Få en fælles varmeløsning

En fælles varmeløsning består af en udendørs varmekilde for eksempel en varmepumpe.

Fælles varmeløsninger etableres på et fællesareal og giver varme til flere boliger på samme tid.

En fælles løsning kan dække mange husstande. I deler både udgifter og udbytte og er sammen om drift og vedligehold.

For nogle kan det også være relevant med en fælles energiløsning, som kan være et solcelleanlæg eller en husstandsvindmølle.

Luk alle
Åben alle

Søg pulje til fælles varmeløsninger

i 2024 og 2025 er der sammenlangt øremærket 600.000 kroner til at fremme varmefællesskaber i Herning Kommunes lokalområder og landsbyer.

Varmefællesskaber består af eksempelvis institutioner, virksomheder, private boliger og gårdejere, som er gået sammen om at etablere et anlæg til produktion af varme og eventuelt elektricitet.

Målet med puljen er at sikre billigere og mere stabil varme til flere af kommunens borgere, samtidig med at en fælles varmeløsning oftest vil være mere klimavenlig set i forhold til naturgas eller individuelle varmepumper.

Hvem kan søge?

Repræsentanter for en lokal aktiv gruppe om fælles varmeforsyning kan søge puljen. 

Det kan f.eks. være en hel landsby eller en grundejerforening, et rækkehusområde eller en villavej, der ønsker at gå sammen om en fælles løsning.

Hvad kan I få tilskud til?

Støtten bliver givet som rådgivningstimer, som Herning Kommune betaler for hos eksterne rådgivningsvirksomheder.

I kan søge om tilskud til:

  • Teknisk analyse af en varmeløsning i jeres boligområde/landsby, f.eks. jordvarme, fælles luft-vand varmepumpe eller lign.
  • Økonomisk overblik, f.eks. en beregning af hvad en varmeløsning vil koste jer samt eventuel en oversigt over finansieringsmuligheder.
  • Rådgivning om proces og organisering. Hvad gør man, når man skal danne et varmelaug eller et energifællesskab?

OBS: Der gives ikke midler til indkøb og etablering af varmeforsyningsanlæg.

Sådan søger I

Der kan søges løbende.

Ansøgning/beskrivelse sendes som mail til varme@herning.dk

Ansøger får svar senest 4 uger efter ansøgningen er indsendt (undt. juli og december pga. ferie).

Ved ansøgning behøver I ikke at have fastlagt endeligt, hvilke alternativer, der skal undersøges. Det kan afklares nærmere evt. i samarbejde med en rådgiver, når I har indsendt ansøgningen, og der er givet tilsagn.

Tildelingskriterier

De konkrete ansøgninger vurderes individuelt, og der tildeles støtte ud fra en helhedsvurdering af projektet herunder bl.a.:

  • Relevans og effekt af projektet samt at der er mindst 10 boliger involveret.
  • Boligernes nuværende opvarmningsform er med olie- eller naturgas (mindst 50% af de involverede boliger).
  • Der skal være en aktiv lokal arbejdsgruppe, som repræsenterer lokalområdet/landsbyen/villavejen.
  • At den lokale opbakning er undersøgt.
  • Boligerne/landsbyen ligger udenfor områder forsynet med fjernvarme.
  • Løsningen skal være baseret på grøn og bæredygtig varmeforsyning.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til Puljen til fælles lokale varmeløsninger eller spørgsmål om varmeforsyning i det hele taget, er du velkommen til at skrive til varme@herning.dk

Du kan også ringe til Tove Andersen på telefon 9628 8061.

Sådan kan Herning Kommune hjælpe dig

Herning Kommune har som mål i sin klimaplan at understøtte lokale grønne varme- og energiløsninger. Vi vil gerne hjælpe jer i gang med for eksempel at afholde møder eller at skaffe viden og midler til at undersøge muligheder og modeller.

Kontakt os hvis I bor i et område, hvor der ikke er planlagt fjernvarme, og I går med tanker eller idéer til en fælles varme- eller energiløsning.

Du kan også finde information på følgende sider:

Hvad er fordelene ved en fælles varme- eller energiløsning?

Fælles varme- og energiløsninger gør jer selvforsynende med energi og sikrer lave/stabile priser på el og varme.

Selvom der skal lånes penge til etablering af det fælles anlæg, viser erfaringerne, at fællesløsningen sparer så meget energi, at der sammenlagt spares penge.

Samtidig stiger dit hus i værdi, når det får en mere klimavenlig og langtidsholdbar varme- eller energiløsning. Ofte forbedres indeklimaet i huset også, alt efter hvilken varmeløsning der vælges.

Varmeløsning

En fælles varmeløsning i form af en varmepumpe baseres på strøm, og er derfor mere klima- og miljøvenlig end en varmeløsning med olie eller naturgas.

En fælles varmepumpe giver færre støjgener sammenlignet med etablering af individuelle varmepumper ved alle ejendomme i nabolaget og den giver heller ikke skadelig udledning af partikler, som olie- træ- eller pillefyr.

Energiløsning 

Er du med i en fælles energiløsning med solceller eller husstandsvindmølle, er du med til at reducere CO2-udledningen, og I kan endda sælge grøn strøm til nettet, når der produceres for meget.

Endelig skaber de fælles løsninger lokale fællesskaber og sammenhængskraft til glæde både for den enkelte og for landsbyen og gør jeres område mere attraktivt.

Fire skridt i etablering af en fælles varme- eller energiløsning

Hvem vil være med?

Det første skridt er at danne en gruppe af naboer og lokale aktører, der har lyst til at indgå i samarbejdet. Det kan også være lokale virksomheder eller institutioner med videre.

Indkald alle i området og find ud af hvem, der er interesserede.

Undersøge muligheder

Det kræver typisk assistance udefra at beregne den mest effektive model for et lokalt varme- eller energifællesskab.

Kort fortalt skal I finde et fællesareal, bringe alle jeres idéer på banen og vurdere det juridiske og økonomiske.

Måske har I nogle ildsjæle eller eksperter, som kan hjælpe jer.

Det er også nødvendigt at inddrage kommunen.

Lokal forankring

Det er vigtigt, at hele lokalområdet er inddraget og har forståelse for projektet.

Hvis jeres lokale varme- eller energifællesskab skal blive en succes, kræver det, at der både er fokus på fællesskabet, hvor alle skal komme til orde, og at der er tjek på det tekniske i løsningen.

Etablering og drift af systemet

Etableringen skal nøje planlægges, ligesom det er afgørende, at der skabes et godt udgangspunkt for at drifte det lokale varme- eller energisystem, da I ellers let sætter effektiviteten over styr.

Kontaktinfo

Tove Andersen
Miljømedarbejder

Tlf.: 96 28 80 61
Mail: mikta@herning.dk

Rådhuset
Torvet 5, indgang C
7400 Herning

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.