Nedrivning af bygninger

For at kunne få tilladelse til at nedrive bygninger, er der nogle krav til ansøgningen. Du har muligvis også mulighed for at søge støtte, hvis nedrivningen støtter lokalsamfundets interesse.

Luk alle
Åben alle

Fuldmagt

Du skal sende en fuldmagt med fra ejeren af byggeriet, hvis du som ansøger, ikke selv er ejer.

En fuldmagt kan laves på to måder

  • Som et indscannet dokument, hvor ejer skriver under på, at ansøger kan føre byggesagen på hans vegne
  • Ved at benytte den digitale funktion i Byg og Miljø

Oversigtskort

Du skal altid sende oplysninger om, hvilken bygning du ønsker at nedrive. Det klarer du med en såkaldt situationsplan, som er et kort, der viser bygningens placering på grunden.

Hvis du kun river en del af en bygning ned, skal du oplyse dimensionerne på den del af bygningen, der bliver stående. Det skal du gøre på en grundplan, som du sender med ansøgningen.

Fotos

Det er også vigtigt, at du sender billeder af den eller de bygninger, du ønsker at nedrive, så vi kan registrere bygningens kulturel bevaringsværdig.

Du kan læse mere om bevaringsværdien her.

I denne vejledning, kan du se, hvad dine fotos skal vise (pdf)

Digitalt tilgængelighed

PDF-filen med vejledning i, hvad dine fotos skal vise, som vi linker til herover, er ikke digitalt tilgængelig for mennesker med visse typer handicap.
Kontakt os, hvis du har problemer med filen.

Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald

Nedbrydningsmaterialer skal kildesorteres og bortskaffes efter gældende regler.

En del byggeaffald bliver kørt på genbrugspladsen eller bliver på anden vis genanvendt i andre byggeprojekter. Det er derfor vigtigt, at det byggeaffald, der skal genanvendes, er fri for sundhedsskadelige stoffer. De farlige stoffer, der især er fokus på, er asbest, tungmetaller og tilsætningsstoffet PCB.

Ikke-genanvendeligt affald (miljøfarligt) skal have en skriftlig anvisning til et godkendt modtageranlæg.

Bygge- og anlægsaffald, herunder asbestholdige materialer, skal minimum håndteres i overensstemmelse med Affaldsbekendtgørelsen og vores anvisninger.

Læs mere om vores bekendtgørelse og anvisninger på kommunens side for Genbrug og affald.

Vi anbefaler. at vejesedler fra modtageranlægget gemmes, så den kunne fremvises ved eventuel senere henvendelse.

Det kan være svært at overskue regler og procedurer for håndtering af byggeaffald. Derfor har vi lavet en vejledning til dig som bygherre, så du kan håndtere affald rigtigt for din egen, andres og miljøets skyld.

Læs en vejledning i håndtering af byggeaffald som bygherre (pdf - 16 sider).

Digitalt tilgængelighed

PDF-filen med vejledning til håndtering af affald, som vi linker til herover, er ikke digitalt tilgængelig for mennesker med visse typer handicap.

Screening for miljøfarligt affald

Hvis din bygning er opført mellem 1950 og 1977, skal du også sende screeningsskema vedrørende PCB.

Send et screeningsskema via din sag på bygogmiljø.dk

Har du svaret Ja?

Hvis du ikke kan svare nej til alle spørgsmål i skemaet for PCB, skal bygherren, kortlægge de dele af bygningen eller anlægget, som kan indeholde PCB.

Bygherren skal lave en skriftlig kortlægningsrapport, som redegør for de affaldsmængder, der er forurenet. Han skal også oplyse, hvilken godkendt modtager af det forurenede affald, bygherren ønsker at benytte.

Yderligere oplysninger kan findes på pcb-guiden.dk

Rapporten skal sendes ind sammen med ansøgningen på bygogmiljø.dk.

Rotter – Forebyggende rottebekæmpelse

Enhver der konstaterer forekomst af rotter, skal straks anmelde dette til Herning Kommune. 

Kom med din anmeldelse 

Særligt en ejendom der har stået tom i et stykke tid inden nedrivning, kan give anledning til rottetilhold i bygninger og kloakken.

Kloakforbindelser til det offentlige system skal være afproppet eller forsynet med rottespærre inden nedrivning og evt. bekæmpelse påbegyndes.

Hvis der i følge med arbejdet opsættes en skurvogn som tilsluttes kloak, skal tilslutningen være tæt og rottesikret.

Nedrivning af beboelse i landzone

Det fremgår af landbrugsloven, at en landbrugsejendom skal holdes forsynet med en passende beboelsesbygning, med mindre ejendommen ejes sammen med en anden landbrugsejendom med beboelsesbygning.

Hvis du ønsker at nedrive et stuehus på en ejendom med landbrugspligt, uden at søge om opførelse af nyt stuehus, skal der tinglyses en deklaration på den bygningsløse landbrugsejendom.

Deklarationen skal sikre, at der ikke uden særlig tilladelse opføres bygninger på ejendommen. Den skal også sikre, at ejendommen til enhver tid skal ejes sammen med en landbrugsejendom med beboelsesbygning.

Du skal være opmærksom på, at ejendommen kun kan sælges til sammenlægning med en anden landbrugsejendom med en beboelsesbygning.

Deklarationen skal være tinglyst senest ved færdigmeldingen af nedrivningen.

Det er ejerens ansvar at kontakte en landinspektør, som skal sørge for tinglysning af deklarationen, samt at ejendommen bliver registreret i matrikelregisteret som en landbrugsejendom uden beboelsesbygning.

Flagermus

Flere arter af flagermus anvender bygninger som yngle- og rasteområde om sommeren og som raste-område i vinterdvalen.

Flagermus er beskyttet jævnfør habitatdirektivets bilag 4. Det betyder, at de er strengt beskyttede, og at deres yngle- og rasteområder ikke må ødelægges eller beskadiges.

Derfor skal du være særligt opmærksom på flagermus ved nedrivning af bygninger.

Læs mere på naturstyrelsens hjemmeside vedrørende flagermus.

Nedrivning uden tilladelse

Garager og carporte, der ikke er integrerede i den primære bebyggelse, samt udhuse, hønsehuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende, der har en maksimal størrelse på 50 m2, og som er opført i tilknytning til enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse og sommerhuse, kan dog nedrives uden tilladelse fra kommunen.

Her er det stadig vigtigt, at du gør kommunen opmærksom på, at du har nedrevet en bygning, så denne slettes fra BBR-registret.

Indberet din nedrivning til BBR.

Du kan også sende en mail direkte til ejendomsdata-teamet via bbr@herning.dk.

Husk at færdigmelde nedrivningsarbejdet

Når du er færdig med din nedrivning, skal du færdigmelde det via din sag i Byg og Miljø.

Er din sag ikke oprettet i Byg og Miljø, kan du kontakte Byggeri og Ejendomsdata.

Selvom nedrivningen ikke kræver tilladelse, skal du, når arbejdet er færdigt, indberette det til Bygnings- og Boligregistret (BBR).

Regler om støj og støv fra byggepladser, anlægsarbejde, nedrivninger med videre

Hvad gælder i Herning Kommune?

Anmeldelse af støjende og støvende byggearbejder, nedrivningsaktiviteter med videre skal sendes til kommunen senest 14 dage før, arbejdet ønskes sat i gang.

Send din anmeldelse af støj og støv.

Vi har ikke en forskrift i Herning Kommune med faste regler for støj, støv med videre fra nybyggeri, byggerenoveringer og nedrivninger, men vi tager udgangspunkt i følgende vejledende regler, når vi vurderer anmeldelser og i tilfælde af klager:

Støj

Støjende aktiviteter skal udføres indenfor almindelig arbejdstid (mandag-fredag 07.00-18.00).

Det kan normalt ikke accepteres, at støjende aktiviteter i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter gennemføres i tidsrummet kl. 18-07 på hverdage eller i weekender/helligdage. Undtaget er dog de tilfælde, hvor det ikke kan lade sig gøre på andre tidspunkter (for eksempel på grund af trafikale forhold eller ved byggeri på virksomheder, hvor det er nødvendigt, at denne er ude af drift).

Støjende aktiviteter på en byggeplads er ALLE former for brug af maskiner og værktøjer enten udendørs eller indendørs i ikke lukkede bygninger. Det gælder også ved levering af byggematerialer, dog kun kørsel og aflæsning inde på selve byggegrunden - ikke ude på offentlig vej.

Støv

Det skal forebygges, at der kommer væsentlige støvgener i forhold til omgivelserne. Ved konkrete klager over støv fra en byggeplads, er det Herning Kommune, der afgør, hvad der betragtes som væsentlige støvgener.

Der skal være særlig fokus på forebyggelse ved brug af sprinklersystemer ved nedknusninger og på hyppig fejning af køre-arealer, hvor der ellers ophobes materiale, der kan give anledning til støvgener.

Skæring af fliser og lignende skal også ske med brug af sprinkling med vand som forebygger støv, hvis aktiviteten sker i umiddelbar nærhed af naboer.

Naboorientering

Herning Kommune anbefaler (og kan stille krav om), at bygherren/entreprenøren altid foretager en god naboorientering inden, aktiviteten sættes i gang.

Orienteringen skal kort beskrive, hvad der kommer til at ske på byggepladsen, i hvilken periode og i hvilke tidsrum på de enkelte dage, og der skal være angivet en kontaktperson, så naboer har mulighed for en god og direkte dialog undervejs.

Spørgsmål vedrørende støv og støj fra byggepladser kan rettes til Miljø og Klima, Herning Kommune. Send en mail til virksomheder@herning.dk.

Byggeri opført før 1960

Byrådet vil gerne værne om bevaringsværdige bygninger i kommunen.

Herning Kommune vil løbende og i de sager, hvor der er behov, foretage en registrering og vurdering af bevaringsværdien for bygninger, der er opført før 1960.

Der er udarbejdet kommuneatlas for Gl. Herning Kommune, hvor samtlige bygninger opført før 1940 er registreret med en bevaringsværdi fra 1-9.

Registreringen af de bevaringsværdige bygninger og bymiljøer foretages ved brug af SAVE-metoden (Survey of Architectural Values in the Environment eller kortlægning af arkitektoniske værdier i miljøet), som er et almindeligt brugt redskab til fastsættelse af bevaringsværdier.

Bygninger, der er registreret, placeres i kategorierne:

  1. Fredet bygning (kan kun fastsættes af Slots- og Kulturstyrelsen)
  2. Høj bevaringsværdi (1-3)
  3. Middel bevaringsværdi (4-6)
  4. Lav bevaringsværdi (7-9).

Byrådet i Herning Kommune har valgt, at bygninger med en bevaringsværdi på 1-4 er bevaringsværdige og derfor kun kan nedrives i ganske særlige tilfælde, f.eks. hvor overordnede planlægningsmæssige eller trafikale hensyn kræver det på baggrund af en politisk beslutning.

Vurdering af bevaringsværdi på bygninger opført før 1960 vil ske i sagsbehandlingen af en nedrivningssag.

Kontaktinfo

Byggeri og Ejendomsdata
Rådhuset, Torvet 5
7400 Herning

Tlf.: 96 28 80 15
Mail: byggesag@herning.dk 

Telefontider
Mandag 8.30 - 16.00
Tirsdag og onsdag 8.30 - 15.00
Torsdag 10.00 - 17.00
Fredag 8.30 - 12.00

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.