Eksempel på en nedgravet affaldsløsning

Nedgravede affaldscontainere

I denne vejledning finder du oplysninger om hvilke muligheder og retningslinjer, der findes, ved etablering af nedgravede containere i Herning Kommune.

Herning Kommunes Genbrug og Affald, skal altid konsulteres i forbindelse med placering af nedgravede containere – uanset hvilken type det drejer sig om. Dette er for at sikre, at tilkørselsforhold, kapacitet og placering mv. er i overensstemmelse med til en hver tid gældende ”Regulativ for Husholdningsaffald i Herning Kommune”.

Herning Kommune tømmer ikke nedgravede containere, der ikke lever op til retningslinjerne i denne vejledning.

Ved alle nye projekter eller hvis der laves ændringer til eksisterende affaldsstationer, skal bygherre være opmærksom på, at det er de seneste krav fra Herning Kommune der skal overholdes, herunder også affaldssortering og tømningsfrekvens.

Der skal altid søges byggetilladelse når der etableres nedgravede containere. Ansøgning fortages gennem www.bygogmiljoe.dk

Har du spørgsmål til selve byggeansøgningen kan du kontakte Byggeri og Ejendomsdata, Herning Kommune på tlf. 96288015.

Alle nedgravede containere til private borgere, skal tilmeldes den kommunale tømningsordning i henhold til ”Regulativet for Husholdningsaffald i Herning Kommune”. Det betyder, at tømning af beholderne foranstaltes af Genbrug og Affald, Herning Kommune. Opkrævning af gebyr for tømning og bortskaffelse af affald foretages af Genbrug og Affald, Herning Kommune i henhold til gældende takstblad.

Der gælder følgende overordnede principper for nedgravede containere:

 • Containeren skal være tilpasset den pågældende affaldsfraktion.
 • Den skal være egnet til opbevaring og tømning af den pågældende affaldsfraktion.
 • Containeren skal fungere hensigtsmæssigt ved brug og tømning.
 • Det er altid ejers ansvar, at principperne og retningslinjerne i dette dokument overholdes.
  Genbrug og Affald, Herning Kommune skal orienteres om valg af container inden indkøb. Genbrug og Affald, Herning Kommune skal orienteres og eventuelt besigtige containerne inden ibrugtagning. Dette tilbydes som en service overfor ejer, men det er alene ejers ansvar, at containerne kan fungere hensigtsmæssigt.

Hvis containerne bliver etableret uden vores vejledning og de ikke fungerer hensigts-mæssigt, påhviler det udelukkende ejer at afholde eventuelle udgifter til at foretage eventuelle ændringer så containerne kan tømmes igen.

NB: Bemærk, at denne vejledning ikke gælder nedgravede containere til glas. Hvis dette ønskes, skal der rettes henvendelse til Genbrug og Affald, hvorefter vi kan vejlede i hvordan der eventuelt kan søges tilskud til etablering, vilkår ved etablering af glascontainer samt andre relevante oplysninger vedr. dette.

Glas containere kan i øvrigt kun tømmes hvis de er monteret med 1 eller 2-krogssystem.

Luk alle
Åben alle

Ansvar og tilladelser

Ejer har mulighed for selv at etablere nedgravede eller delvis nedgravede containere placeret på egen grund – dvs. egen matrikel.

Før etablering påbegyndes skal ejer selv søge byggetilladelse til etableringen hos Byggeri og Ejendomsdata, Herning Kommune gennem portalen www.bygogmiljoe.dk

Det er vigtigt at understrege, at Genbrug og Affald, Herning Kommune, udelukkende vejleder i forhold til etableringen af nedgravede containere. Den endelige godkendelse og tilladelse gives først via ansøgningen om byggetilladelse og derfor skal byggesagsbehandleren informeres om alle ændringer, der måtte ske løbende.

Ejer skal afholde alle omkostninger i forbindelse med etablering af nedgravede containere og vil efter etablering have ejerskab samt vedligeholdelsespligten på containerne.  

Der er frit valg af producent af nedgravede containere. Prisen for de nedgravede containere afhænger af leverandør/ model og kvalitet. Husk desuden at forvente udgifter til entreprenør arbejdet/ etableringen.

 

Fællesløsninger

Har en ejendom flere ejere eller ønsker flere ejendomme at etablere en fælles affaldsløsning, kontakt Genbrug og Affald, Herning Kommune for at få oprettet en såkaldt moderejendom, der hvor containerne ønskes placeret.

Ejer fremsender en liste med alle ejendomsnumre, samt den andel hver ejendom skal betale af fællesløsningen. Opkrævningen stiles fremover til de respektive ejendomme via renovationsopkrævningen. Sammen med listen vedlægges en vedtagelse fra generalforsamlingen fra grundejerforeningen eller et dokument med underskrift fra alle, at de er forpligtet til fællesordningen og ikke kan træde ud uden alle, er enige om at opsige aftalen.

Dimensionering af nedgravede containere

Det er et krav, at alle borgere kan sortere deres affald i de affaldsfraktioner, som kommunen kræver indsamlet ved de enkelte ejendomme jr. ”Herning Kommunes Regulativ for Husholdningsaffald”.

Det er valgfrit for ejer hvilke fraktioner der skal håndteres i nedgravede containere. Hvis der ikke etableres nedgravede container løsninger til alle fraktioner, kan Genbrug og Affald, Herning Kommune opstille beholdere på hjul til de øvrige fraktioner. Leveringsomkostninger og tømme udgifter hertil påhviler ejer.

Bemærk: Det skal tilstræbes, at alle 4 sorteringsmuligheder er tilgængelige ved hver affaldsstation. 

Vi benytter følgende formel til beregning af affald pr. husstand pr uge.:

 • 100L Restaffald
 • 17L Madaffald
 • 35L MPK
 • 35L Pap/ papir

Det er vigtigt, at ejer sikre sig at der er plads til alt affaldet fra beboelsen.

Genbrug og Affald, Herning Kommune hjælper gerne med at beregne kapaciteten, samt at give et overslag på prisen for den årlige tømning.

Det er vigtigt at understrege, at vores beregningstal er baseret på et gennemsnit og derfor kun er vejledende. Der kan derfor forekomme en over- eller en underdimensionering i forhold til det konkrete projekt.

Typer af nedgravede containere

I Herning kommune kan vi tømme følende container størrelser:

Madaffald: 1 m³ og 3 m³.  

Restaffald, Metal/ plast/ mad- og drikkekartoner og Pap/ papir: 3 m³ og 5 m³.

Det er op til ejer selv at vælge hvilken producent der ønskes at handle med og hvilken type container der ønskes. Hvis der er brug for sparring i forhold til valg af model/ type, så er man velkommen til at kontakte Genbrug og Affald, Herning Kommune.

Der er dog følgende krav til de tekniske specifikationer:

 • Der skal være monteret en ”perkolatopsamler” under den nedgravede container til madaffald.
 • Vi kan tømme med 1, 2 eller 3 krog system. Ved 2 kamre modeller, skal de kunne tømmes med 2 eller 3 krogs system.
 • Løfteøjnene skal være inline og der må max være 250 mm mellem øjnene.

 

NB: Bemærk Mad- og Restaffald tømmes af en lastbil, og Metal/ plast/ mad- og drikkekartoner samt Pap/papir tømmes af en anden lastbil.

Vælger man derfor at samle 2 fraktioner i samme nedgravede container, skal disse kunne tømmes separat. Dvs. at f.eks. Madaffald og Metal/ plast/ mad- og drikkekartoner ikke må være i samme nedgravede container hvis hele den nedgravede container skal løftes op for at kunne tømmes.

Tilladelse til etablering af nedgravede containere

Inden etablering skal der søges om tilladelse til etablering af nedgravede containere hos Byggeri og Ejendomsdata, Herning Kommune.  Ansøgningen fortages gennem www.bygogmiljoe.dk

Nedgravede containere hører under ansøgningstypen ”Øvrige konstruktioner”.

I ansøgningsmaterialet skal ansøger redegøre for fuldmagt, situationsplan, evt. nedlæggelse af parkeringspladser samt containertype og antal. Denne liste er ikke udtømmende, og sagsbehandleren kan anmode om supplerende materiale.

Etableringen af nedgravede containere er omfattet af følgende tekniske forhold i bygningsreglementet BR18:

 • Kapitel 2 – Adgangsforhold
 • Kapitel 3 – Affaldssystemer
 • Kapitel 5 – Brand
 • Kapitel 6 – Brugerbetjent anlæg
 • Kapitel 7 – Byggepladsen og udførsel af byggearbejde.
 • Kapitel 15 – Konstruktioner

Krav til placering af nedgravede containere

Det er ansøgers ansvar, at følgende krav er overholdt, og fremadrettet overholdes, så de nedgravede containere kan tømmes af Herning Kommune. 

 1. Etableringen af nedgravede containere skal så vidt muligt ske på den enkelte grundejers egen matrikel, og vi skal så vidt muligt kunne holde på grundejers egen matrikel under tømning.
 1. Nedgravede containere må som udgangspunkt ikke placeres således, at det medfører, at der nedlægges parkeringspladser. Der er krav om antal parkeringspladser i forhold til antal boliger, så det skal altid undersøges og godkendes forbindelse med ansøgning om byggetilladelse, inden man overvejer eventuelle nedlæggelser.
 1. Der er som udgangspunkt ikke nogen min. afstand til vejbanen, men placering skal endelig godkendes af politi og vejmyndighed. Afstanden afhænger af den gældende hastighed på vejen.
 1. Omkring affaldsstationerne skal der etableres en sikkerhedsafstand til p-pladser, skilte, lygtepæle, træer mv. Sikkerhedsafstanden skal være:
  1. Delvis nedgravede containere: 2 m til hver side og mindst 0,4 m mellem de enkelte containere, med indre de kan skubbes helt sammen.
  2. Fuldt nedgravede containere: 1,5 m (målt fra yderkant af dækplade) til hver side.
 1. Afstande til bygninger skal af hensyn til risiko for brandspredning være følgende:
  1. Mindst 5 m fra vinduer og døre i facader ved delvis nedgravede containere.
  2. Mindst 1,5 m fra vinduer og døre i facader ved fuld nedgravede containere.
  3. Mindst 1 m fra ubrudt ydervæg af tunge materialer
  4. Mindst 5 m fra ydervæg med overflade som træbeklædning
  5. Mindst 2,5 m fra naboskel

Vejledende skal disse afstandskrav benyttes. Hvis man ønsker mindre afstand end ovenstående, skal man gøre opmærksom på dette i ansøgningen om byggetilladelse, og samtidig redegøre for, hvorfor det brandmæssigt er sikkert at lave placeringen således.

 1. Frihøjde ved affaldsstationer skal være på min. 10 m på hele arealet fra affaldsstation til lastbil. Der må ikke være lygtepæle, luftledninger, bygningsdele, grene osv. over containerne som kan forhindre tømning. Ej heller må disse etableres efterfølgende. 
 1. Frihøjde ved adgangsvejen skal være på min. 4,5 m i portåbninger, under grene samt andet som ellers kunne være til hindring på adgangsvejen.
 1. Ved hegn eller beplantning foran de nedgravede containere, må disse højst være 120 cm høje. Der skal desuden etableres en direkte adgangsvej ind til beholderne på min., 80 cm i bredden.
 1. Der skal etableres fliser eller andet fast underlag omkring de nedgravede containere.
 1. Kørevejen og standplads skal være indrettet, så de nedgravede containere kan tømmes fra siden af en lastbil (ikke for eller bagfra lastbilen). Kørevejen skal være min. 4 m bred, samt funderet til tung trafik med et akseltryk på 12 tons og en totalvægt på 32 tons.
 1. Ved tømning skal lastbilens støtteben kunne slås ud til fast/ bæredygtigt underlag. Det skal kunne tåle støttefodens tryk på op til 20 tons. AT-vejledningerne skal kunne overholdes.

Trafikmæssige krav

 1. 10-meter reglen skal overholdes! Der må ikke etableres nedgravede containere indenfor en afstand af 10 m til vejkryds og indkørsel til fælles areal med p-pladser mm.
 1. Færdselsloven § 29, stk. 1, nr. 2: ”Standsning eller parkering må ikke ske i vejkryds eller inden for en afstand på 10 m fra den tværgående kørebanes nærmeste kant eller, hvor kørebane eller cykelsti udmunder sammen, fra cykelstiens nærmeste kant”.

 1. Placeringer, hvor chaufføren kraner ind over fortov og cykelsti, tillades som udgangspunkt ikke!
 2. Minimumskrav for afstand fra vejkant til yderkant af nedgravede containere varierer alt efter hastighedsgrænsen på strækningen hvor de er placeret. Er man i tvivl kan man altid får vejledning hos Vej og Trafik, Herning Kommune.
 1. Skal lastbilen vende på en vendeplads, skal denne udføres efter en 12 m Se nedenstående illustrationer af vendepladser iflg. Vejdirektoratets vejregler. Lastbilen må ikke bakke over længere strækninger, bakkelængden defineres af Vej og Trafik, Herning Kommune.

Vedligeholdelse og skader

Al vedligeholdelse, oprydning og rengøring af den enkelt nedgravede container samt arealet omkring påhviler ejer, så:

 • Den fungerer efter hensigten.
 • Den er sikkerhedsmæssigt forsvarligt.
 • Den i vinterperioden holdes fri for sne og is.
 • Eventuelt væske i bunden straks fjernes, hvis Genbrug og Affald, Herning Kommune vurderer det er nødvendigt.

Ejeren skal løbende besigtige de nedgravede containere, så fejl og mangler hurtigst muligt kan udbedres.

Opstår der skader på de nedgravede containere, som ejeren mener er opstået i forbindelse med tømning, skal der straks rettes henvendelse direkte til renovatøren på skade@meldgaard.com

Det er vigtigt, at man medsender information om tømmetidspunkt, placering samt billeder af en eventuel skade.

Det understreges, at Genbrug og Affald, Herning Kommune ikke på nogen måde er eller kan gøres erstatningsansvarlig for skader, der opstår i forbindelse med tømning. Dette er udelukkende et forhold mellem ejer og renovatøren.

Serviceaftale på nedgravede containere

Pr. 5. april 2022 har Arbejdstilsynet udsendt bekendtgørelse nr. 428, der omfatter tekniske hjælpemidler. Iflg. § 4 i denne bekendtgørelse, betragtes både fuld og delvis nedgravede containere som tekniske hjælpemidler, derfor er de er underlagt regler og krav fra Arbejdstilsynet.

Det betyder derfor:

 • § 23, skal man have fortaget et serviceeftersyn på den nedgravede container.
 • § 24, skal der fortages et regelmæssigt eftersyn hver 12. måned.
 • § 25, skal det foretages af en sagkyndig.
 • § 27, skal resultaterne af eftersynet registreres og være tilgængelig for Arbejdstilsynet.

Priser

Ejer skal betale de til enhver tid fastsatte husholdningsaffaldsgebyrer.

Se de aktuelle takster for tømning og bortskaffelse her. 

Ejer kan opkræves ekstra gebyr hvis tømningen ikke kan gennemføres som planlagt eller hvis der ønskes ekstra tømninger.

Ibrugtagning af nedgravede containere

Inden de nedgravede containere tages i brug, skal følgende krav være overholdt:

 • Alle nedgravede containere på ejendommen skal være etableret og monteret færdig.
 • Ejer skal have modtaget en ibrugtagningstilladelse fra Byggeri og Ejendomsdata, Herning Kommune.
 • Ejer skal 14 dage før første ønskede tømning advisere Genbrug og Affald, Herning Kommune, så vi kan nå at få den tilmeldt i systemet.
 • Genbrug og Affald, Herning Kommune skal inspicere og montere skilte på beholderne samt acceptere ibrugtagningen.

Vil du vide mere?

Mere information om nedgravede containere fås ved henvendelse til:

Genbrug og Affald, Herning Kommune på tlf. 96288080 eller mail affald@herning.dk

Spørgsmål vedr. etablering på offentlige områder kan stilles til Vej og Trafik, Herning Kommune på tlf. 96282828 eller vejeogtrafik@herning.dk

Spørgsmål vedrørende ansøgning om byggetilladelse kan stilles til Byggeri og Ejendomsdata, Herning Kommune på tlf. 962288015 eller byggesag@herning.dk

Kontaktinfo

Genbrug og Affald
Skolegade 12A
7400 Herning

Tlf.: 96 28 80 80
Mail: affald@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Telefontider: