Regulativ for husholdningsaffald

Regulativet er politisk vedtaget.

Regulativets formål er at sikre bortskaffelse af affald fra husholdninger i Herning Kommune i overensstemmelse med kommunens målsætninger på miljøområdet.

Husholdningsregulativet er tilpasset en national standard for regulativer.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Luk alle
Åben alle

Generel del

§1 Formål

Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Herning Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker og begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald.

Formålet er endvidere efter miljøbeskyttelsesloven at fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v. med henblik på at etablere og skabe

rammerne for velfungerende kommunale ordninger, herunder normere de praktiske forhold i forbindelse med afviklingen af affaldsindsamlingen og -håndteringen.

§2 Lovgrundlag

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig: Lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven).

Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v.

Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen).

Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (elektronikaffaldsbekendtgørelsen).

Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer (batteribekendtgørelsen).

Bekendtgørelse om visse krav til emballager (emballagebekendtgørelsen).

§3 Definitioner

De definitioner, der anvendes i dette regulativ, svarer til de definitioner, der fremgår af det til enhver tid gældende lovgrundlag.

§4 Gebyrer

Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrer i henhold til miljøbeskyttelsesloven samt bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v.

Kommunalbestyrelsen vedtager efter bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og - aktører m.v. én gang årligt et gebyrblad, der angiver størrelsen på ovennævnte gebyrer.

Gebyrbladet er tilgængeligt på Herning Kommunes hjemmeside.

§5 Klage m.v.

Kommunalbestyrelsens afgørelser efter regulativet kan i henhold til affaldsaktørbekendtgørelsen ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Ankestyrelsen kan som led i det kommunale og regionale tilsyn behandle spørgsmål om, hvorvidt kommunen overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentligt myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning. Ankestyrelsen beslutter selv, om der er tilstrækkelig anledning til at rejse en tilsynssag.

§6 Overtrædelse og straf

Overtrædelse af regulativet straffes med bøde efter bekendtgørelse om affaldsregulativer, - gebyrer og -aktører m.v.

Efter bekendtgørelsen kan straffen stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er:

 1. voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller
 2. opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved

§7 Bemyndigelse

Kommunalbestyrelsen har bemyndiget Miljø, Infrastruktur- og Naturudvalget til

 • at træffe afgørelser efter dette regulativ samt foretage ændringer heri samt
 • at delegere disse kompetencer helt eller delvist til forvaltningen Teknik og Miljø. 

§8 Ikrafttrædelse

Regulativet træder i kraft den 1. juni 2022.

Samtidig med ikrafttrædelsen af dette regulativ ophæves følgende:

Regulativ for husholdningsaffald i Herning Kommune. 1. januar 2012.

Således vedtaget af kommunalbestyrelsen den 8. marts 2022.

John Thomsen, Formand for Miljø-, Infrastruktur og Naturudvalget          
Eva Kanstrup, Direktør for Teknik og Miljø

§9 Tilmelding/afmelding

§9 Tilmelding/afmelding

Til- og afmelding foretages til kommunalbestyrelsen.

Ved ændring af beholderantal og beholdertype eller andet godkendt materiel skal grundejeren enten foretage til- og afmeldinger på affald.herning.dk eller henvende sig til Herning Kommune.

Ændringer i forhold til til- og afmeldinger er bindende for minimum 6 måneder.

Tilmeldepligten påhviler grundejer eller dennes repræsentant.

I kolonihaverne er det den enkelte haveforening, som har tilmeldepligten til dagrenovationsordningen.

Hvis der på en ejendom ikke er registreret personer med folkeregisteradresse, og der ikke frembringes affald på ejendommen, kan grundejeren anmode kommunen om at få ejendommen frameldt renovationsafhentning.

Sommerhuse kan ikke blive frameldt renovationsafhentning, hvis der er et sommerhus på grunden, eller hvis der på grunden frembringes affald.

To eller flere tætliggende enfamilie boliger samt sommerhuse og kolonihaver kan i fællesskab benytte beholdere eller andet godkendt materiel til dagrenovation.

§10 Ordning for madaffald

§10.1 Hvad er madaffald

Madaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til affaldsbekendtgørelsen.

Uddybende sorteringsvejledning kan ses på affald.herning.dk.

§10.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle grundejere og lejere, hvis private husholdning frembringer husholdningsaffald. Husholdningsaffald fra sommerhuse og kolonihaver er således omfattet.

§10.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen for madaffald er en indsamlingsordning, der skal benyttes. Ordningen er en henteordning.  

Madaffald skal lægges i poser, som skal lukkes og være tætte, inden de lægges i affaldsbeholderen.

Herning Kommune kan beslutte at borgere og grundejere skal benytte andet fælles materiel til opsamling af dagrenovation, f.eks. nedgravede affaldsbeholdere.

Husholdninger kan vælge at hjemmekompostere den vegetabilske del af madaffaldet. Kompostering skal ske i en dertil indrettet kompostbeholder, der er tilstrækkelig lukket til, at skadedyrs adgang til affaldet begrænses effektivt.

Madaffald må ikke bortskaffes via køkkenkværne til ejendommens spildevandssystem.

Større mængder fordærvet madaffald

Hvis mængden overstiger kapaciteten i affaldsbeholderen, kan der bestilles en ekstra tømning af affaldsbeholderen. Ved meget store mængder, påhviler det borgeren selv at lave aftale om afhentning ved en privat modtager af madaffald.

§10.4 Beholdere

Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til madaffald.

Husholdninger skal opsamle madaffald i de beholdere eller det materiel Herning Kommune har godkendt.

Beholdere leveret af Herning Kommune er nummererede og registrerede for hver enkelt ejendom og henstår for grundejerens regning og risiko på standplads indenfor skel. Hvor grundejeren/husholdningen sætter beholderen frem til tømning udenfor skel, er det ligeledes på grundejerens egen risiko.

Det er grundejerens ansvar, at beholdere på ejendommen er forsikrede. Såfremt beholdere beskadiges eller bortkommer, påhviler det grundejeren at bekoste reparation eller køb af nye beholdere.

Undtaget herfra er skader opstået ved tømning eller almindeligt slid.

Henvendelse om køb af nye beholdere, reservedele og reparation rettes til Herning Kommune. Hvis en beholder på ejendommen får beskadiget mærkater om sortering og adresse, skal grundejeren snarest henvende sig til Herning Kommune.

Materiel indkøbt af borger eller grundejer for egen regning skal vedligeholdes og fornyes af den pågældende borger eller grundejer.

Kommunen kan fastsætte nærmere bestemmelser om anskaffelse, vedligeholdelse, reparation, mærkning og renholdelse af materiel til opsamling.

Hvor der er særlige behov, kan Miljø, Infrastruktur- og Naturudvalget efter ansøgning godkende brug af andet materiel til opsamling af affald.

Ansøgning sendes til Herning Kommune.

Ved skader på ejendom forårsaget af renovatøren, skal grundejeren rette henvendelse til renovatøren, disse skader er Herning Kommune uvedkommende.

§10.5 Kapacitet for beholdere

Det påhviler grundejeren at tilmelde tilstrækkeligt kapacitet i form af godkendt opsamlingsmateriel.

Kapaciteten skal afpasses efter affaldsmængden på den tid af året, hvor affaldsmængden er størst.

Hver enfamiliebolig og sommerhus, skal som udgangspunkt være tilmeldt med mindst 1 stk. 2-delt 240 liters beholder.

To eller flere tætliggende enfamilieboliger samt sommerhuse og kolonihaver kan i fællesskab benytte beholdere eller andet godkendt materiel til dagrenovation. Miljø, Infrastruktur- og Naturudvalget kan fastsætte retningslinjer for enfamilieboligers samt sommerhuse og kolonihavers fællesskab om beholdere eller materiel.

Henvendelse herom rettes til Herning Kommune.

Etageboliger og andre flerfamilieejendomme skal som udgangspunkt være tilmeldt en affaldsstation eller anden godkendt løsning til opsamling af dagrenovation.

Beholderantal og endelig udformning af affaldsstationer skal i hvert enkelt tilfælde aftales med kommunen.

Hvis Herning Kommune vurderer, at opsamlingskapaciteten ikke svarer til behovet, kan kommunen afgøre antal, type og størrelse af de beholdere eller det materiel, der skal anvendes.

Hvis affaldsmængden i enkelte tilfælde overstiger opsamlingskapaciteten, påhviler det grundejeren, at den overskydende mængde bliver hentet.

Kommunen kan anvise en af følgende måder at få hentet affaldet på:

 1. Bestilling af en ekstra tømning af beholderen ved henvendelse til Herning Kommune, Genbrug og affald.
  Grundejeren betaler det fastsatte gebyr for ekstra tømning af tilmeldte beholdere udenfor den faste tømningsfrekvens. Betalingen bliver opkrævet over grundejerens ejendomsskattebillet.
 1. Sække sættes frem til tømning ved affaldsbeholderen. Sækken registreres af renovatøren.
  Betalingen bliver opkrævet over grundejerens ejendomsskattebillet.

§10.6 Anbringelse af beholdere

Grundejeren skal placere beholderne sådan, at de er let tilgængelige for afhentning.

 • Afstanden må højst være 40 meter fra fortov/skel og til beholderen
 • Underlaget skal være jævnt og fast – dvs. fliser eller asfalt
 • Håndtaget på 240 liters beholderen skal vende ud mod adgangsvejen
 • Der skal være fri højde på mindst 2 meter og fri bredde på mindst 1 meter hele vejen hen til beholderen
 • Havelåger og lignende skal kunne fastholdes åbne
 • Der må ikke være trapper eller stigninger på over 10 centimeter pr. meter
 • Cykler, biler, den anden affaldsbeholder og så videre må ikke stå i vejen
 • Vejen hen til affaldsbeholderen skal være oplyst

Ved andet materiel skal placeringen godkendes af kommunen.

Vejledning til placering af nedgravede affaldsbeholdere kan ses på affald.herning.dk

Kommunens hjemmeside affald.herning.dk har information om placering af affaldsbeholderne, adgangsvejen på egen grund og kørevejen.  

Kørevejen skal som udgangspunkt være 4 meter bred og med frihøjde på 4 meter. Hvor forholdene betinger det, kan Herning Kommune stille krav om vendeplads til renovationsbilen.

Hvis adgangsforholdene eller kørevejen ikke kan godkendes, kan grundejeren vælge at forestå, at beholderen er stillet frem til skel eller til nærmeste brugbare kørevej til tømning og selv forestå returnering af beholderen til egen grund efter tømning.

Hvis adgangsvejen og/eller kørevejen ikke kan godkendes, og grundejeren ikke ønsker at sætte beholderne frem til tømning i skel, kan Herning Kommune lade affaldet hente særskilt.

Grundejeren skal betale særligt gebyr for sådanne tømninger.

Renovatøren har adgang til at dokumentere forhold på grunden, på adgangsvejen samt ved beholderens standplads.

§10.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Alle husholdninger skal frasortere madaffald til en beholder eller opsamlingsmateriel godkendt til dagrenovation.

Hvis affaldet ikke er sorteret og anbragt i overensstemmelse med regulativet, kan Kommunen lade affaldet indsamle særskilt. Grundejeren er forpligtet til at betale de ekstraudgifter, der er forbundet hermed.

Beholdere skal være lukkede, når ifyldning ikke foretages.

Hvis der konstateres gener eller uhygiejniske forhold som følge af sorteringsmåden eller affaldets art, kan Kommunen give påbud om ændring af forholdene til den enkelte grundejer. 

§10.8 Renholdelse af beholdere

Renholdelse og vedligeholdelse af beholderne påhviler grundejeren.

Vaskevandet skal i spildevandskloakken eller hældes ud på jorden.

§10.9 Afhentning af madaffald

Beholdere bliver tømt med de frekvenser, der fremgår på affald.herning.dk. Herning Kommune kan beslutte at ændre frekvenserne som led i et forsøg eller under særlige vejrforhold.

I områder med sommerhuse og kolonihaver sker indsamling i perioden med sommertid. Sommerhusejere har dog mulighed for at tilmelde sig en helårsordning mod betaling.

Hvis en grundejer ønsker ændring af tømningsfrekvensen af særlige årsager, f.eks. manglende plads til beholdere, rettes henvendelse til Kommunen, der afgør, om ønsket kan imødekommes.

Tømningen sker på faste ugedage. Oplysning om tømningsdagen fås ved henvendelse til Kommunen, på affald.herning.dk eller via tilmelding til SMS/email service.

I forbindelse med helligdage samt i perioder med sne og isslag kan Herning Kommune forskyde tømningsdagene. Borgerne kan orientere sig om forskydninger ved henvendelse til Herning Kommune, på affald.herning.dk eller via tilmelding til SMS/email service. Det er grundejerens forpligtelse at påse, at beholderen ikke er overfyldt også ved forskydning af tømningsdagen.

Beholdere bliver som udgangspunkt hentet fra standplads og returneret til standplads efter tømning, med mindre adgangsvejens beskaffenhed og standpladsens indretning ikke giver grundlag herfor.

Såfremt adgangsforholdene betinger, at grundejeren skal forestå, at beholdere er stillet frem til afhentning ved skel, skal dette ske senest kl. 6.00 på tømningsdagen. Beholderne skal placeres så de ikke generer gående og kørende. Det påhviler grundejeren at forestå, at beholdere bliver sat tilbage på standpladsen snarest muligt efter tømning.

Grundejeren har pligt til at oplyse Herning Kommune om manglende tømning, hvis årsag ikke er  annonceret eller meddelt ved en besked til ejendommen.

Klager rettes også til Herning Kommune.

§11 Ordning for papiraffald

§11.1 Hvad er papiraffald

Papiraffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til affaldsbekendtgørelsen.

Uddybende sorteringsvejledning kan ses på affald.herning.dk

§11.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle grundejere og lejere, hvis private husholdning frembringer husholdningsaffald. Husholdningsaffald fra sommerhuse og kolonihaver er således omfattet.

§11.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen for papiraffald er en indsamlingsordning, der skal benyttes.

Papiraffald indsamles som en henteordning for kombineret indsamling af papiraffald og papaffald.

Herning Kommune kan beslutte at borgere og grundejere skal benytte andet fælles materiel til opsamling af dagrenovation, f.eks. nedgravede affaldsbeholdere.

§11.4 Beholdere

Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til papiraffald.

Husholdninger skal opsamle papiraffald i de beholdere eller det materiel Herning Kommune har godkendt.

Beholdere leveret af Herning Kommune er nummererede og registrerede for hver enkelt ejendom og henstår for grundejerens regning og risiko på standplads indenfor skel. Hvor grundejeren/husholdningen sætter beholderen frem til tømning udenfor skel, er det ligeledes på grundejerens egen risiko.

Det er grundejerens ansvar, at beholdere på ejendommen er forsikrede. Såfremt beholdere beskadiges eller bortkommer, påhviler det grundejeren at bekoste reparation eller køb af nye beholdere.

Undtaget herfra er skader opstået ved tømning eller almindeligt slid.

Henvendelse om køb af nye beholdere, reservedele og reparation rettes til Herning Kommune. Hvis en beholder på ejendommen får beskadiget mærkater om sortering og adresse, skal grundejeren snarest henvende sig til Herning Kommune.

Materiel indkøbt af borger eller grundejer for egen regning skal vedligeholdes og fornyes af den pågældende borger eller grundejer.

Kommunen kan fastsætte nærmere bestemmelser om anskaffelse, vedligeholdelse, reparation, mærkning og renholdelse af materiel til opsamling.

Hvor der er særlige behov, kan Miljø, Infrastruktur- og Naturudvalget efter ansøgning godkende brug af andet materiel til opsamling af affald.

Ansøgning sendes til Herning Kommune.

Ved skader på ejendom forårsaget af renovatøren, skal grundejeren rette henvendelse til renovatøren; disse skader er Herning Kommune uvedkommende.

§11.5 Kapacitet for beholdere

Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt.

Det påhviler grundejeren at tilmelde tilstrækkeligt kapacitet i form af godkendt opsamlingsmateriel.

Kapaciteten skal afpasses efter affaldsmængden på den tid af året, hvor affaldsmængden er størst.

Hver enfamiliebolig og sommerhus, skal som udgangspunkt være tilmeldt med mindst 1 stk. 2-delt 240 liters beholder.

To eller flere tætliggende enfamilieboliger samt sommerhuse og kolonihaver kan i fællesskab benytte beholdere eller andet godkendt materiel til dagrenovation. Miljø, Infrastruktur- og Naturudvalget kan fastsætte retningslinjer for enfamilieboligers samt sommerhuse og kolonihavers fællesskab om beholdere eller materiel.

Henvendelse herom rettes til Herning Kommune.

Etageboliger og andre flerfamilieejendomme skal som udgangspunkt være tilmeldt en affaldsstation eller anden godkendt løsning til opsamling af dagrenovation.

Beholderantal og endelig udformning af affaldsstationer skal i hvert enkelt tilfælde aftales med kommunen.

Hvis Herning Kommune vurderer, at opsamlingskapaciteten ikke svarer til behovet, kan kommunen afgøre antal, type og størrelse af de beholdere eller det materiel, der skal anvendes.

Hvis affaldsmængden i enkelte tilfælde overstiger opsamlingskapaciteten, påhviler det grundejeren, at den overskydende mængde bliver hentet.

Kommunen kan anvise en af følgende måder at få hentet affaldet på:

 1. Bestilling af en ekstra tømning af beholderen ved henvendelse til Herning Kommune, Genbrug og affald.
  Grundejeren betaler det fastsatte gebyr for ekstra tømning af tilmeldte beholdere udenfor den faste tømningsfrekvens.  Betalingen bliver opkrævet over grundejerens ejendomsskattebillet.

 2. Sække sættes frem til tømning ved affaldsbeholderen. Sækken registreres af renovatøren.
  Betalingen bliver opkrævet over grundejerens ejendomsskattebillet.

§11.6 Anbringelse af beholdere

Grundejeren skal placere beholderne sådan, at de er let tilgængelige for afhentning.

 • Afstanden må højst være 40 meter fra fortov/skel og til beholderen
 • Underlaget skal være jævnt og fast – for eksempel fliser eller asfalt
 • Håndtaget på 240 liters beholderen skal vende ud mod adgangsvejen
 • Der skal være fri højde på mindst 2 meter og fri bredde på mindst 1 meter hele vejen hen til beholderen
 • Havelåger og lignende skal kunne fastholdes åbne
 • Der må ikke være trapper eller stigninger på over 10 centimeter pr. meter
 • Cykler, biler, den anden affaldsbeholder og så videre må ikke stå i vejen
 • Vejen hen til affaldsbeholderen skal være oplyst

Ved andet materiel skal placeringen godkendes af kommunen.

Vejledning til placering af nedgravede affaldsbeholdere kan ses på affald.herning.dk

Kommunens hjemmeside affald.herning.dk har information om placering af affaldsbeholderne, adgangsvejen på egen grund og kørevejen.  

Kørevejen skal som udgangspunkt være 4 meter bred og med frihøjde på 4 meter. Hvor forholdene betinger det, kan Herning Kommune stille krav om vendeplads til renovationsbilen.

Hvis adgangsforholdene eller kørevejen ikke kan godkendes, kan grundejeren vælge at forestå, at  beholderen er stillet frem til skel eller til nærmeste brugbare kørevej til tømning og selv forestå returnering af beholderen til egen grund efter tømning.

Hvis adgangsvejen og/eller kørevejen ikke kan godkendes, og grundejeren ikke ønsker at sætte beholderne frem til tømning i skel, kan Herning Kommune lade affaldet hente særskilt.

Grundejeren skal betale særligt gebyr for sådanne tømninger.

Renovatøren har adgang til at dokumentere forhold på grunden, på adgangsvejen samt ved beholderens standplads.

§11.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Alle husholdninger skal frasortere papiraffald til en beholder eller opsamlingsmateriel godkendt til dagrenovation.

Hvis affaldet ikke er sorteret og anbragt i overensstemmelse med regulativet, kan Kommunen lade affaldet indsamle særskilt. Grundejeren er forpligtet til at betale de ekstraudgifter, der er forbundet hermed.

Beholdere skal være lukkede, når ifyldning ikke foretages.

Hvis der konstateres gener eller uhygiejniske forhold som følge af sorteringsmåden eller affaldets art, kan Kommunen give påbud om ændring af forholdene til den enkelte grundejer. 

§11.8 Renholdelse af beholdere

Renholdelse og vedligeholdelse af beholderne påhviler grundejeren. Vaskevandet skal i spildevandskloakken eller hældes ud på jorden.

§11.9 Afhentning af papiraffald

Beholdere bliver tømt med de frekvenser, der fremgår på affald.herning.dk. Herning Kommune kan beslutte at ændre frekvenserne som led i et forsøg eller under særlige vejrforhold.

I områder med sommerhuse og kolonihaver sker indsamling i perioden med sommertid. Sommerhusejere har dog mulighed for at tilmelde sig en helårsordning mod betaling.

Hvis en grundejer ønsker ændring af tømningsfrekvensen af særlige årsager, f.eks. manglende plads til beholdere, rettes henvendelse til Kommunen, der afgør, om ønsket kan imødekommes.

Tømningen sker på faste ugedage. Oplysning om tømningsdagen fås ved henvendelse til Kommunen, på affald.herning.dk eller via tilmelding til SMS/email service.

I forbindelse med helligdage samt i perioder med sne og isslag kan Herning Kommune forskyde tømningsdagene. Borgerne kan orientere sig om forskydninger ved henvendelse til Herning Kommune, på affald.herning.dk eller via tilmelding til SMS/email service. Det er grundejerens forpligtelse at påse, at beholderen ikke er overfyldt også ved forskydning af tømningsdagen.

Beholdere bliver som udgangspunkt hentet fra standplads og returneret til standplads efter tømning, med mindre adgangsvejens beskaffenhed og standpladsens indretning ikke giver grundlag herfor.

Såfremt adgangsforholdene betinger, at grundejeren skal forestå, at beholdere er stillet frem til afhentning ved skel, skal dette ske senest kl. 6.00 på tømningsdagen. Beholderne skal placeres så de ikke generer gående og kørende. Det påhviler grundejeren at forestå, at beholdere bliver sat tilbage på standpladsen snarest muligt efter tømning.

Grundejeren har pligt til at oplyse Herning Kommune om manglende tømning, hvis årsag ikke er Annonceret eller meddelt ved en besked til ejendommen.

Klager rettes også til Herning Kommune. 

§12 Ordning for papaffald

§12.1 Hvad er papaffald

Papaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til affaldsbekendtgørelsen.

Uddybende sorteringsvejledning kan ses på affald.herning.dk

§12.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle grundejere og lejere, hvis private husholdning frembringer husholdningsaffald. Husholdningsaffald fra sommerhuse og kolonihaver er således omfattet.

§12.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen for papaffald er en indsamlingsordning, der skal benyttes. Papaffald indsamles som en henteordning for kombineret indsamling af papiraffald og papaffald.

Henteordningen er tiltænkt småtpap.

Herning Kommune kan beslutte at borgere og grundejere skal benytte andet fælles materiel til opsamling af dagrenovation, f.eks. nedgravede affaldsbeholdere.

Papaffald kan også afleveres via en af følgende ordninger:

Storskraldsordningen

Jf. § 27, når der samtidig afleveres andet affald til ordningen end pap, plastemballage, metalemballage og P-kassen.

Ved brug af tilkaldeordningen samles pappet enten i en papkasse, i en klar plastpose eller klappet sammen og med snor om.

Ved brug af fællesstationer afleveres pappet efter de retningslinjer, der gælder for den pågældende fællesstation.

Genbrugspladser

Jf. § 21. 

§12.4 Beholdere

Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til papaffald.

Husholdninger skal opsamle papaffald i de beholdere eller det materiel Herning Kommune har godkendt.

Beholdere leveret af Herning Kommune er nummererede og registrerede for hver enkelt ejendom og henstår for grundejerens regning og risiko på standplads indenfor skel. Hvor grundejeren/husholdningen sætter beholderen frem til tømning udenfor skel, er det ligeledes på grundejerens egen risiko.

Det er grundejerens ansvar, at beholdere på ejendommen er forsikrede. Såfremt beholdere beskadiges eller bortkommer, påhviler det grundejeren at bekoste reparation eller køb af nye beholdere.

Undtaget herfra er skader opstået ved tømning eller almindeligt slid.

Henvendelse om køb af nye beholdere, reservedele og reparation rettes til Herning Kommune. Hvis en beholder på ejendommen får beskadiget mærkater om sortering og adresse, skal grundejeren snarest henvende sig til Herning Kommune.

Materiel indkøbt af borger eller grundejer for egen regning skal vedligeholdes og fornyes af den pågældende borger eller grundejer.

Kommunen kan fastsætte nærmere bestemmelser om anskaffelse, vedligeholdelse, reparation, mærkning og renholdelse af materiel til opsamling.

Hvor der er særlige behov, kan Miljø, Infrastruktur- og Naturudvalget efter ansøgning godkende brug af andet materiel til opsamling af affald.

Ansøgning sendes til Herning Kommune.

Ved skader på ejendom forårsaget af renovatøren, skal grundejeren rette henvendelse til renovatøren; disse skader er Herning Kommune uvedkommende.

§12.5 Kapacitet for beholdere

Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt.

Det påhviler grundejeren at tilmelde tilstrækkeligt kapacitet i form af godkendt opsamlingsmateriel.

Kapaciteten skal afpasses efter affaldsmængden på den tid af året, hvor affaldsmængden er størst.

Hver enfamiliebolig og sommerhus, skal som udgangspunkt være tilmeldt med mindst 1 stk. 2-delt 240 liters beholder.

To eller flere tætliggende enfamilieboliger samt sommerhuse og kolonihaver kan i fælles

skab benytte beholdere eller andet godkendt materiel til dagrenovation. Miljø, Infrastruktur- og Naturudvalget kan fastsætte retningslinjer for enfamilieboligers samt sommerhuse og kolonihavers fællesskab om beholdere eller materiel.

Henvendelse herom rettes til Herning Kommune.

Etageboliger og andre flerfamilieejendomme skal som udgangspunkt være tilmeldt en affaldsstation eller anden godkendt løsning til opsamling af dagrenovation.

Beholderantal og endelig udformning af affaldsstationer skal i hvert enkelt tilfælde aftales med kommunen.

Hvis Herning Kommune vurderer, at opsamlingskapaciteten ikke svarer til behovet, kan kommunen afgøre antal, type og størrelse af de beholdere eller det materiel, der skal anvendes.

Hvis affaldsmængden i enkelte tilfælde overstiger opsamlingskapaciteten, påhviler det grundejeren, at den overskydende mængde bliver hentet.

Kommunen kan anvise en af følgende måder at få hentet affaldet på:

 1. Bestilling af en ekstra tømning af beholderen ved henvendelse til Herning Kommune, Genbrug og affald.
  Grundejeren betaler det fastsatte gebyr for ekstra tømning af tilmeldte beholdere udenfor den faste tømningsfrekvens.  Betalingen bliver opkrævet over grundejerens ejendomsskattebillet.

 2. Sække sættes frem til tømning ved affaldsbeholderen. Sækken registreres af renovatøren. Betalingen bliver opkrævet over grundejerens ejendomsskattebillet.

§12.6 Anbringelse af beholdere

Grundejeren skal placere beholderne sådan, at de er let tilgængelige for afhentning.

 • Afstanden må højst være 40 meter fra fortov/skel og til beholderen
 • Underlaget skal være jævnt og fast – for eksempel fliser eller asfalt
 • Håndtaget på 240 liters beholderen skal vende ud mod adgangsvejen
 • Der skal være fri højde på mindst 2 meter og fri bredde på mindst 1 meter hele vejen hen til beholderen
 • Havelåger og lignende skal kunne fastholdes åbne
 • Der må ikke være trapper eller stigninger på over 10 centimeter pr. meter
 • Cykler, biler, den anden affaldsbeholder og så videre må ikke stå i vejen
 • Vejen hen til affaldsbeholderen skal være oplyst

Ved andet materiel skal placeringen godkendes af kommunen. Vejledning til placering af nedgravede affaldsbeholdere kan ses på affald.herning.dk

Kommunens hjemmeside affald.herning.dk har information om placering af affaldsbeholderne, adgangsvejen på egen grund og kørevejen.  

Kørevejen skal som udgangspunkt være 4 meter bred og med frihøjde på 4 meter. Hvor forholdene betinger det, kan Herning Kommune stille krav om vendeplads til renovationsbilen.

Hvis adgangsforholdene eller kørevejen ikke kan godkendes, kan grundejeren vælge at forestå, at beholderen er stillet frem til skel eller til nærmeste brugbare kørevej til tømning og selv forestå returnering af beholderen til egen grund efter tømning.

Hvis adgangsvejen og/eller kørevejen ikke kan godkendes, og grundejeren ikke ønsker at sætte beholderne frem til tømning i skel, kan Herning Kommune lade affaldet hente særskilt.

Grundejeren skal betale særligt gebyr for sådanne tømninger.

Renovatøren har adgang til at dokumentere forhold på grunden, på adgangsvejen samt ved beholderens standplads.

§12.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Alle husholdninger skal frasortere papaffald til en beholder eller opsamlingsmateriel godkendt til dagrenovation.

Hvis affaldet ikke er sorteret og anbragt i overensstemmelse med regulativet, kan Kommunen lade affaldet indsamle særskilt. Grundejeren er forpligtet til at betale de ekstraudgifter, der er forbundet hermed.

Beholdere skal være lukkede, når ifyldning ikke foretages.

Hvis der konstateres gener eller uhygiejniske forhold som følge af sorteringsmåden eller affaldets art, kan Kommunen give påbud om ændring af forholdene til den enkelte grundejer. 

§12.8 Renholdelse af beholdere

Renholdelse og vedligeholdelse af beholderne påhviler grundejeren. Vaskevandet skal i spildevandskloakken eller hældes ud på jorden.

§12.9 Afhentning af papaffald

Beholdere bliver tømt med de frekvenser, der fremgår på affald.herning.dk. Herning Kommune kan beslutte at ændre frekvenserne som led i et forsøg eller under særlige vejrforhold.

I områder med sommerhuse og kolonihaver sker indsamling i perioden med sommertid. Sommerhusejere har dog mulighed for at tilmelde sig en helårsordning mod betaling.

Hvis en grundejer ønsker ændring af tømningsfrekvensen af særlige årsager, f.eks. manglende plads til beholdere, rettes henvendelse til Kommunen, der afgør, om ønsket kan imødekommes.

Tømningen sker på faste ugedage. Oplysning om tømningsdagen fås ved henvendelse til Kommunen, på affald.herning.dk eller via tilmelding til SMS/email service.

I forbindelse med helligdage samt i perioder med sne og isslag kan Herning Kommune forskyde tømningsdagene. Borgerne kan orientere sig om forskydninger ved henvendelse til Herning Kommune, på affald.herning.dk eller via tilmelding til SMS/email service. Det er grundejerens forpligtelse at påse, at beholderen ikke er overfyldt også ved forskydning af tømningsdagen.

Beholdere bliver som udgangspunkt hentet fra standplads og returneret til standplads efter tømning, med mindre adgangsvejens beskaffenhed og standpladsens indretning ikke giver grundlag herfor.

Såfremt adgangsforholdene betinger, at grundejeren skal forestå, at beholdere er stillet frem til afhentning ved skel, skal dette ske senest kl. 6.00 på tømningsdagen. Beholderne skal placeres så de ikke generer gående og kørende. Det påhviler grundejeren at forestå, at beholdere bliver sat tilbage på standpladsen snarest muligt efter tømning.

Grundejeren har pligt til at oplyse Herning Kommune om manglende tømning, hvis årsag ikke er annonceret eller meddelt ved en besked til ejendommen.

Klager rettes også til Herning Kommune.

§13 Ordning for glasaffald

§13.1 Hvad er glasaffald

Glasaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til affaldsbekendtgørelsen. Uddybende sorteringsvejledning kan ses på affald.herning.dk

§13.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle grundejere og lejere, hvis private husholdning frembringer husholdningsaffald. Husholdningsaffald fra sommerhuse og kolonihaver er således omfattet. 

§13.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen for glasaffald er en indsamlingsordning, der skal benyttes. Glasaffald indsamles som en bringeordning til husstandsnære glasstationer eller på genbrugspladserne. 
Placering af glasstationer kan findes på affald.herning.dk.

§14 Ordning for metalaffald

§14.1 Hvad er genanvendeligt metalaffald

Metalaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til affaldsbekendtgørelsen. Uddybende sorteringsvejledning kan ses på affald.herning.dk.

§14.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle grundejere og lejere, hvis private husholdning frembringer husholdningsaffald. Husholdningsaffald fra sommerhuse og kolonihaver er således omfattet. 

§14.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen for metalaffald er en indsamlingsordning, der skal benyttes.

Metalaffald indsamles som en henteordning for kombineret indsamling af metalaffald, plastaffald, mad- og drikkekartonaffald.

Herning Kommune kan beslutte at borgere og grundejere skal benytte andet fælles materiel til opsamling af dagrenovation, f.eks. nedgravede affaldsbeholdere.

Metalaffald kan også afleveres via en af følgende ordninger:

Storskraldsordningen

Jf. § 27, når der samtidig afleveres andet til ordningen end metalaffald, plastaffald, pap og P-kassen.

