Olietanke

Din olietank har begrænset holdbarhed, og risikoen for et olieudslip bliver større med alderen. Olieudslip kan forårsage forurening af jord og grundvand.

 

Luk alle
Åben alle

Køb af ny olietank

Når du køber en ny tank, skal du sikre dig at tanken er typegodkendt. Det gør du ved at konstatere om tanken er påført et mærkeskilt, hvor der står fabrikant, godkendelsesnummer, tanktype, fabrikationsnummer og -år. Der skal desuden medfølge en tankattest.

Se mere om krav til din nye olietank, på Miljøstyrelsens hjemmeside

Hvordan anmelder jeg en olietank?

Får du en ny olietank, skal du anmelde det til Herning Kommune senest 14 dage før etablering.

Anmeldelsen skal foregå via den digitale ansøgningsportal "Byg og Miljø". Her skal du angive hvornår du regner med at etablere olietanken, samt hvor den skal placeres. Derudover skal der vedhæftes en kopi af tankattesten.

Olietanken bliver herefter registreret i BBR (Bygnings- og Boligregistret). Det er ejers ansvar, at oplysningerne i BBR er korrekte, hvorfor det er derfor vigtigt, at du anmelder etablering af en ny tank.

Kan jeg installere en brugt tank?

Flytning af en overjordisk tank er tilladt, når du følger kravene om etablering, og sløjfningstermin ikke er overskredet.

Hvis du installerer en brugt tank, skal tanken være forsynet med oprindeligt mærkeskilt, der angiver fabrikat, fabrikationsår og -nummer, tanktype og størrelse. Du skal også anmelde installation af en brugt tank.

Nedgravede tanke må ikke flyttes, og anvendes igen.

Hvordan skal olietanken placeres?

Tanken skal placeres på et varigt stabilt underlag. Det betyder, at underlaget ikke må ændre stabilitet, for eksempel ved at underlaget ikke bliver "vasket væk" af regnvand.

Det er ejers ansvar at sikre, at tanken altid står på et varigt stabilt underlag.

  • Tanken må ikke placeres inden for en afstand af 50 meter fra indvindingsboringer til almene vandforsyningsanlæg og inden for 25 meter fra andre boringer og brønde, hvorfra der indvindes drikkevand
  • Tanken må ikke graves ned inden for et beskyttelsesområde for grundvandsindvinding
  • Tanken må ikke nedgraves eller anbringes under eller så tæt ved bygninger, at tanken ikke kan fjernes igen

Kommunen kan forbyde en ønsket placering af tanken, hvis vi vurderer, at der er risiko for forurening af grundvandet, jorden, undergrunden eller et nærliggende anlæg, hvor der udvindes drikkevand.

Du skal imidlertid være opmærksom på, at der særlige regler for opstilling af en olietank af plastik.

Olietanke til indendørs opstilling

Står der på tankattesten, at tanken er godkendt til opstilling inden døre, betyder dette, at tanken skal være omfattet af en opvarmet bygnings ydervægge (rum med minimum 15 grader).

Det betyder for eksempel, at du ikke kan placere tanken i et maskinhus eller en uopvarmet garage. Det gælder imidlertid kun for tanke, der er produceret efter 1999.

Er du i tvivl om hvorvidt den er til indendørs opstilling, har du mulighed for at se det på godkendelsesnummeret på tankens mærkeskilt.

Du kan ud fra det næstsidste tal bestemme, hvor tanken skal være placeret. "1" står for indendørs opstilling mens "2" står for udendørs opstilling.

Hvornår skal olietanken sløjfes?

Du har selv ansvaret for at holde øje med, hvornår din tank skal udskiftes. Sløjfningsterminen afhænger af, om tanken er overjordisk eller nedgravet, samt af materialet og indvendig korrosionsbeskyttelse.

Når olietanken er sløjfet, skal du anmelde dette til Herning Kommune via den digitale ansøgningsportal "Byg og Miljø".

Få mere information på Miljøministeriets hjemmeside om olietanke.

Anmeld din sløjfede olietank på Byg og Miljø

Særlige regler for plasttanke

Der er særlige regler for overjordiske plasttanke, da de udgør en større brandrisiko. Det betyder for eksempel specielle afstandskrav og krav til brandmure.

Det anbefales, ikke at anbringe en plasttank i et rum med person- eller dyreophold. Hvis rummet indeholder andet end tanken, anbefales det desuden, at tanken anbringes i et bassin for at begrænse brandspredningen i rummet.

Yderligere information kan fås i Beredskabsstyrelsens vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker.

Lækker tanken olie?

Hvis du har mistanke om, at din tank er utæt og lækker olie, har du pligt til hurtigst muligt at anmelde det til Herning Kommune.

Uden for kommunens åbningstid, eller hvis udslippet kan udgøre en akut risiko, skal du kontakte Brand og Redning MidtVest på alarm 112.

Du skal også hurtigst muligt kontakte det forsikringsselskab, som varetager forsikringsordningen, og informere om din mistanke og den eventuelle skade.

Se mere på Miljøstyrelsen: Hvad gør jeg, hvis jeg har oliespild?

Herning Kommune vil herefter undersøge og vurdere omfanget af skaden og eventuelt udstede et påbud om undersøgelse af forureningen i henhold til jordforureningsloven.

Kommunen eller dit forsikringsselskab kan derefter vælge at prøve at begrænse skaden eller foretage en indledende oprydning, hvis olieudslippet akut truer miljøet.

Dækning af forureningsskader

Hvis du har en olietank, er det lovpligtigt at være omfattet af en forsikring, der dækker forureningsskader.

Du har automatisk en forsikring, hvis du får leveret olie fra et af de olieselskaber i Danmark, der er medlem af oliebranchens brancheforening eller en olieleverandør, der bliver forsynet med olie fra disse.

Oliebranchen har i samarbejde med Topdanmark en forsikringsordning, som forsikrer husstanden. Er du ikke dækket af den automatiske forsikring, tilbyder flere forsikringsselskaber en ansvarsforsikring for olietanke.

Se mere på drivkraftdanmark.dk

Forsikringen dækker både nedgravede og overjordiske tanke. Der er imidlertid en række forudsætninger, der skal være opfyldt, for at forsikringen dækker:

  • Tanken skal være på under 6.000 liter
  • Tanken skal være lovlig
  • Det skal være en privat tank og minimum 50 % af arealet, som tanken opvarmer, skal være bolig

Hvis din olietank er så gammel, at den skulle have været sløjfet, eller hvis den og rørsystemet ikke lever op til de gældende regler og krav, kan forsikringsselskabet afvise at betale for skaden.

I så fald er det dig selv, der skal dække omkostningerne for en undersøgelse og eventuel oprensning - en udgift, som kan løbe op i flere hundrede tusinde kroner eller mere.

Selvbetjening

Kontaktinfo

Miljø og Klima
Torvet 5
7400 Herning

Tlf.: 96 28 80 32
Mail: olietanke@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Den Digitale Hotline

Brug for hjælp til digital selvbetjening? DDH logo

Ring 70200000 - dag, aften og weekend

Åbningstider: