Regulativ for erhvervsaffald

Regulativet er politisk vedtaget.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Luk alle
Åben alle

Generel del

§1 Formål m.v.

Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af affald fra virksomheder i Herning Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker samt  begrænse ressource anvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald.

Formålet er endvidere efter miljøbeskyttelsesloven at fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v. med henblik på at etablere og skabe rammerne for velfungerende kommunale ordninger, herunder normere de praktiske forhold i forbindelse med afviklingen af affaldsindsamlingen og -håndteringen.

De beskrevne ordninger i regulativet omfatter ikke erhvervsaffald egnet til materiale nyttiggørelse. Hvis en virksomhed benytter den kommunale genbrugsplads, skal bestemmelserne for denne ordning dog overholdes.

§2 Lovgrundlag

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig: Lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven).

Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. (affaldsaktørbekendtgørelsen).

Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen).

Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (elektronikaffaldsbekendtgørelsen).

Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer (batteribekendtgørelsen).

Bekendtgørelse om deponeringsanlæg (deponeringsbekendtgørelsen).

§3 Definitioner

De definitioner, der anvendes i dette regulativ, svarer til de definitioner, der fremgår af det til enhver tid gældende lovgrundlag. 

§4 Registrering af udenlandske virksomheder

Udenlandske virksomheder uden fast adresse i Danmark, der udøver affaldsproducerende aktiviteter, skal lade sig registrere hos kommunalbestyrelsen med henblik på opkrævning af affaldsgebyr m.v.

§5 Gebyrer

Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrer i henhold til miljøbeskyttelsesloven samt affaldsaktørbekendtgørelsen.

Kommunalbestyrelsen vedtager efter affaldsaktørbekendtgørelsen én gang årligt et gebyrblad, der angiver størrelsen på ovennævnte gebyrer. Gebyrbladet er tilgængeligt på kommunens hjemmeside.

§6 Klage m.v.

Kommunalbestyrelsens afgørelser efter regulativet kan i henhold til affaldsaktørbekendtgørelsen ikke indbringes for anden administrativ myndighed.  

Indskærpelser af regulativet efter miljøbeskyttelsesloven kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Afgørelser efter miljøbeskyttelsesloven kan efter miljøbeskyttelsesloven, medmindre andet fremgår af lovens bestemmelser, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Ankestyrelsen kan som led i det kommunale og regionale tilsyn behandle spørgsmål om, hvorvidt kommunen overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning. Ankestyrelsen fører ikke tilsyn, idet omfang særlige klage- eller tilsynsmyndigheder kan tage stilling til den pågældende sag. Ankestyrelsen beslutter selv, om der er tilstrækkelig anledning til at rejse en tilsynssag.

§7 Overtrædelse og straf

Overtrædelse af regulativet straffes efter affaldsaktørbekendtgørelsen med bøde.

Efter affaldsaktørbekendtgørelsen kan straffen stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er:

 • voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller
 • opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved

Der kan efter affaldsaktørbekendtgørelsen pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§8 Bemyndigelse

Kommunalbestyrelsen har bemyndiget Miljø, Infrastruktur- og Naturudvalget til

 • at træffe afgørelser efter dette regulativ samt foretage ændringer heri samt
 • at delegere disse kompetencer helt eller delvist til forvaltningen Teknik og Miljø.

§9 Ikrafttrædelse

Dette regulativ træder i kraft den 1. juni 2022.

Samtidig med ikrafttrædelsen af dette regulativ ophæves følgende: Regulativ for erhvervsaffald i Herning Kommune. 1. januar 2012. 

Således vedtaget af kommunalbestyrelsen den 8. marts 2022.

John Thomsen, Formand for Miljø, Infrastruktur- og Naturudvalget
Eva Kanstrup, Direktør for Teknik og Miljø

§10 Ordning for husholdningslignende restaffald

§10.1 Hvad er husholdningslignende restaffald

Husholdningslignende restaffald er restaffald, som er frembragt af virksomheder, og som i sammensætning svarer til restaffald fra private husholdninger.

Restaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til affaldsbekendtgørelsen.

Eksempler på husholdningslignende restaffald er:

 • Affald fra virksomheder, der i art svarer til restaffald fra private husholdninger.
 • Affald som giver hygiejnemæssige problemer i form af lugt, fluer, skadedyr eller lignende.
 • Affald fra toilet og baderum.
 • Affald fra oprydning og rengøring.

Uddybende sorteringsvejledning kan ses på affald.herning.dk

§ 10.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle virksomheder i Herning Kommune med husholdningslignende restaffald.

§ 10.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er en anvisningsordning.

Virksomheden har pligt til at frasortere husholdningslignende restaffald.

Virksomheden har pligt til:

 • enten at tilmelde virksomheden til den kommunale indsamlingsordning for restaffald på vilkår som fastlagt i regulativ for affald fra husholdninger i Herning Tilmelding sker ved henvendelse til Herning Kommune,
 • eller virksomheden skal træffe aftale med en privat affaldstransportør om indsamling af husholdningslignende restaffald. Affaldet skal opsamles i lukkede beholdere/containere og afleveres til forbrænding minimum en gang hver dag.

Transportøren skal være registreret i affaldsregistret jf. affaldsregisterbekendtgørelsens kap.4. Virksomheden skal på anmodning fra Herning Kommune dokumentere, at der er en sådan aftale om indsamling og levering af det frasorterede affald.

Husholdningslignende affald fra erhverv anvises af kommunen til et godkendt  forbrændingsanlæg efter eventuel omlastning.

Afregning for affaldets håndtering sker mellem affaldsproducent, transportør og  forbrændingsanlæg/ omlastningsanlæg.

§11 Ordning for genbrugspladserne

Kommunalbestyrelsen har etableret adgang til genbrugspladser til modtagelse af affald.

§ 11.1 Hvem gælder ordningen for

Genbrugspladserne er forbeholdt husstande i Herning Kommune, danske virksomheder samt udenlandske virksomheder omfattet af §4.

§11.2 Adgang til genbrugspladserne

Virksomheder har efter affaldsaktørbekendtgørelsen adgang til pladserne i indregistrerede køretøjer med en tilladt totalvægt på maksimalt 3.500 kg og med en på køretøjet monteret trailer.

Ordensreglementet for genbrugspladserne skal følges.

Reglementet er skiltet på pladserne og fastsætter bl.a., at

 • Virksomheden skal rydde op efter
 • Det er ikke tilladt virksomheder at klunse og fjerne affald fra
 • Det er ikke tilladt at sætte affald udenfor

Overtrædelse af regulativet medfører bortvisning fra pladsen og kan føre til politianmeldelse.

Udgifter til oprydning, kassation af containeres indhold m.v. kan kræves erstattet hos den ansvarlige virksomhed.

Virksomheder har adgang til genbrugspladserne efter forudgående tilmelding til kommunen jf. affald.herning.dk. Personalet på pladsen har adgang til at kontrollere virksomhedens dokumentation for at have adgang til pladsen.

Kommunens hjemmeside affald.herning.dk oplyser beliggenhed og åbningstider for pladserne.

Virksomheder må aflevere affald, der i karakter svarer til husholdningsaffald og er fra egen virksomhed.

§11.3 Sortering på genbrugspladserne

Ved emballering af affald, der afleveres på genbrugspladserne, skal der efter affaldsaktørbekendtgørelsen anvendes klare plastsække. Dette for at indholdet tydeligt kan ses af personalet på genbrugspladserne.

Virksomheden har pligt til at sortere affaldet svarende til genbrugspladsens affaldsfraktioner og placere det sorterede affald i de tilsvarende containere/båse på genbrugspladsen.

Anvisninger fra pladspersonalet skal følges. Kommunens hjemmeside affald.herning.dk oplyser, hvilke affaldsfraktioner, der kan afleveres på de enkelte pladser.

For asbestholdigt affald samt tagplader gælder følgende regler for aflevering:

Virksomheder skal aflevere asbestholdigt affald samt tagplader med og uden asbest til et af kommunen godkendt anlæg.

Læs nærmere på kommunens hjemmeside affald.herning.dk.

Udfører virksomheden udskiftning af tag for private borgere, kan virksomheden efter aftale med grundejeren, bestille bigbags og afhentning heraf på grundejerens adresse.

Bestilling af bigbags skal ske via selvbetjeningsløsning på Kommunens hjemmeside affald.herning.dk.

Anmeldelse af affald

Hvis mængden af bygge- og anlægsaffald overstiger 1 ton eller der udskiftes termoruder fra perioden 1950-1977, skal bygherren, jf. Affaldsbekendtgørelsen, anmelde bygge- og anlægsaffaldet senest 14 dage inden byggearbejdet påbegyndes. Anmeldelsen skal ske via Herning Kommunes selvbetjeningsløsning www.bygningsaffald.dk

§11.4 Vægtbegrænsning

Den enkelte virksomhed (den gebyrbetalende produktionsenhed) må efter affaldsaktørbekendtgørelsen maksimalt aflevere 200 kg farligt affald om året på genbrugspladserne. Dette gælder dog ikke for bærbare batterier og akkumulatorer, som defineret i batteribekendtgørelsen, samt affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdninger omfattet af producentansvar, som defineret i elektronikaffaldsbekendtgørelsen.

Kommunalbestyrelsen udsteder efter affaldsaktørbekendtgørelsen en kvittering for det modtagne farlige affald.

Farligt affald skal afleveres til pladsens personale, der skal veje og registrere affaldet før udstedelse af kvittering.

Farligt affald skal så vidt muligt afleveres i originalemballagen.

§12 Ordning for ikke-genanvendeligt farligt affald

§12.1 Hvad er ikke-genanvendeligt farligt affald

Ikke-genanvendeligt farligt affald er affald, der er omfattet af definitionen af farligt affald i affaldsbekendtgørelsen, og som er ikke-genanvendeligt, bortset fra eksplosivt affald.

Ikke-genanvendeligt farligt affald er f.eks.

 • Asbest, alle typer
 • Klinisk risikoaffald
 • Olieaffald
 • PCB-holdigt affald
 • Tungmetalholdigt affald
 • Affald fra tømningsordning for olie- og benzinudskillere

§ 12.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle virksomheder i Herning Kommune med ikke-genanvendeligt farligt affald.

§12.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er en anvisningsordning.

Sortering og klassificering

Virksomheden har pligt til at frasortere ikke-genanvendeligt farligt affald.

Emballering

Emballagen skal være beregnet til formålet, tæt og med tætsluttende låg, så indholdet ikke utilsigtet kan trænge ud.

Det materiale, som emballagen er fremstillet af, må ikke kunne angribes af indholdet eller kunne indgå i sundhedsfarlige eller på anden måde farlige forbindelser med dette.

Emballagen skal være udformet, så hel eller delvis tømning kan ske på forsvarlig måde.  Er der risiko for gasudvikling, skal der anvendes sikkerhedsspuns.

Emballagen skal være tydeligt mærket med angivelse af indhold, EAK-kode og  affaldsproducentens navn.

Opbevaring

Opbevaring af ikke-genanvendeligt farligt affald skal foregå lige så sikkert som beskrevet i Herning Kommunes forskrift om opbevaring af olier og kemikalier. Forskriften gælder for både råvarer og affald. Forskriften sætter yderligere vilkår, der supplerer de følgende bestemmelser om opbevaring af ikke-genanvendeligt farligt affald.