I tilkaldeordningen samles og afleveres metalaffald for sig i en klar plastpose. Ved brug af fællesstation afleveres metalaffald efter de retningslinjer, der gælder for den pågældende fællesstation.

Genbrugsplads

Jf. § 21.

§14.4 Beholdere

Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til metalaffald.

Husholdninger skal opsamle metalaffald i de beholdere eller det materiel Herning Kommune har godkendt.

Beholdere leveret af Herning Kommune er nummererede og registrerede for hver enkelt ejendom og henstår for grundejerens regning og risiko på standplads indenfor skel. Hvor grundejeren/husholdningen sætter beholderen frem til tømning udenfor skel, er det ligeledes på grundejerens egen risiko.

Det er grundejerens ansvar, at beholdere på ejendommen er forsikrede. Såfremt beholdere beskadiges eller bortkommer, påhviler det grundejeren at bekoste reparation eller køb af nye beholdere.

Undtaget herfra er skader opstået ved tømning eller almindeligt slid.

Henvendelse om køb af nye beholdere, reservedele og reparation rettes til Herning Kommune. Hvis en beholder på ejendommen får beskadiget mærkater om sortering og adresse, skal grundejeren snarest henvende sig til Herning Kommune.

Materiel indkøbt af borger eller grundejer for egen regning skal vedligeholdes og fornyes af den pågældende borger eller grundejer.

Kommunen kan fastsætte nærmere bestemmelser om anskaffelse, vedligeholdelse, reparation, mærkning og renholdelse af materiel til opsamling.

Hvor der er særlige behov, kan Miljø, Infrastruktur- og Naturudvalget efter ansøgning godkende brug af andet materiel til opsamling af affald.

Ansøgning sendes til Herning Kommune.

Ved skader på ejendom forårsaget af renovatøren, skal grundejeren rette henvendelse til renovatøren; disse skader er Herning Kommune uvedkommende.

§14.5 Kapacitet for beholdere

Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt.

Det påhviler grundejeren at tilmelde tilstrækkeligt kapacitet i form af godkendt opsamlingsmateriel.

Kapaciteten skal afpasses efter affaldsmængden på den tid af året, hvor affaldsmængden er størst.

Hver enfamiliebolig og sommerhus, skal som udgangspunkt være tilmeldt med mindst 1 stk. 2-delt 240 liters beholder.

To eller flere tætliggende enfamilieboliger samt sommerhuse og kolonihaver kan i fællesskab benytte beholdere eller andet godkendt materiel til dagrenovation. Miljø, Infrastruktur- og Naturudvalget kan fastsætte retningslinjer for enfamilieboligers samt sommerhuse og kolonihavers fællesskab om beholdere eller materiel.

Henvendelse herom rettes til Herning Kommune.

Etageboliger og andre flerfamilieejendomme skal som udgangspunkt være tilmeldt en affaldsstation eller anden godkendt løsning til opsamling af dagrenovation.

Beholderantal og endelig udformning af affaldsstationer skal i hvert enkelt tilfælde aftales med kommunen.

Hvis Herning Kommune vurderer, at opsamlingskapaciteten ikke svarer til behovet, kan kommunen afgøre antal, type og størrelse af de beholdere eller det materiel, der skal anvendes.

Hvis affaldsmængden i enkelte tilfælde overstiger opsamlingskapaciteten, påhviler det grundejeren, at den overskydende mængde bliver hentet.

Kommunen kan anvise en af følgende måder at få hentet affaldet på:

 1. Bestilling af en ekstra tømning af beholderen ved henvendelse til Herning Kommune, Genbrug og affald. Grundejeren betaler det fastsatte gebyr for ekstra tømning af tilmeldte beholdere udenfor den faste tømningsfrekvens.  Betalingen bliver opkrævet over grundejerens ejendomsskattebillet.
 1. Sække sættes frem til tømning ved affaldsbeholderen. Sækken registreres af renovatøren. Betalingen bliver opkrævet over grundejerens ejendomsskattebillet.

§14.6 Anbringelse af beholdere

Grundejeren skal placere beholderne sådan, at de er let tilgængelige for afhentning.

 • Afstanden må højst være 40 meter fra fortov/skel og til beholderen
 • Underlaget skal være jævnt og fast – for eksempel fliser eller asfalt
 • Håndtaget på 240 liters beholderen skal vende ud mod adgangsvejen
 • Der skal være fri højde på mindst 2 meter og fri bredde på mindst 1 meter hele vejen hen til beholderen
 • Havelåger og lignende skal kunne fastholdes åbne
 • Der må ikke være trapper eller stigninger på over 10 centimeter pr. meter
 • Cykler, biler, den anden affaldsbeholder og så videre må ikke stå i vejen
 • Vejen hen til affaldsbeholderen skal være oplyst

Ved andet materiel skal placeringen godkendes af kommunen.

Vejledning til placering af nedgravede affaldsbeholdere kan ses på affald.herning.dk

Kommunens hjemmeside affald.herning.dk har information om placering af affaldsbeholderne, adgangsvejen på egen grund og kørevejen.  

Kørevejen skal som udgangspunkt være 4 meter bred og med frihøjde på 4 meter. Hvor forholdene betinger det, kan Herning Kommune stille krav om vendeplads til renovationsbilen.

Hvis adgangsforholdene eller kørevejen ikke kan godkendes, kan grundejeren vælge at forestå, at  beholderen er stillet frem til skel eller til nærmeste brugbare kørevej til tømning og selv forestå returnering af beholderen til egen grund efter tømning.

Hvis adgangsvejen og/eller kørevejen ikke kan godkendes, og grundejeren ikke ønsker at sætte beholderne frem til tømning i skel, kan Herning Kommune lade affaldet hente særskilt.

Grundejeren skal betale særligt gebyr for sådanne tømninger.

Renovatøren har adgang til at dokumentere forhold på grunden, på adgangsvejen samt ved beholderens standplads.

§14.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Alle husholdninger skal frasortere metalaffald til en beholder eller opsamlingsmateriel godkendt til dagrenovation.

Hvis affaldet ikke er sorteret og anbragt i overensstemmelse med regulativet, kan Kommunen lade affaldet indsamle særskilt. Grundejeren er forpligtet til at betale de ekstraudgifter, der er forbundet hermed.

Beholdere skal være lukkede, når ifyldning ikke foretages.

Hvis der konstateres gener eller uhygiejniske forhold som følge af sorteringsmåden eller affaldets art, kan Kommunen give påbud om ændring af forholdene til den enkelte grundejer. 

§14.8 Renholdelse af beholdere

Renholdelse og vedligeholdelse af beholderne påhviler grundejeren. Vaskevandet skal i spildevandskloakken eller hældes ud på jorden.

§14.9 Afhentning af metalaffald

Beholdere bliver tømt med de frekvenser, der fremgår på affald.herning.dk. Herning Kommune kan beslutte at ændre frekvenserne som led i et forsøg eller under særlige vejrforhold.

I områder med sommerhuse og kolonihaver sker indsamling i perioden med sommertid. Sommerhusejere har dog mulighed for at tilmelde sig en helårsordning mod betaling.

Hvis en grundejer ønsker ændring af tømningsfrekvensen af særlige årsager, f.eks. manglende plads til beholdere, rettes henvendelse til Kommunen, der afgør, om ønsket kan imødekommes.

Tømningen sker på faste ugedage. Oplysning om tømningsdagen fås ved henvendelse til Kommunen, på affald.herning.dk eller via tilmelding til SMS/email service.

I forbindelse med helligdage samt i perioder med sne og isslag kan Herning Kommune forskyde tømningsdagene. Borgerne kan orientere sig om forskydninger ved henvendelse til Herning Kommune, på affald.herning.dk eller via tilmelding til SMS/email service. Det er grundejerens forpligtelse at påse, at beholderen ikke er overfyldt også ved forskydning af tømningsdagen.

Beholdere bliver som udgangspunkt hentet fra standplads og returneret til standplads efter tømning, med mindre adgangsvejens beskaffenhed og standpladsens indretning ikke giver grundlag herfor.

Såfremt adgangsforholdene betinger, at grundejeren skal forestå, at beholdere er stillet frem til afhentning ved skel, skal dette ske senest kl. 6.00 på tømningsdagen. Beholderne skal placeres så de ikke generer gående og kørende. Det påhviler grundejeren at forestå, at beholdere bliver sat tilbage på standpladsen snarest muligt efter tømning.

Grundejeren har pligt til at oplyse Herning Kommune om manglende tømning, hvis årsag ikke er annonceret eller meddelt ved en besked til ejendommen.

Klager rettes også til Herning Kommune. 

§15 Ordning for plastaffald

§15.1 Hvad er plastaffald

Plastaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til affaldsbekendtgørelsen. Uddybende sorteringsvejledning kan ses på affald.herning.dk

§15.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle grundejere og lejere, hvis private husholdning frembringer husholdningsaffald. Husholdningsaffald fra sommerhuse og kolonihaver er således omfattet. 

§15.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen for plastaffald er en indsamlingsordning, der skal benyttes.

Plastaffald indsamles som en henteordning for kombineret indsamling af metalaffald, plastaffald, mad- og drikkekartonaffald.

Herning Kommune kan beslutte at borgere og grundejere skal benytte andet fælles materiel til opsamling af dagrenovation, f.eks. nedgravede affaldsbeholdere.

Plastaffald kan også afleveres via en af følgende ordninger:

Storskraldsordningen

Jf. § 27, når der samtidig afleveres andet til ordningen end metalaffald, plastaffald, pap og P-kassen.

I tilkaldeordningen samles og afleveres metalaffald for sig i en klar plastpose. Ved brug af fællesstation afleveres metalaffald efter de retningslinjer, der gælder for den pågældende fællesstation.

Genbrugsplads

Jf. § 21. 

§15.4 Beholdere

Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til plastaffald.

Husholdninger skal opsamle plastaffald i de beholdere eller det materiel Herning Kommune har godkendt.

Beholdere leveret af Herning Kommune er nummererede og registrerede for hver enkelt ejendom og henstår for grundejerens regning og risiko på standplads indenfor skel. Hvor grundejeren/husholdningen sætter beholderen frem til tømning udenfor skel, er det ligeledes på grundejerens egen risiko.

Det er grundejerens ansvar, at beholdere på ejendommen er forsikrede. Såfremt beholdere beskadiges eller bortkommer, påhviler det grundejeren at bekoste reparation eller køb af nye beholdere.

Undtaget herfra er skader opstået ved tømning eller almindeligt slid.

Henvendelse om køb af nye beholdere, reservedele og reparation rettes til Herning Kommune. Hvis en beholder på ejendommen får beskadiget mærkater om sortering og adresse, skal grundejeren snarest henvende sig til Herning Kommune.

Materiel indkøbt af borger eller grundejer for egen regning skal vedligeholdes og fornyes af den pågældende borger eller grundejer.

Kommunen kan fastsætte nærmere bestemmelser om anskaffelse, vedligeholdelse, reparation, mærkning og renholdelse af materiel til opsamling.

Hvor der er særlige behov, kan Miljø, Infrastruktur- og Naturudvalget efter ansøgning godkende brug af andet materiel til opsamling af affald.

Ansøgning sendes til Herning Kommune.

Ved skader på ejendom forårsaget af renovatøren, skal grundejeren rette henvendelse til renovatøren; disse skader er Herning Kommune uvedkommende.

§15.5 Kapacitet for beholdere

Det påhviler grundejeren at tilmelde tilstrækkeligt kapacitet i form af godkendt opsamlingsmateriel.

Kapaciteten skal afpasses efter affaldsmængden på den tid af året, hvor affaldsmængden er størst.

Hver enfamiliebolig og sommerhus, skal som udgangspunkt være tilmeldt med mindst 1 stk. 2-delt 240 liters beholder.

To eller flere tætliggende enfamilieboliger samt sommerhuse og kolonihaver kan i fælles

skab benytte beholdere eller andet godkendt materiel til dagrenovation. Miljø, Infrastruktur- og Naturudvalget kan fastsætte retningslinjer for enfamilieboligers samt sommerhuse og kolonihavers fællesskab om beholdere eller materiel.

Henvendelse herom rettes til Herning Kommune.

Etageboliger og andre flerfamilieejendomme skal som udgangspunkt være tilmeldt en affaldsstation eller anden godkendt løsning til opsamling af dagrenovation.

Beholderantal og endelig udformning af affaldsstationer skal i hvert enkelt tilfælde aftales med kommunen.

Hvis Herning Kommune vurderer, at opsamlingskapaciteten ikke svarer til behovet, kan kommunen afgøre antal, type og størrelse af de beholdere eller det materiel, der skal anvendes.

Hvis affaldsmængden i enkelte tilfælde overstiger opsamlingskapaciteten, påhviler det grundejeren, at den overskydende mængde bliver hentet.

Kommunen kan anvise en af følgende måder at få hentet affaldet på:

 1. Bestilling af en ekstra tømning af beholderen ved henvendelse til Herning Kommune, Genbrug og affald. Grundejeren betaler det fastsatte gebyr for ekstra tømning af tilmeldte beholdere udenfor den faste tømningsfrekvens.  Betalingen bliver opkrævet over grundejerens ejendomsskattebillet.

 2. Sække sættes frem til tømning ved affaldsbeholderen. Sækken registreres af renovatøren.

Betalingen bliver opkrævet over grundejerens ejendomsskattebillet.

§15.6 Anbringelse af beholdere

Grundejeren skal placere beholderne sådan, at de er let tilgængelige for afhentning.

 • Afstanden må højst være 40 meter fra fortov/skel og til beholderen
 • Underlaget skal være jævnt og fast – for eksempel fliser eller asfalt
 • Håndtaget på 240 liters beholderen skal vende ud mod adgangsvejen
 • Der skal være fri højde på mindst 2 meter og fri bredde på mindst 1 meter hele vejen hen til beholderen
 • Havelåger og lignende skal kunne fastholdes åbne
 • Der må ikke være trapper eller stigninger på over 10 centimeter pr. meter
 • Cykler, biler, den anden affaldsbeholder og så videre må ikke stå i vejen
 • Vejen hen til affaldsbeholderen skal være oplyst

Ved andet materiel skal placeringen godkendes af kommunen. Vejledning til placering af nedgravede affaldsbeholdere kan ses på affald.herning.dk

Kommunens hjemmeside affald.herning.dk har information om placering af affaldsbeholderne, adgangsvejen på egen grund og kørevejen.  

Kørevejen skal som udgangspunkt være 4 meter bred og med frihøjde på 4 meter. Hvor forholdene betinger det, kan Herning Kommune stille krav om vendeplads til renovationsbilen.

Hvis adgangsforholdene eller kørevejen ikke kan godkendes, kan grundejeren vælge at forestå, at beholderen er stillet frem til skel eller til nærmeste brugbare kørevej til tømning og selv forestå returnering af beholderen til egen grund efter tømning.

Hvis adgangsvejen og/eller kørevejen ikke kan godkendes, og grundejeren ikke ønsker at sætte beholderne frem til tømning i skel, kan Herning Kommune lade affaldet hente særskilt. Grundejeren skal betale særligt gebyr for sådanne tømninger.

Renovatøren har adgang til at dokumentere forhold på grunden, på adgangsvejen samt ved beholderens standplads.

§15.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Alle husholdninger skal frasortere plastaffald til en beholder eller opsamlingsmateriel godkendt til dagrenovation.

Hvis affaldet ikke er sorteret og anbragt i overensstemmelse med regulativet, kan Kommunen lade affaldet indsamle særskilt. Grundejeren er forpligtet til at betale de ekstraudgifter, der er forbundet hermed.

Beholdere skal være lukkede, når ifyldning ikke foretages.

Hvis der konstateres gener eller uhygiejniske forhold som følge af sorteringsmåden eller affaldets art, kan Kommunen give påbud om ændring af forholdene til den enkelte grundejer. 

§15.8 Renholdelse af beholdere

Renholdelse og vedligeholdelse af beholderne påhviler grundejeren. Vaskevandet skal i spildevandskloakken eller hældes ud på jorden.

§15.9 Afhentning af plastaffald

Beholdere bliver tømt med de frekvenser, der fremgår på affald.herning.dk. Herning Kommune kan beslutte at ændre frekvenserne som led i et forsøg eller under særlige vejrforhold.

I områder med sommerhuse og kolonihaver sker indsamling i perioden med sommertid. Sommerhusejere har dog mulighed for at tilmelde sig en helårsordning mod betaling.

Hvis en grundejer ønsker ændring af tømningsfrekvensen af særlige årsager, f.eks. manglende plads til beholdere, rettes henvendelse til Kommunen, der afgør, om ønsket kan imødekommes.

Tømningen sker på faste ugedage. Oplysning om tømningsdagen fås ved henvendelse til Kommunen, på affald.herning.dk eller via tilmelding til SMS/email service.

I forbindelse med helligdage samt i perioder med sne og isslag kan Herning Kommune forskyde tømningsdagene. Borgerne kan orientere sig om forskydninger ved henvendelse til Herning Kommune, på affald.herning.dk eller via tilmelding til SMS/email service. Det er grundejerens forpligtelse at påse, at beholderen ikke er overfyldt også ved forskydning af tømningsdagen.

Beholdere bliver som udgangspunkt hentet fra standplads og returneret til standplads efter tømning, med mindre adgangsvejens beskaffenhed og standpladsens indretning ikke giver grundlag herfor.

Såfremt adgangsforholdene betinger, at grundejeren skal forestå, at beholdere er stillet frem til afhentning ved skel, skal dette ske senest kl. 6.00 på tømningsdagen. Beholderne skal placeres så de ikke generer gående og kørende. Det påhviler grundejeren at forestå, at beholdere bliver sat tilbage på standpladsen snarest muligt efter tømning.

Grundejeren har pligt til at oplyse Herning Kommune om manglende tømning, hvis årsag ikke er annonceret eller meddelt ved en besked til ejendommen.

Klager rettes også til Herning Kommune.

§16 Ordning for mad- og drikkekartonaffald

§16.1 Hvad er mad- og drikkekartonaffald

Mad- og drikkekartonaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til affaldsbekendtgørelsen.

Uddybende sorteringsvejledning kan ses på affald.herning.dk.

§16.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle grundejere og lejere, hvis private husholdning frembringer husholdningsaffald. Husholdningsaffald fra sommerhuse og kolonihaver er således omfattet. 

§16.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen for mad- og drikkekartonaffald er en indsamlingsordning, der skal benyttes.

Mad- og drikkekartonaffald indsamles som en henteordning for kombineret indsamling af metalaffald, plastaffald, mad- og drikkekartonaffald.

Herning Kommune kan beslutte at borgere og grundejere skal benytte andet fælles materiel til opsamling af dagrenovation, f.eks. nedgravede affaldsbeholdere.

§16.4 Beholdere

Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til mad- og drikkekartonaffald.

Husholdninger skal opsamle mad- og drikkekartonaffald i de beholdere eller det materiel Herning Kommune har godkendt.

Beholdere leveret af Herning Kommune er nummererede og registrerede for hver enkelt ejendom og henstår for grundejerens regning og risiko på standplads indenfor skel. Hvor grundejeren/husholdningen sætter beholderen frem til tømning udenfor skel, er det ligeledes på grundejerens egen risiko.

Det er grundejerens ansvar, at beholdere på ejendommen er forsikrede. Såfremt beholdere beskadiges eller bortkommer, påhviler det grundejeren at bekoste reparation eller køb af nye beholdere.

Undtaget herfra er skader opstået ved tømning eller almindeligt slid.

Henvendelse om køb af nye beholdere, reservedele og reparation rettes til Herning Kommune. Hvis en beholder på ejendommen får beskadiget mærkater om sortering og adresse, skal grundejeren snarest henvende sig til Herning Kommune.

Materiel indkøbt af borger eller grundejer for egen regning skal vedligeholdes og fornyes af den pågældende borger eller grundejer.

Kommunen kan fastsætte nærmere bestemmelser om anskaffelse, vedligeholdelse, reparation, mærkning og renholdelse af materiel til opsamling.

Hvor der er særlige behov, kan Miljø, Infrastruktur- og Naturudvalget efter ansøgning godkende brug af andet materiel til opsamling af affald.

Ansøgning sendes til Herning Kommune.

Ved skader på ejendom forårsaget af renovatøren, skal grundejeren rette henvendelse til renovatøren; disse skader er Herning Kommune uvedkommende.

§16.5 Kapacitet for beholdere

Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt.

Det påhviler grundejeren at tilmelde tilstrækkeligt kapacitet i form af godkendt opsamlingsmateriel.

Kapaciteten skal afpasses efter affaldsmængden på den tid af året, hvor affaldsmængden er størst.

Hver enfamiliebolig og sommerhus, skal som udgangspunkt være tilmeldt med mindst 1 stk. 2-delt 240 liters beholder.

To eller flere tætliggende enfamilieboliger samt sommerhuse og kolonihaver kan i fælles skab benytte beholdere eller andet godkendt materiel til dagrenovation. Miljø, Infrastruktur- og Naturudvalget kan fastsætte retningslinjer for enfamilieboligers samt sommerhuse og kolonihavers fællesskab om beholdere eller materiel.

Henvendelse herom rettes til Herning Kommune.

Etageboliger og andre flerfamilieejendomme skal som udgangspunkt være tilmeldt en affaldsstation eller anden godkendt løsning til opsamling af dagrenovation.

Beholderantal og endelig udformning af affaldsstationer skal i hvert enkelt tilfælde aftales med kommunen.

Hvis Herning Kommune vurderer, at opsamlingskapaciteten ikke svarer til behovet, kan kommunen afgøre antal, type og størrelse af de beholdere eller det materiel, der skal anvendes.

Hvis affaldsmængden i enkelte tilfælde overstiger opsamlingskapaciteten, påhviler det grundejeren, at den overskydende mængde bliver hentet.

Kommunen kan anvise en af følgende måder at få hentet affaldet på:

 1. Bestilling af en ekstra tømning af beholderen ved henvendelse til Herning Kommune, Genbrug og affald. Grundejeren betaler det fastsatte gebyr for ekstra tømning af tilmeldte beholdere udenfor den faste tømningsfrekvens.  Betalingen bliver opkrævet over grundejerens ejendomsskattebillet.
 2. Sække sættes frem til tømning ved affaldsbeholderen. Sækken registreres af renovatøren.

Betalingen bliver opkrævet over grundejerens ejendomsskattebillet.

§16.6 Anbringelse af beholdere

Grundejeren skal placere beholderne sådan, at de er let tilgængelige for afhentning.

 • Afstanden må højst være 40 meter fra fortov/skel og til beholderen
 • Underlaget skal være jævnt og fast – for eksempel fliser eller asfalt
 • Håndtaget på 240 liters beholderen skal vende ud mod adgangsvejen
 • Der skal være fri højde på mindst 2 meter og fri bredde på mindst 1 meter hele vejen hen til beholderen
 • Havelåger og lignende skal kunne fastholdes åbne
 • Der må ikke være trapper eller stigninger på over 10 centimeter pr. meter
 • Cykler, biler, den anden affaldsbeholder og så videre må ikke stå i vejen
 • Vejen hen til affaldsbeholderen skal være oplyst

Ved andet materiel skal placeringen godkendes af kommunen. Vejledning til placering af nedgravede affaldsbeholdere kan ses på affald.herning.dk

Kommunens hjemmeside affald.herning.dk har information om placering af affaldsbeholderne, adgangsvejen på egen grund og kørevejen.  

Kørevejen skal som udgangspunkt være 4 meter bred og med frihøjde på 4 meter. Hvor forholdene betinger det, kan Herning Kommune stille krav om vendeplads til renovationsbilen.

Hvis adgangsforholdene eller kørevejen ikke kan godkendes, kan grundejeren vælge at forestå, at beholderen er stillet frem til skel eller til nærmeste brugbare kørevej til tømning og selv forestå returnering af beholderen til egen grund efter tømning.

Hvis adgangsvejen og/eller kørevejen ikke kan godkendes, og grundejeren ikke ønsker at sætte beholderne frem til tømning i skel, kan Herning Kommune lade affaldet hente særskilt.

Grundejeren skal betale særligt gebyr for sådanne tømninger. 

Renovatøren har adgang til at dokumentere forhold på grunden, på adgangsvejen samt ved beholderens standplads.

§16.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Alle husholdninger skal frasortere mad- og drikkekartonaffald til en beholder eller opsamlingsmateriel godkendt til dagrenovation.

Hvis affaldet ikke er sorteret og anbragt i overensstemmelse med regulativet, kan Kommunen lade affaldet indsamle særskilt. Grundejeren er forpligtet til at betale de ekstraudgifter, der er forbundet hermed.

Beholdere skal være lukkede, når ifyldning ikke foretages.

Hvis der konstateres gener eller uhygiejniske forhold som følge af sorteringsmåden eller affaldets art, kan Kommunen give påbud om ændring af forholdene til den enkelte grundejer. 

§16.8 Renholdelse af beholdere

Renholdelse og vedligeholdelse af beholderne påhviler grundejeren. Vaskevandet skal i spildevandskloakken eller hældes ud på jorden.

§16.9 Afhentning af mad- og drikkekartonaffald

Beholdere bliver tømt med de frekvenser, der fremgår på affald.herning.dk. Herning Kommune kan beslutte at ændre frekvenserne som led i et forsøg eller under særlige vejrforhold.

I områder med sommerhuse og kolonihaver sker indsamling i perioden med sommertid. Sommerhusejere har dog mulighed for at tilmelde sig en helårsordning mod betaling.

Hvis en grundejer ønsker ændring af tømningsfrekvensen af særlige årsager, f.eks. manglende plads til beholdere, rettes henvendelse til Kommunen, der afgør, om ønsket kan imødekommes.

Tømningen sker på faste ugedage. Oplysning om tømningsdagen fås ved henvendelse til Kommunen, på affald.herning.dk eller via tilmelding til SMS/email service.

I forbindelse med helligdage samt i perioder med sne og isslag kan Herning Kommune forskyde tømningsdagene. Borgerne kan orientere sig om forskydninger ved henvendelse til Herning Kommune, på affald.herning.dk eller via tilmelding til SMS/email service. Det er grundejerens forpligtelse at påse, at beholderen ikke er overfyldt også ved forskydning af tømningsdagen.

Beholdere bliver som udgangspunkt hentet fra standplads og returneret til standplads efter tømning, med mindre adgangsvejens beskaffenhed og standpladsens indretning ikke giver grundlag herfor.

Såfremt adgangsforholdene betinger, at grundejeren skal forestå, at beholdere er stillet frem til afhentning ved skel, skal dette ske senest kl. 6.00 på tømningsdagen. Beholderne skal placeres så de ikke generer gående og kørende. Det påhviler grundejeren at forestå, at beholdere bliver sat tilbage på standpladsen snarest muligt efter tømning.

Grundejeren har pligt til at oplyse Herning Kommune om manglende tømning, hvis årsag ikke er  Annonceret eller meddelt ved en besked til ejendommen.

Klager rettes også til Herning Kommune. 

§17 Ordning for farligt affald

§17.1 Hvad er farligt affald

Farligt affald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til affaldsbekendtgørelsen. Uddybende sorteringsvejledning kan ses på affald.herning.dk.

§17.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle grundejere og lejere, hvis private husholdning frembringer husholdningsaffald. Husholdningsaffald fra sommerhuse og kolonihaver er således omfattet. 

§17.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen for farligt affald er en indsamlingsordning, der skal benyttes.

Farligt affald skal frasorteres og afleveres til en af følgende ordninger:

 • Kasse til problemaffald
 • Viceværtordning
 • Genbrugspladser, der modtager farligt affald
 • Apotekerordning (kun medicinaffald og kanyler)

Affaldet skal være emballeret ved aflevering og transport enten i originalemballagen eller i en velegnet emballage med tydelig angivelse af, hvad affaldet er.

Forskellige affaldstyper må ikke hældes sammen. Affaldet skal opbevares, så det ikke udgør en risiko for mennesker og miljø. Affaldet må ikke anbringes i beholdere, som sædvanligvis anvendes til mad- og drikkevarer eller lign.

Kasse til problemaffald

Kassen til problemaffald bliver udleveret til grundejere ved tilmelding til dagrenovationsordningen. Det farlige affald skal lægges i kassen i den pose der følger med. Kassens låg skal være lukket ved aflevering.

Kassen til farligt affald kan afleveres:

 • ved at stille kassen på en af ejendommens dagrenovationsbeholdere. Kassen ombyttes i forbindelse med tømning af affaldsbeholderen.
 • sammen med storskrald i storskraldsordningen jf. § 27.
 • på genbrugspladser, der modtager farligt affald jf. § 21.

Viceværtordning

Etageboliger og andre flerfamilieboliger kan aftale med Herning Kommune, at husholdninger i en ejendom afleverer farligt affald i kasser til farligt affald, på et fælles sted, hvor f.eks. ejendommens vicevært har opsyn med ordningen.

Genbrugspladser, der modtager farligt affald

Større mængder farligt affald og farligt affald, der ikke kan rummes i kassen til farligt affald f.eks. lysstofrør og store malerbøtter skal afleveres til en af de kommunale genbrugspladser, der modtager farligt affald jf. § 21.

Apotekerordning

Apoteker i Herning Kommune modtager medicinaffald og klinisk risikoaffald herunder kanyler.

§18 Ordning for tekstilaffald

Frivillig at udfylde indtil den 1. januar 2023. 

§19 Henteordning for restaffald

§19.1 Hvad er restaffald

Restaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til affaldsbekendtgørelsen. Uddybende sorteringsvejledning kan ses på affald.herning.dk

§19.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle grundejere og lejere, hvis private husholdning frembringer husholdningsaffald. Husholdningsaffald fra sommerhuse og kolonihaver er således omfattet. 

§19.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen for restaffald er en indsamlingsordning, der skal benyttes. Ordningen er en henteordning.

Restaffald skal lægges i poser der kan lukkes.

Herning Kommune kan beslutte at borgere og grundejere skal benytte andet fælles materiel til opsamling af dagrenovation, f.eks. nedgravede affaldsbeholdere.

§19.4 Beholdere

Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til restaffald.

Husholdninger skal opsamle restaffald i de beholdere eller det materiel Herning Kommune har godkendt.

Beholdere leveret af Herning Kommune er nummererede og registrerede for hver enkelt ejendom og henstår for grundejerens regning og risiko på standplads indenfor skel. Hvor grundejeren/husholdningen sætter beholderen frem til tømning udenfor skel, er det ligeledes på grundejerens egen risiko.

Det er grundejerens ansvar, at beholdere på ejendommen er forsikrede. Såfremt beholdere beskadiges eller bortkommer, påhviler det grundejeren at bekoste reparation eller køb af nye beholdere.

Undtaget herfra er skader opstået ved tømning eller almindeligt slid.

Henvendelse om køb af nye beholdere, reservedele og reparation rettes til Herning Kommune. Hvis en beholder på ejendommen får beskadiget mærkater om sortering og adresse, skal grundejeren snarest henvende sig til Herning Kommune.

Materiel indkøbt af borger eller grundejer for egen regning skal vedligeholdes og fornyes af den pågældende borger eller grundejer.

Kommunen kan fastsætte nærmere bestemmelser om anskaffelse, vedligeholdelse, reparation, mærkning og renholdelse af materiel til opsamling.

Hvor der er særlige behov, kan Miljø, Infrastruktur- og Naturudvalget efter ansøgning godkende brug af andet materiel til opsamling af affald.

Ansøgning sendes til Herning Kommune.

Ved skader på ejendom forårsaget af renovatøren, skal grundejeren rette henvendelse til renovatøren; disse skader er Herning Kommune uvedkommende.

§19.5 Kapacitet for beholdere

Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt.

Det påhviler grundejeren at tilmelde tilstrækkeligt kapacitet i form af godkendt opsamlingsmateriel.

Kapaciteten skal afpasses efter affaldsmængden på den tid af året, hvor affaldsmængden er størst.

Hver enfamiliebolig og sommerhus, skal som udgangspunkt være tilmeldt med mindst 1 stk. 2-delt 240 liters beholder.

To eller flere tætliggende enfamilieboliger samt sommerhuse og kolonihaver kan i fælles skab benytte beholdere eller andet godkendt materiel til dagrenovation. Miljø, Infrastruktur- og Naturudvalget kan fastsætte retningslinjer for enfamilieboligers samt sommerhuse og kolonihavers fællesskab om beholdere eller materiel.

Henvendelse herom rettes til Herning Kommune.

Etageboliger og andre flerfamilieejendomme skal som udgangspunkt være tilmeldt en affaldsstation eller anden godkendt løsning til opsamling af dagrenovation.

Beholderantal og endelig udformning af affaldsstationer skal i hvert enkelt tilfælde aftales med kommunen.

Hvis Herning Kommune vurderer, at opsamlingskapaciteten ikke svarer til behovet, kan kommunen afgøre antal, type og størrelse af de beholdere eller det materiel, der skal anvendes.

Hvis affaldsmængden i enkelte tilfælde overstiger opsamlingskapaciteten, påhviler det grundejeren, at den overskydende mængde bliver hentet.

Kommunen kan anvise en af følgende måder at få hentet affaldet på:

 1. Bestilling af en ekstra tømning af beholderen ved henvendelse til Herning Kommune, Genbrug og affald. Grundejeren betaler det fastsatte gebyr for ekstra tømning af tilmeldte beholdere udenfor den faste tømningsfrekvens.  Betalingen bliver opkrævet over grundejerens ejendomsskattebillet.

 2. Sække sættes frem til tømning ved affaldsbeholderen. Sækken registreres af renovatøren.

Betalingen bliver opkrævet over grundejerens ejendomsskattebillet.

§19.6 Anbringelse af beholdere

Grundejeren skal placere beholderne sådan, at de er let tilgængelige for afhentning.

 • Afstanden må højst være 40 meter fra fortov/skel og til beholderen
 • Underlaget skal være jævnt og fast – for eksempel fliser eller asfalt
 • Håndtaget på 240 liters beholderen skal vende ud mod adgangsvejen
 • Der skal være fri højde på mindst 2 meter og fri bredde på mindst 1 meter hele vejen hen til beholderen
 • Havelåger og lignende skal kunne fastholdes åbne
 • Der må ikke være trapper eller stigninger på over 10 centimeter pr. meter
 • Cykler, biler, den anden affaldsbeholder og så videre må ikke stå i vejen
 • Vejen hen til affaldsbeholderen skal være oplyst

Ved andet materiel skal placeringen godkendes af kommunen. Vejledning til placering af nedgravede affaldsbeholdere kan ses på affald.herning.dk

Kommunens hjemmeside affald.herning.dk har information om placering af affaldsbeholderne, adgangsvejen på egen grund og kørevejen.  

Kørevejen skal som udgangspunkt være 4 meter bred og med frihøjde på 4 meter. Hvor forholdene betinger det, kan Herning Kommune stille krav om vendeplads til renovationsbilen.

Hvis adgangsforholdene eller kørevejen ikke kan godkendes, kan grundejeren vælge at forestå, at beholderen er stillet frem til skel eller til nærmeste brugbare kørevej til tømning og selv forestå returnering af beholderen til egen grund efter tømning.

Hvis adgangsvejen og/eller kørevejen ikke kan godkendes, og grundejeren ikke ønsker at sætte beholderne frem til tømning i skel, kan Herning Kommune lade affaldet hente særskilt.

Grundejeren skal betale særligt gebyr for sådanne tømninger.

Renovatøren har adgang til at dokumentere forhold på grunden, på adgangsvejen samt ved beholderens standplads.

§19.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Alle husholdninger skal frasortere restaffald til en beholder eller opsamlingsmateriel godkendt til dagrenovation.

Hvis affaldet ikke er sorteret og anbragt i overensstemmelse med regulativet, kan Kommunen lade affaldet indsamle særskilt. Grundejeren er forpligtet til at betale de ekstraudgifter, der er forbundet hermed.

Beholdere skal være lukkede, når ifyldning ikke foretages.

Hvis der konstateres gener eller uhygiejniske forhold som følge af sorteringsmåden eller affaldets art, kan Kommunen give påbud om ændring af forholdene til den enkelte grundejer. 

§19.8 Renholdelse af beholdere

Renholdelse og vedligeholdelse af beholderne påhviler grundejeren. Vaskevandet skal i spildevandskloakken eller hældes ud på jorden.

§19.9 Afhentning af restaffald

Beholdere bliver tømt med de frekvenser, der fremgår på affald.herning.dk. Herning Kommune kan beslutte at ændre frekvenserne som led i et forsøg eller under særlige vejrforhold.

I områder med sommerhuse og kolonihaver sker indsamling i perioden med sommertid. Sommerhusejere har dog mulighed for at tilmelde sig en helårsordning mod betaling.

Hvis en grundejer ønsker ændring af tømningsfrekvensen af særlige årsager, f.eks. manglende plads til beholdere, rettes henvendelse til Kommunen, der afgør, om ønsket kan imødekommes.

Tømningen sker på faste ugedage. Oplysning om tømningsdagen fås ved henvendelse til Kommunen, på affald.herning.dk eller via tilmelding til SMS/email service. 

I forbindelse med helligdage samt i perioder med sne og isslag kan Herning Kommune forskyde tømningsdagene. Borgerne kan orientere sig om forskydninger ved henvendelse til Herning Kommune, på affald.herning.dk eller via tilmelding til SMS/email service. Det er grundejerens forpligtelse at påse, at beholderen ikke er overfyldt også ved forskydning af tømningsdagen.

Beholdere bliver som udgangspunkt hentet fra standplads og returneret til standplads efter tømning, med mindre adgangsvejens beskaffenhed og standpladsens indretning ikke giver grundlag herfor.

Såfremt adgangsforholdene betinger, at grundejeren skal forestå, at beholdere er stillet frem til afhentning ved skel, skal dette ske senest kl. 6.00 på tømningsdagen. Beholderne skal placeres så de ikke generer gående og kørende. Det påhviler grundejeren at forestå, at beholdere bliver sat tilbage på standpladsen snarest muligt efter tømning.

Grundejeren har pligt til at oplyse Herning Kommune om manglende tømning, hvis årsag ikke er annonceret eller meddelt ved en besked til ejendommen.

Klager rettes også til Herning Kommune.

§20 Ordning for haveaffald

§20.1 Hvad er haveaffald

Haveaffald er planteaffald som er naturligt forekommende i private haver. Uddybende sorteringsvejledning kan ses på affald.herning.dk

Invasive haveplanter som haveaffald, bør ikke komposteres i private haver og må ikke afleveres som haveaffald til kompostering på genbrugspladserne. Haveaffald bestående af invasive haveplanter, skal afleveres særskilt på genbrugspladserne.

Invasive haveplanter er f.eks.:

 • Pileurt
 • Bjørneklo
 • Gyldenris
 • Rynket rose (hyben)

§20.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.

Sommerhuse og kolonihaver er således omfattet. 

§20.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen for haveaffald er en indsamlingsordning. Haveaffald kan afleveres til genbrugspladser.

Haveaffald, som ikke kan hjemmekomposteres eller flises på egen grund, skal afleveres på en genbrugsplads jf. § 21.

Afbrænding af haveaffald

Husstande må ikke foretage afbrænding af haveaffald eller andet affald. Det er dog tilladt at afbrænde rent, tørt træ på særligt indrettede bålsteder.

Sct. Hans Aften er det tilladt at afbrænde rent, tørt haveaffald. Afbrænding må kun finde sted i det omfang, det ikke er til gene for omgivelserne.

Der kan søges om tilladelse til at lave skt. hans-bål på offentlige arealer. Se på affald.herning.dk.

§21 Ordning for genbrugspladserne

Kommunalbestyrelsen har etableret adgang til genbrugspladser til modtagelse af affald.

§21.1 Hvem gælder ordningen for

Genbrugspladserne er forbeholdt husstande og virksomheder i Herning Kommune samt udenlandske virksomheder omfattet af § 4 i regulativ for erhvervsaffald i Herning Kommune.

§21.2 Adgang til genbrugspladserne

Ordensreglementet for genbrugspladserne skal følges.

Husstande i Herning Kommune har adgang til genbrugspladserne i Herning Kommune. Kommunens hjemmeside affald.herning.dk oplyser beliggenhed og åbningstider for pladserne.

Der er adgang til pladserne med køretøjer med en tilladt totalvægt på maksimalt 3.500 kg. og med en på køretøjet monteret trailer.

Enhver, der benytter pladsen, er forpligtet til at oplyse navn og adresse samt affaldets oprindelse og art på forlangende fra personalet.

§21.3 Sortering på genbrugspladserne

Ved emballering af affald, der afleveres på genbrugspladserne, skal der efter affaldsbekendtgørelsen anvendes klare plastsække. Dette for at indholdet tydeligt kan ses af personalet på genbrugspladserne.

Det fremgår af Herning Kommunes hjemmeside affald.herning.dk, hvilke fraktioner, der modtages på de forskellige genbrugspladser.

Det anbefales at sortere affaldet hjemmefra.

Borgerne skal placere det sorterede affald i separate containere/ båse med den sortering, der fremgår af skiltningen ved de enkelte containere/båse. 

Farligt affald skal dog afleveres til personalet på pladsen eller efter vejledning fra personalet. Farligt affald skal så vidt muligt afleveres i originalemballagen.

Enhver, der benytter en genbrugsplads, er forpligtet til at følge de anvisninger personalet giver om sortering og aflæsning af affaldet, og som fremgår af skiltning. I tvivlstilfælde spørges personalet.

Ordensreglementet for genbrugspladserne er skiltet på pladserne og fastsætter bl.a., at

 • Borgerne skal rydde op efter sig. Kost og skovl kan lånes af personalet.
 • Det er ikke tilladt for private at klunse og fjerne affald fra pladsen.
 • Det er ikke tilladt at sætte affald udenfor pladsen.

Overtrædelse af reglementet kan medføre bortvisning fra pladsen og kan føre til politianmeldelse.

Udgifter til oprydning, kassation af containeres indhold m.v. kan kræves erstattet hos den Ansvarlige.

Asbestholdigt affald

Se §29 vedrørende ordning for asbest.

§22 Ordning for PVC-affald

§22.1 Hvad er PVC-affald 

PVC -affald har en af følgende benævnelser på produktet: PVC, Polyvinylchlorid og /eller tallet 3.

Eksempler på produkter, der kan indeholde PVC er:

 • Vinylgulve
 • Bløde paneler og fodlister
 • Persienner
 • Badedyr og havebassiner
 • Haveslanger
 • Ventilationsslanger
 • Presenninger
 • Voksduge og bruseforhæng

Uddybende sorteringsvejledning kan ses på affald.herning.dk

§22.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle grundejere og lejere, hvis private husholdning frembringer husholdningsaffald. Husholdningsaffald fra sommerhuse og kolonihaver er således omfattet. 

§22.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen for PVC-affald er en indsamlingsordning.

PVC-affald skal frasorteres og afleveres via en af følgende ordninger:

 • Genbrugspladser, der modtager PVC jf. § 21, sorteret og afleveret i genanvendelig PVC og PVC til deponering.
 • Storskraldsordningen jf. § 27

§23 Ordning for imprægneret træ

§23.1 Hvad er imprægneret træ

Affaldsfraktionen omfatter alt imprægneret træaffald, såvel kreosotimprægneret som træaffald imprægneret med krom-, kobber- og arsenholdige midler, f.eks. hegnsbrædder, træstolper og andet træ anvendt udendørs.

Uddybende sorteringsvejledning kan ses på affald.herning.dk

§23.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle grundejere og lejere, hvis private husholdning frembringer husholdningsaffald. Husholdningsaffald fra sommerhuse og kolonihaver er således omfattet. 

§23.3 Beskrivelse af ordningen

Imprægneret træ skal frasorteres og afleveres via:

 • Genbrugspladser, der modtager imprægneret træ jf. § 21

§24 Ordning for affald af elektriske og elektroniske produkter (WEEE)

§24.1 Hvad er WEEE

WEEE er affald af elektrisk og elektronisk udstyr og er defineret i elektronikaffaldsbekendtgørelsen.

Uddybende sorteringsvejledning kan ses på affald.herning.dk

§24.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle grundejere og lejere, hvis private husholdning frembringer husholdningsaffald. Husholdningsaffald fra sommerhuse og kolonihaver er således omfattet. 

§24.3 Beskrivelse af ordningen

WEEE skal udsorteres med henblik på genanvendelse og afleveres til den kommunale ordning. Enhver kan dog aflevere WEEE til forhandlere, der markedsfører sådant udstyr, og som tilbyder at modtage affaldet.

Affaldet skal frasorteres og afleveres via en af følgende ordninger:

 • P-kassen jf.§ 17 når det drejer sig om mindre affaldsemner, der kan rummes i kassen.
 • Genbrugspladser, der modtager elektronikaffald jf. § 21.
 • Storskraldsordningen jf. § 27.

§25 Ordning for bærbare batterier og akkumulatorer

§25.1 Hvad er bærbare batterier og akkumulatorer

Bærbare batterier og akkumulatorer er efter batteribekendtgørelsen defineret som ethvert batteri eller knapcellebatteri eller enhver batteripakke eller akkumulator, der er forseglet, kan være håndholdt, og ikke er et industribatteri eller en industriakkumulator eller et bilbatteri eller en bilakkumulator.

Uddybende sorteringsvejledning kan ses på affald.herning.dk

§25.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle grundejere og lejere, hvis private husholdning frembringer husholdningsaffald. Husholdningsaffald fra sommerhuse og kolonihaver er således omfattet. 

§25.3 Beskrivelse af ordningen

Ordning for bærbare batterier

Husholdninger skal aflevere udtjente bærbare batterier i kassen til problemaffald jf. §17. Husholdninger kan vælge alternativt at aflevere udtjente batterier på en genbrugsplads jf. § 21 eller til en distributør af bærbare batterier, der har tilbud om at modtage batterierne.

Ordning for bilbatterier

Husholdninger skal aflevere udtjente bilbatterier enten

 • til en genbrugsplads
 • til en distributør af bilbatterier, der tilbyder at modtage batterierne eller
 • til en modtageplads oprettet af producenter og importører af bilbatterier eller
 • til skrotnings-, genanvendelses-, og autoophugningsvirksomheder eller
 • til en miljøgodkendt indsamler af bilbatterier.

§26 Ordning for bygge- og anlægsaffald

§26.1 Hvad er bygge- og anlægsaffald

Bygge- og anlægsaffald er affald beskrevet ved EAK-kode 17 i affaldsbekendtgørelsens bilag om listen over affald (EAK-koder).

Bygge- og anlægsaffald er alt affald fra f.eks. nybyggerier, ombygninger, renoveringer, nedrivninger, vejarbejder, ledningsarbejder og andre anlægsarbejder.

Bygge- og anlægsaffald skal sorteres i henholdsvis:

 • Uforurenet genanvendeligt bygge- og anlægsaffald
 • Forurenet ikke- genanvendeligt bygge- og anlægsaffald
 • Farligt ikke- genanvendeligt bygge- og anlægsaffald

For uforurenet genanvendeligt bygge- og anlægsaffald kan der med høj grad af sikkerhed lægges til grund, at affaldet ikke indeholder forurenende materialer eller stoffer i et sådant omfang eller af en sådan art og koncentration, at genanvendelsen af affaldet kan have skadelig virkning på miljøet eller menneskers sundhed.

Affaldet må således ikke indeholde forurenende stoffer som f.eks. imprægneret træ, PCB-fugemasse, tjære, sod, rester af maling og lak, der kan give anledning til forurenende nedsivning til jord eller grundvand.

§25.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle grundejere og lejere, hvis private husholdning frembringer bygge- og anlægsaffald. Sommerhuse og kolonihaver er således omfattet. 

§25.3 Beskrivelse af ordningen

Ved byggeprojekter (eks. nyt byggeri, nedrivning og vedligehold), der frembringer mindre end 1 ton bygge- og anlægsaffald.

Sorteret bygge- og anlægsaffald skal afleveres på en genbrugsplads, der modtager bygge- og anlægsaffald jf. §21.

Ved aflevering på genbrugspladsen, skal affaldet sorteres i genanvendeligt og ikke- genanvendeligt bygge- og anlægsaffald.

Ved byggeprojekter (eks. nyt byggeri, nedrivning og vedligehold), der frembringer mere end 1 ton bygge- og anlægsaffald eller ved udskiftning af termoruder, der kan være fremstillet i perioden 1950-1977

Senest 14 dage inden arbejdet påbegyndes, skal der foretages en anmeldelse af affaldet samt en screening og evt. en kortlægning inkl. materialeanalyser, for at afdække om der kan være anvendt problematiske stoffer, f.eks. PCB, asbest og tungmetaller i bygningen eller anlægget.

Anmeldelse

Bygherren er, jf. Affaldsbekendtgørelsen, ansvarlig for, at anmelde bygge- og anlægsaffaldet senest 14 dage inden byggearbejdet påbegyndes. Anmeldelsen skal ske via Herning Kommunes selvbetjeningsløsning www.bygningsaffald.dk

§27 Ordning for storskrald

§27.1 Hvad er storskrald

Liste over affald, der er omfattet i ordningen, kan ses på affald.herning.dk. Affald der er fremkommet erhvervsmæssig, er ikke omfattet af ordningen.

Affald efter arbejde af håndværkere og grundejeren skal bortskaffes af grundejeren eller efter aftale mellem grundejer og håndværker ved håndværkerens foranstaltning efter regulativ for erhvervsaffald.

§27.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle grundejere og lejere, hvis private husholdning frembringer husholdningsaffald. Husholdningsaffald fra sommerhuse og kolonihaver er således omfattet. 

§27.3 Beskrivelse af ordningen

Storskrald skal afleveres via en af følgende ordninger i de mængder og sorteret i de fraktioner, som ordningen omfatter:

 • Storskraldsordningen (henteordning)
 • Genbrugspladserne
 • ordning for storskrald i større mængder

Storskraldsordningen

Afhentning kan bestilles pr. telefon eller via selvbetjeningsløsning på affald.herning.dk.

Hver husholdning kan bestille afhentning 4 gange pr. kalenderår. Sommerhuse og kolonihaver med halvårstilmelding kan dog max. bestille afhentning 2 gange pr. kalenderår i perioden med sommertid.

Ved bestilling oplyses bl.a. mængde og art af affaldet.

Afhentning fra fællesstationer

Grupper af grundejere, grundejerforeninger og etageboliger kan lave en aftale med kommunen om samlet afhentning af storskrald fra en fællesstation via storskraldsordningen.

Genbrugspladserne

Storskrald kan afleveres på de kommunale genbrugspladser jf. § 21.

Storskrald i større mængder

Storskrald i mængder, der ikke kan afleveres efter de ovenfor nævnte ordninger, skal afleveres til behandling ved husholdningens egen foranstaltning, enten via private transportører eller direkte til behandlingsanlæg. Storskrald i større mængder omfatter f.eks. dødsboer og affald efter større hobby- og gør-det-selv-arbejder som udskiftning af køkken, renovering af tag og nedrivning af udestuer.

Husholdningen er ansvarlig for, at affaldet ved bortskaffelsen er sorteret i affald til særlig behandling, genanvendelse, forbrænding og deponering, og at affaldet bliver håndteret i overensstemmelse hermed.

§28 Ordning for jord

Der henvises til ”Regulativ for jord i Herning Kommune”.

§29 Ordning for asbest

§ 29.1 Hvad er asbestholdigt affald

Asbestholdigt affald omfatter støvende og ikke-støvende asbestholdigt affald. Asbest findes typisk i tagplader, byggematerialer og isoleringsmaterialer.

Støvende asbest er farligt affald og sundhedsskadeligt ved indånding.

Eksempler på asbestholdigt affald:

 • Asbestholdige bølgeplader til tag- og vægbeklædning
 • Plane eternitplader til loft- og vægbeklædning
 • Tagplader af skiffereternit
 • Bløde lofts-og vægplader med asbest
 • Asbestholdige rør og aftrækskanaler

Uddybende sorteringsvejledning kan ses på affald.herning.dk

§ 29.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle grundejere og lejere, hvis private husholdning frembringer husholdningsaffald. Husholdningsaffald fra sommerhuse og kolonihaver er således omfattet. 

§ 29.3 Beskrivelsen af ordningen

Asbestholdigt affald skal udsorteres med henblik på deponering. Asbestholdigt affald er sundhedsskadeligt og må ikke genbruges, genanvendes eller brændes. Asbestholdigt affald må ikke blandes med andet affald.

Indsamlingsordning

Bortskaffelse af asbestholdigt affald gennemføres som en indsamlingsordning enten i form af en henteordning eller som en bringeordning.

Henteordning

Grundejeren skal bestille afhentning på Herning Kommunes hjemmeside på affald.herning.dk.

Herning Kommune foretager afhentning, hvis vilkår om adgangsveje og klargøring af asbestaffaldet er opfyldt. Herning Kommune kan udover nedenstående opstille individuelle krav for afhentning for at sikre et godt arbejdsmiljø.

Adgangsvejen:

 • Tilkørselsvejen skal være mindst 4 m i bredden og 4 m i frihøjden
 • Tilkørselsvejen skal være i rimelig stand, kørefast, jævn og uden slaghuller.
 • Tilkørselsvejen skal kunne tåle tung trafik.
 • Afstanden fra stabil holdeplads for kranbilen til placeringen af affaldet må ikke være mere end 4 m. Der løftes ikke over bygninger.
 • Der skal som minimum være 1 meter frirum rundt om bigbaggen en frihøjde over enhederne på 8 m.

Grundejeren skal sikre at asbestholdigt affald er klargjort til afhentning med kranbil, det vil sige:

 • Asbestaffaldet skal være placeret i bigbags indkøbt til formålet via kommunens hjemmeside
 • Hele bølgeeternit plader skal stables i bigbags til anført max-niveau.
 • Bigbags må ikke fyldes mere, end den angivne vægtgrænse
 • Vægten pr. fyldt bigbag må ikke overstige 1 ton. Det svarer til ca. 50 eternittagplader i str. 116,7 x 118,0 cm.

Hvis ovenstående krav ikke er overholdt, kan Herning Kommune ikke medtage affaldet. Det påhviler grundejeren at bringe forholdene i orden inden afhentning.

Bringeordning

Som udgangspunkt skal alt asbestholdigt affald afhentes af Kommunen ved husstanden.

Kun i meget begrænset omfang kan enkelte asbestplader afleveres på genbrugspladsen efter henvendelse til pladspersonalet.

Der modtages kun asbestholdigt affald på genbrugspladserne, emballeret i minimum to lag plast.

Større mængder asbestholdigt affald anvises til deponering via AFLD i henhold til regulativ for erhvervsaffald.

Gebyrer

Gebyr for ordningen opkræves af kommunalbestyrelsen og indgår i gebyr for ”øvrige ordninger”.

Udgifter til køb af bigbags i henteordning afholdes af grundejer i henhold til gældende takst- og gebyrblad.

Ved levering af større mængder asbestholdigt affald til deponering på AFLD betaler grundejeren selv deponeringstaksten i henhold til gældende takst- og gebyrblad ved AFLD samt transportudgiften.

Anmeldelse

Bygherren er, jf. Affaldsbekendtgørelsen, ansvarlig for, at anmelde bygge- og anlægsaffaldet senest 14 dage inden byggearbejdet påbegyndes. Anmeldelsen skal ske via Herning Kommunes selvbetjeningsløsning www.bygningsaffald.dk. Se §26.

Kontaktinfo

Genbrug og Affald
Skolegade 12A
7400 Herning

Tlf.: 96 28 80 80
Mail: affald@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Telefontider: