Folkepension og helbredstillæg

Ønsker du at tale med en medarbejder fra Ydelseskontoret ved personligt fremmøde i Borgerservice, kræver det, at du har bestilt tid, da vi har obligatorisk tidsbestilling.

Luk alle
Åben alle

Det er obligatorisk at søge tillæg digitalt

Siden 1. december 2015 har det været obligatorisk at søge om tillæg digitalt. Det er lovmæssigt bestemt.

Det gælder uanset, om du er folkepensionist eller førtidspensionist (før 2003). Du skal bruge selvbetjeningsløsningerne, når du skal søge om tilskud til:

 • Almindelig Helbredstillæg (helbredskort).
 • Udvidet helbredstillæg.
 • Personlige tillæg.

Du skal være opmærksom på, at du skal søge om tilskuddet, inden du får behandlingen udført.

Til nogle ansøgninger skal du vedhæfte et prisoverslag fra en af sundhedsleverandørerne til din ansøgning.

Svaret på din ansøgning får du i din digitale postkasse, hvis du ikke er fritaget for Digital Post. Er du fritaget, eftersendes brevet digitalt.

Du kan bruge selvbetjeningsløsningerne på din computer/bærbare pc, smartphone eller tablet.

Det er også muligt at give en pårørende fuldmagt til at søge på dine vegne. Borgere, der ikke kan søge digitalt, kan henvende sig i Borgerservice og få hjælp eller blive undtaget fra at søge digitalt. 

Har du brug for hjælp til at ansøge, er du velkommen til at kontakte Den Digitale Hotline på tlf. 70 20 00 00.

Selvbetjeningsløsningerne finder du i under 'Selvbetjening'.

Hvem hjælper med hvad?

Det er Udbetaling Danmark, der udbetaler folkepension (eller førtidspension), ældrecheck, varmetillæg og boligstøtte. Derfor er det Udbetaling Danmark, du skal kontakte, hvis du har spørgsmål om disse ydelser. 

Det er Herning Kommune, der tager sig af tilskud til medicin, tandpleje, fodpleje, briller og tandproteser, samt af øvrige personlige tillæg.

Du kan læse meget mere om folkepension, ældrecheck, varmetillæg, boligstøtte, helbredstillæg og personlige tillæg på borger.dk. Du finder nyttige links under 'Læs også'.

Hvor stort et tilskud kan jeg få?

Din mulighed for at få tilskud afhænger af din tillægsprocent. Tillægsprocenten fremgår af din pensionsmeddelelse.

Jo højere din procent er, jo mere får du i tilskud.

På borger.dk kan du læse mere om beregningen af din tillægsprocent. 

Tilskud til medicin og tandpleje (helbredstillæg)

Hvis du modtager folkepension eller førtidspension (tilkendt før 2003) kan du søge om et helbredskort (medicinkort), så du kan få økonomisk hjælp til medicin og tandpleje.

For at få hjælp skal du have en tillægsprocent, der er højere end 0%. Din tillægsprocent står på din pensionsmeddelelse.

Tilskud til fodpleje, briller og tandproteser (udvidet helbredstillæg)

Hvis du modtager folkepension eller førtidspension (tilkendt før 2003) kan du søge om økonomisk hjælp til fodpleje, briller og tandproteser.

For at få hjælp skal du have en tillægsprocent, der er højere end 0%. Din tillægsprocent står på din pensionsmeddelelse.

Sammen med ansøgningen skal du sende os et prisoverslag fra enten optikeren (briller), tandlæge eller tandtekniker (tandproteser) eller en udtalelse fra fodplejeren. Under 'Selvbetjening' finder du den attest, som fodplejeren skal udfylde.

Er dit helbredskort ophørt?

Hvis deres helbredskort er ophørt, skal du søge på ny. Det vil sige, at du både skal søge om et nyt helbredskort samt indgive formueoplysninger til Udbetaling Danmark.

Hjælp til nødvendige, uforudsete udgifter (personligt tillæg)

Hvis du modtager folkepension eller førtidspension (tilkendt før 2003) kan du søge om hjælp til alle former for nødvendige og uforudsete udgifter (personligt tillæg).

Det kan blandt andet være udgifter til:

 • Indskud/depositum.
 • Udgifter i forbindelse med flytning.
 • Etablering i bolig.
 • Eventuelle huslejerestancer.
 • Restancer på forbrugsafgifter.
 • Samværsudgifter - ved samvær med børn uden for eget hjem.

