Retningslinjer og kvalitetsstandard - kontaktperson til døvblinde

Luk alle
Åben alle

Forord og personkreds for §98

1. Forord

Disse retningslinjer udleveres til personer, der er bevilget en kontaktpersonordning efter Serviceloven, § 98, samt til de ansatte kontaktpersoner.

Formålet med informationen er:

 • at give borgere, som er bevilget SEL § 98, information om, hvordan de skal forholde sig
 • at give de ansatte kontaktpersoner viden om rammerne for hjælpen, herunder rettigheder og pligter som ansat i Herning Kommune

Ansøgning om bevilling til SEL § 98 behandles efter en konkret, individuel vurdering. Retningslinjerne må derfor kun betragtes som vejledende.

Retningslinjerne bliver løbende opdateret.

2. Lovgivning og personkredsen for § 98

Servicelovens § 98 om kontaktpersontimer til døvblinde henvender sig til borgere fra 18 år. Der er ingen øvre aldersgrænse.

Kontaktpersontimer tildeles borgere, der er diagnosticeret funktionelt døvblinde.

Formålet med ydelsen er at give voksne døvblinde mulighed for en særlig form for hjælp, der kan være med til at undgå isolation samt bidrage til, at den døvblinde kan leve så normalt som muligt.

Der tages afsæt i følgende formål med Serviceloven:

 • At fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten.

Hjælpen efter denne lov bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie.

Der kan i nødvendigt omfang tilbydes kontaktpersontimer ud fra den enkelte persons behov og forudsætninger.

Der kan ikke samtidig bevilges ledsagelse efter § 97.

Det afdækkes, om der kan kompenseres for borgerens funktionstab med hjælpemidler ved udmåling af bevillingen.

Information til borger

3. Borger

3.1 Ansøgning, visitation og revurdering af kontaktpersonordningen

Alle spørgsmål om ansøgning og bevilling af kontaktpersonordning, SEL § 98, rettes til Visitationsenheden i Sundhed og Ældre.

Visitatoren afdækker, om du er eller kan diagnosticeres som funktionelt døvblind. Hvis du tilhører personkredsen, vil visitatoren efterfølgende besøge dig og vurdere dit behov for støtte og ledsagelse af en kontaktperson.

Efterfølgende vil Visitationsenheden træffe afgørelse på din ansøgning ud fra en konkret og individuel helhedsvurdering.

Du får en skriftlig afgørelse.

Du kan klage over afgørelsen inden for 4 uger efter modtagelse af afgørelsen. En eventuel klage indgives til Herning Kommune, Visitationsenheden, Sundhed og Ældre. Visitationsenheden genvurderer sagen, og hvis afgørelsen fastholdes, videresendes klagen til Ankestyrelsen.

Bevillingen vil løbende blive revurderet for at sikre, at du fortsat er i målgruppen.

Du har pligt til selv at oplyse Visitationsenheden om ændringer, der kan have betydning for din bevilgede kontaktpersonordning.

3.2 Sådan fungerer kontaktpersonordningen

Alle kontaktpersoner er ansat af Visitationsenheden i Sundhed og Ældre i Herning Kommune.

3.3 Valg af kontaktperson

Du har mulighed for selv at pege på en person, som du ønsker som kontaktperson – dog skal Herning Kommune godkende og ansætte den ønskede person. Der kan som udgangspunkt ikke ske ansættelse af personer med meget nær tilknytning til dig (f.eks. ægtefælle eller børn).

Hvis hverken du eller Visitationsenheden har et emne til kontaktperson, er det Herning Kommunes ansvar at finde en egnet person.

Du kan højest have 3 faste ledsagere tilknyttet.

Der skal forventes en vis sagsbehandlingstid for at få tilknyttet en kontaktperson, uanset om du selv finder en kontaktperson eller Herning Kommune skal rekruttere.

3.4 Kontaktpersonens fravær

Hvis kontaktpersonen er forhindret, og der er brug for en vikar, kan du eller kontaktpersonen kontakte dine øvrige kontaktpersoner som afløser.

Ellers skal du kontakte administrationen så hurtigt som muligt. Se kontaktoplysninger på sidste side.

Der vil forsøges at finde en afløser.

