Regulativ for jord

Regulativet er politisk vedtaget.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Luk alle
Åben alle

§1 - Formål med videre

§1.1 Affaldshåndtering

Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, der er erhvervsaffald, fra ejendomme, hvor grundejer er en virksomhed eller offentlig institution, offentlig vej eller hvor en virksomhed har dispositionsretten over jorden  i Herning Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljøet og mennesker samt begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme anvendelse af opgravet jord, som er affald i bygge- og anlægsprojekter, såfremt det er miljømæssigt, teknisk og økonomisk muligt.

Formålet er endvidere efter miljøbeskyttelsesloven at fastsætte regler for de kommunale ordninger for jord, som er affald, herunder ordningernes omfang og tilrettelæggelse m.v. jf. miljøbeskyttelseslovens § 45, stk. 4 med henblik på at etablere og skabe rammerne for velfungerende kommunale ordninger, herunder normere de praktiske forhold i forbindelse med afvikling af affaldsindsamlingen og -håndteringen.

Regulativets bestemmelser om håndtering af jord, som er erhvervsaffald, finder anvendelse, medmindre der er fastsat særlige regler i anden lovgivning.

§1.2 Områdeklassificering og jordflytning

Formålet med dette regulativ er udover det i § 1.1 nævnte at inddrage og undtage områder fra områdeklassificeringen i Herning Kommune jf. jordforureningslovens § 50a, stk. 2 og 3.

Formålet er endvidere at fastlægge delområder i Herning Kommune, hvor jorden med høj grad af sikkerhed kan henføres til kategori 1 eller 2, jf. jordflytningsbekendtgørelsens bilag 3, samt angive, hvor der ikke skal foretages analyser inden for det områdeklassificerede område i forbindelse med jordflytning.

Regulativet har desuden til formål at fastlægge et digitalt anmeldelsessystem til brug ved jordflytning.

§2 - Lovgrundlag

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig:

 • Lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven)
 • Lov om forurenet jord (jordforureningsloven)
 • Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord (jordflytningsbekendtgørelsen)
 • Bekendtgørelse om definition om lettere forurenet jord
 • Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen)
 • Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. (affaldsaktørbekendtgørelsen)
 • Bekendtgørelse om genanvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsprojekter og om anvendelse af sorteret, forurenet bygge- og anlægsaffald (restproduktbekendtgørelsen)

§3 - Definitioner

I det omfang det er relevant, anvendes de definitioner, der fremgår af den til enhver tid gældende affaldsbekendtgørelse og jordflytningsbekendtgørelse.

Jord som affald

Jord er affald, når indehaveren skiller sig af med, agter at skille sig af med eller er forpligtet til at skille sig af med jorden.

Anvisningsordning

En ordning, hvor kommunal bestyrelsen i et regulativ har bestemt anmeldepligtig jord i Herning Kommune skal anvises til godkendt modtager via jordweb.dk.

Jord som erhvervsaffald

Opgraves og/eller bortskaffes fra en ejendom, hvor grundejer er en virksomhed eller en offentlig institution, opgraves i offentlig vej eller en virksomhed har dispositionsretten over jorden.

Flytning af jord:

Opgravning og håndtering af jord. Ved en jordflytning forstås en flytning af jord fra en lokalitet til en anden lokalitet. En jordflytning kan ske over tid og bestå af flere jordtransporter.

Akut opstået situation

Som defineret i jordflytningsbekendtgørelsen.

Kategorisering

Inddeling af jord i kategorier efter forureningskoncentration i henhold til jordflytningsbekendtgørelses bilag 3 og bekendtgørelse om definition om lettere forurenet jord.

Klassificering

Inddeling af affald, herunder jord, efter forureningsniveau og mulig efterbehandling til brug for vurdering af efterfølgende håndtering af jorden.

Fyldjord

Jord som er tilført ejendommen.

Intaktjord

Råjord som ikke tidligere har været opgravet eller mekanisk påvirket og dermed fremstår som intakt.

Jordparti

En mængde jord af samme jordtype (fyld, sand, muld, ler, intakte jordlag m.v.), der stammer fra et afgrænset areal, og som indeholder de samme forureningskomponenter i samme niveau.

Karteringsanlæg

Anlæg, der er godkendt til at modtage jord, som ikke er analyseret, og foretage analyser for jordejeren.

Modtageanlæg

Alle former for anlæg med godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33 til behandling, kartering, genanvendelse eller deponering af jord.

Kortlagt areal

Ejendomme eller dele af ejendomme, som Regionsrådet har udpeget som forurenede arealer efter jordflytningslovens kapitel 2. Regionsrådet kortlægger et areal på vidensniveau 1, hvis der er begrundet mistanke, om at arealet er forurenet fra eksisterende eller tidligere aktiviteter. Regionsrådet kortlægger et areal på vidensniveau 2, når Regionsrådet har dokumentation for, at arealet er så forurenet, at forureningen kan have skadelig virkning på mennesker og miljø.

Områdeklassificeret jord

Jord, der er opgravet på en ejendom beliggende inden for den områdeklassificerede del af byzonen, som er klassificeret i henhold til jordforureningslovens § 50a. Jorden er som udgangspunkt lettere forurenet.

Ren jord

Jord, som er opgravet på en ejendom, der er beliggende udenfor områdeklassificerede områder, der ikke er kortlagt i henhold til jordforureningsloven, og hvor der ikke er kendskab til mulig jordforurening. Jord, som er analyseret og overholder kravet for ren jord i jordflytningsbekendtgørelsens bilag 3, og ikke er forurenet af andre stoffer.

Lettere forurenet jord

Jord, der kan henføres til kategori 2, jf. jordflytningsbekendtgørelsens bilag 3.

Forurenet jord

Jord, der kan have skadelig virkning på grundvand, menneskers sundhed og miljøet i øvrigt. Forurenet jord er jord, der ikke falder ind under kategorierne ren jord eller lettere forurenet jord, og hvor analyser har vist, at jorden ikke kan henføres til kategori 1 eller kategori 2, jf. jordflytningsbekendtgørelsens bilag 3.

§4 - Gebyrer

Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrer i henhold til miljøbeskyttelsesloven § 48 samt affaldsaktørbekendtgørelsen § 18, stk. 5 for jord, som er erhvervsaffald.

Kommunalbestyrelsen vedtager efter affaldsaktørbekendtgørelsen én gang årligt et prisblad, der angiver størrelsen på ovennævnte gebyr. Prisbladet for erhverv er tilgængeligt på Herning Kommunes hjemmeside.

§5 - Klager med videre

Kommunalbestyrelsens afgørelser i henhold til regulativet kan efter affaldsaktørbekendtgørelsen og jordflytningsbekendtgørelsen ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Indskærpelser af regulativet efter miljøbeskyttelsesloven kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Afgørelser efter miljøbeskyttelsesloven og jordforureningsloven kan, medmindre andet fremgår af lovens bestemmelser, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Ankestyrelsen kan som led i det kommunale tilsyn behandle spørgsmål om, hvorvidt kommunen overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning. Ankestyrelsen beslutter selv, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse en tilsynssag.

§6 - Overtrædelse og straf

Overtrædelse af regulativet straffes efter affaldsaktørbekendtgørelsen med bøde.

Efter affaldsbekendtgørelsen kan straffen stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er:

 1. voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller
 2. opnået eller tilsigtet en økonomiske fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Der kan efter affaldsaktørbekendtgørelsen pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffeloven.

§7 - Bemyndigelse

Kommunalbestyrelsen har bemyndiget Teknik- og Miljøudvalget til at træffe afgørelser efter dette regulativ samt foretage ændringer af redaktionel karakter og opdatere lovgivningen heri samt at delegere disse kompetencer helt eller delvist til Teknik- og Miljøforvaltningen.

§8 - Ikrafttrædelse

Dette regulativ træder i kraft den 01. januar 2022.

Samtidig med ikrafttrædelsen af dette regulativ ophæves følgende:
Regulativ for jordflytning af 25. august 2008 og Regulativ for jord, der er affald af 1. januar 2012.

Således vedtaget af kommunalbestyrelsen den 26. oktober 2021.

§9 - Ordning for anmeldelsespligtig jord i henhold til jordflytningsbekendtgørelsen

§9.1 Hvad er anmeldelsespligtig jord

Anmeldelsespligtig jord i henhold til jordflytningsbekendtgørelsen omfatter:

 • Flytning af jord, der er forurenet, bort fra den ejendom, hvor den er opgravet
 • Flytning af jord bort fra en kortlagt ejendom, hvor den er opgravet
 • Flytning af jord bort fra en kortlagt del af en ejendom, hvor den er opgravet
 • Flytning af jord bort fra et areal, som anvendes til offentlig vej, hvor den er opgravet
 • Flytning af jord bort fra en ejendom, der er omfattet af områdeklassificeringen, hvor den er opgravet
 • Flytning af jord fra et godkendt modtageanlæg for jord

§9.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle borgere, grundejere og virksomheder i Herning Kommune, som er omfattet af § 9.1. Endvidere gælder ordningen også for andre, som er involveret i jordhåndteringen f.eks. transportøren.

§9.3 Beskrivelse af ordningen

Generelt

Ordningen er en anvisningsordning.

Anmelde- og analysepligten

Anmeldelse af jordflytninger omfattet af § 9 skal ske i henhold til reglerne i jordflytningsbekendtgørelsen.

Anmeldelsen skal ske elektronisk via et system (www.jordweb.dk), som Herning Kommune har valgt.

Flytning af jord til anden kommune

Hvis jorden ønskes flytte til et ikke-godkendt modtageanlæg i en anden kommune, sender Herning Kommune straks efter modtagelse en kopi af anmeldelsen og medsendt materiale til den anden kommune. Hvis den anden kommune kræver yderlige oplysninger af anmelderen, så indhenter Herning Kommune de krævede oplysninger af anmelder, og underretter den anden kommune, når de krævede oplysninger foreligger.

Dokumentation for gennemført jordflytning

Når en anmeldt jordflytning er afsluttet, skal anmelder/godkendt modtageanlæg afslutte jordflytningen i jordweb.dk med angivelse af den samlede mængde jord, som er modtaget. Kopi af vejesedler/mængdeopgørelser m.v. skal vedhæftes anmeldelsen i jordweb.dk, hvis kommunen forlanger dette.

Analyseresultater skal vedhæftes anmeldelsen i www.jordweb.dk, når de foreligger efter kartering på et godkendt modtageranlæg.

Dokumentation og kategorisering af jord

Anmelderen af jordflytninger skal i henhold til jordflytningsbekendtgørelsen sikre, at jorden er analyseret og kategoriseret i henhold til bilag 1-3 i jordflytningsbekendtgørelsen eller sikre sig, hvis jorden flyttes til kartering på et godkendt modtageanlæg, uden at jorden på forhånd er analyseret og kategoriseret, at det godkendte modtageanlæg efter modtagelsen, foretager de nævnte analyser og kategorisering, jf. dog § 14 i jordflytningsbekendtgørelsen.

Prøvetagning skal følge bestemmelserne i jordflytningsbekendtgørelsens bilag 1.

Jorden skal analyseres for de forureningsstoffer og efter de retningslinjer, der foreskrives i jordflytningsbekendtgørelsens bilag 2.

Jorden skal kategoriseres efter retningslinjerne i jordflytningsbekendtgørelsens bilag 3.

Kommunen kan ud fra en konkret vurdering af den enkelte jordflytningssag reducere prøvetagningsomfanget, såfremt historik, allerede udførte undersøgelser eller en jordhåndteringsplan berettiger det. Reduceret prøveantal kan i de enkelte sager aftales med kommunen efter en konkret vurdering af oplæg fra anmelder/bygherre.

Dokumentation kan på nærmere betingelser undlades, hvis jorden i et delområde, som er omfattet af områdeklassificeringen efter § 50a i Jordforureningsloven, eller anvendes til offentlig vej, som med høj grad af sikkerhed tilhører kategori 1 eller 2 jf. bilag 3 i jordflytningsbekendtgørelsen.

Såfremt kommunen skønner det relevant, kan kommunen forlange, at der skal analyseres for andre stoffer afhængig af de forurenende aktiviteter, der potentielt kan have givet anledning til forurening af jorden.

Anmelderens pligter

Der henvises generelt til jordflytningsbekendtgørelsens bestemmelser herom.

Transportørens pligter

Der henvises generelt til jordflytningsbekendtgørelsens bestemmelser herom.

Modtagerens pligter

Der henvises generelt til jordflytningsbekendtgørelsens bestemmelser herom.

Modtageren skal sikre sig, at der er indhentet relevante tilladelser/godkendelser m.v. fra myndighederne til modtagelse og eventuel anvendelse af jorden.

§10 - Ordning af jord som er erhvervsaffald

§10.1 Hvad er omfattet af ordningen

Ordningen omfatter jord, som er omfattet af affaldsaktørbekendtgørelsen, bortset fra håndtering af jord, som er reguleret af anden lovgivning.

Jord betragtes som værende erhvervsaffald, når jorden opgraves og/eller bortskaffes fra en ejendom, hvor grundejer er en virksomhed eller en offentlig institution, jorden opgraves i offentlig vej eller en virksomhed har dispositionsretten over jorden.

§10.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for grundejere som er en virksomhed og offentlige institutioner i Herning Kommune, der håndterer jord, som er erhvervsaffald.

Ordningen gælder ligeledes for alle virksomheder, der udfører aktiviteter i Herning Kommune og frembringer jord, som er erhvervsaffald.

§10.3 Beskrivelse af ordningen

Kommunalbestyrelsen har etableret en anvisningsordning for jord samt bringeordning for jordpartier på 1 m3 eller mindre på kommunens genbrugspladser.

Anvisningsordning for jord som er erhvervsaffald

Kildesorteret og kategoriseret jord skal afhængigt af kategoriseringen føres til et godkendt anlæg for jordrensning eller deponering, der foretager den videre håndtering, eller direkte til genanvendelse efter reglerne herom.

Jord, der ikke er kildesorteret eller kategoriseret, skal føres til et godkendt karteringsanlæg, der foretager sortering og kategorisering med henblik på den videre håndtering.

Jord, der indeholder andre affaldsfraktioner, som ikke kan frasorteres, skal deponeres.

På hjemmesiden www.jordweb.dk fremgår de godkendte anlæg, som kan modtage jord i henhold til jordflytningsbekendtgørelsen i Herning Kommune og andre kommuner.

Bringeordning - Aflevering på kommunens genbrugspladser

Ved aflevering af jord på de kommunale genbrugspladser finder bestemmelserne i regulativ for husholdningsaffald og regulativ for erhvervsaffald anvendelse.

Genbrugspladser, der modtager jord, fremgår af: www.herning.dk

Mindre partier af opgravet jord, op til 1 m3 pr. projekt, kan afleveres på genbrugspladserne uden forudgående anmeldelse.

Forurenet jord må ikke afleveres på genbrugspladserne, kontakt Herning Kommune på 96 28 28 28.

Kildesortering og kategorisering

Virksomheder og offentlige institutioner, der frembringer jord, som er erhvervsaffald, skal sikre, at jorden er kildesorteret i forbindelse med opgravning.

Jorden skal kildesorteres i forurenet og uforurenet jord i forbindelse med opgravningen.

Såfremt jorden indeholder affaldsfraktioner, som for eksempel beton, brokker, asfalt, tagpap, metal, skærver og/eller slagger, skal disse sorteres fra og håndteres i henhold til kommunens gældende affaldsregulativer.

Jord med indhold af affaldsfraktioner må ikke genanvendes som jord (i tvivlstilfælde afgør Herning Kommune, om der er tale om ubetydelige mængder).

Anmeldepligtig jord skal analyseres efter jordflytningsbekendtgørelsens bilag 1 og 2 samt kategoriseres efter jordflytningsbekendtgørelsens bilag 3.

Hvis den forurenede jord ikke kan henføres til kategori 1 eller 2, skal den ansvarlige for jorden rette henvendelse til Herning Kommune med henblik på en anden kategorisering.

Opbevaring af jord

Virksomheder og offentlige institutioner skal sikre, at jord, som er erhvervsaffald, opbevares på en måde, så der ikke opstår uhygiejniske forhold og sker forurening til luft, vand eller jord jf. miljøbeskyttelsesloven § 43.

