Separering af kloakken

Herning Kommune har en strategi om, at kloakkerne i hele kommunen skal separeres. Det betyder, at regnvand og spildevand, der før var sammenblandet i én ledning (et fællessystem), nu skal afledes i hver sin ledning. Beslutningen fremgår af Herning Kommunes Spildevandsplan.

Når kloakkerne separeres, begrænses risikoen for oversvømmelse, og man undgår også såkaldte overløb, hvor urenset spildevand løber ud i vandløbene ved store regnskyl.

Desuden bliver der en mindre mængde vand, der skal pumpes til rense­anlæggene, fordi der ikke længere både er spildevand og regnvand i ledningen. Renseanlæggene skal dermed håndtere og rense en mindre vand­mængde. Det gør det også fremover billigere at drive renseanlæg og pumper.

Luk alle
Åben alle

Påbud om separering

Omkring 5 år før kloakken skal separeres, vil du modtage et orienteringsbrev. Du har derfor i god tid mulighed for at planlægge, hvornår og hvem der skal udføre arbejdet. Du skal selv betale for det arbejde, der skal laves inde på din grund. 

Når fristen for separering nærmer sig, får du et nyt brev fra Herning Kommune. Dette brev er et varsel om påbud. Kommunen kan ikke give dig et påbud, før du har haft mulighed for at komme med bemærkninger til dette. Derfor sender kommunen et varsel om påbud, hvor der typisk er en frist på ca. 4 uger til at komme med bemærkninger. Efter en måneds tid modtager du endnu et brev, som er selve påbuddet. Fristen for at separere kloakken vil stå i både varslings- og påbudsbrevet.

Det er en autoriseret kloakmester, der skal udføre separatkloakeringen på din ejendom. Hvis der skulle opstå problemer med hensyn til kloakeringen, er det kloakmesteren og ikke dig, der står med ansvaret. Hvis du ønsker at nedsive tagvandet fra et parcelhus, må du etablere ledningerne og faskinerne selv. Det skal dog være en autoriseret kloakmester, der foretager afpropning til spildevandskloakken.

Du må gerne separere kloakken på din grund før der er separeret i vejen. Når Herning Vand A/S separatkloakerer og etablerer stik ved din ejendom, så vil deres entreprenør tilslutte din regnvandsledning og din spildevandsledning til de nye stik.

Se Herning Vands vejledning om separering af kloak (pdf)

Lån til separatkloakering

Det er muligt at få lån til betaling af nødvendige udgifter til separatkloakering og tilsvarende, når ejeren eller dennes ægtefælle er fyldt 65 år eller får udbetalt pension efter lov om social pension, lov om delpension eller modtager efterløn og samtidigt har fast bopæl her i landet.

De udgifter, der herefter er mulighed for at give lån til, er afløbsinstallationer på egen grund som er nødvendige for at kunne separere spildevand fra regnvand. Det er eksempelvis adskillelse af spildevand og regnvand til eksisterende samlebrønd og anlæg af ny separat ledning fra samlebrønd til skelbrønd.

Hvis der efter spildevandsplanen og i praksis er mulighed for at nedsivning på egen grund, kan du søge Herning Kommune om ophævelse af tilslutningspligten for regnvand. Udgiften hertil er derfor ikke omfattet af låneadgangen. Ligeledes er eksempelvis retableringsudgifter vedrørende flisebelægninger, haveanlæg og lignende ikke omfattet af låneadgangen. Dette gælder blandt andet også renovering eller etablering af omfangsdræn.

Der er ingen nedre grænse for lånebeløbets størrelse. Den øvre grænse bliver bestemt af din ejendomsværdi og øvrige belåning af din ejendom. Herning Kommune skal for egen regning sikre sit tilgodehavende med et tinglyst pant, der har sikkerhed indenfor den seneste offentlige ejendomsvurdering.

Hvis du ønsker at optage et lån til udgifter til etablering af separatkloakering på egen grund efter påbud eller efter varsel om påbud skal du:

  • Indsende specificeret tilbud fra autoriseret kloakmester vedrørende de nødvendige udgifter. Desuden vedlægge en ’før og efter' kloaktegning/skitse (med en grov specifikation af arbejdet). Du skal vedlægge en kopi af det udstedte påbud eller varsel om påbud fra Herning Kommune.

  • Herning Kommune vil herefter kontrollere om lånebetingelserne er opfyldt, og i så fald tinglyse et skadesløsbrev/ejerpantebrev på et beløb svarende til tilbuddet på din ejendom + plads til løbende renter.

  • Når skadesløsbrev/ejerpantebrev er tinglyst anmærkningsfrit, kan du bestille kloakmesteren til at udføre arbejdet i henhold til tilbuddet.

  • Efter udført arbejde skal du sende en kopi af den betalte faktura til Herning Kommune. Lånebeløbet vil derefter blive udbetalt til borgeren. Alternativt kan Herning Kommune betale direkte til den udførende håndværksmester, såfremt der vi modtager en elektronisk faktura på kommunens EAN-nummer. 

Ovenstående er ikke en fuldstændig redegørelse for reglerne. Reglerne kan føre til, at lån i visse tilfælde ikke vil være en mulighed.

 

Søg lån til separatkloakering

Er min ejendom separeret?

Din ejendom er som udgangspunkt separatkloakeret, hvis din BBR-kode er:

  • Separatkloakeret: spildevand + tag- og overfladevand
  • Separatkloakeret: spildevand + delvis tag- og overfladevand
  • Separatkloakeret: spildevand

Hvis din ejendom ikke er registreret med de nævnte BBR-koder, og du har dokumentation for at ejendommen er separeret, skal du sende dokumentationen til Herning Kommune. Har du ikke dokumentationen, så tag kontakt til den kloakmester, som lavede din separatkloakering og bed om tegningen og færdigmeldingen fra dengang.

Er du i tvivl om din ejendom allerede er separatkloakeret, så kan du gå ind på Herning Kommunes filarkiv, og se om vi har en kloaktegning for din ejendom. Finder du et kloakkort og eventuel øvrig dokumentation (færdigmelding, rapporter med mere) som viser, at din grund allerede er separatkloakeret, skal du kontakte Herning Kommune.

Kan du ikke finde fyldestgørende dokumentation for, at din grund er separatkloakeret, skal du have en autoriseret kloakmester til at gennemgå kloaksystemet.

Dispensation

Du kan søge om dispensation til at lade regnvand blive på spildevandsledningen, hvis en ændring vil give uforholdsmæssige store omkostninger. Det kan for eksempel være, hvis det kræver at gulvet i huset skal brydes op, eller der er fladt tag på ejendommen med nedløb placeret midt i huset.

Inden der gives dispensation, har Herning Kommune har brug for at vide, hvordan afløbsinstallationerne på ejendommen er udført. Dette vil typisk kræve besøg af en autoriseret kloakmester. Herefter kan kloakmesteren indsende en ansøgning om dispensation til Herning Kommune.

Søg om dispensation til regnvand på spildevandsledning

Færdigmelding af kloakarbejde

Din ejendom kan først endelig registreres som separeret på egen grund, når kommunen har modtaget en opdateret kloaktegning med kloakmesterens stempel.

Det er vigtigt, at du stiller krav til din kloakmester om, at der indsendes en opdateret kloaktegning med det samme, når arbejdet er udført og senest inden fristen for separatkloakering af din ejendom. Du skal også selv have en kopi af kloaktegningen.

Kloaktegningen skal vise alle bygninger, samt beskrive den undersøgelse eller de ændringer, der er foretaget på ejendommen. Det vil sige, at alle tagnedløb skal være vist på tegningen, med en markering af de eksisterende ledninger eller en beskrivelse af, hvor regnvandet afledes til (for eksempel regnvandsledning, faskine, ud på jorden eller regnvandstønde). Der skal være en tydelig mærkning af nye ledninger og eventuelle afpropninger, sandfang, brønde og faskiner. Dette gælder for alle bygninger på ejendommen.

Den Digitale Hotline

Brug for hjælp til digital selvbetjening? DDH logo

Ring 70200000 - dag, aften og weekend

Åbningstider:

Kontaktinfo

Miljø og Klima - Spildevand
Bethaniagade 1  - indgang C
7400 Herning

Mail: spildevand@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.