Kvalitetsstandard - handicapkørsel

Luk alle
Åben alle

Handicapkørsel § 11

KVALITETSSTANDARD

Handicapkørsel § 11
Emne Indhold
Lovgrundlag Lov om trafikselskaber af 24. juni 2005, § 11 om individuel handicapkørsel senest med ændringer 1.7.2018.
Hvilke behov skal ydelsen dække? Behov for individuel handicapkørsel, som ikke er transport til læge/speciallæge samt behandling/genoptræning på hospital.
Hvad er formålet med ydelsen? At borgere, der er svært bevægelseshæmmede samt blinde og stærkt svagsynede som ikke kan benytte det ordinære kollektive trafiksystem, kan blive kompenseret i form af tilbud om individuel kørselsordning.
Modtagere af ydelsen

Borgere på 18 år og derover med bopæl i Herning Kommune, der opfylder flere af nedenstående kriterier:

 • Har et svært og varigt bevægelseshandicap.
 • Er bevilget kørestol eller ganghjælpemiddel.
 • Synshandicappede med svært bevægelseshandicap, som ikke kan bruge ganghjælpemiddel.
 • Er afskåret fra at benytte kollektiv trafik på grund af handicappet.
 • Kan ikke klare ind- og udstigning i en almindelig bil, uden støtte fra en anden person.
 • Er blind eller stærkt svagsynet med en synsstyrke på 10 pct. (6/60) eller mindre inklusive personer med komplikationer - fx synsfeltindskrænkning - der gør, at man ser mindre end 10 pct.
Borgere uden for målgruppen

Borgere kan ikke blive visiteret til handicapkørsel, hvis de:

 • Har et midlertidigt handicap.
 • Er afskåret fra at benytte kollektiv trafik af geografiske årsager.
Visitation Visitationsenheden i Sundhed og Ældre, Herning Kommune.
Visitation til gratis medhjælper

Der kan visiteres en gratis medhjælper, hvis borgeren er ude af stand til at klare sig selv under transporten.

Medhjælperen skal være selvhjulpen og må ikke selv bruge ganghjælpemidler. Den visiterede medhjælper skal stige af og på sammen med borgeren. Borgeren skal selv skaffe medhjælperen.

Hvad kan indgå i ydelsen?

Handicapkørsel er et supplement til den kollektive trafik for borgere, der er svært bevægelseshæmmede, samt blinde og stærkt svagsynede.

Kørslen er fra gadedør til gadedør i gadeplan.

Med handicapkørsel kan borgeren køre til fritidsformål såsom besøg hos venner og familie, indkøb og kulturelle aktiviteter. Borgeren kan også køre til de fleste former for behandling, for eksempel fysioterapi og tandlæge.

Det er muligt at medbringe:

 • Små dyr i taske, visiteret service- og førerhund.
 • Det hjælpemiddel, du benytter + 1 ekstra.
 • Kørestol/el-køretøj kan medbringes inden for en størrelsesramme på 140 cm i længden og 80 cm i bredden og må maks. veje 300 kg inkl. bruger.  Kørestolen/el-køretøjet skal fastspændes under kørslen. Hvis kørestolen er større end de angivne mål, begrænses transportmulighederne ved lange rejser.
Turtyper

Der er flere typer af ture:

 • Rejser, højest 100 km.
 • Rejser, over 100 km.
 • Rejser i andre regioner (under 50 km.).

Der gælder særlige bestillingsforhold i forbindelse med jule- og nytårskørsel.

Information herom findes på Midttrafiks hjemmeside. 

Hvad indgår ikke i ydelsen?

Borgeren kan ikke køre til læge/speciallæge (kontakt bopælskommune) eller behandling på sygehus (kontakt patientbefordringskontoret). 

Ydelsens omfang
 • 104 enkeltture pr. kalenderår. 
 • Der kan efter en individuel vurdering bevilges op til 52 ekstra ture årligt til lægeordineret vederlagsfri fysioterapi til ridefysioterapi, bassintræning og fysioterapi i klinik.
 • Efter individuel behovsvurdering mulighed for at visitere til ekstra tilkøb, f.eks. hjælp til at låse dør i/op, transportere hjælpemidler fra dør til bil, iltapparat m.m., såfremt der ikke er visiteret medhjælp.
 • Der tilbydes kørsel på alle ugens 7 dage fra kl. 06.00-24.00 (sidste afhentningstidspunkt).
 • Efter individuel vurdering kan der visiteres til at medtage et nødvendigt og bevilget 3-hjulet/4-hjulet el-køretøj.
 • Efter individuel vurdering kan der midlertidigt visiteres til trappemaskine på hjemadressen.
 • Der er mulighed for at bestille trappemaskine med egenbetaling. Borgeren bestiller og afregner med Midttrafik.
Egenbetaling

Se aktuelle priser på:

www.midttrafik.dk/handicapkoersel
Øvrige oplysninger om rejseforhold

Øvrige oplysninger om handicapkørslen kan findes på www.midttrafik.dk/handicapkoersel

Midttrafik kan kontaktes på tlf. 87 40 83 00.

Kvalitetsmål Afgørelse om bevilling af handicapkørsel træffes inden for 4 uger efter, at ansøgningen er modtaget i kommunen.
Opfølgning

Kommunen foretager løbende en vurdering af den bevilgede hjælp.

Klageadgang

Transportministeriet har ikke fastsat regler for klageadgang.

Der er ikke mulighed for at anke visitators afgørelse, men sagen kan revurderes på baggrund af nye oplysninger. Al henvendelse sker til Visitationsenheden i Sundhed og Ældre, Herning Kommune.

Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget 17. juni 2020