Eksempel på en nedgravet affaldsløsning

Nedgravede affaldscontainere

I denne vejledning finder du oplysninger om hvilke muligheder og gældende krav og retningslinjer, der findes, ved etablering af nedgravede containere til restaffald, madaffald, Metal/Plast/Mad- og drikkekartoner (herefter MPK-fraktion) og Pap/ papir.

Herning Kommunes Genbrug og Affald skal altid konsulteres i forbindelse med placering af nedgravede containere - uanset hvilken type det drejer sig om.

I kan med fordel sørge for at følgende er klar inden:

 • Kontakt Genbrug og Affald og få en snak om jeres ønsker til affaldsløsningen.
 • Lav en beskrivelse af jeres projekt.
 • Indtegn placeringen af beholderne på et kort.

Herning Kommune tømmer ikke nedgravede containere, der ikke lever op til kravene i denne vejledning!

NB. Bemærk at vejledningen ikke gælder nedgravede beholdere til glas. Hvis dette ønskes, så skal der søges særskilt om det hos Herning kommune. Glas beholdere kan i øvrigt kun tømmes hvis de er monteret med 1 og 2-krogssystem.

Nedgravede affaldssystemer skal tilmeldes den kommunale tømningsordning i henhold til regulativet for husholdningsaffald. Det betyder, at tømning af beholderne foranstaltes af Genbrug og Affald, Herning Kommune. Opkrævning af gebyrer for tømning og bortskaffelse af affald foretages af Genbrug og Affald, Herning Kommune i henhold til gældende takstblad.

Ejer, der ønsker at etablere nedgravede affaldssystemer, skal være opmærksomme på, at der kan ske ændringer i Herning Kommune regler for sortering af affald, som senere kan få indflydelse på den samlede affaldsløsning hos ejer.

Der gælder følgende overordnede principper for nedgravede løsninger: 

 1. Beholderne skal være tilpasset den pågældende affaldsfraktion
 2. Systemet skal være egnet til opbevaring og tømning af den pågældende affaldsfaktion.
 3. Beholderne skal fungere hensigtsmæssigt ved brug og tømning.
 4. Det er altid ejers ansvar, at principperne og retningslinjerne i dette dokument overholdes. Derfor skal Genbrug og Affald, Herning Kommune orienteres om valg af beholdere inden indkøb og Genbrug og Affald, Herning kommune skal godkende og eventuelt besigtige beholderne inden ibrugtagning. Dette tilbydes som en service overfor ejer, men at det er alene ejers ansvar, at beholderne kan fungere hensigtsmæssigt. Hvis beholderne bliver etableret uden vores vejledning og de ikke fungere hensigtsmæssigt, påhviler det udelukkende ejer at afholde eventuelle udgifter til tømning eller til at foretage eventuelle ændringer så beholderen kan tømmes igen.
Luk alle
Åben alle

Ansvar og tilladelser

Ejer har mulighed for selv at etablere nedgravede eller delvist nedgravede affaldssystemer placeret på egen grund – dvs. egen matrikel.

Før etablering påbegyndes skal ejers selv søge byggetilladelse til etableringen hos Herning Kommune. Ejer har selv ansvaret for anlægsprojektet herunder undersøgelse af ledningsforhold på stedet. Tjek f.eks. i Ledningsregisteret www.ler.dk

Hvis den ønskede placering af nedgravede containere er tættere end 2,5 meter fra bygninger, skal placeringen vurderes af Beredskabet, Herning, med henblik på minimering af risikoen for brandspredning fra containerne til bygninger. Forslag om placering sendes til Brand og Redning MidtVest (brmv.dk)

Ejer skal afholde alle omkostninger i forbindelse med etablering af affalds systemet og vil efter etablering have ejerskabet af systemet samt vedligeholdelsespligten på affaldsbeholderen.
Der er frit valg af producent af nedgravede containere, prisen på nedgravede containerne afhænger af den selvvalgte leverandør/kvalitet. Påregn desuden udgifter til entreprenørarbejde/etableringen.

Nedgravede containere ved flere ejere af Ejendomme (fællesløsning)

Har en ejendom flere ejere eller ønsker flere ejendomme at etablere en fælles affaldsløsning, kontaktes Genbrug og Affald, Herning Kommune for at få oprettet en såkaldt moderejendom, der hvor beholderne ønskes placeret.

Ejer fremsender en liste med alle ejendomsnumre, samt den andel hver ejendom skal betale af fællesløsningen. Opkrævningen stiles fremover til de respektive ejendomme via ejendomsskattebilletten.

Dimensionering af nedgravede containere

Det er et krav, at beboerne kan sortere deres affald i de affaldsfraktioner, som kommunen kræver opsamlet ved de enkelte ejendomme, jf. Herning Kommunes Regulativ for Husholdningsaffaldet.

Det er valgfrit for ejer, hvilke fraktioner der skal håndteres i nedgravede løsninger. Hvis der ikke etableres nedgravede løsninger til alle fraktioner, kan Genbrug og Affald opstille beholdere til de øvrige fraktioner. Udgifter hertil påhviler ejeren.

Vi benytter følgende formel til beregning af affald pr. husstand pr. uge (2 voksne og 2 børn):

 • 100L Restaffald
 • 17L Madaffald
 • 35L MPK
 • 35L Pap/ papir

Det er vigtigt, at ejer sikre sig at der er plads til alt affaldet fra beboelsen.

Genbrug og Affald, Herning Kommune hjælper gerne med at lave en beregning af kapaciteten.

Typer af affaldsbeholdere

I Herning Kommune kan vi tømme følgende beholder størrelser:

 • Madaffald: 1 M³ og 3 M³.
 • Restaffald, MPK og Pap/ papir: 3 M³ – 5 M³.

Det er frit op til ejer selv at vælge hvilken producent man ønsker at handle med og hvilken type affaldsbeholder man ønsker at få gravet ned.

Der skal dog være ”perkolatopsamler” under den nedgravede container til madaffald. 

I Herning Kommune kan der kan tømmes ved hjælp af et såkaldt 1,2, eller 3-krogssystem.
Ved 2 kamre modeller, skal de kunne tømmes med 2 eller 3-krogsystem for at de kan godkendes.

Når man vælger hvilken type, beholder man ønsker, er det vigtigt at man er opmærksom på at madaffald og restaffald tømmes af en bil, og MPK og pap/papir tømmes af en anden bil.

Vælger man derfor at samle f.eks. madaffald og MPK i samme beholder, skal disse kunne tømmes separat. Dvs. de må ikke være i samme nedgravede beholder, hvis de begge skal op samtidig for at kunne tømme den ene side.

Krav til placering m.m.

Genbrug og Affald planlægger, og foretager den fornødne tømning, såfremt nedenstående betingelser er opfyldt:

 • Det er Herning Kommunes generelle holdning, at etableringen af nedgravede containere skal ske på den enkelte grundejers egen matrikel.
 • Under tømning, skal lastvognen så vidt muligt kunne holde på egen grund. Hvis det ikke er muligt, kan lastvognen holde på offentlig vej, hvis det ikke giver anledning til trafikaleproblemer.
 • Køreveje og ’standpladser’ skal være anlagt, så nedgravede containere kan tømmes af en lastbil med kran. Det betyder bl.a. at kørevejen skal være mindst 3,6 meter bred samt funderet til tung trafik - dvs. til køretøjer med et akseltryk på 12 tons samt totalvægt på 32 tons og skal kunne tåle støttefodens tryk på op til 20 tons.
 • Ved tømning skal bilens støtteben kunne slås ud til fast/bæredygtigt underlag. AT-vejledningen skal kunne overholdes.
 • Beholderne skal kunne tømmes fra siden og må ikke tømmes for eller bagfra lastbilen.
 • Som udgangspunkt må affaldscontainere ikke placeres således, at det medfører, at der nedlægges parkeringspladser – særligt i områder med etageejendomme. Ved forhold, hvor det ikke er muligt at undgå, kan der gives dispensation.
 • Hvis der tale om vendeplads, skal der være tilstrækkelig plads til, at et køretøj på ca.10 meter kan vende.
 • Afstand til vejkryds er som minimum 10 meter.
 • Så vidt muligt skal nedgravede containerne placeres 2,5 meter fra kanten af kørebane.
 • Nedgravede containerne må ikke placeres i vejsving eller lignende af hensyn til oversigtsforholdene.
 • Bygningsreglementets bestemmelser om adgangs- og tilkørselsarealer med henvisning til DS-publikationerne 105 ”Udearealer for alle” og ”Tilgængelighed for alle” DS 3026 skal være tilgodeset.
 • Der skal være plads til, at renovationsbilens kran kan svinge løftearmen ind over containerne.
 • Der skal være frit luftrum over de nedgravede containere, da renovationsbilens højde er typisk 4 meter og kranens løftehøjde er ca. 5 meter – dertil kommer højden på indsatsen (posen/kassen), der skal tømmes.
 • Lygtepæle eller andre master må ikke være placeret, så de forhindrer kranen i at svinge ind over nedgravede containerne.
 • Der skal være mindst 0,8 meter fri passage omkring hver enkelt nedgravet container.
 • Der skal være god oversigt. Hegn eller beplantninger mellem beholdere og parkeringsareal må højest være 120 cm høje. Hvis der etableres hegn eller hæk skal der være en direkte adgangsvej mellem parkeringsarealet og beholderne på mindst 80 cm i bredden. Der må ikke være fortov, cykelsti, parkering ol. mellem indkast/ system og det sted hvor lastbilen holder.
 • Nedgravede containerne må f.eks. ikke placeres, således at renovationsbilen skal holde ved et busstoppested ved tømning.
 • Nedgravede containerne skal stå som stationer – det vil sige, at der skal være mindst en nedgravet container til henholdsvis Madaffald, Restaffald, MPK og Papir/Pap. Reglerne i Herning Kommunes ”Regulativ for husholdningsaffald” skal overholdes.
 • Nedgravede containere på offentlige arealer eller indenfor Herning bymidte skal opfylde nogle designkrav, der kan fås ved henvendelse til kommunen.

Vedligeholdelse og skader

Al vedligeholdelse, oprydning og rengøring af den enkelte nedgravede containerstation samt arealet omkring den påhviler ansøger/ejer, så:

 • Det fungerer efter hensigten.
 • Det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt.
 • Det i vinterperioden holdes fri for sne og is.
 • Evt. væske i bunden af yderbeholderen straks fjernes, hvis Genbrug og Affald, Herning Kommune vurderer det er nødvendigt.

Ejeren skal løbende besigtige de nedgravede containere, således at fejl og mangler hurtigst muligt kan udbedres.

På fuld nedgravede affaldssystemer, skal der fortages et årligt serviceeftersyn for at forbygge skader. Ved eventuelle skader, vil Meldgaard kræve at se en servicerapport.

Opstår der skader på de nedgravede containere, som ejeren mener er opstået i forbindelse med tømning af de nedgravede containere, skal der straks rettes henvendelse direkte til Meldgaard på skade@meldgaard.com , så snart skaden konstateres.

Det er vigtigt, at man medsender information om tømmetidspunkt, placering samt billeder af en eventuel skade.

Det understreges, at Genbrug og Affald, Herning Kommune ikke på nogen måde er eller kan gøres erstatningsansvarlig for skader, der opstår i forbindelse med tømning. Dette er udelukkende et forhold mellem ejer og den transportør, der tømmer de nedgravede containere.

Priser

Ejer skal betale de til enhver tid fastsatte husholdningsaffaldsgebyr.

Se de aktuelle takster for tømning og bortskaffelse her. 

Ejer kan opkræves ekstragebyr hvis tømningen ikke kan gennemføres som planlagt eller hvis der ønskes ekstra tømninger.

Når de nedgravede containerne står klar

Inden containerne tages i brug, skal følgende krav være overholdt:

 1. Alle de nedgravede løsninger på ejendommen skal være etableret og monteret færdig.
 2. Ejer skal 14 dage før første ønskede tømning advisere Genbrug og Affald, Herning Kommune, så vi kan nå at få den tilmeldt i systemet.
 3. Genbrug og Affald skal inspicere og montere skilte på beholderne samt godkende ibrugtagningen.

Vil du vide mere?

Mere information om nedgravede containere fås ved henvendelse til:
Genbrug og Affald, Herning Kommune på tlf. 96288080 eller affald@herning.dk

Har du spørgsmål til etablering på offentlige områder skal du kontakte Herning Kommune – Vej, Trafik og Byggemodning på tlf. 96282828 eller vejeogtrafik@herning.dk

Kontaktinfo

Genbrug og Affald
Skolegade 12A
7400 Herning

Tlf.: 96 28 80 80
Mail: affald@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Telefontider: