Folkepension og helbredstillæg

Luk alle
Åben alle

Det er obligatorisk at søge tillæg digitalt

Siden 1. december 2015 har det været obligatorisk at søge om tillæg digitalt. Det er lovmæssigt bestemt.

Det gælder uanset, om du er folkepensionist eller førtidspensionist (før 2003). Du skal bruge selvbetjeningsløsningerne, når du skal søge om tilskud til:

 • Almindelig Helbredstillæg (helbredskort).
 • Udvidet helbredstillæg.
 • Personlige tillæg.

Du skal være opmærksom på, at du skal søge om tilskuddet, inden du får behandlingen udført.

Til nogle ansøgninger skal du vedhæfte et prisoverslag fra en af sundhedsleverandørerne til din ansøgning.

Svaret på din ansøgning får du i din digitale postkasse, hvis du ikke er fritaget for Digital Post. Er du fritaget, eftersendes brevet digitalt.

Du kan bruge selvbetjeningsløsningerne på din computer/bærbare pc, smartphone eller tablet.

Det er også muligt at give en pårørende fuldmagt til at søge på dine vegne. Borgere, der ikke kan søge digitalt, kan henvende sig i Borgerservice og få hjælp eller blive undtaget fra at søge digitalt. 

Har du brug for hjælp til at ansøge, er du velkommen til at kontakte Den Digitale Hotline på tlf. 70 20 00 00.

Selvbetjeningsløsningerne finder du i under 'Selvbetjening'.

Hvem hjælper med hvad?

Det er Udbetaling Danmark, der udbetaler folkepension (eller førtidspension), ældrecheck, varmetillæg og boligstøtte. Derfor er det Udbetaling Danmark, du skal kontakte, hvis du har spørgsmål om disse ydelser. 

Det er Herning Kommune, der tager sig af tilskud til medicin, tandpleje, fodpleje, briller og tandproteser, samt af øvrige personlige tillæg.

Du kan læse meget mere om folkepension, ældrecheck, varmetillæg, boligstøtte, helbredstillæg og personlige tillæg på borger.dk. Du finder nyttige links under 'Læs også'.

Hvor stort et tilskud kan jeg få?

Din mulighed for at få tilskud afhænger af din tillægsprocent. Tillægsprocenten fremgår af din pensionsmeddelelse.

Jo højere din procent er, jo mere får du i tilskud.

På borger.dk kan du læse mere om beregningen af din tillægsprocent. 

Tilskud til medicin og tandpleje (helbredstillæg)

Hvis du modtager folkepension eller førtidspension (tilkendt før 2003) kan du søge om et helbredskort (medicinkort), så du kan få økonomisk hjælp til medicin og tandpleje.

For at få hjælp skal du have en tillægsprocent, der er højere end 0%. Din tillægsprocent står på din pensionsmeddelelse.

Tilskud til fodpleje, briller og tandproteser (udvidet helbredstillæg)

Hvis du modtager folkepension eller førtidspension (tilkendt før 2003) kan du søge om økonomisk hjælp til fodpleje, briller og tandproteser.

For at få hjælp skal du have en tillægsprocent, der er højere end 0%. Din tillægsprocent står på din pensionsmeddelelse.

Sammen med ansøgningen skal du sende os et prisoverslag fra enten optikeren (briller), tandlæge eller tandtekniker (tandproteser) eller en udtalelse fra fodplejeren. Under 'Selvbetjening' finder du den attest, som fodplejeren skal udfylde.

Er dit helbredskort ophørt?

Hvis deres helbredskort er ophørt, skal du søge på ny. Det vil sige, at du både skal søge om et nyt helbredskort samt indgive formueoplysninger til Udbetaling Danmark.

Hjælp til nødvendige, uforudsete udgifter (personligt tillæg)

Hvis du modtager folkepension eller førtidspension (tilkendt før 2003) kan du søge om hjælp til alle former for nødvendige og uforudsete udgifter (personligt tillæg).

Det kan blandt andet være udgifter til:

 • Indskud/depositum.
 • Udgifter i forbindelse med flytning.
 • Etablering i bolig.
 • Eventuelle huslejerestancer.
 • Restancer på forbrugsafgifter.
 • Samværsudgifter - ved samvær med børn uden for eget hjem.

I visse situationer kan der være tale om, at hjælpen skal tilbagebetales.
 

Når alle andre muligheder er udtømte 


Du skal, inden du søger, selv have undersøgt alle andre muligheder for at løse det økonomiske problem. Det gælder blandt andet muligheden for at søge helbredstillæg og udvidet helbredstillæg (se længere oppe på siden).

Du skal også have undersøgt muligheden for at låne i banken eller aftale afdragsordninger eller betalingsordninger.

