Pulje til Bevæg dig for livet initiativer

Puljen er oprettet med det formål at give mulighed for at igangsætte nye initiativer, aktiviteter og enkeltstående projekter, som bidrager til målsætningen om 5300 flere motionsaktive i 2025.

Midlerne fra puljen skal skabe rum til udvikling. Det skal være initiativer, som støtter op om DGI, DIF og Herning Kommunes Bevæg dig for livet-vision, om at få mange flere til at være motionsaktive ind i foreningslivet inden udgangen af 2025. 

Du kan læse visionsaftalen her

Der er afsat en pulje på cirka 100.000 kroner årligt, gældende 2020 - 2025, og der kan ansøges hele året rundt. Søg dog gerne i god tid forud for opstart af et initiativ. 

Du kan søge puljen her

Luk alle
Åben alle

Hvad kan puljen søges til?

Puljen kan søges til:

 • Nye initiativer, udviklingsarbejde, samarbejder og aktiviteter, der får flere borgere gjort aktive. Der skal sættes fokus på bevægelse, og målgruppen skal inkluderes i et fællesskab.
 • Konkrete udgifter til eksempelvis trænerudgifter/instruktørhonorar, halleje og lignende som hænger sammen med Bevæg dig for livet initiativet/projektet.
 • Uddannelse af instruktører til at favne nye målgrupper og starte nye aktiviteter.

Der kan som udgangspunkt søges 5.000 kroner til hvert projekt.

Der vil lægges vægt på:

 • Aktiviteter der favner en specifik aldersgruppe med lav idrætsdeltagelse.
 • Aktiviteter der favner grupper, der står uden for forenings- og samfundsfællesskabet - eksempelvis socialt, familie- eller arbejdsmæssigt.
 • Udviklingsinitiativer der styrker ansøgerens aktiviteter i lokalområdet.
 • Udviklingsinitiativer hvor der skabes læring, som andre idrætsforeninger kan få glæde af.

Puljen er afsat for at støtte initiativer, der får flere borgere gjort aktive og ikke afsat med fokus på en specifik målgruppe. Der kan derfor søges til initiativer uanset aldersgruppe og baggrund.

Der kan ikke søges midler til: 

 • Projekter der er færdige og allerede foretagne investeringer.
 • Elitesatsninger.
 • Faste driftsmæssige udgifter, såsom spillertøj og turneringsgebyr.
 • Sportsrejser eller sociale udflugter.
 • Forplejning til arrangementer.
 • Anlægsbyggeri og renovering af ejendomme og udearealer med mere.
 • Foreningernes almindelige drift.
 • Projekter med et kommercielt sigte.

Det er en betingelse, at projektet, hvortil der søges om støtte, ikke er igangsat før endeligt tilsagn skriftligt er meddelt.

Hvem kan søge puljen?

Puljen kan søges af foreninger, selvorganiserede grupper og private aktører.

Private aktører kan søge puljen til at sætte gang i nye samarbejder med frivillige eller kommunale aktører, der gør flere borgere fysisk aktive. Private aktører kan også søge til events eller kortere forløb. Disse skal have til formål at få inaktive borgere til at forsøge sig med fysisk aktivitet.

Der ydes uanset hvem der søger ikke støtte til almen drift eller opretholdelse af initiativer, der allerede er skabt.

Gode råd til ansøger

I ansøgninger til Bevæg dig for livet puljen er det vigtigt at beskrive projektet/initiativet så præcist som muligt.

Realistisk

Vær bevidst om, at puljens midler skal komme mange borgere til gode. For at komme i betragtning skal ansøgere vise, hvordan det er realistisk og meningsfuldt at gennemføre det skitserede projekt/initiativ.

Målrettet og afgrænset

Søg kun til ét projekt/initiativ og læg hovedvægten i ansøgningen på det enkelte projekt/initiativ frem for ansøgers virke som helhed. Den enkelte ansøger kan have mange interessante aktiviteter, men det er det enkelte målrettede og afgrænsede projekt/initiativ, der vil ligge til grund for sagsbehandlingen af ansøgningen.

Konkret og præcist

Vær så detaljeret, konkret og præcis som mulig i beskrivelsen af de til projektet/initiativet knyttede indsatser og budgetposter.

Egen investering og forankring

Vis hvordan ansøger selv vil være med til at løfte projektet/initiativet ved at lægge egne midler, timer eller andre ressourcer i realiseringen. Beskriv gerne, hvordan projektet/initiativet kan skabe en positiv forandring på langt sigt.

Samarbejde og deling

Beskriv eventuelle samarbejdspartnere i form af foreninger, skoler eller andre, der måtte være involveret. 

Beskriv gerne, hvordan det skitserede projekt/initiativ og erfaringerne derfra kan komme andre til gode.

Kontaktinfo

Mette Skærbæk Petersen
Projektleder

Mobil: 22 22 43 72
Mail: mette.skaerbaek@herning.dk

Rådhuset
Torvet 5
7400 Herning

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.