Det er ikke tilladt at oplagre jord, som er omfattet af dette regulativ medmindre, der er meddelt tilladelse hertil efter miljøbeskyttelseslovens § 19, godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 eller tilladelse efter anden lovgivning, herunder f.eks. naturbeskyttelsesloven eller planloven.

Opbevaring af forurenet jord skal ske på det areal, hvor jorden er opgravet, i en overdækket stak eller container, så forureningen ikke spredes til andre arealer.

Oplagring af uforurenet og lettere forurenet jord i et midlertidig arbejdsdepot i en kortere periode op til maksimalt 8 uger er tilladt, dog gælder, at jorden skal oplagres på samme matrikel eller inden for offentligt vejareal, hvor jorden er opgravet.

Genanvendelse af jord

Uforurenet jord (ren jord) kan som udgangspunkt anvendes frit i Herning Kommune, så længe borgere, grundejere og virksomheder er opmærksom på, at genanvendelsen kan være reguleret af anden lovgivning f.eks. krav til miljøgodkendelse, planloven, naturbeskyttelsesloven m.m.

Lettere forurenet jord kan genanvendes inden for samme projekt eller i andre projekter, som støjvolde, vejanlæg eller lign. Må dog ikke anvendes i vejanlæg eller lignende i naturområder, hvor naturområder her defineres som skove, plantager, heder eller lignende. Jorden kan også afleveres til godkendte karteringsanlæg/jordhotel, hvor jorden oplagres, indtil jorden kan genanvendes. På anlægget skal der foretages de nødvendige analyser og kategorisering, hvis jorden ikke i forvejen er analyseret.

Genanvendelse af lettere forurenet jord kræver, at projektet er vurderet i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 19 eller kapitel 5 samt restproduktbekendtgørelsen. I forbindelse med genanvendelse af lettere forurenet jord skal borgere, grundejere og virksomheder være opmærksom på, at genanvendelsen kan være reguleret af anden lovgivning f.eks. planloven, naturbeskyttelsesloven m.v.

Forurenet jord kan bortskaffes til godkendt jordbehandlingsanlæg, specialdepot, deponeringsanlæg eller anden godkendt modtager evt. først til godkendt karteringsanlæg/jordhotel.

§11 - Områdeklassificering

§11.1 Områdeklassificering

Formålet med områdeklassificeringen er at udpege og afgrænse sammenhængende områder i Herning Kommune, hvori jorden kan antages at være lettere forurenet.

De samlede områder, der er omfattet af områdeklassificeringen, jf. jordforureningslovens § 50a, stk. 1, i Herning Kommune, fremgår af bilag 1 til dette regulativ, Herning Kommunes hjemmeside www.herning.dk eller www.arealinfo.dk.

Som følge af Jordforureningslovens § 50a gælder, at pr. 1. januar 2008 er den til enhver tid gældende byzone, jf. planloves § 34, klassificeret som lettere forurenet og dermed omfattet af anmeldepligten.

§11.2 Undtagelse/inddragelse af områder af områdeklassificeringen

Af kommunens hjemmeside www.herning.dk eller www.arealinfo.dk fremgår, hvilke områder i byzonen, der er undtaget fra områdeklassificeringen, henholdsvis hvilke områder udenfor byzonen, der er inddraget i områdeklassificeringen, jf. jordforureningslovens § 50a, stk. 2 og 3.

De grundlæggende kriterier for kommunens vurdering af om et område skal undtages fra eller inddrages i områdeklassificering fremgår af Miljøstyrelsens ”Vejledning om områdeklassificering nr. 3, 2007”.

§11.3 Analysefrie delområder indenfor det områdeklassificerede område

Jord, der flyttes fra delområder, som er kategoriseret i kategori 1 henholdsvis kategori 2 af Herning Kommune er undtaget fra dokumentationskravet i § 10 i jordflytningsbekendtgørelsen.

De områder, der er undtaget fra dokumentationskravet, fremgår af kommunens hjemmeside www.herning.dk eller www.arealinfo.dk.

Kontaktinfo

Genbrug og Affald
Skolegade 12A
7400 Herning

Tlf.: 96 28 80 80
Mail: affald@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Telefontider: