Kvalitetsstandard - borgerstyret personlig assistance

Luk alle
Åben alle

Borgerstyret Personlig Assistance BPA §95

KVALITETSSTANDARD

Borgerstyret Personlig Assistance BPA §95
Emne Indhold
Lovgrundlag § 95 i Serviceloven.
Hvilke behov skal ydelsen dække?

Borgere med behov for hjælp i minimum 20 timer om ugen, kan blive visiteret et kontanttilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje og praktisk hjælp i stedet for bevilling af hjemmehjælp.

I særlige tilfælde, hvor kommunen ikke kan stille den nødvendige hjemmehjælp til rådighed jf. § 83 i Serviceloven, kan der ydes tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere. 
Hvad er formålet med ydelsen? At sikre borgeren mulighed for selv at udvælge og ansætte de nødvendige hjælpere med henblik på at skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, som giver borgeren mulighed for at leve en så normal og selvstændig tilværelse i egen bolig som muligt
Hvad omfatter ordningen

Personlig pleje og praktisk hjælp, med udgangspunkt i Herning Kommunes serviceniveau, jf. Serviceloven, §83. 

Kriterier for modtagelse af ordningen

Ordningen kan tildeles borgere over 18 år.

Bevillingen tildeles:

  • Borgere med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for pleje og praktisk bistand i minimum 20 timer pr. uge.
  • Hvor kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til rådighed efter anden lovgivning.

Hvis hjælpen tildeles efter §95, stk. 1 og 2 skal borgeren kunne fungere som arbejdsleder over for hjælperne og være ansvarlig for den daglige arbejdstilrettelæggelse.

Borgeren skal kunne fungere som arbejdsgiver over for hjælperne, medmindre den pågældende overdrager arbejdsgiveransvaret til en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed.

Hvis hjælpen tildeles efter §95, stk. 3, kan tilskuddet udbetales til en nærtstående, der fungerer som arbejdsleder og arbejdsgiver i ordningen. Den nærtstående kan overdrage arbejdsgiveransvaret til en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed.

Hvad kan indgå i ordningen

Alle ydelser nævnt i kvalitetsstandarderne for § 83 Serviceloven.

Hvad indgår ikke i ordningen

Samme som ved bevilling til § 83.

Bevillingen kan ikke medtages til udlandet

Ekstra-udgifter i forbindelse med ferie

Visitation Visitationsenheden i Sundhed og Ældre, Herning Kommune.
Administration af tilskuddet og ordningen

Kontanttilskuddet udbetales 1 gang pr. måned med udgangspunkt i en fast beregning ud fra bevilling.

Hvis en borger, der modtager tilskud efter § 95, dør, bortfalder tilskuddet ved udgangen af den måned, hvor dødsfaldet er sket. Herning Kommune dækker dog eventuelle udgifter til hjælpere i en måned efter udgangen af den måned, hvor dødsfaldet er sket.

Se i øvrigt uddybende beskrivelse i Herning Kommunes retningslinjer for BPA-ordningen § 95 på hjemmesiden.

Kvalitetsmål Afgørelse om bevilling til BPA-ordningen - § 95 - træffes inden for 1 måned.
Opfølgning

Minimum 1 gang hvert andet år vurderes, om behovet for hjælp fortsat er i overensstemmelse med den udmålte hjælp. Ved ændringer i borgerens situation skal ordningen revurderes.

Klageadgang

Klage skal ske til Visitationsenheden i Sundhed og Ældre, Herning Kommune, inden for 4 uger efter den dato, hvor borgeren har modtaget afgørelsen.

På baggrund af klagen revurderes tidligere afgørelse. Ved revurderingen undersøges, om der er grundlag for at give helt eller delvist medhold i klagen. Såfremt klageren ikke gives medhold, videresendes klagen til Ankestyrelsen.

Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget 17. juni 2020

Borgerstyret Personlig Assistance BPA §96

KVALITETSSTANDARD

Borgerstyret Personlig Assistance BPA §96
Emne Indhold
Lovgrundlag § 96 i Serviceloven.
Hvilke behov skal ydelsen dække?

