Midlertidig overnatning

Midlertidig overnatning er ofte en hyggelig del af mange institutioner og foreningers aktiviteter, som kan være i forbindelse med eksempelvis sport- eller skolearrangementer. Overnatninger kan ske på skoler, institutioner, haller, spejderhytter mm.

Ved brug af lokaler til midlertidig overnatning, skal retningslinjerne i Bygningsreglementet overholdes. Her får du en kort opsummering af kravene.

Både den ansvarlige for overnatningen, samt den daglige ansvarlige for de lokaler, der benyttes, skal være bekendt med reglerne, inden overnatningen finder sted.

Skal du overnatte i kommunale bygninger, skal du være opmærksom på, at der opkræves gebyr.

Læs mere omkring gebyrer i forbindelse med overnatning på kommunale skoler/bygninger

Hent pjece med en kort opsummering af retningslinjerne

Luk alle
Åben alle

Krav til lokaler

Lokalerne må aldrig benyttes af flere overnattende, end de er godkendt til. Derudover skal man være opmærksom på, at alle etager over stueetagen har en begrænsning på maksimalt 50 overnattende i én brandsektion – uanset antallet af lokaler. I stueetagen må man gerne overnatte mere end 50 personer.

Et lokale til overnatning skal have mindst to uafhængige flugtveje. I stueetagen kan der også overnattes i lokaler med én flugtvej, hvis lokalet derudover har mindst 1 redningsåbning per 10 personer. Der må maksimalt være 2 meter fra underkanten af redningsåbningen til terræn.

Er der afvigelser fra ovenstående, kan der søges en byggetilladelse, hvor der redegøres for sikkerheden i forbindelse med afvigelserne – se afsnit om byggetilladelse.

Tag kontakt til den ansvarlige for bygningen hvis du skal bruge tegninger over lokaler til overnatning.

Ordensregler

I forbindelse med overnatning skal der være en række ordensregler, som skal ophænges og overholdes. Ordensreglerne skal sikre, at brugerne ved hvordan lokalerne må bruges.

Nogle af de væsentlige ting som skal overholdes er, at flugtveje skal være frie og ryddelige. Derudover skal der være opsat røgalarmer, samt fri adgang til slangevindere (brandslanger) og håndslukningsudstyr. Døre eller lignende skal kunne lukke tætsluttende. Al form for åben ild og varmeredskaber er ikke tilladt, og opladning af alt elektronik skal placeres på et ubrændbart eller svært antændeligt underlag.

Se Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand: Bilag 11b, for mere info.

Tag eventuelt kontakt til den ansvarlige for bygningen, for at hører om de allerede har udarbejdet ordensregler. 

Brand- og evakueringsinstruks

Der skal være udarbejdet en brand- og evakueringsinstruks, som skal ophænges. Brand- og evakueringsinstruks skal være tilpasset det aktuelle bygningsafsnit. En brand- og evakueringsinstruks bør indeholde informationer om varsling og alarmering i tilfælde af, at der opstår brand. Derudover skal den også indeholde informationer om evakuering af de overnattende samt redning/slukning.

Se Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand: Bilag 11b, for mere info samt eksempler.

Tag eventuelt kontakt til den ansvarlige for bygningen, for at hører om de allerede har udarbejdet Brand- og evakueringsinstruks. 

Driftsjournal

Dagligt inden arrangement starter, skal der udfyldes en driftsjournal, som er en kontrol af punkter, der skal være overholdt. Dette kan for eksempel være ordensregler og regler for brandsikkerhed.

Se Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand: bilag 11b punkt 3.6, for mere info.

Vågen vagt

Ved mere end 150 overnattende i bygningen kræves der, af sikkerhedsmæssige årsager, mindst én vågen vagt. For overnatning for børn og unge under 18, kræves mindst en myndig person ved overnatning. Vagten skal rundere i bygningen over natten. Bygningsmyndigheden kan i andre tilfælde kræve én eller flere vågne vagter, hvis de finder det nødvendigt.

Belægningsplan

En belægningsplan er en tegning, som viser indretningen af lokalet der ønskes midlertidig overnatning i, heriblandt sovepladser, møbler, bagage, brandslukningsmateriel og flugtvej til det fri.

Overnatning under 50 personer i ét lokale: Kræver ikke en belægningsplan.
Overnatning over 50 personer i ét lokale: Kræver en belægningsplan.

Belægningsplanen skal indeholde:

 • Mål på overnatningslokalet
 • Flugtveje fra overnatningslokalet til trapperum eller til det fri
 • De frie flugtvejspassager i selve overnatningslokalet (mindst 1,3 m bredde)
 • Sovepladser, inventar- og bagageområder angivet med mål eller antal sovepladser for hvert område. Til hver soveplads afsættes et areal på mindst L*B 2,5 m*0,75 m
 • Udgangsdøre fra lokalet angivet med mål på den frie passage samt flugtvejsarmaturer eller flugtvejspiktogram
 • Placering af røgalarm(er), hvis der ikke er installeret ABA-anlæg og automatisk varslingsanlæg
 • Placering af alarmtryk eller varslingstryk
 • Placering af fast vågen vagt
 • Ophængningssted for belægningsplanen
 • Det totale antal sovepladser
 • Målestok

I rum uden belægningsplan skal der være et skilt, der angiver det maksimale antal personer, der må overnatte i rummet.

Se Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand: bilag 11b punkt 3.7, for mere info samt eksempler.

Sådan søger du?

Ved ansøgning om midlertidig overnatning i kommunale bygninger, skal du først udfylde et ansøgningsskema, som sendes til Kultur og Fritid.

Ansøgningsskema til overnatning på kommunale skoler/bygninger

Derudover skal du også meddele om overnatningen via Byg og Miljø.

Overnatninger under 150 personer, skal meddeles via Byg og Miljø i god tid og senest 2 uger før første overnatningsdøgn.

Overnatninger over 150 personer, skal meddeles via Byg og Miljø i god tid og senest 4 uger før første overnatningsdøgn.

Ansøgning uden byggetilladelse via Byg og Miljø

Ansøgning som ikke kræver byggetilladelse, skal indeholde følgende information og dokumentation:

 • Dato og længde for overnatningen
 • Adressen for overnatningsstedet
 • Antal overnattende
 • Tegning med markering af de lokaler, der ønskes overnatning i
 • Oplysninger på kontaktperson/ansvarlig (navn + telefonnummer)
 • Oplysninger om hvorvidt der er en fast vågen vagt ved den midlertidige overnatning
 • En kopi af driftsjournalen for den midlertidige overnatning
 • En kopi af belægningsplan for overnatning i rum med flere end 50 overnattende.

Til orientering skal ejeren af bygningen, som bruges til midlertidig overnatning, være opmærksom på, at han/hun er ansvarlig for, at deres bygning ikke bliver brugt til overnatning mere end højst 50 døgn om året.

Ansøgning med byggetilladelse via Byg og Miljø

Afviger den midlertidige overnatning fra Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand: Bilag 11b, kræver det ALTID en byggetilladelse, og man skal forvente længere behandlingstid.

Overnatning over 7 døgn kræver altid en byggetilladelse.                   

Ansøgning som kræver byggetilladelse, skal indeholde følgende information og dokumentation:

 • Samme informationer som ved en meddelelse
 • Brandteknisk redegørelse (en beskrivelse af sikkerheden for de overnattende personer) inklusive plantegning. Se Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand: Bilag 11b, punkt 2.2.2
 • Brand- og evakueringsinstruks
 • En fuldmagt fra ejeren (accept fra ejeren af overnatningsstedet, om at der må søges om overnatning)

Tag kontakt til den ansvarlige for bygningen hvis du skal bruge tegninger over lokaler til overnatning.

Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand: Bilag 11b

Den Digitale Hotline

Brug for hjælp til digital selvbetjening? DDH logo

Ring 70200000 - dag, aften og weekend

Åbningstider:

Kontaktinfo

Byggeri og Ejendomsdata
Rådhuset, Torvet 5
7400 Herning

Tlf.: 96 28 80 15
Mail: byggesag@herning.dk 

Telefontider
Mandag 8.30 - 16.00
Tirsdag og onsdag 8.30 - 15.00
Torsdag 10.00 - 17.00
Fredag 8.30 - 12.00

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.