Særligt for ombygninger og ændring i anvendelse

Du skal have en byggetilladelse, fordi en ændret anvendelse kan udløse nye krav til bygningen, eksempelvis med hensyn til energiforbrug og isolering, brandforhold, adgangsforhold, parkeringspladser eller opholdsarealer. Der kan også være bestemmelser i en lokalplan, kommuneplan, byplansvedtægt eller en servitut, som regulerer anvendelsen af ejendommen.

Visse typer ombygninger eller anvendelsesændringer kan dog udføres, uden krav om byggetilladelse.

Enfamilie- og dobbelthuse, række- og sommerhuse

Man må ændre og ombygge enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse og sommerhuse, så længe forandringen ikke medfører en væsentlig anvendelsesændring eller en udvidelse af bygningens etageareal.
For alle andre byggerier gælder foruden ovenstående krav om anvendelse og etageareal, at man kun må udføre arbejdet uden tilladelse, hvis det ikke påvirker eller ændrer de bærende konstruktioner, forudsætningerne for bygningens brandstrategi eller bygningens fælles installationer.

Ændring i bærende konstruktioner

Når man taler om ændringer i de bærende konstruktioner, skal det forstås, at der sker en væsentlig ændring i bygningens statiske hovedsystem. Som eksempel vil det formodentligt være muligt at etablere en mindre vindues- eller døråbning i en bærende væg, uden at princippet for bygningens samlede lastnedførsel ændres. I sådan et tilfælde kan arbejdes udføres uden byggetilladelse, selvom ombygningen principielt sker i en bærende konstruktion.

På samme måde kan det måske virke harmløst at flytte en dør eller blænde et vindue i en ikke-bærende indervæg, men disse åbninger kan være afgørende for en bygnings brandstrategi. Eksempelvis kan det være en forudsætning for flugtvejsforholdene, at der er visuel kontakt mellem indeliggende rum gennem netop dét vindue, eller at døren har netop dén placering i relation til bygningens øvrige flugtveje og brandsektioner. Selv små ombygningsprojekter som disse eksempler kan altså udløse krav om en ny tilladelse.

Fælles installationer

Ved 'fælles installationer' forstås installationer (el, VVS etc.), som deles mellem flere enheder. Det vil sige, at man eksempelvis gerne må flytte en håndvask eller etablere en ny radiator i sin ejendom uden byggetilladelse, så længe at installationerne ikke går på tværs af andre enheder, som det tit ses i eksempelvis etageboliger. Hvis bygningens installationer er en del af et fælles system, vil det kræve en byggetilladelse at lave ændringer i dem - uanset ændringernes omfang.

Det er vigtigt at understrege, at selvom et ombygningsarbejde eller en anvendelsesændring kan udføres uden en byggetilladelse, så er bygningen fortsat omfattet af bygningsreglementets krav, og det er den til enhver tid værende ejers ansvar at sikre, at kravene er overholdt. Vær også opmærksom på, at eksempelvis en etageejendom kan have flere ejere, og at arbejdet kan kræve tilladelse fra samtlige af disse.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt et ombygningsarbejde eller en anvendelsesændring kræver tilladelse, kan du kontakte byggesagskontoret på telefon 96288015.

Luk alle
Åben alle

BBR

Udvidelse af beboelsesarealet

Du skal kun søge byggetilladelse, hvis du udvider beboelsesarealet ved en ombygning. Det vil sige, hvis du inddrager hidtil uudnyttede arealer til beboelse.

Det kan for eksempel være, at du indretter bolig i stalde, udhuse, tagetage eller andre dele af bygningen, der ikke tidligere har været anvendt til bolig.

Flere rum

Du skal melde det til Herning Kommunes, BBR, der kontaktes på BBR@herning.dk, hvis der sker ændringer af antal rum, etablering af bad/toilet eller andre oplysninger, der er omfattet af BBR-oplysningsskemaet.
Se eventuelt dine oplysninger hos www.ois.dk

Kontaktinfo

Byggeri og Ejendomsdata
Rådhuset, Torvet 5
7400 Herning

Tlf.: 96 28 80 15
Mail: byggesag@herning.dk 

Telefontider
Mandag 8.30 - 16.00
Tirsdag og onsdag 8.30 - 15.00
Torsdag 10.30 - 17.00
Fredag 8.30 - 12.00

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.