Du må ikke have påtaget dig udgiften, før du søger kommunen om hjælp. Det betyder, at du ikke må skrive under på en lejekontrakt, før du søger hjælp til indskud eller depositum.
 

Husk dokumentation - ellers bliver din sag forsinket 

Du må forvente en sagsbehandlingstid mellem 1-3 uger, inden du får svar på din ansøgning.

Vi kan ikke behandle sagen, før vi har den nødvendige dokumentation, og du har sikkert brug for en afklaring så hurtigt som muligt i en presset situation. Derfor er det vigtigt, du husker at sende alle de nødvendige papirer med, når du søger om 'Personligt tillæg'. 

Varmehjælp (varmepakke)

Kommunen modtager henvendelser fra borgere i Herning, der ønsker at søge tilskud til forhøjede varmeregninger. Anledningen er den politiske aftale om en varmepakke, som blev indgået i november.

Der bliver dog ikke tale om en pulje, som borgere kan søge direkte.

Hvis du er folkepensionist eller førtidspensionist tilkendt før 2003, kan du søge varmetillæg hos Udbetaling Danmark og eventuelt personligt tillæg ved Herning Kommune. Du skal først og fremmest udnytte det almindelige varmetillæg, så start med at søge ved Udbetaling Danmark.

Vi afventer fortsat en mere konkret udmelding om, hvordan varmepakken i praksis skal forvaltes af kommunerne.

Mere info fra borger.dk

Kan jeg få helbredstillæg?

Du kan søge kommunen om helbredstillæg, hvis du er folkepensionist. Du kan også søge, hvis du modtager førtidspension efter de gamle regler, dvs. reglerne fra før 2003.

Din personlige tillægsprocent og formue på ansøgningstidspunktet er afgørende for, om du kan få helbredstillæg. Vær opmærksom på, at du skal oplyse hvad din og din eventuelle ægtefælles/samlevers likvide formue er på ansøgningstidspunktet. Du kan ikke få helbredstillæg, hvis din likvide formue er over 95.800 kr. (2023).

Ved opgørelsen af likvid formue indgår:

 • indestående i danske og udenlandske pengeinstitutter m.v., herunder nedsparingslån og kassekredit med pant i fast ejendom samt udenlandske obligationer og pantebreve
 • kursværdien af danske obligationer
 • pantebreve i dansk depot
 • kursværdien af deponerede, børsnoterede aktier
 • kursværdien af investeringsforeningsbeviser
 • kontant beholdning
 • andre værdipapirer, både i Danmark og i udlandet.

Friværdi i fast ejendom bliver ikke regnet med i din likvide formue.

Er du gift eller har en samlever, bliver din ægtefælles/samlevers formue regnet med i formueopgørelsen.

Formuegrænsen gælder både på ansøgningstidspunktet og ved den årlige formueopgørelse.

Størrelsen af dit helbredstillæg afhænger af din personlige tillægsprocent. Hvis tillægsprocenten er mindre end 100, får du udbetalt tilsvarende mindre i helbredstillæg. Du kan ikke få helbredstillæg, hvis din personlige tillægsprocent er nul.

Den personlige tillægsprocent fastsættes af Udbetaling Danmark i forbindelse med beregningen af din pension. Du kan se størrelsen af din personlige tillægsprocent i de breve, du modtager fra Udbetaling Danmark med oplysninger om ændringer i din pension. Kommunen lægger Udbetaling Danmarks afgørelse om opgørelse af formue og den personlige tillægsprocent til grund ved sin afgørelse om helbredstillæg.

Hvad kan jeg få tilskud til med helbredstillæg?

Med almindeligt helbredstillæg kan du få tilskud til medicin, tandlæge, høreapparat, fysioterapi, fodterapi, psykologhjælp og kiropraktorbehandling, hvis der kan gives tilskud til behandlingen efter sundhedsloven.

Hvis du opfylder betingelserne for helbredstillæg, har du løbende ret til et tillæg til den egenbetaling, som ikke dækkes efter sundhedsloven.

Udvidet helbredstillæg til tandproteser, briller og fodbehandling

Med udvidet helbredstillæg kan du få tilskud til tandproteser, briller og fodbehandling, som du ikke kan få tilskud til efter sundhedsloven. Du får tilskuddet som et engangsbeløb, og du skal søge om det, inden du bestiller eller får udført behandlingen.

Det er kommunen, der vurderer, om der kan gives tilskud.

Kommunen kan indgå såkaldte ’prisaftaler’ med bestemte butikker eller behandlere, fx tandlæger, optikere eller fodbehandlere. Du skal selv betale en eventuel prisforskel, hvis du vælger at få hjælp hos en anden end dem, din kommune har indgået prisaftale med.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål om almindeligt eller udvidet helbredstillæg, skal du kontakte kommunen.


Hvordan får jeg helbredstillæg?

Det er vigtigt, at du søger om tilskud, inden du får udført behandlingen, hvis du har behov for udvidet helbredstillæg til tandproteser, briller eller fodbehandling.

Bor du i udlandet, skal du kontakte Udbetaling Danmark for at søge om helbredstillæg.

Oplys formue, når du ansøger om helbredstillæg (helbredskort)

Du skal oplyse din formue til Udbetaling Danmark, i forbindelse med at du ansøger om helbredstillæg:

Har du har fået udbetalt inflationshjælp til økonomisk udsatte børnefamilier kan det have betydning for dit helbredstillæg i 2023:


Hvad gør jeg, hvis jeg har ubrugte beløb fra udbetaling af ekstra økonomisk støtte?

Den 8. september 2022 har Folketinget vedtaget, at der skal udbetales ekstra økonomisk støtte på i alt 5.000 kr. til folkepensionister, som har fået bevilget og udbetalt ældrecheck for 2022.

Støtten er skattefri. Støtten udbetales med et fast beløb på 2.500 kr. i slutningen af september måned og med yderligere 2.500 kr. i januar 2023.

Ubrugte beløb fra din udbetaling af ekstra økonomisk støtte i september 2022 (2.500 kr.) skal holdes ude af formuen, når Udbetaling Danmark beregner formue til helbredstillæg for 2023. Udbetaling Danmark har ikke oplysninger om eventuelle ubrugte beløb. Du skal derfor tjekke, om formuen er opgjort korrekt og svarer til din og din eventuelle samlevers/ægtefælles samlede likvide formue pr. 1. januar 2023 (excl. ubrugt ekstra økonomisk støtte). Hvis ikke det er tilfældet, skal du oplyse os om den korrekte likvide formue.

Søg udvidet helbredstillæg

Er du pensionist eller førtidspensionist, kan du ansøge om helbredstillæg til tandproteser, briller og fodbehandling.

Hvor meget kan jeg få i helbredstillæg?

Helbredstillæggets størrelse afhænger af din personlige tillægsprocent. Tillægsprocenten bliver fastsat ud fra størrelsen af din og en eventuel ægtefælles eller samlevers indtægt. Jo højere din tillægsprocent er, desto mere kan du få i tilskud.

Et helbredstillæg dækker op til 85 pct. af dine egne udgifter. Får du udvidet helbredstillæg til tandproteser, briller eller fodbehandling, kan du få dækket op til 85 pct. af den faktiske pris. Men hvis kommunen har indgået en prisaftale i forhold til den hjælp, du søger om, kan du kun få dækket op til 85 pct. af den pris, der er aftalt i prisaftalen.

Du kan søge om et personligt tillæg til at dække den del af udgiften, du selv skal betale.

Dit helbredstillæg beregnes herefter i forhold til, hvor stor din personlige tillægsprocent er. Hvis tillægsprocenten er mindre end 100, får du udbetalt tilsvarende mindre i helbredstillæg. Du kan ikke få helbredstillæg, hvis din personlige tillægsprocent er nul.

Du kan se størrelsen af din personlige tillægsprocent i de breve, du modtager fra Udbetaling Danmark med oplysninger om ændringer i din pension.

Du betaler ikke skat af helbredstillæg.

Hvad betyder det for mit helbredstillæg, hvis min formue ændrer sig?

Det har ikke betydning for udbetalingen af dit helbredstillæg, hvis din formue ændrer sig i løbet af året, så den overstiger formuegrænsen på 95.800 kr. (2023). Men hvis din formue er over formuegrænsen, når din formue bliver gjort op i den årlige opgørelse, har du ikke længere ret til helbredstillæg.

Hvis din personlige tillægsprocent ændrer sig, kan der dog ske ændringer i den løbende udbetaling af helbredstillægget. Din personlige tillægsprocent omregnes løbende, hvis fx dine indtægter ændrer sig mere end rent midlertidigt. En omregning i løbet af året medfører ikke, at din formue skal vurderes på ny inden årets udløb.

Kan jeg få tillæg ud over helbredstillæg?

Du kan søge om et personligt tillæg som hjælp til betaling af den del af din helbredsudgift, som helbredstillægget ikke dækker. Måske kan du også få andre tillæg.

Læs også

Den Digitale Hotline

Brug for hjælp til digital selvbetjening? DDH logo

Ring 70200000 - dag, aften og weekend

Åbningstider:

Kontaktinfo

Udbetaling Danmark er myndighed, så du skal kontakte dem.

Se kontaktinformationer.