3.5 Aktiviteter med kontaktpersonen

Du tilrettelægger selv sammen med kontaktpersonen brugen af kontaktpersontimerne jævnfør bevillingsbrevet. Du skal så vidt muligt altid planlægge aktiviteten på hverdage og i dagtimerne.

Aktiviteterne kan være:

 • at være bindeled til omgivelserne, herunder at hjælpe med post og forefaldende "administrative" opgaver
 • at udføre praktiske håndsrækninger i hjemmet som f.eks. at efterse tøj for pletter, mærke madvarer etc.
 • at ledsage til indkøb af dagligvarer.
 • at ledsage/støtte til udadrettede selvvalgte aktiviteter som f.eks. familiebesøg, gave-/tøjindkøb, cafebesøg, teater. Ved udmåling tages der afsæt i serviceniveauet for ledsageordning efter SEL § 97, der udgør 15 timer pr. måned
 • at ledsage/støtte til møder, kurser og ikke selvvalgte aktiviteter i nødvendigt omfang
 • at ledsage/støtte til ferie. Ved udmåling tages der udgangspunkt i overenskomsten for ledsagere jf. SEL § 97, hvor der kan bevilges op til 14 dage

Kontaktpersonordningen omfatter bl.a. ikke

 • Hjemmepleje (personlig eller praktisk hjælp)
 • Sygepleje-/træningsopgaver.
 • Socialpædagogisk bistand.
 • Besøgsven

Valget af udadrettede selvvalgte aktiviteter skal ske under hensyn til din funktionsevne. Kontaktpersonen har ret til at sige fra ved aktiviteter, som ikke er realistiske i forhold til dit funktionsniveau. Kontaktpersonen har desuden ret til at sige fra over for aktiviteter, som anses for farlige, eller som kontaktpersonen af personlige årsager ikke ønsker at deltage i.

3.6 Timer

Kontaktpersonordningen kan kun anvendes til de bevilgede formål og antal timer som er oplyst på dit bevillingsbrev.

Du har pligt til at holde øje med dit forbrug af timer, så det passer med det bevilgede og der ikke opstår overforbrug.

Vær opmærksom på, at:

 • Ledsagetimer må ikke bruges på forskud.
 • De bevilgede timer løber for et kalenderår af gangen, og overføres ikke til næste kalenderår.
 • Forbruget af ledsagertimer, må ikke overskride de timer der er til rådighed

En aktivitet udgør minimum en time og beregnes i hele kvarter. Hvis du ønsker kontaktperson til aktiviteter, hvor personen ikke deltager, medregnes kontaktpersonens tilbagerejse.

Ved overnatning beregnes kontaktpersontimer som 7,4 time pr. kalenderdato. Der betales desuden et takstbestemt kolonitillæg i henhold til overenskomsten jf. SEL § 97.

Timeforbruget starter hos dig eller det sted I har aftalt at mødes.

Har du en aftalt aktivitet med kontaktpersonen, men du har behov for at aflyse, skal det gøres senest 4 timer før aktivitetens start.

Bliver aktiviteten aflyst tættere på aktivitetens start, skal timerne for aktiviteten registreres som brugte.

3.7 Timeregistrering

Kontaktpersonen sørger for registrering af brugte timer digitalt.

Du har ansvaret for at holde styr på dine timer og det kan ske i samarbejde med kontaktpersonen.

Ved tvivl om antal af timer, kan det nødvendigvis oplyses af administrationen.

3.8 Udgifter

Du skal selv betale for egne og kontaktpersonens udgifter i forbindelse med aktiviteten. Det kan f.eks. være til tog-/busbilletter, biografbilletter mv.

Som udgangspunkt medbringer kontaktpersonen selv mad, medmindre spisning må anses for at være en del af aktiviteten. I de tilfælde skal du betale forplejningen.

Du kan søge tilskud til dækning af dokumenterede udgifter til kontaktpersonen med maksimum 1.005 kr. årligt (2024-niveau – taksten reguleres årligt af staten).

Dokumentationen er kvitteringer, og udgifterne prioriteres i følgende rækkefølge: Transport, oplevelse og forplejning. Der refunderes ikke for alkohol.

Beløbet udbetales én gang årligt med 12 måneders mellemrum på baggrund af indsendte bilag.

Hvis kontaktpersonen stiller egen bil til rådighed i forbindelse med aktiviteten, skal du selv afholde transportudgifterne (statens højeste takst udgør 3,79 kr. pr. km i 2024).

Der skal som udgangspunkt betales kilometerpenge når du selv er med i bilen.

Transporten i kontaktpersonens bil kan ikke refunderes.

Du kan ikke forlange, at kontaktpersonen stiller bil til rådighed.

3.9 Uheld

Hvis din bil benyttes, er det dine forsikringer, der skal dække evt. skader. Hvis kontaktpersonens bil benyttes, er det kontaktpersonens forsikringer, der skal dække evt. skader.

Hvis der sker uheld i forbindelse med aktiviteten, skal der tilkaldes hjælp.

Ved akut sygdom ringes 112.

Hvis f.eks. kørestolen bryder sammen, eller der sker andet ikke-akut, skal du ringe efter en taxa eller anden mulighed for hjemtransport.

Udgiften til taxa eller lignende er din egen udgift.

Ved fald må kontaktpersonen kun hjælpe dig, hvis kontaktpersonen kan hjælpe dig op igen med let støtte. Ellers skal der tilkaldes hjælp. Du kan for eksempel være med til at undgå fald, hvis du benytter din kørestol.

3.10 Ledsagekort

Du har mulighed for at søge om et ledsagekort hos Danske Handicaporganisationer. Find ansøgningsskema på deres hjemmeside www.handicap.dk– søg efter ledsagekort.

Der er egenbetaling for ledsagekort.

Ledsagekortet giver rabatter og nogle steder gratis adgang for kontaktpersoner.

Spørgsmål omkring administration og praktisk brug af ordningen rettes til Danske Handicaporganisationer.

4 Arbejdsmiljø

Du har et medansvar for kontaktpersonens arbejdsmiljø. Du skal tage hensyn til de arbejdsmiljøkrav, der er knyttet til kontaktpersonordningen.

4.1 Rygning

Lovgivningen og Herning Kommunes rygepolitik betyder, at kontaktpersoner ikke må udsættes for passiv rygning. Kontaktpersonen er underlagt Herning Kommunes rygefri arbejdstid, hvilket betyder, at kontaktpersonen ikke må ryge i forbindelse med aktiviteten.

I særlige tilfælde:

 • Skal der aftales rygepauser, så kontaktpersonen kan gå væk fra dig, mens du ryger.
 • Skal der luftes ud i dit hjem inden kontaktpersonen har et ophold hos dig.

4.2 Alkohol og rusmidler

Hovedreglen er at alkohol og ledsagelse passer ikke sammen. Du skal have en fornuftig omgang med alkohol og øvrige rusmidler (f.eks. medicin). Det skal være forsvarligt for kontaktpersonen at ledsage dig.

Kontaktpersonen må ikke indtage alkohol i arbejdstiden.

4.3 Medicin

Du har selv ansvar for medicinering. Kontaktpersonen kan være behjælpelig med den fysiske håndtering af medicin ud fra din anvisning, men har også ret til at sige fra.

4.4 Indkøb

Hvis kontaktpersonen har indkøbsopgaver sammen med dig, henstiller vi til, at du viser hensyn og holder indkøbene inden for rimelige grænser. F.eks. må kontaktpersonen maksimalt bære 7 kg, når byrden kan bæres tæt på kroppen.

Kontaktpersonens retningslinjer omkring indkøb:

 • Der skal ikke bæres indkøb over længere afstande.
 • Du skal selv bære dine indkøb i det omfang, det er muligt.
 • Benytter du kørestol, skal varerne hænges bag på kørestolen, og du kan have nogle indkøb i skødet.
 • Benytter du el-kørestol med kurv bagpå, placeres indkøbene der. Er der ikke en kurv/taske, kan du blive opfordret til at købe én.
 • Placeres indkøb bag på en manuel kørestol, må indkøbene ikke hindre kontaktpersonens bevægefrihed bag kørestolen.
 • Benytter du rollator, placeres indkøb som udgangspunkt i kurven på rollatoren.
 • Hvis du er gående, kan du have en rygsæk på, og kontaktpersonen kan eventuelt være behjælpelig.

 

Du kan hjælpe din kontaktperson ved blandt andet at lave en indkøbsliste og planlægge ruten/rækkefølgen efter, at de ”tungeste” indkøb gøres til sidst.

Uanset aktivitetens indhold har Herning Kommune i henhold til Arbejdsmiljølovgivningen pligt til at sikre medarbejderne et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Der laves løbende risikovurderinger af kontaktpersonernes arbejdsbetingelser og oplevelse af arbejdsbelastninger.

4.5 Kontaktpersoners arbejdsforhold

Et sundt og godt arbejdsmiljø sikres ved, at du er bevidst om de arbejdsforhold, du har som kontaktperson.

Kontaktpersonen er ansvarlig for og har pligt til:

 • løbende at vurdere sine arbejdsforhold og arbejdsvilkår.
 • straks at orientere, hvis du er i tvivl om dine arbejdsforhold er i orden.
 • at deltage i samarbejdet omkring arbejdsmiljøet.
 • at anmelde ulykker (anmeldelsesfristen er 9 dage), hvis du kommer ud for en arbejdsskade.

Administrationen sender ved opstart som kontaktperson en ”Vejledning om arbejdsmiljø for ledsagere”, hvor du kan læse om forhold, som du skal være opmærksom på for at sikre dit arbejdsmiljø som kontaktperson.

Information til kontaktperson

5. Kontaktperson

5.1 Tilknytning som kontaktperson

For at blive godkendt som kontaktperson ved Herning Kommune skal du:

 • Være fyldt 18 år
 • Dokumentere en tilfredsstillende straffeattest
 • Tale og forstå dansk
 • Have færdigheder til at kunne varetage de behov, borgeren er bevilget kontaktpersontimer til
 • Dokumentere ren børneattest, hvis borger har mindreårige børn til stede under ledsagelsen

Der stilles ikke krav om uddannelse.

Du har tavshedspligt også efter ophør.

Du har meddelelsespligt til Herning Kommune, hvis du observerer ændringer i borgerens situation/behov, som kan have betydning for din opgave som kontaktperson.

Du må ikke modtage gaver fra borgerne.

Tilknytningen kan først træde i kraft når straffeattesten er dokumenteret og godkendt.

Har du kontaktpersontimer hos borgere, som også er bosat på samme sted som din arbejdsplads, skal du sikre at dine arbejdstider på begge ansættelser ikke benyttes samtidig.

5.2 Personalemøder og supervision

Center for Kommunikation varetager i forhold til kontaktpersonerne følgende opgaver:

 • Nyansatte kontaktpersoner uddannes til at varetage funktionen som kontaktperson for funktionelt døvblinde. Det indebærer blandt andet undervisning i syns- og høreproblematikker, de særlige konsekvenser af det dobbelte funktionstab, undervisning i ledsageteknik, kommunikationstaktik, syns- og hørekompenserende strategier.
 • Kontaktpersonerne tilbydes efter behov supervision i forhold til opgavevaretagelsen hos den døvblinde borger.
 • Der afholdes årligt 6 møder med kontaktpersonerne. Emner på møderne kan være aktuelle problemstillinger, opfølgning på tidligere undervisning, kommunikation, hjælpemidler mv.

Du vil blive kontaktet af Center for Kommunikation.

Du kan også finde deres kontaktoplysninger på sidste side.

5.3 Løn- og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår sker uden overenskomst. Du bliver tilknyttet som ledsager på timeløn uden fast timetal. Aflønningen sker i Herning Kommune efter samme takster som til overenskomsten til Servicelovens § 97 for handicapledsager.

Der udbetales tillæg for arbejde om aftenen, natten, i weekender eller på helligdage svarende til tillæg for social- og sundhedspersonale. Den 24. december, den 31. december, den 1. maj samt grundlovsdag betragtes ikke som helligdage i denne sammenhæng.

I forbindelse med tilknytningen, modtager du folder om retningslinjer samt vejledning om arbejdsmiljø.

Dit tilknytningsbrev modtager du i din digitale postkasse eller med fysisk post.

Du vil efter 3 måneders ansættelse blive kontaktet pr. mail af administrationen til en evaluering af hvordan det går, og om der er områder der ønskes vejledning i.

 

5.4 Pension

Timelønnede kontaktpersoner er som udgangspunkt ikke berettiget til pension. Ifølge Herning Kommunes praksis honoreres du dog svarende til overenskomsten til Servicelovens § 97 for handicapledsagere.

For at være berettiget, skal du opfylde nedenstående:

 • Kontaktpersonen er fyldt 21 år og har været beskæftiget i gennemsnit mindst 8 timer pr. uge i 52 uger inden for de seneste 8 år, eller
 • Kontaktpersonen tidligere har været optaget i en kommunal eller regional pensionsordning og har opfyldt beskæftigelseskravet.

Du skal selv dokumentere dine timer.

5.5 Digital timeregistrering

Kontaktpersontimerne skal registreres digitalt på medarbejdernet.dk eller i Minløn app. Nærmere beskrivelse findes i særskilt vejledning.

Du kan lave dine registreringer løbende og efter hver aktivitet. Timerne skal senest være registreret sidste dag i måneden, for udbetaling i efterfølgende måned.

Du kan løbende følge dine registreringer og se om de er godkendt og dermed kommer til udbetaling.

Registreringsperioden er pr. måned. Lønnen udbetales midt i måneden. Lønsedlen udsendes til din digitale postkasse.

5.6 Ferie

Ferie aftales som udgangspunkt direkte mellem dig og borgeren. Hvis der er brug for afløsning i din ferieperiode, kan du eller borgeren kontakte borgerens afløsere.

Ellers kontaktes administrationen for hjælp til at finde afløsere. Bestilling af afløsere skal ske i god tid.

5.7 Fravær

Fravær ved sygdom er uden løn.

Du har dog ret til sygedagpenge under sygdom, hvis du:

 • har arbejdet 74 timer inden for de sidste 8 uger og
 • har været på arbejde dagen før og
 • har planlagte timer i den periode du er syg

Du skal selv dokumentere dine timer.

Ved sygdom, kontaktes administrationen med oplysning om ovenstående.

Retten til sygedagpenge beregnes pr. paragraf du er tilknyttet.

5.8 Forsikring

Du er som kontaktperson dækket af Herning Kommunes ansvars- og arbejdsskadeforsikring i arbejdstiden.

Ved aktivitet i udlandet, skal du henvende dig til administrationen med henblik på at få et forsikringskort.

5.9 Kørsel

Har du kørsel fra dit hjem og til borgerens bopæl eller hvor aktiviteten begynder, kan det oplyses til SKAT efter de gældende regler om kørselsfradrag.

5.10 Opsigelse

Ved ophør som kontaktperson, er det vigtigt at kontakte administrationen hurtigst muligt. Opsigelse skal ske skriftligt – enten via brev eller mail.

Der er ingen gensidig opsigelsesvarsel til SEL § 98, fordi du er timelønsansat og betragtes som ophørt ved aktivitetens ophør.

5.11 Brug af Administrationen

Administrationen vil gerne hjælpe med de udfordringer som kan opstå, så kontaktperson bliver en god oplevelse for alle parter og at du får fornemmelsen for et tættere samarbejde med administrationen, når du bliver i tvivl.

Som kontaktperson er du velkommen til at kontakte administrationen.

Kontaktoplysninger til kontaktpersonordning

5. Kontaktinformation

Ansøgning, bevilling og revurdering af SEL § 98

Visitationsenheden i Sundhed og Ældre

Bethaniagade 3B

7400 Herning

Tlf. 96 28 44 60

Telefontid:

Mandag-torsdag: Kl. 8.00-10.00 + 12.30-14.00

Fredag: Kl. 8.00-12.00

 

Administration og praktisk information om SEL § 98

Staben for Sundhed og Ældre

Bethaniagade 3B

7400 Herning

Kontaktpersoner vedr. administration af kontaktpersonordningen:

Marianne Gjødvad Skov

Tlf. 96 28 42 29

Mail til fælles postkasse: sua-administration@herning.dk

Brug altid en sikker besked, hvis det indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Borgere og kontaktpersoner kan sende en sikker besked til Herning Kommune via deres digitale postkasse i e-Boks eller via www.borger.dk.

 

Supervision

Center for Kommunikation

Bramsvej 8

7400 Herning

Tlf. 96 28 49 00

Telefontid

Mandag - Onsdag Kl. 8.00-14.00

Torsdag 8.00-15.00

Fredag 8.00-13.00

Kvalitetsstandard for §98

KVALITETSSTANDARD

Kontaktperson til døvblinde §98
Emne Indhold
Lovgrundlag § 98 i Serviceloven. 
Hvilke behov skal ydelsen dække? I fornødent omfang skal borgere, der er døvblinde, tilbydes hjælp i form af en særlig kontaktperson.
Hvad er formålet med ydelsen?

At give voksne døvblinde mulighed for at få en særlig form for hjælp, der kan være med til at imødegå isolation samt bidrage til, at den døvblinde kan leve så normalt som muligt.

Der tages afsæt i formål for lov om social service:

 • At fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten
 • At loven bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie
Modtagere af ydelsen

Ydelsen tildeles døvblinde borgere over 18 år. Der er ikke nogen øvre aldersgrænse.

Kendetegnende for borgere der er visiteret til kontaktpersonsordningen er, at de er diagnosticeret funktionelt døvblinde - dvs. at de har en alvorlig grad af kombineret syns- og høreskade. (Center for Kommunikation afdækker, om borgeren kan diagnosticeres som funktionelt døvblind.)

Visitation Visitationsenheden i Sundhed og Ældre, Herning Kommune.
Visitationsgrundlag Det skal afdækkes om der kan kompenseres for borgerens funktionstab med hjælpemidler inden der bevilges kontaktpersonordning.
Hvad kan indgå i ydelsen?

Der kan i fornødent omfang tilbydes kontaktpersontimer ud fra den enkelte persons behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte til

 • At være bindeled til omgivelser, herunder at hjælpe med post, forefaldende "administrative" opgaver
 • At udføre praktiske håndsrækninger i hjemmet som f.eks. at efterse tøj for pletter, mærke madvarer etc.
 • At ledsage til indkøb af dagligvarer
 • At ledsage/støtte til udadrettede selvvalgte aktiviteter som f.eks. familiebesøg, gave-/tøjindkøb, cafebesøg, teater. Ved udmålingen tages der afsæt i serviceniveauet for ledsageordning efter § 97, der udgør 15 timer pr. måned.
 • At ledsage/støtte til møder, kurser og ikke selvvalgte aktiviteter i fornødent omfang.

At ledsage/støtte til ferie. Der kan bevilges op til 14 dage årligt. Ved udmåling tages der udgangspunktet i overenskomsten for ledsagere, hvor der beregnes 7,4 time pr. påbegyndt døgn.

Hvad indgår ikke i ydelsen?
 • Praktisk hjælp
 • Personlig pleje
 • Besøgsven
 • Kontaktperson skal ikke fungere som netværk
 • Der kan ikke samtidig bevilges ledsagelse efter § 97
 • Personer med nær tilknytning kan normalt ikke ansættes som kontaktperson.
Ydelsens omfang

Ydelsen gives fortrinsvis i dagtimerne på hverdage, men dele af ydelsen kan placeres i aftentimer og i weekender, såfremt det skønnes nødvendigt.

Det er muligt én gang årligt - ved fremvisning af kvitteringer/bilag - at få dækket kontaktpersonens udgifter til aktiviteter.

I forbindelse med ophold i udlandet kan der som udgangspunkt ikke ydes hjælp til rejseudgifter og opholdsudgifter.
Kvalitetsmål Der er en sagsbehandlingstid på 3 måneder.
Opfølgning

Ved ændringer i borgerens situation skal ordningen revurderes

Klageadgang

Klage skal ske til Visitationsenheden i Sundhed og Ældre, Herning Kommune, inden for 4 uger efter den dato, hvor borgeren har modtaget afgørelsen.

På baggrund af klagen revurderes tidligere afgørelse. Ved revurderingen undersøges, om der er grundlag for at give helt eller delvist medhold i klagen. Såfremt borger ikke gives medhold, videresendes klagen til Ankestyrelsen.

Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget 17. juni 2020