forhold til din fysiske, psykiske og sociale situation. Vurderer kommunen, at du har behov for en bolig, vil kommunen visitere dig til en bolig. At blive visiteret betyder, at du er berettiget og derved godkendt til en bolig.

Vurderingen af en ansøgning sker i sammenhæng med kommunens tilbud til personer i eget hjem, fx personlig og praktisk hjælp, dagcenter eller ældrecenter, midlertidig eller permanent dag- eller natpleje, boligændringer i nuværende bolig, særlig støtte eller aflastning eller afløsning af ægtefælle eller andre pårørende.

Det er forskelligt fra kommune til kommune, om der findes selvbetjeningsløsninger, hvor du kan ansøge om en plejebolig/ældrebolig.  Du kan se om kommunen tilbyder en selvbetjeningsløsning ved tryk på ”Start”. 

Bolig i en anden kommune

Hvis du vælger en bolig i en anden kommune, skal betingelserne for anvisning af boligen være opfyldt både i bopælskommunen og i den kommune du gerne vil flytte til. En kommunalbestyrelse har ret til i særlige tilfælde at beslutte, at borgere fra andre kommuner ikke midlertidigt kan komme på venteliste af hensyn til forpligtelsen til at sikre boliger til kommunens egne borgere.

Du har krav på at blive optaget på venteliste, når du ønsker at flytte til en anden kommune af en række nærmere fastsatte grunde.

Hvis du vil klage

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, kan du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger fra klagen er modtaget.

Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Læs også

På borger.dk kan du finde yderligere information om en række af emner af relevans for dig med interesse i en bolig til ældre. Du kan bl.a. finde information om fysisk tilgængelighed, hvordan du søger boligstøtte samt muligheden for lån til beboerindskud.

Den Digitale Hotline

Brug for hjælp til digital selvbetjening? DDH logo

Ring 70200000 - dag, aften og weekend

Åbningstider:

Kontaktinfo

Visitationsenheden
i Sundhed og Ældre
Bethaniagade 3 B
7400 Herning
Tlf.: 96 28 44 60

Åbningstider
Mandag - torsdag:
8-10 og 12.30-14
Fredag: 8-12

Udenfor Rådhusets åbningstid besvarer Rehabiliteringscentret opkaldene (kun ved akut behov).

Post sendes til Torvet 5,
7400 Herning

Mail: visitator.sec@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.