At yde tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, hvor det er vurderet, at denne ganske særlige støtte er nødvendig for at opbygge eller fastholde et selvstændigt liv, med mulighed for at deltage i samfundslivet, både i og uden for hjemmet.

Hvad er formålet med ydelsen? At sikre borgeren mulighed for selv at udvælge og ansætte de nødvendige hjælpere med henblik på at skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, som giver borgeren mulighed for at leve en så normal og selvstændig tilværelse i egen bolig som muligt
Hvad omfatter ordningen

Ordningen kan omfatte personlig pleje, praktisk hjælp, overvågning og ledsagelse til aktiviteter uden for hjemmet.

Behovet for hjælp kan ofte forekomme på alle tidspunkter af døgnet og det er ikke nødvendigvis forudsigeligt, hvornår, og til hvilke opgaver, hjælpen skal ydes.

Efter en konkret og individuel vurdering, er det muligt at dele af behovet for hjælp ydes af hjemmeplejen.

Der tages afsæt i husstandens samlede ressourcer, for så vidt angår de praktiske gøremål, madlavning mv.

Kriterier for modtagelse af ordningen

Ordningen kan tildeles borgere over 18 år.

Ydelsen kan tildeles personer med betydelige og varige nedsatte fysiske eller psykiske funktionsevne.

Borgeren har et omfattende behov for pleje, overvågning, ledsagelse eller praktisk hjælp og har typisk massive og sammensatte hjælperbehov, som ikke kan tilgodeses med hjælp efter Servicelovens §§83 og 97 samt hjemmesygepleje.

Borgeren skal kunne fungere som arbejdsleder over for hjælperne, og bl.a. være ansvarlig for den daglige arbejdstilrettelæggelse.

Borgeren skal kunne fungere som arbejdsgiver over for hjælperne, medmindre den pågældende overdrager arbejdsgiveransvaret til en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed.

Hvad kan indgå i ordningen
  • Pleje, praktisk bistand, overvågning og ledsagelse
  • Dækning af hjælperrelaterede udgifter, med udgangspunkt i et nærmere fastsat serviceniveau.
  • Dækning af udgifter til lovpligtige og nødvendige forsikringer mv.
  • Bevillingen kan medtages til udlandet jf. nærmere retningslinjer. 
Hvad indgår ikke i ordningen
  • Varetagelse af praktiske opgaver, som andre i husstanden er i stand til at udføre.
  • Modtagere af hjælperordning efter § 96 kan ikke samtidig få ledsagelse efter § 97.
  • Opgaver som f.eks. hovedrengøring og vedligeholdelsesopgaver.
Visitation Visitationsenheden i Sundhed og Ældre, Herning Kommune.
Administration af tilskuddet og ordningen

Der er ingen overenskomst på området, men løntrin og regler for pension, sygedagpenge, feriepenge mv. i Herning Kommune, fremgår af retningslinjerne for § 96, som kan ses på Herning Kommunes hjemmeside under borgerstyret personlig assistance.

Hvis en borger, der modtager tilskud efter § 96, dør, bortfalder tilskuddet ved udgangen af den måned, hvor dødsfaldet er sket. Herning Kommune dækker dog eventuelle udgifter til hjælpere i en måned efter udgangen af den måned, hvor dødsfaldet er sket.

Se uddybende beskrivelse af retningslinjer for BPA-ordningen for §96 i Herning Kommune på kommunens hjemmeside.

Kvalitetsmål Afgørelse om bevilling til BPA-ordningen - § 96 - træffes inden for 3 måneder.
Opfølgning

Minimum 1 gang hvert andet år vurderes, om behovet for hjælp fortsat er i overensstemmelse med den udmålte bevilling. Ved ændringer i borgerens situation skal ordningen revurderes.

Klageadgang

Klage skal ske til Visitationsenheden i Sundhed og Ældre, Herning Kommune, inden for 4 uger efter den dato, hvor borgeren har modtaget afgørelsen.

På baggrund af klagen revurderes tidligere afgørelse. Ved revurderingen undersøges, om der er grundlag for at give helt eller delvist medhold i klagen. Såfremt klageren ikke gives medhold, videresendes klagen til Ankestyrelsen.

Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget 17. juni 2020