Opbevaring af farligt affald i flytbare beholdere herunder tromler og palletanke:

 • Farligt affald skal opbevares på tæt belægning uden mulighed for afløb til kloak, jord, vandløb eller
 • Oplagspladsen skal være afskærmet mod nedbør og indrettes f.eks. med fald, fordybning eller opkant, så en mængde, mindst svarende til indholdet af den største beholder, tilbageholdes ved spild eller lækage.
 • Bilakkumulatorer må dog opbevares i lukket, tæt, syrefast container uden afskærmning mod nedbør.

Opbevaring af farligt affald i tanke:

 • Overjordiske tanke til opbevaring af farligt affald skal være etableret på fast underlag. Tanken skal være udformet, så tømning kan foregå forsvarligt og være forsynet med sikkerhedsspuns, hvis der er risiko for
 • Nedgravede tankanlæg må ikke etableres uden kommunalbestyrelsens

Aftale om indsamling og behandling

Virksomheden skal træffe aftale med en affaldstransportør om indsamling og levering af det frasorterede affald til et affaldsbehandlingsanlæg. Virksomheden skal på anmodning fra Herning Kommune dokumentere, at der er en sådan aftale om indsamling og levering af det frasorterede affald.

Transportøren skal være registreret i affaldsregistret jf. affaldsregisterbekendtgørelsen. Affaldsbehandlingsanlægget skal have miljøgodkendelse til behandling af det leverede affald og  indberette data til affaldsdatasystemet jf. affaldsregisterbekendtgørelsen.

Afregning for håndtering af affaldet sker mellem affaldsproducent, transportør og behandlingsanlæg.

Særligt om PCB-holdigt affald

PCB-holdigt affald kan forekomme som fugemasse i vinduer og døre produceret før 1977, i gummilister, i bygningselementer bl.a. omkring vinduer og døre med PCB-holdigt fugemasse m.m.

Virksomheden skal frasortere PCB-holdigt affald og holde det adskilt fra andet affald.

PCB-holdigt affald kan leveres til forbehandling på affaldsbehandlingsanlæg med miljøgodkendelse til at forbehandle det leverede affald eller direkte til affaldsbehandlingsanlæg, der har miljøgodkendelse til at behandle det leverede affald.

Affald, som indeholder mere end 50 mg PCB pr. kg., anvises til et affaldsbehandlingsanlæg, der  har tilladelse til behandling af farligt affald, der indeholder PCB.

Bl.a. vinduer og døre produceret før 1977 kan indeholde PCB i koncentrationer på mere end 50 mg. pr. kg.

Affald, som indeholder mindre end 50 mg PCB pr. kg., kan anvises til deponering eller forbrænding på anlæg, der har miljøgodkendelse til at modtage det pågældende affald.

Særligt om asbestaffald

Se nærmere om asbestaffald under ordning for deponeringsegnet affald, § 16.

Særligt om udtjente batterier og akkumulatorer

Der sondres mellem bærbare batterier, bilbatterier og industribatterier. Oplysninger om producentansvarsordningen kan fås hos DPA System, www.dpa-system.dk

Genbrugspladserne i Herning Kommune modtager jf. § 11 udtjente bærbare batterier og bilbatterier fra slutbrugere og fra distributører, som tilbyder slutbrugere at modtage udtjente bærbare batterier og bilbatterier.

Slutbrugere af industribatterier kan ved henvendelse til Herning Kommune få anvist håndtering af udtjente industribatterier, såfremt slutbrugeren ikke kan eller ønsker at aflevere udtjente industribatterier til producenten/ importøren.

Særligt om elektrisk og elektronisk affald undtaget fra producentansvar

Følgende gælder for virksomheder med affald af elektrisk og elektronisk udstyr undtaget fra producentansvar; DPA System oplyser om undtagelser på www.dpa-system.dk

Virksomheden skal træffe aftale med en affaldstransportør om indsamling og levering af det frasorterede affald til et affaldsbehandlingsanlæg. Virksomheden skal på anmodning fra Herning Kommune dokumentere, at der er en sådan aftale om indsamling og levering af det frasorterede affald.

Transportøren skal være registreret i affaldsregistret jf. affaldsregisterbekendtgørelsen. Affaldsbehandlingsanlægget skal have miljøgodkendelse til behandling af det leverede affald og indberette data til affaldsdatasystemet jf. affaldsregisterbekendtgørelsen.

Afregning for håndtering af affaldet sker mellem affaldsproducent, transportør og behandlingsanlæg.

Generelt

Mindre mængder af farligt affald (op til 200 kg. pr. år) kan afleveres på Herning Kommunes genbrugspladser. Mindre mængder skal afleveres efter behov, dog mindst 1 gang årligt.

Eksplosivt affald skal efter affaldsbekendtgørelsen håndteres miljømæssigt forsvarligt ved en godkendt affaldsmodtager.

Virksomheden skal efter affaldsbekendtgørelsen sikre, at farligt affald ikke fortyndes eller blandes med andre kategorier af farligt  affald eller blandes med ikke farligt affald.

Virksomheden skal efter affaldsbekendtgørelsen sikre, at det farlige affald er forsvarligt emballeret.

Anmeldelse af affaldet

Virksomheden skal jf. Affaldsbekendtgørelsen anmelde affaldet, hvis mængden af bygge- og anlægsaffald overstiger 1 ton eller der udskiftes termoruder fra perioden 1950-1977. Bygge- og anlægsaffaldet skal anmeldes senest 14 dage inden byggearbejdet påbegyndes. Anmeldelsen skal ske via Herning Kommunes selvbetjeningsløsning www.bygningsaffald.dk

§13 Ordning for klinisk risikoaffald

§ 13.1 Hvad er klinisk risikoaffald

Eksempler på klinisk risikoaffald er:

 • Medicinrester.
 • Skærende og stikkende affald, som har været brugt i patientpleje og behandling af dyr. 
 • Smitteførende affald. 

§ 13.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle virksomheder i Herning Kommune med klinisk risikoaffald i  sundhedssektoren samt dyrehospitaler og husdyrbrug.

§ 13.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er en anvisningsordning.

Klinisk risikoaffald skal på den enkelte virksomheds ansvar og ved dennes foranstaltning frasorteres og holdes adskilt fra andet affald.

Klinisk risikoaffald opsamles i specielt mærkede beholdere eller emballager på en sådan måde, at opsamlingen opfylder transportørens retningslinjer og affaldsbehandlingsanlæggets sorterings- og modtageregler.

Emballager med klinisk risikoaffald skal opbevares utilgængeligt for uvedkommende.

Virksomheden skal træffe aftale med en affaldstransportør om indsamling og levering af det frasorterede affald til et affaldsbehandlingsanlæg. Virksomheden skal på anmodning fra Herning Kommune dokumentere, at der er en sådan aftale om indsamling og levering af det frasorterede affald.

Transportøren skal være registreret i affaldsregistret jf. affaldsregisterbekendtgørelsen. Affaldsbehandlingsanlægget skal have miljøgodkendelse til behandling af det leverede affald og indberette data til affaldsdatasystemet jf. affaldsregisterbekendtgørelsen.

Afregning for håndtering af affaldet sker mellem affaldsproducent, transportør og behandlingsanlæg.

§14 Ordning for ikke-genanvendeligt PVC-affald

§ 14.1 Hvad er ikke-genanvendeligt PVC-affald

PVC- materialer er plastmaterialer med indhold af klorerede forbindelser samt eventuelt  tungmetaller og ftalater.

Ikke-genanvendelige PVC - produkter er f.eks.:

 • vinylgulve
 • tagfolier
 • kraftige presenninger
 • ventilationsslanger og armerede vand/luft-slanger
 • gummistøvler, regntøj og anden blød PVC

§ 14.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle virksomheder i Herning Kommune med affald i form af ikke- genanvendeligt PVC.

§ 14.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er en anvisningsordning.

Virksomheden har pligt til at frasortere ikke-genanvendeligt PVC-affald.

Virksomheden skal træffe aftale med en affaldstransportør om indsamling og levering af det frasorterede affald til deponering jf. § 16.

Virksomheden skal på anmodning fra Herning Kommune dokumentere, at der er en sådan aftale om indsamling og levering af det frasorterede affald.

Transportøren skal være registreret i affaldsregistret jf. affaldsregisterbekendtgørelsen. Affaldsbehandlingsanlægget skal have miljøgodkendelse til behandling af det leverede affald og indberette data til affaldsdatasystemet jf. affaldsregisterbekendtgørelsen.

Afregning for håndtering af affaldet sker mellem affaldsproducent, transportør og behandlingsanlæg.

§15 Ordning for forbrændingsegnet affald

§15.1 Hvad er forbrændingsegnet affald

Forbrændingsegnet affald er affald, der er omfattet af definitionen af forbrændingsegnet affald i affaldsbekendtgørelsen.

§ 15.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle virksomheder i Herning Kommune med forbrændingsegnet affald.

§ 15.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er en anvisningsordning.

Virksomheden har pligt til at frasortere forbrændingsegnet affald.

Forbrændingsegnet affald skal som udgangspunkt opsamles i lukket materiel eller i materiel, der er overdækket. Herning Kommune kan i konkrete tilfælde vurdere, at overdækning ikke er nødvendig.

Virksomheden skal træffe aftale med en affaldstransportør om indsamling og levering af det frasorterede affald til det anviste forbrændingsanlæg. Virksomheden skal på anmodning fra kommunalbestyrelsen dokumentere, at der er en sådan aftale om indsamling og levering af det frasorterede affald.

Transportøren skal være registreret i affaldsregistret jf. affaldsregisterbekendtgørelsen.

Afregning for håndtering af affaldet sker mellem affaldsproducent, transportør og behandlingsanlæg.

Forbrændingsegnet affald anvises af kommunen til et godkendt forbrændingsanlæg, evt. med forbehandling og omlastning.

Affaldsbehandlingsanlæggets sorterings- og modtagekrav skal følges. Det kan f.eks. gælde krav om mål på affaldet, separat levering eller anvisning til neddeling f.eks. for springmadrasser.

Hvis forholdene nødvendiggør det, kan forbrændingsegnet affald anvises til midlertidig oplagring. Affaldet skal derfor opfylde affaldsbehandlingsanlæggets krav til affald egnet til balletering, dvs. være frasorteret dagrenovationslignende og fordærveligt affald. Affaldsproducent og transportør skal være opmærksom på, at anvisning til balletering kan ske med 1 dags varsel.

Hvis affaldsproducentens forbrændingsegnede affald ikke opfylder anlæggets sorterings- og modtageregler eller ikke kan modtages uden forudgående behandling, kan Herning Kommune påbyde affaldsproducenten at afhjælpe forholdet eller behandle affaldet efter særlige retningslinjer.

Herning Kommune kan kontaktes for  yderligere oplysninger om krav til sortering, levering og forbehandling af forbrændingsegnet affald.

Særligt om imprægneret træ egnet til forbrænding med energiudnyttelse

Imprægneret træ egnet til forbrænding anvises til et godkendt forbrændingsanlæg.

Særligt om ikke-genanvendeligt affald fra fedtudskillere

Slamfang og fedtudskiller skal være tilmeldt en tømningsordning og skal tømmes regelmæssigt.

Ikke-genanvendeligt affald fra fedtudskillere anvises til AFLD’s affaldsbehandlingsanlæg til forbehandling (afvanding) og efterfølgende levering som forbrændingsegnet affald.

Afbrænding af haveaffald i landzone

Herning Kommune kan give tilladelse til afbrænding i landzone. Det gælder for haveaffald, parkaffald og haveaffaldslignende affald fremkommet i landzone fra naturplejeprojekter, gartnerier m.v. Herning Kommune kan sætte nærmere vilkår for afbrændingen, herunder at afbrændingen ikke må være til gene for omgivelserne og skal ske i overensstemmelse med krav i anden lovgivning bl.a. brandbestemmelserne.

§16 Ordning for deponeringsegnet affald

§16.1 Hvad er deponeringsegnet affald

Deponeringsegnet affald er affald, der er omfattet af definitionen af deponeringsegnet affald i affaldsbekendtgørelsen.

Eksempler på deponeringsegnet affald er:

 • asbestaffald
 • opfej, indendørs udendørs
 • blød PVC

§ 16.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle virksomheder i Herning Kommune med deponeringsegnet affald.

§ 16.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er en anvisningsordning.

Virksomheden har pligt til at frasortere deponeringsegnet affald.

Affaldsbehandlingsanlæggets sorterings- og modtageregler skal følges herunder krav om levering i separate læs af f.eks. asbestaffald.

Virksomheden har ansvaret for at aftale transport og levering af affaldet til deponering med en affaldstransportør. Transportøren skal være registreret i affaldsregistret jf. affaldsregisterbekendtgørelsen.

Virksomheden skal på anmodning fra Herning Kommune dokumentere, at der er en aftale om indsamling af deponeringsegnet affald mellem virksomheden og en transportør.

Affald til deponering anvises til deponi via godkendt modtageranlæg, som modtager, deklarerer og omlaster affald til deponering.

Afregning for håndtering af affaldet sker mellem affaldsproducent, transportør og affaldsbehandlingsanlæg.

Særligt om asbestaffald

Asbestholdige byggematerialer, hele og brudte tagplader samt støvende asbest anvises til godkendt anlæg, der leverer affaldet til deponering.

Tagplader bliver som udgangspunkt behandlet som asbestholdige plader og skal emballeres efter anlæggets modtageregler.

Anmeldelse af affaldet

Virksomheden skal jf. Affaldsbekendtgørelsen anmelde affaldet, hvis mængden af bygge- og anlægsaffald overstiger 1 ton eller der udskiftes termoruder fra perioden 1950-1977. Bygge- og anlægsaffaldet skal anmeldes senest 14 dage inden byggearbejdet påbegyndes. Anmeldelsen skal ske via Herning Kommunes selvbetjeningsløsning www.bygningsaffald.dk

§17 Ordning for visse typer indsamling af genanvendelige fraktioner

§17.1 Hvad er visse typer genanvendelige fraktioner

Visse typer genanvendelige fraktioner er de fraktioner der indsamles i den kommunale henteordning ved private husstande.

Det drejer sig om:

 • Madaffald
 • Papir- og papaffald (kombineret indsamling)
 • Metal, plast, mad- og drikkekartoner (kombineret indsamling)

Affaldet sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til affaldsbekendtgørelsen.

Uddybende sorteringsvejledning kan ses på affald.herning.dk.

§ 17.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen er et tilbud til virksomheder i kommunen, som jf. affaldsbekendtgørelsen og §4 i kommunens regulativ for husholdninger kan deltage i den kommunale henteordning for genanvendeligt affald f.eks. kommunale institutioner og virksomheder.

17.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er en henteordning.

Der henvises til ”Herning Kommunes regulativ for husholdninger”.

Regulativet kan findes på Herning Kommunes hjemmeside affald.herning.dk.

§18 Ordning for jord

Der henvises til ”Regulativ for jord i Herning Kommune”.

Regulativet kan findes på Herning Kommunes hjemmeside affald.herning.dk.

Kontaktinfo

Genbrug og Affald
Skolegade 12A
7400 Herning

Tlf.: 96 28 80 80
Mail: affald@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Telefontider: