Veteranindsats

Luk alle
Åben alle

Veteranindsatsens fundament

Herning Kommunes indsats overfor veteraner og deres pårørende tager afsæt i Danmarks officielle veteranpolitik fra 2016, som indeholder følgende fem grundsten: 

 1. Veteraner skal anerkendes for deres indsats for Danmark.
 2. Veteranindsatsen omfatter tiden før, under og efter en udsendelse.
 3. Veteranerne er ikke ene om at blive påvirket af en udsendelse, det bliver baglandet også. De pårørende er en integreret del af indsatsen.
 4. Støtte til sårede veteraner skal være koordineret, helhedsorienteret og tage udgangspunkt i den enkelte veterans behov og resurser.
 5. Tjeneste i internationale missioner udføres på vegne af Danmark. Når veteraner vender hjem, er det et fælles ansvar at give dem en respektfuld modtagelse.

Målgruppe

I Herning Kommune defineres veteraner i overensstemmelse med Danmarks officielle veteranpolitik som personer, der har været udsendt i mindst én international operation. Målgruppe er derfor tidligere udsendte soldater, sundhedspersonale, politibetjente og andre, som har været udsendt for Danmark til internationale operationer. De udsendte er ikke alene om at blive påvirket af en udsendelse. Ægtefæller og børn kan også blive påvirket før, under og efter udsendelsen, og Herning Kommunes indsats overfor veteraner omfatter både veteraner og deres pårørende.

Ifølge en opgørelse fra Veterancentret er der 629 veteraner i Herning Kommune og heraf er 249 i arbejde i forsvaret. Nedenfor fremgår til sammenligning opgørelsen over antal veteraner i de øvrige kommuner i Vestjylland samt hvor mange af disse der er i job inden for forsvaret. Når man medtager veteraner i civile jobs, er beskæftigelsen betydelig højere, hvilket fremgår af en undersøgelse foretaget af Forsvarets Veterancenter. Denne viser, at 90,4 procent veteraner er i arbejde.

Statistik - veteraner i Vestjylland
 Kommune Veteraner Veteraner ansat i Forsvaret Veteraner ansat i Forsvaret (%)
 Herning            629 249  40%
 Holstebro 793 403  51%
 Ikast-Brande 231 85  37%
 Lemvig 74 19  26%
 Ringkøbing-Skjern 212 47  22%
 Skive 486 266  55%
 Struer 136 43  32%

Kilde: Veterancentret (juni 2017)

Indsats for veteraner og deres pårørende

Herning Kommune tager ansvar for en helhedsorienteret indsats overfor veteraner og deres pårørende. Indgangen for veteranen og deres pårørende er Beskæftigelsesafdelingen. I Herning Kommune møder vi i den henseende oftest veteraner, hvis vedkommende bliver syg og/eller står uden arbejde. Veteranerne kommer med andre ord ind i beskæftigelsesafdelingen som forsikret ledig, ledig uden ret til at modtage offentlig hjælp til forsørgelse, sygedagpengemodtager eller kontanthjælpsmodtager. 

Beskæftigelsesmedarbejderen møder som udgangspunkt veteranen på samme vis som øvrige borgere i Social- og Beskæftigelsesafdelingen. Dette indebærer, at der med udgangspunkt i veteranens situation gives råd og vejledning om kommunens tilbud, eksterne tilbud mv. og hvis relevant sammensættes en koordineret indsats, der kan bidrage til, at veteranen kan håndtere hverdagen i Danmark.

Herning Kommune har et tæt samarbejde med Veterancentret i Holstebro, der fungerer som én indgang på veteranområdet for veteraner og deres pårørende med særlige behov før, under og efter udsendelse. Veterancentret har som én indgang til veteranområdet mange samarbejdspartnere f.eks. Forsvaret, kommuner og jobcentre, de frivillige veteranforeninger og øvrige aktører på området. 

Veteraner, der er i forvejen er tilknyttet Veterancentret, har oftest en medarbejder fra Veterancentret med på første møde i Beskæftigelsesafdelingen. Dette understøtter et tæt samarbejde mellem veteranen, Social- og Beskæftigelsesafdelingen og Veterancentret omkring en koordineret indsats for vedkommende. Hvis en veteran ikke er tilknyttet Veterancentret, vejleder beskæftigelsesmedarbejderen veteranen om mulighederne i Veterancentret og støtter efter behov vedkommende i at tage kontakt til Veterancentret.

Udover rådgivning, vejledning og tæt samarbejde med Veterancentret tilbyder Social- og Beskæftigelsesafdelingen også en række indsatser, der henvender sig til borgere med problematikker, som typisk ses hos Veteraner. Her kan fremhæves følgende:

 • Psykoedukation
 • Mindfulness
 • Samtaler med psykiatrisk sygeplejerske

For pårørende tilbydes almen råd og vejledning hos Herning Kommune. Dette sker ved henvendelse i Integrations- og Beskæftigelsescentret. Derudover har pårørende samme indgange i Beskæftigelsesafdelingen som veteranen, hvis den pårørende står uden arbejde og/eller er sygemeldt.

Støtte til frivillig indsats for veteraner og deres pårørende

Herning Kommune støtter op omkring den frivillige indsats for veteraner og deres pårørende. Herning Kommune har i den henseende tildelt Veteran Café Holstebro § 18 midler (2.600 kr. i 2017 og 5.000 kr. i 2018).

Cafeen er et mødested for veteraner og deres pårørende med mulighed for at deltage i faglige såvel som sociale arrangementer. Cafeen har åbent hver anden onsdag.

Anerkendelse af veteraner

Herning Kommune anerkender veteranerne for deres indsats og bidrager til en positiv fortælling om veteraner.

Dette sker med afholdelse af en årlig reception for veteraner i Herning Kommune i forbindelse med den nationale flagdag i september måned.

Sådan oprettes og udvikles dit fleksjob

Arbejdet i dit fleksjob bliver tilrettelagt ud fra dit behov for at blive skånet. Det gælder både din arbejdstid og dine opgaver. Jobcenteret skal godkende dit fleksjob, inden ansættelseskontrakten med din arbejdsgiver indgås. Jobcenteret vil i den forbindelse hjælpe med at fastsætte:

 • dine skånebehov
 • dit timetal i jobbet
 • din effektive arbejdstid i jobbet.

Der skelnes mellem timetal og effektiv arbejdstid, fordi det har betydning for hvordan din løn i fleksjobbet udbetales. Arbejdsgiveren udbetaler løn for det arbejde, du udfører, dvs. din effektive arbejdstid. Lønnen supplerer jobcentret med et fleksløntilskud til dig. Hvis du fx har brug for mange pauser i løbet af en arbejdsdag, kan du og din arbejdsgiver - i samarbejde med jobcentret - indgå en aftale om, at du ansættes i en stilling på fx 15 timer om ugen, med en effektiv arbejdstid på 12 timer.

Vurderingen af timetal og effektiv arbejdstid vil altid afhænge af det konkrete job. Selvom du måske har været i en praktik eller i et andet fleksjob, hvor du kunne arbejde et bestemt antal timer i netop den funktion, kan det godt være, at du fx kan arbejde lidt flere timer i et fleksjob med andre arbejdsopgaver. Timetallet i fleksjobbet kan også ændre sig undervejs. Fx fordi du efterhånden får rutine i at løse dine arbejdsopgaver, så du kan klare at arbejde lidt flere timer, eller fordi du får det bedre, så din arbejdsevne bliver større.

Udvikling i jobbet

Jobcentret indkalder dig til en personlig samtale om fleksjobbet, som minimum hver gang der er gået 2 ½ år i jobbet. Jobcenteret kan efter behov inddrage din arbejdsgiver, fx til en drøftelse af mulige initiativer, der kan forbedre din arbejdsevne.

Det er vigtigt, at du og din arbejdsgiver har en fælles forståelse af, hvordan det går, og at I løbende taler om eventuelle behov for, at der sker justeringer i jobbet. Det kan fx være, at du kan gå op i effektiv arbejdstid, og/eller at en anden indretning af arbejdspladsen kan forbedre din arbejdsevne.

Hvis du er ansat i et midlertidigt fleksjob, vil kommunen indkalde dig til en samtale efter 4½ år for at vurdere, om du fortsat er berettiget til et fleksjob. Hvis kommunen vurderer, at du fortsat er berettiget til fleksjob, kan du sagtens blive i det samme fleksjob.

Løn i fleksjobbet

Din arbejdsgiver betaler løn for det arbejde, du udfører i fleksjobbet. I aftaler lønnen ud fra den overenskomstmæssige løn inden for dit arbejdsområde. Kommunen supplerer din løn med et fleksløntilskud, der reguleres på baggrund af lønindtægten fra din arbejdsgiver. Både løn og fleksløntilskud udbetales direkte til dig.

Dit jobcenter hjælper dig i forbindelse med etableringen af jobbet og eventuelle ændringer i dine arbejdsforhold. Jobcenteret hjælper med at vurdere din arbejdsevne i det konkrete fleksjob, dvs. hvor mange timer du kan arbejde i fleksjobbet, og hvor mange af de timer, du arbejder effektivt. Har du fx brug for mange pauser i løbet af en arbejdsdag, kan der godt være forskel på, hvor mange timer du er ansat, og hvad din effektive arbejdstid er. Din arbejdsgiver betaler løn for din effektive arbejdstid.

Fleksløntilskuddet beregnes med udgangspunkt i et beløb, der svarer til 98 pct. af højeste dagpengesats, dvs. 18.701 kr. (2020) pr. måned. Fleksløntilskuddet nedsættes på baggrund af den løn, du inkl. pension får fra din arbejdsgiver, og evt. anden lønindtægt. Din løn og fleksløntilskuddet kan tilsammen højst udgøre den løn, du ville få, hvis du var ansat på fuld tid i den samme stilling.

Fleksløntilskuddet nedsættes med 30 pct. af din løn før skat op til 14.965 kr. (2020) pr. måned, inkl. pensionsbidrag. Hvis lønnen inkl. pensionsbidrag overstiger dette beløb, bliver fleksløntilskuddet nedsat med 55 pct. for den del af lønnen, der ligger over 14.965 kr. (2020) .

Som ansat i fleksjob skal du indbetale et bidrag til ATP på fem pct. af det beregnede fleksløntilskud, dog højst 500 kr. om måneden (2020). Derudover indbetaler kommunen et bidrag til ATP for antallet af timer med fleksløntilskud.

Læs mere om beregning af månedsindtægt i fleksjob:

Hvis du blev ansat inden 1. januar 2013

Du får overenskomstmæssig løn, hvis du blev ansat i dit nuværende fleksjob inden 1. januar 2013.

Din arbejdsgiver får et offentligt tilskud, der svarer til enten halvdelen eller to tredjedele af den mindste overenskomstmæssige løn. Hvor stort tilskuddet er, afhænger af din arbejdsevne. Tilskuddet tages løbende op til vurdering. Hvis din arbejdsevne ændrer sig, kan tilskuddet øges, mindskes eller helt bortfalde.

Ferie

Du er omfattet af ferielovens regler. Hvis du modtager løn eller feriegodtgørelse under ferie, kan du få flekslønstilskud under ferien. Tilskuddets størrelse bliver beregnet på samme måde, som hvis du arbejder.

Du har ret til at holde ferie med ledighedsydelse, hvis du er ledig.

Der optjenes fra og med 01. september 2020 samtidighedsferie efter den nye ferielov. Der er overgangs-ordninger fra gammel til nye ferielov, og der kan være specielle regler for din ferieafvikling.

Der er 5 feriedage i en kalenderuge. Det betyder, at du bruger 5 feriedage på en uges ferie, uanset om du normalt arbejder færre dage pr. uge.

Du skal søge om ferie hos kommunen, senest 14 dage før din ferie begynder, hvis du skal oppebære ledighedsydelse.  Hvis du først kontakter jobcentret efter ferien er startet, har du først ret til ledighedsydelse under ferie fra og med den dag, hvor du har kontaktet jobcentret.

Særlige tilbud til veteraner

Du kan gå til veteran ishockey ved Herning Ishockey Klub. Holdet hedder Herning PeaceMakers.

Læs mere om Herning PeaceMakers.

Kontaktinfo

Bente Hjorth
Veterankoordinator

Tlf.: 29 37 89 93

Mail: bskbh@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.