Gadesalg og stadeplads

Når du søger om tilladelse til at drive handel i det offentlige rum, skal du gøre det digitalt. Du finder selvbetjeningsløsningen her på siden.

Luk alle
Åben alle

Stade- og gadesalg

Hvis du ønsker at få en fast stadeplads i Herning Bymidte skal du ansøge hos Herning Kommune. Du skal selv sørge for en vogn eller et telt og et varesortiment.

Vil du afholde kræmmer-, loppemarked eller lignende, skal du søge om markedshandel.

Henvendelser vedrørende specifikke pladser skal ske til Herning Kommune. Det er også Herning Kommune, der står for tildelingen af plads.

Retningslinier for stade- og gadesalg

 • Stadets udseende, sortiment og lignende skal altid fremstå, som det blev præsenteret i ansøgningen, og i den samme stand. Ændringer og tilføjelser kan laves i samråd med Herning Kommune.
 • Stadepladser kan ikke overdrages til andre ved salg, leje, bortforpagtning, eller lignende.
 • Der betales månedlig afgift til Herning Kommune for råden over stadepladsens areal.

Vejareal

 • Stadeholderen står selv for at anskaffe en mobil salgsvogn/bod.
 • Stadet og dets bestanddele skal fjernes fra arealet udenfor åbningstiden.
 • Stadepladsen anbringes som specificeret under tildeling, efter konkret vurdering af trafikforholdene. Det er ikke tilladt at tage en anden plads eller fylde mere.
 • Stadet og dets bestanddele må ikke være til gene for trafiksikkerhed eller tilgængelighed.
 • Stadeholderen skal sikre, at vejbelægning, træer, bygninger og andet inventar ikke beskadiges. Der må eksempelvis ikke ophænges eller fastgøres ting i træer eller byudstyr.
 • Stadeholderen må affinde sig med gener forbundet med vej- og byggearbejder, større arrangementer, med videre og kan i særlige tilfælde blive tvunget til suspendering eller midlertidig flytning i samråd med Herning Kommune.

Fremtoning og renholdelse

 • Hvis stadet fører til affald eller uorden i byens rum, kan det medføre tilbagekaldelse af tilladelsen.
 • Stadepladsen skal være ryddet udenfor åbningstiden.
 • Al skiltning og reklamering skal godkendes forudgående af Herning Kommune.
 • Der må ikke ophobes affald, opbevaringsmateriale eller emballage omkring stadet.
 • Stadeholderen er forpligtet til at sikre løbende renholdelse og oprydning, samt undgåelse af støj, lugtgener med videre.
 • Stadeholder skal rydde op efter sig og sine kunder, herunder fjerne affald og sørge for at transportere det væk. Det er ikke tilladt at smide affaldet i de af Herning Kommune opstillede affaldskurve.

Ophør og forpligtelser

 • Stadepladsen skal benyttes mindst 80 % af den i ansøgningens specificerede tid.
 • Stadeholderen kan opsige aftalen med én måneds varsel, til den første i en måned.
 • Stadepladsen kan blive inddraget eller suspenderet ved misligholdelse af myndighedernes regler og retningslinier, eller hvis særlige forhold gør det nødvendigt.
 • Stadepladslejen udløber automatisk ved udgangen af den i ansøgningen specificerede periode, dog maksimalt 1 år. Herefter vil en eventuel nytegning ske som del af et åbent udbud. Det kan ikke garanteres, at der efter endt periode vil blive oprettet nye stadepladser på de samme steder.

Andre love og myndigheder

 • Forretningsdrift fra stadepladser skal følge gældende lovgivning, regler og retningslinier for sin type erhverv, herunder blandt andet åbningstider. Indehaveren har selv ansvaret for at gøre sig bekendt med disse, samt indhente nødvendige tilladelser og lignende.
 • Ved salg/servering af fødevarer skal der søges om næringsbrev, og vogn/bod til salg af fisk, ost, is og tilsvarende eller tilberedning af madvarer skal godkendes af Fødevareregion Vest.

Markedshandel

 • Markedshandel kan finde sted på alle dage i tidsrummet fra klokken 8.00 til 18.00.
 • Markedshandlen kan foregå på alle offentlige torve, pladser og gadestrækninger inden for bymidten.
 • Der må forhandles alle lovlige varer, dog skal det fremgå af ansøgningen hvad du har tænkt sig at sælge.
 • Al handel med fødevarer skal være godkendt eller registreret hos den Fødevareregion, hvor du er hjemmehørende.
 • Fødevareregionen kan stille krav til boden eller vognens indretning afhængig af typen af fødevarer, der sælges.
 • Mod forlangende skal gyldig registrering eller godkendelse fremvises.
 • Sortering, opsamling og bortskaffelse af affald i forbindelse med torvehandlen, påhviler den enkelte markedspladslejer.
 • Markedspladsen skal fejes og opsamlingen skal bortskaffes med det øvrige affald inden pladsen forlades.
 • Herning Kommunes affaldskurve må ikke benyttes til bortskaffelse af markedspladsernes affald.

Torvehandel

Retningslinjer for torvehandel 

 • Torvedage er tirsdage og lørdage fra klokken 6.30 til 15.00.
  Minimums åbningstid på Torvedage er fra klokken 10.00 - 12.30.
 • Torvehandlen foregår på Tinghuspladsen, som er torvehandlernes primære placering. Alternativ placering er på Torvet eller aflysning, hvis Tinghuspladsen er optaget af andet større arrangement. 
  Stadeafgiften bliver ikke godtgjort.
 • Ved arrangementer bliver der givet skriftlig besked om flytningen. Det sker senest 14 dage før. Flytningen bliver også annonceret i Herning Folkeblad den sidstkommende onsdag inden den pågældende torvedag. 
 • Du må kun sælge fødevarer, som stammer fra jordbrug, husdyrhold og fiskeri. Du må også sælge gartnerivarer som eksempelvis blomster, afskårne grene, træer, buske og lignende, og du må sælge husflidsprodukter. Hvis du gerne vil sælge andet, skal du søge særskilt om det hos os.
 • Al handel med fødevarer skal være godkendt eller registreret hos den fødevareregion, hvor du hører til. 
 • Fødevareregionen kan stille krav til boden eller vognens indretning. Det afhænger af typen af fødevarer, du sælger.
 • Du skal vise gyldig registrering eller godkendelse, hvis det bliver forlangt.

Hvad koster det?

Priser for stadepladser - 2 torvedage pr. uge inklusive strøm

Type

Pris

Årslicens for de første 10 m2

5.000 kroner 

Halvårlig licens for de første 10 m2

2.500 kroner

Ved stadeplads større end 10 m2 op til 40 m2
betales yderligere

5. kroner/m2     

Dagspris for hver torvedag

50 kroner


Betaling sker forud og bliver opkrævet hvert år i januar for et år ad gangen.

 

Den Digitale Hotline

Brug for hjælp til digital selvbetjening? DDH logo

Ring 70200000 - dag, aften og weekend

Åbningstider:

Kontaktinfo

Tove Brandt Overgaard

Tlf.: 96288010

Send e-mail

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.