Integrationsydelse

Længere sagsbehandlingstid på Ydelseskontoret

Der er i øjeblikket længere sagsbehandlingstid på behandling af ansøgning om økonomisk støtte til enkeltudgifter, ansøgning om udvidet helbredstillæg, ansøgninger om kontanthjælp, uddannelseshjælp og andre forsørgelsestyper.

Grunden til dette er et øget antal arbejdsopgaver.

Det betyder, at vi ikke kan behandle sagerne indenfor den lovede frist på 3 uger.

Du vil kunne opleve, at der kan gå op til 4-5 uger for visse typer af sager.

For at nedbringe sagsbehandlingstiden og sagsmængden vil der fra uge 17 være lukket for telefonerne om onsdagen. 

Hvem kan få selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse?

Hvis du har boet lovligt her i riget (Danmark, Færøerne eller Grønland) i sammenlagt mindst 9 år inden for de seneste 10 år og opfylder beskæftigelseskravet, kan du få kontanthjælp eller uddannelseshjælp, hvis du ikke kan forsørge dig selv.

Har du boet i riget i kortere tid, kan du få selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse. Det hed tidligere integrationsydelse. Du skal opfylde de samme betingelser for at modtage selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse som for at modtage kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Det vil sige at:

  • du har været ude for en social begivenhed, fx sygdom, arbejdsløshed eller ophør af samliv
  • den sociale begivenhed har medført, at du ikke kan skaffe det nødvendige til dig selv eller din familie, og at du ikke forsørges af andre
  • dit behov for forsørgelse kan ikke dækkes af andre ydelser, fx arbejdsløshedsdagpenge, pension mv.

Du kan læse nærmere om, hvordan du skal forholde dig, under siderne om kontanthjælp og uddannelseshjælp.

Hvordan beregnes opholdstiden?

Når din opholdstid i forhold til hjælpen skal beregnes, medregner kommunen de perioder, hvor du har haft folkeregisteradresse her i riget (Danmark, Færøerne og Grønland), medmindre særlige grunde fører til et andet resultat, fx hvis du ikke har frameldt dig en adresse, du ikke bor på længere.

Ophold i udlandet i perioder på sammenlagt højst to måneder pr. kalenderår (fra 1. januar til 31. december) i forbindelse med ferie, studierejser, tjeneste- og forretningsrejser m.v. ligestilles med ophold i riget. Det er dog et krav i den forbindelse, at du har beholdt din bopæl i Danmark, Færøerne eller Grønland.

Hvis du har været på militær mission for den danske stat under instruktion af forsvaret, regnes den periode også som ophold her i riget. Det samme gælder ophold i udlandet, hvor du af den danske stat er stillet til rådighed for militær mission under instruktion af udenlandsk eller international myndighed.

Undtagelsesregler

Opholdskravet og beskæftigelseskravet skal som udgangspunkt ikke opfyldes, hvis du modtag uddannelses- eller kontanthjælp ved lovens ikrafttræden den 1. januar 2019.

Du er dog omfattet af opholds- og beskæftigelseskravet, hvis udbetaling af uddannelseshjælp eller kontanthjælp til dig har været ophørt i to hele sammenhængende kalendermåneder eller derover efter 1. januar 2019 og du igen ansøger om hjælp. I så fald skal du opfylde det forlængede opholdskrav på sammenlagt 9 år ud af de seneste 10 år samt det nye beskæftigelseskrav.

Kravet om, at du skal have opholdt dig lovligt i riget (Danmark, Færøerne eller Grønland) i sammenlagt 9 år inden for de seneste 10 år og beskæftigelseskravet, gælder ikke, hvis du er EU/EØS-borger, i det omfang du efter EU-retten er berettiget til hjælpen.

Er du dansk statsborger og har opholdt dig i et andet EU/EØS-land i mere end et år, og får behov for hjælp fra det offentlige ved hjemkomsten, kan du i orienteringsbrev til kommunerne af 24. november 2016 læse om de regler, der gælder, herunder at der i forhold til opholdskravet også lægges vægt på den tilknytning, du har til Danmark. Du skal selv give kommunen de oplysninger, der er nødvendige for, at kommunen kan afgøre, hvilken hjælp du har ret til.

Hvor meget kan jeg få i selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse?

Satserne fremgår af § 22, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik og reguleres hvert år pr. 1. januar.

Enlig forsørger

Person, der forsørger eget barn i hjemmet og har ret til ekstra børnetilskud: 12.456 kr. pr. måned før skat (2022).

Forsørger

Person, der forsørger eget barn i hjemmet og ikke har ret til ekstra børnetilskud: 8.716 kr. pr. måned før skat (2022).

Ikke-forsørger

Person, der er fyldt 30, samt udeboende under 30 år: 6.228 kr. pr. måned før skat (2022).

Ung hjemmeboende

Person, der er hjemmeboende og under 30 år: 2.683 kr. pr. måned før skat (2022). 

Danskbonus

Hvis du modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse og opnår ret til danskbonus i en periode på seks måneder, udgør den 1.620 kr. pr. måned før skat (2022).

Hvis du ikke modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp og opnår ret til danskbonus, udgør den en engangsudbetaling på 6.572 kr. (2022), som du ikke skal betale skat af. Satsen fremgår af § 22, stk. 1, i integrationsloven.

Særligt om danskbonus

Du kan få en danskbonus oven i din selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse i op til seks måneder, hvis du har bestået Prøve i Dansk 2, FVU læsning trin 2 eller tilsvarende og højere prøve i dansk. Denne bonus udbetales efter lov om aktiv socialpolitik.

Hvis du ikke modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp kan du få danskbonus som en engangsudbetaling, hvis du har bestået Prøve i Dansk 2, FVU læsning trin 2 eller tilsvarende og højere prøve i dansk. Denne bonus udbetales efter integrationsloven, og du skal være omfattet af denne lov for at have ret til denne danskbonus.

Du skal selv søge kommunen om danskbonus på samme måde, som du søger om kontanthjælp, uddannelseshjælp og selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse.

Hvis en læge har givet dig diagnosen langvarig fysisk, psykisk, sensorisk eller intellektuel funktionsnedsættelse, og du derfor ikke kan bestå en prøve i dansk, kan kommunen alligevel give dig en danskbonus i op til seks måneder. Du skal selv søge kommunen om det. Dette gælder, hvis du modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse og samtidig modtager danskbonus i seks måneder. Men det gælder også, hvis du ikke modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp og dermed har ret til et engangsbeløb. 

Kontaktinfo

Ydelseskontoret
Ekspedition i Borgerservice
Torvet 5 - indgang B
7400 Herning

Åbningstider for ekspedition

Tlf.: 96284155

Telefontid

Send e-mail

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.