Pop-up gåruter

Herning Kommune har rigtig meget skøn natur at byde på og borgerne bruger den flittigt til gå- og løbeture, men det kan hurtigt blive de samme ruter igen og igen. Det kan vi hjælpe med, når vi efter en kort vinterpause vender tilbage til foråret med nye pop-up ruter.

Mens du venter, kan du finde inspiration til gåture ved at se vores seneste ruter, der er præsenteret her på siden. Du kan også finde information om de fleste pop-up gåruter fra tidligere år.

Bevæg Dig For Livet og nogle af de lokale foreninger har lavet disse pop-up gåruter med inspiration til at komme ud i det smukke, midtjyske landskab, men vi vil også rigtigt gerne have dit bidrag, hvis du kender til et område, hvor det er oplagt at lave en pop-up gårute. Har du en god idé, så kontakt os meget gerne.

Luk alle
Åben alle

Skarrild - 2. - 8. september 2022

Parkering og start for begge ruter er som udgangspunkt på Kirkepladsen i Skarrild, Kirkepladsen 1A, Skarrild, 6933 Kibæk. Det er også her, du finder turistkontoret i Skarrild.

Da det er kirkens parkeringsplads du benytter, vil vi bede dig respektere, at der skal være plads til kirkens gæster, når der er kirkelige handlinger.

Der er offentligt toilet ved indgangen til turisthuset.

Ruterne er lavet i samarbejde med Skarrild Borgerforening.

Rutebeskrivelse Birkestierne

Den korte rute på 4 km (gule markeringsflag):

Besøg Akvædukten, som ligger for enden af Dalgasstien, der løber langs med kanalen, og som starter lidt syd for købmanden. Akvædukten er, så vidt vi ved, den eneste i Danmark. Den blev anlagt i 1950, da en tidligere jordvold og trækasse over Lustrup bæk skyllede væk under et voldsomt uvejr i 1949. Den fører Dalgaskanalen over bækken, som risler stille nogle meter nede. Akvædukten eller "Kassen" som den bliver kaldt, var tidligere et yndet sted for byens børn at bade om sommeren.

Følg Søndergårdsparken tilbage til Hovedgaden, bliv på samme side, gå ned af en trappe og langs med Skjern å modsat side af Hovedgaden som Kanopladsen. Her vil du senere gå langs med et gammelt stykke håndgravet kanal, der dog er afskåret og hvor der ikke længere løber vand.

Her vil du finde den første bænk på turen. Følg flagene som vil føre dig til den første birkesti. Trampestien vil føre dig gennem forskellige nyere plantede skove, lyng og videre til en skovsø. Birkestierne fremkommer ved, at der i 2009 blev plantet egeskov, hvor ammetræerne her er birketræer og fyrretræer. Disse skal hjælpe egetræerne til at vokse op. Nu kan vi så følge birketræerne på stierne, og nyde deres hvide stammer. Hvis du følger ruten, vil du komme til et lyngstykke ved at krydse Nr. Karstoftvej. Lyngen bliver plejet, så der ikke skyder nye små træer op og skygger for lyngen, dog er der stadig nogle få større træer på stykket. Hvis du ser godt efter, kan du se nogle huller, det er fra dengang grus blev gravet med håndskovl. Når du fortsætter langs med lyngstykket, kommer der en skovvej, den følger du til venstre over Nr. Karstoftvej. Kort efter skal du igen gå til venstre langs med et skel på højre side. Her kan du se efter veksler fra rådyrene. Der hvor de har deres veksler, har de ædt af træerne, så de faktisk kan holde dem nede, til det kun er små buske.

Nu kommer du til shelterpladsen, hvor der er gravet en sø i 2010. Her er der også bænke. Her kan du parkere med autocampere som medlem af Pintrip. Følg ruten og du vil gå gennem skoven til du bliver ledt mod vest til den sidste Birkesti. Her vil du finde en bænk, hvor du kan nyde synet ud over markerne, inden du vil komme tilbage til Nr. Karstoftvej og Hovedgaden.

Se ruten på 4 km her (markeret med gule flag)

Rutebeskrivelse Skjern å og Røverstuen 

Den lange rute på 5,7 km (røde markeringsflag):

Fra Kirkepladsen går du mod syd ned over Skjern Å, og ved Kanopladsen går du igennem klaplågen og følger den trampede sti langs åen. Du vil på ruten gå mellem får og heste og opleve Skjern Å i sit naturlige leje. Her er du gæst på lodsejerens private ejendom. Pas på naturen og husk at holde hunden i snor og tage dit affald med dig. Sporet kan delvist være trampestier.

Sporet følger kanten af det lyngklædte hedeområde. Den 40 meter høje Bonus-vindmølle på heden er rejst af Danmarks Lærerforening i 1995. På heden nær skrænten til Skjern Å er der spor af to historiske fårefolde, som skulle værne fåreflokken om natten. Digerne omkring de to folde blev lavet af lyng og hedejord. Turen langs åen kræver passage af stejle skrænter. Gangbesværede kan i stedet følge skovvejen.

Engene er opstået ved lang tids høslæt og afgræsning. Ved åen er der vådområder, som har stor betydning for fugle, padder og sommerfugle. Uden afgræsning vil engene på få år vokse til med fyr, gyvel og tjørn samt træer og buske.

Røverstuen er blot en af mange røverstuer i det vestjyske. Til mange af stuerne knytter der sig sagn om røvere, der lå på lur efter de vejfarende. Sagnene har som regel ikke så meget på sig, men er ofte et folkenavn, der knytter sig til hulninger i landskabet. Hulningerne er fremkommet ved at lyng og morlaget havde været brændt af, så vind kunne blæse det løse sand væk fra hedebankerne.

I skoven kan du høre og se mange forskellige fugle: solsort, sangdrossel, dompap, musvit, blåmejse, sumpmejse, bogfinke, grønirisk, gærdesmutte, fuglekonge, gransanger, løvsanger, havesanger, skovdue, skovskade og stor flagspætte. På de åbne strækninger kan du møde gulspurv, hvid vipstjært, sanglærke, landsvale, vibe og skovpiber. Det er jævnligt muligt at se overflyvende fiskehejrer og musvåger. 

Se ruten på 5,7 km her (markeret med røde flag)

God tur!

Sinding-Ørre - 9. - 16. september 2022

Ørre

Denne uges pop-up ruter er i og omkring Ørre. Begge ruter starter ved 'Det gule Hus', Aulumvej 3, Nybro, 7400 Herning.

I Ørre blev der sidste år åbnet fire vandreruter, 'BRYDNINGSTIDEN – Ørre i brydningstiden' og det er et stykke af disse ruter, vi bruger.

Der er flere infotavler med QR-koder, som kan give et historisk indblik i området, og man kan desuden downloade APPen 'Travel Tales'.

Ugens pop-up ruter er lavet af frivillige under Sinding-Ørre Borgerforening.

Rutebeskrivelser

Kirkestien på 4,13 km (markeret med orange flag):

Den første del af ruten er asfalt mod Ørre og til venstre af Kragsnapvej. Derefter går det af kirkestien ind mod Ørre. Lige før Storåen (som vi skal over), får vi et flot blik ind mod Ørre kirke. Det er muligt at komme ind og se kirken, hvis det har interesse. Omkring kirken er der 3 infotavler. Den ene ved kirkediget på kirkestien, de to andre på parkeringspladsen og på kirkehuset. På vej tilbage mod Nybro, kommer vi forbi Ørre Forsamlingshus, Hammerumherreds ældste, indviet i 1889. Her er der også en infotavle. Denne rute er blå på infotavlen.

Denne rute er også velegnet, hvis man har barnevogn med.

Se 4.13 km ruten

Ruten på 4,13 km, der er beskrevet:

Markeringen viser ruten på 4 km, der er beskrevet

10,83 km ruten (markeret med røde flag):

Her har vi missionshuset 'Nasaret', åbnet en uge efter Ørre forsamlingshus, i 1889. Det er muligt at komme ind og se det. Her er også en infotavle. I det gule hus ved siden af er der offentligt toilet.

Turen går videre mod Sammelstedvej over Storåen. Vi går over 'Den gamle bro' efter Storåen, mod Blicherstenen.

Turen er her et langt stykke på asfalt, indtil vi kommer til 'Blicherstenen'. Derefter går vores tur over heden mod 'Helenes Hus', områdets sidste bevarede fattighus i Sammelsted by. Her er infotavle og åbent. Det er cirka halvvejs på ruten, og der er mulighed for at spise sin madpakke og benytte toilet i huset. Over heden, hvor der græsser får, af 'Degnestien', mod 'Nygaard Gl. Skole'. Et stykke fremme, går vi gennem skoven af den ny åbnet 'Eventyrsti'. Fremme ved skolen finder vi igen en infotavle. Nu går turen mod vest, krydser igen Storåen. Vi kommer på asfalt og går mod Nybro. Det er det meste af den grønne rute, vi her følger.

Har du flere kilometer i benene, anbefaler vi at følge den grønne rute til Ørre kirke og retur. Der er grønne pile begge veje (cirka 3 km ekstra). Her kommer du forbi 'Ørre Forsamlingshus'. Fremme ved Ørre kirke, er der to infotavler. Følger du kirkediget højre om, er der endnu en infotavle. Samme vej tilbage, eller ind gennem lågen, over kirkegården. Du kan også besøge den åbne kirke.

Se 10.83 km ruten

Ruten på 10,83 km, der er beskrevet:

Markeringen viser ruten på 10 km, der er beskrevet

Håber I nyder den skønne natur.

Kontaktperson: Lillian Høher-Thomsen, telefon 61651641.

God tur!

Bjergene i Sinding

Ruten starter ved Sinding Forsamlingshus, Skoletoften 8, 7400 Herning.

Besøgende bydes velkommen til et af Vestjyllands smukkeste bakkelandskaber. Området er blevet gjort tilgængeligt takket være en positiv indstilling fra såvel små som store lodsejere i området. Landskabet er således blevet åbnet for den besøgende på steder, som ellers er utilgængelig for offentligheden. Der er etableret en natursti rundt i området.

Rutebeskrivelse

3,93 km natursti rundt i området (markeret med røde flag):

Turen går i Bjergene i Sinding går gennem et smult landskab med bakker, dale, skov, mose, marker og enge. Følg stien!

Geologisk set ligger Sinding på den østlige kant af Skovbjerg Bakkeø, som dannedes under forrige istid for mere end 100.000 år siden. Mod vest har man udsigt til Vildbjerg og Trehøje i det fjerne. Mod øst ser man ud over den flade hedeslette mellem Storåen og Karup Å. Hedesletten er i modsætning til bakkerne et ungt landskab, der for 15.000 år siden blev skabt af store smeltevandsstrømme fra isranden langs den jyske højderyg.

Bjergene i Sinding er kommet af, at det vrimler med gamle stednavne som ender på 'bjerg', 'høj' og 'dal'. Før plantningen af plantager og læbælter var der en imponerende udsigt horisonten rundt. I Oldtiden har man også nydt bjergene, idet næsten alle bjerge har en eller flere oldtidshøje på toppen.

Ruten går igennem 'Grusgraven ved Musebjerg'. Her begyndte man i 1850 grusgravningen i den østlige del af Musebjerg bakke. Arbejdet i grusgraven var ikke ufarligt, når arbejderne stod nede i en 7-8 meters høj skrænt og læssede gruset op i transportøren. I 1960erne begyndte man at grave under grundvandsspejlet med en ”slæde”, og herved opstod de dybe huller, som i dag er vandfyldte søer. Oprindeligt var de 15 meter dybe, men skønnes i dag kun at være omkring 8 meter dybe på grund af sandskred. De tidligere gravområder er under fri naturudvikling.

Se 3.93 km ruten

Kontaktperson: Bodil Jensen, telefon 30635825.

God tur!

Her kan du se området:

Kort viser området.

Feldborg - 16. - 22. september 2022

Denne uges pop-up gåture går til Feldborg. Bemærk, at de to ruter har forskellige startsteder.

Rutebeskrivelser

Ruten på 4 km (markeret med gule flag):

Den korte rute er med start lige overfor Langgade 80, 7540 Haderup, ved en p-plads. I starten bliver du ført gennem en flot, varieret skov, hvorefter du kommer på en skøn allé fuld af bøgetræer. Resten af ruten er veje i udkanten af skoven og en lille bakke samt lidt højt græs.

Se 4 km ruten

8,5 km – (markeret med røde flag):

Den lange rute starter cirka 2 km mod Aulum fra den rundkørsel, hvor Feldborgvej 467 og Herningvej rute 34 krydser hinanden. Se eventuelt kortet.

Turen starter på Feldborgvej ved en rasteplads. Du kommer forbi en stor lysning med en sø og masser af granskov. Nogle af stierne har lidt højt græs, men til gengæld er der rig mulighed for at se vildt på turen. Der er dejlig ro på ruten, selvom det er tæt på trafik.

Vær opmærksom på, at du muligvis kan møde jagtlejere i Feldborg Sønderskov syd for Vistorpvej. Det er nok meget lidt sandsynligt, da hjortejagten slutter 15. september, og det derefter kun er ræv og kronkalv, der er jagtbar. Derudover skal jagtlejerne tage hensyn til skovens publikum i statsskovene, så det er blot for at gøre opmærksom på, at det kan forekomme.

Se 8,5 km ruten

Kontaktpersoner:

Jette Yde, telefon 24637120 eller Britta Henriksen, telefon 24986487.

God tur!

Sørvad - 23. - 29. september 2022

Den korte rute på 3,8 km rute starter og slutter ved Dagli` Brugsen (åbent klokken 07-19) midt i Sørvad på Langgade 30, 7550 Sørvad.

Den lange rute på 8,8 km starter og slutter ved 'Æ Fiskehus' i byens sydlige del på Skovvej 15, 7550 Sørvad. Her er der et toilet, som har åbent hver dag undtaget fredag og lørdag aften. Der kan du tappe vand, og madpakken kan du spise både inde og ude. Der er også muldtoilet ved naturcirklen på den lange rute.

Hvis du har lyst til en lille ekstra gåtur, kan vi anbefale at du går turen mellem de 2 startsteder på 2x400 meter tur/retur langs de 3 søer. Følg blot stien øst for åen, i sydlig retning fra Dagli`Brugsen. Vi anbefaler ikke at medbringe barnevogn på ruterne, men med lidt god vilje kan det lade sig gøre på den korte rute. Der er P-pladser ved begge startsteder.

Rutebeskrivelser

Ruten på 3,8 km (markeret med orange flag):

Start ved Dagli`Brugsen, Langgade 30, 7550 Sørvad. Ruten går mod nord på vestsiden af åen i kanten mellem ådalen og byen. Lige uden for byen møder du de første gangbroer over de sumpede områder, som er lavet inden for de sidste par år. Snart kan du se den ene af vores 2 ny opsatte storkereder, desværre endnu uden Stork. Turen fortsætter gennem ådalen over flere broer og gangbroer helt ud til kirken. Herfra går turen tilbage i kanten af græsmarken, gennem læhegnet og videre langs majsmarken forbi en sø og gennem et grønt område, hvor rensningsanlægget tidligere lå. Herefter krydser du åen og følger østsiden tilbage mod Dagli`Brugsen.

Se 3,8 km ruten

Ruten på 8,8 km (markeret med røde flag):

Start ved 'Æ Fiskehus', Skovvej 15, 7550 Sørvad. Kuperet og afvekslende rute der tager dig gennem dele af Sørvad og Vinding sogns flotte natur og seværdigheder i nogenlunde nævnte rækkefølge:

 • 'Æ Fiskehus' - byens bedste mødested med sø udsigt.
 • Hulvejene - spor i skoven efter fortidens 'landevej' og drivvej til kvæg.
 • Kælkebakken - dengang der fandtes sne, var denne stejle skovsti et trækplaster for byens vovehalse.
 • Gravhøje - ruten går forbi cirka 12 gravhøje.
 • Bauneparken - udstykning lige i midten af al naturen med en fantastisk udsigt. Du kan stadig få en grund.
 • Jernbanevolden - den gamle jernbane fra Sørvad til Ørnhøj er en del af ruten.
 • Festpladsen - i velmagtsdagene kunne der samles op til 1000 mennesker til Baunefester på pladsen.
 • De glemte bænke - vi har genfundet gamle stier med bænke, der ikke har været tilgængelig før nu.
 • Vinding stenen - 6 tons tung sten som Vinding ungdom slæbte op på Baunehøjen i 1935.
 • Baunehøjen - her håber borgerforeningen at kunne bygge '100-meter tårnet'.
 • MTB sporet - cykelklubben 'Med-Vind' har lavet et flot, 4 km langt spor rundt i skoven.
 • Skydebanen - ældre 200 meter skydebane som nu bruges af jagtforeningen til indskydning af riffel.
 • Shelterpladsen - ny shelterplads under opførsel. Pladsen har udsigt og en stejl skrænt.
 • Børnehaven - Sørvad er et godt sted for børnefamilier.
 • Naturcirklen - naturlegeplads og shelters på åben plads i skoven, som blev opført efter orkanen i 1999.
 • De gamle grusgrave - syd for Naturcirklen er der dybe udgravninger i skoven. Et dejligt sted for børn at lege.
 • Hundeskoven 
 • Storkereden - du kan se den ene af to nye storkereder. Desværre er hovedpersonen ikke dukket op i år.
 • De 3 søer - fiskesøen, regnvandssøen og skøjtesøen ligger flot på stribe langs åen midt i Sørvad by.

Se 8,8 km ruten

Kontaktperson: Esben Lund Esmarch, telefon 71720076.

God tur!

Billeder fra turene

Her kan du se kirkestien og den smukke eng:

Kirkestien der er en del af ruten, der er beskrevet

Gennem hul i hegnet kan du se kirken:

Gennem hul i hegn ses kirken, og det er en del af ruten

Her kan du se udsigten ved gravhøj:

Udsigt ved gravhøj, som du kommer forbi, hvis du følger ruten

Her kan du se Vinding stenen:

Vinding stenen du kommer forbi på ruten

Timring - 30. september - 6. oktober 2022

Rutebeskrivelser

'Ruten der bringer et par overraskelser' – 4,12 km (markeret med røde flag):

Start ved Torvet i Timring, Møltrupvej 36, 7480 Vildbjerg. Der er parkeringspladser, hvis du kommer i bil. Torvet har netop fået et ansigtsløft med ny belægning, nye møbler og ny belysning, og nu mangler der i første omgang kun lidt beplantning.

Gå op ad Møltrupvej ud ad byen. Undervejs passeres Timring Kirke. Der kan du med fordel lave en afstikker ind på kirkegården: fra den sydvendte indgangstrappe til kirken er der en betagende udsigt.

Fortsæt herefter ud ad byen. Efter cirka 500 meter drejer du til højre ad Riisvej. Herregården Møltrup ligger lige på venstre hånd. Der kan du lave en afstikker ind på Møltrup-området, som har meget at byde på – for eksempel en herregårdsbutik. Desuden er der altid åben stald, og der kan du købe mælk direkte fra tanken.

Kunstværket symboliserer Klimaet, der er nummer 13 på listen over Verdensmålene.

Se åbningstider i gårdbutikken

Efter cirka 500 meter ude ad Riisvej støder du på trampestien tilbage mod Timring. Det sidste stykke vej hen mod Timring går du langs Bolsvad Bæk. Vel ankommet til Birkmosevej krydser du vejen og går ind i Skoleskoven. Kast et blik til venstre: her ser du den nye sø, der er under opførelse – Timrings kommende 'Oase'. Om få måneder vil der være både borde/bænke og madpakkehus, kriblekrable-kasse til børnene, spang og boardwalk med videre.

Fortsæt ud af Skoleskoven hen over boldbanerne og drej til højre på sidste boldbane. For enden støder du på en gangsti, der fører hele vejen op igennem 'Fuglekvarteret' – den slutter oppe ved Møltrupvej – og kort før du er tilbage ved Torvet, kommer turens sidste overraskelse: nemlig gavlmaleriet på Det Gamle Mejeri. Gavlmaleriet blev udført i juni i år af en tyrkisk kunstner.

Se 4,12 km ruten

'Den skønne naturrute' – 6,73 km (markeret med gule flag):

Også her skal du starte ved Torvet i Timring, Møltrupvej 36, 7480 Vildbjerg. Der er parkeringspladser, hvis du kommer i bil. 

Gå op ad Møltrupvej ud ad byen. Undervejs passeres Timring Kirke. Husk at lave en afstikker ind på kirkegården og se den smukke udsigt ved den sydvendte trappe.

Fortsæt herefter ud ad byen. Efter cirka 600 meter passerer du Herregården Møltrup. Som beskrevet under den korte rute, kan du blandt andet besøge gårdbutikken, hvis du kommer i dens åbningstid.

Fortsæt efterfølgende ad Møltrupvej indtil du passerer Vorgod Å. Drej til højre ned på trampestien, som følger åen mod syd i cirka 1,5 km. Denne sti er resultatet af et naturgenopretningsprojekt for omkring 10 år siden, hvor åløbet blev ført tilbage til sit oprindelige forløb. Stien ligger meget naturskønt på østsiden af Herregården Møltrup i et engareal. Der kan være ret fugtigt på stien på denne årstid, så det er nødvendigt med passende fodtøj - eventuelt gummistøvler i vådt vejr. Stien slutter ved Grimstrupvej, som slår et højresving og bliver til Riisvej. For enden af Riisvej drejer du til venstre tilbage ad Møltrupvej.

Se 6,73 km ruten 

God tur!

Billeder fra turene

Her kan du se indgangen til Møltrup Herregård:

Her kan du se indgangen til Møltrup Herregård

På ruten møder du denne smukke natur:

På ruten møder du denne smukke natur

Du passerer blandt andet køer på engen:

Du passerer blandt andet køer på engen

Her kan du se det smukke gavlmaleri:

Her kan du se det smukke gavlmaleri

Fårbæk - 7. - 13. oktober 2022

Denne uges pop-up ruter går til Fårbæk ved Karup Å.

Begge ruter starter og slutter ved Karupvej 47, Fårbæk, 7470 Karup (Fårbæk Pavillon).

Rutebeskrivelser

Desværre ved vi ikke så meget om ruterne, men vi ved, at begge ruter ligger i naturskønne omgivelser. Her må du lade dig overraske og se, hvad du møder på din vej, når du følger flagene. Uanset hvilken af ruterne du vælger, kommer du gennem et smukt landskab og får formentligt set et område, du ikke på forhånd kender så meget til.

Vi kan dog sige: 

Ruten på 3 km (markeret med røde flag):

Ruten går ved Karup å og de gamle brunkulsgrave. 

Ruten på 10 km (markeret med gule flag):

Denne rute går også ved Karup å og de gamle brunkulsgrave, men her kommer du også til Kongenshus Hede.

God tur!

Har du brug for at vide mere, så kontakt endelig Leif. 

Kontaktperson: Leif Balle, telefon 42517072.

Billeder fra turene

Her kan du se Karup å:

Her kan du se Karup å

Her ser du den smukke hede:

Her ser du den smukke hede

Haunstrup - 14. - 20. oktober 2022

Denne uges ruter går rundt i Haunstrup Brunkulslejer. Et område hvis historie især tog fart op igennem 1940’erne, hvor forsyningsknapheden af kul og træ til brændsel grundet krigen, sammen med arbejdsløsheden i landet bidrog til en invasion af brunkulsbisser i blandt andet Haunstrup og omegn.

En arbejdsuge var i følge fagforeningsbestemmelserne 58 timer – men ofte arbejdede mange op mod 70 timer om ugen. Der blev tjent mange penge og en del af dem blev sendt hjem til familien – men der blev også spillet kort og 'på 6-eren', som var en slags roulette blandt andet på den nyopstartede (bodega) 'Æ Tut'. Der blev drukket øl og røget erstatningstobak, oftest blade fra sukkerroer, kartofler og andre lettilgængelige planter.

Nogle steder lå kullene kun et par meter under overfladen og arbejdet foregik med trillebøre og håndskovle, men efterhånden som der skulle graves dybere, blev der anskaffet gravko og transportør til flytning af sand, hvorfor du i dag (og især for år tilbage) kan se nøgne sandtipper i området. Da opgravningen blev indstillet i 1969, lå landskabet øde hen, dog med Haunstrup Bæks udspring som livgivende vandløb. Dette skulle igennem årene vise sig at være forbundet med store miljømæssige problemer (især okkerforurening og fiskedød), der forplantede sig langt ud i Rimmerhus bæk, Vorgod å og Skjern å.

I dag bruges området til blandt andet geocaching, hundeluftning, jagt, hundetræning, vandreture og er ikke mindst et yndet område for besøgende på mountainbike. I det seneste år er etableret indhegning – formentlig med henblik på afgræsning af området, men der er dog endnu ikke udsat dyr.

Vi har lavet to ruter, der byder på en tur igennem varieret natur og enkelte glimt af en svunden tid.

Begge ruter starter ved hundeskovens parkeringsplads ved Tanderupkærvej 84B, 7400 Herning.

Rutebeskrivelser

Ruten på 3,89 km (markeret med røde flag):

Det første stykke går over åbne vidder, men snart kommer du forbi det første vandhul. Herefter går turen gennem kuperet terræn, gennem skov og langs endnu en af de smukke søer. Turen fortsætter gennem endnu et stykke skov og ud på grusvejen, der kommer ind fra Fjelstervangvej og videre ind mod turbinesøen, hvor du kan se den gamle turbinelufter og blandeudstyret, der blev etableret i 1977 for at mindske okkerudløbet til åerne. Det nyeste anlæg er fra 1996. Turens sidste halvdel går mestendels gennem blandet skov, men også igennem et sandet område som endnu ikke er helt vokset efter, hvorefter du er tilbage på den åbne slette bag hundeskoven.

Se 3,89 km ruten

Ruten på 7,43 km (markeret med gule flag):

Du skal følge den korte rute ned til den første sø. På denne tur går du et længere stykke over de åbne vidder, inden du bliver ledt gennem noget kuperet terræn og hen over toppen på en af de større sandtipper. Herefter fortsætter turen over en tange mellem to søer, inden du bliver ledt op på et af områdets højeste punkter. Turen fortsætter langs turbinesøen. Herefter går turen forbi de nyere okkerrensningssøer, og slanger sig gennem skoven. Inden du når til grusvejen må du nyde synet af den flotteste smaragdgrønne sø. Herefter krydser du grusvejen, der gennemskærer området, og turen fortsætter langs markskel hen over et lille åbent område og herefter gennem endnu et skovstykke, der byder på en skøn blanding af løv og nåletræer. Du bliver ledt tilbage over grusvejen ved områdets naturlegeplads og får sidste del af turen gennem skov og et sandet område, inden du er tilbage på den åbne slette bag hundeskoven.

Se ruten på 7,43 km

Læs mere om området ved Haunstrup Brunkulslejre

God tur!

Billeder fra turene

Her kan du se det smukke område:

Her kan du se det smukke område

I området finder du mange svampe:

I området finder du mange svampe

Her kan du se de gamle maskiner:

Her kan du se de gamle maskiner

Efteråret kan tydeligt ses på nedfald fra træerne:

Efteråret kan tydeligt ses på nedfald fra træerne

Den smukke skov:

Den smukke skov

Brunkulslejrens fantastiske udsigt over søer:

Brunkulslejrens fantastiske udsigt over søer

Her ser du det kuperede terræn:

Her ser du det kuperede terræn

Knudmosen - 20. - 27. oktober 2022

Ugens pop-up ruter foregår i det naturskønne Knudmosen i Hernings sydlige del og er lavet af Herning Løbeklub.

Ruterne er mærket op fra fredag 21. oktober 2022 klokken 7.00 til torsdag 27. oktober 2022 klokken 18.00.

Du kan vælge mellem en rød rute på 3,7 km eller en gul rute på 7,3 km.

Parkering og start er som udgangspunkt fra parkeringspladsen på den vestlige side af Sdr. Anlæg, Gl. Vejlevej, 7400 Herning.

Ruterne er ændret noget i forhold til tidligere ruter. De er tydeligt markeret og der er sat kilometerskilte op.

Rutebeskrivelser

Ruten på 3,7 km (markeret med røde flag):

Start er fra en åbning i hækken på parkeringspladsen, hvor der går en sti ind i Sdr. Anlæg. Start er vist med et skilt.

Gå fra parkeringspladsen ind i Sdr. Anlæg og rundt om 'halvmånen' i anlægget, forbi legepladsen og rideskolen. Herefter drejer 3,7 km ruten til højre ind i Knudmosen, hvor du skal følge markeringsflag og pile. Undervejs krydser du Gl. Vejlevej.

Ruterne krydser hinanden syd for Herning Sky højhusene, hvor du går igennem mosen tilbage til parkeringspladsen ved Sdr. Anlæg. 

Den korte rute kan du gennemføre med barnevogn og på cykel.

Se billede af 3,7 km ruten vist på et kort (ny fane)

Ruten på 7,3 km (markeret med gule flag):

Også her skal du gå fra parkeringspladsen ind i Sdr. Anlæg og rundt om 'halvmånen' i anlægget, forbi legepladsen og rideskolen. 7,3 km ruten fortsætter ud ad Miljøvej, hvor ruten går til højre ind i Knudmosen lige før Holtbjerg Sø på venstre hånd.

Undervejs krydser du Gl. Vejlevej. Den lange rute fortsætter rundt om og op på 'skraldebjerget' via 'Serpentiner vejen'. Giv dig gerne tid til at nyde 360-graders udsigten over Herning og messehallerne, inden turen går tilbage ned ad 'Bjergvejen'.

Ruterne krydser hinanden syd for Herning Sky højhusene, hvor du går igennem mosen tilbage til parkeringspladsen ved Sdr. Anlæg. 

Den lange rute går op ad 'Serpentiner stien', som besværliggør barnevogne og almindelige cykler.

Se billede af 7,3 km ruten vist på et kort (ny fane)

God tur!

Kontaktperson: Frits Jensen, telefon 29924899.

Billeder fra turene

Her kan du se 'Serpentiner Vejen' op ad 'Skraldebjerget':

Her kan du se Serpentiner Vejen op ad Skraldebjerget

På toppen af bjerget er der en sten:

På toppen af bjerget er der en sten

Fra toppen er der udsigt til Herning Sky:

Fra toppen er der udsigt til Herning Sky

Der er også udsigt til MCH Boxen:

Der er også udsigt til MCH Boxen

Kontaktinfo

Mette Skærbæk Petersen
Projektleder
Mobil: 22224372

Send e-mail til Mette

Rådhuset
Torvet 5
7400 Herning

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.