I visse situationer kan der være tale om, at hjælpen skal tilbagebetales.
 

Når alle andre muligheder er udtømte 


Du skal, inden du søger, selv have undersøgt alle andre muligheder for at løse det økonomiske problem. Det gælder blandt andet muligheden for at søge helbredstillæg og udvidet helbredstillæg (se længere oppe på siden).

Du skal også have undersøgt muligheden for at låne i banken eller aftale afdragsordninger eller betalingsordninger.

Du må ikke have påtaget dig udgiften, før du søger kommunen om hjælp. Det betyder, at du ikke må skrive under på en lejekontrakt, før du søger hjælp til indskud eller depositum.
 

Husk dokumentation - ellers bliver din sag forsinket 

Du må forvente en sagsbehandlingstid mellem 1-3 uger, inden du får svar på din ansøgning.

Vi kan ikke behandle sagen, før vi har den nødvendige dokumentation, og du har sikkert brug for en afklaring så hurtigt som muligt i en presset situation. Derfor er det vigtigt, du husker at sende alle de nødvendige papirer med, når du søger om 'Personligt tillæg'. 

Varmehjælp (varmepakke)

Kommunen modtager henvendelser fra borgere i Herning, der ønsker at søge tilskud til forhøjede varmeregninger. Anledningen er den politiske aftale om en varmepakke, som blev indgået i november.

Der bliver dog ikke tale om en pulje, som borgere kan søge direkte.

Hvis du er folkepensionist eller førtidspensionist tilkendt før 2003, kan du søge varmetillæg hos Udbetaling Danmark og eventuelt personligt tillæg ved Herning Kommune. Du skal først og fremmest udnytte det almindelige varmetillæg, så start med at søge ved Udbetaling Danmark.

Vi afventer fortsat en mere konkret udmelding om, hvordan varmepakken i praksis skal forvaltes af kommunerne.

Mere info fra borger.dk

Helbredstillæg: Til dig, der er folkepensionist eller førtidspensionist tilkendt før 2003

Du kan søge om helbredstillæg:

 1. Hvis du er folkepensionist
 2. Hvis du fik tilkendt førtidspension før 2003.

Du kan kun få helbredstillæg, hvis din og din eventuelle ægtefælles/samlevers likvide formue til sammen er højst 99.200 kr. (2024). Formuegrænsen gælder ved ansøgningen og ved den årlige formueopgørelse. Se mere under "Hvad er den likvide formue". 

Der findes 2 former for helbredstillæg: 

Almindeligt helbredstillæg: 

Hvis du opfylder de økonomiske betingelser for almindeligt helbredstillæg, har du løbende ret til et tillæg til den del af udgifterne, som ikke dækkes efter sundhedsloven, og som du derfor selv skal betale. Du kan søge om almindeligt helbredstillæg til:

 1. Tandlæge
 2. Receptpligtig medicin
 3. Høreapparat
 4. Fysioterapi
 5. Fodterapi
 6. Psykologhjælp
 7. Kiropraktor

Du kan kun få tilskud, hvis der kan gives tilskud til behandlingen efter visse bestemmelser i sundhedsloven.

Det er kommunen, der træffer afgørelse om, du kan få et almindeligt helbredstillæg på baggrund af oplysninger fra Udbetaling Danmark om din tillægsprocent og formue. Det kan du læse mere om nedenfor.

Hvis du er berettiget til helbredstillægget, betyder det, at:

 • Det beløb, du selv skal betale, bliver mindre, når du for eksempel er hos tandlægen eller skal hente din receptpligtige medicin på apoteket.
 • Du selv skal betale det resterende beløb af regningen, som tilskuddet ikke dækker.
Udvidet helbredstillæg: 

Udover almindeligt helbredstillæg kan du søge om udvidet helbredstillæg til følgende:

 1. Tandproteser
 2. Briller
 3. Fodbehandling

Du skal huske at søge om tillægget hos kommunen, inden du bestiller tandprotesen, brillerne eller fodbehandlingen.

Udgiften, der søges om udvidet helbredstillæg til, skal være nødvendig, og det er kommunen, der vurderer, om du har ret til at få udvidet helbredstillæg.

Helbredstillægget dækker op til 85 procent af dine egne udgifter afhængigt af din personlige tillægsprocent. Dette gør sig gældende for både almindeligt og udvidet helbredstillæg.

Du skal selv betale det resterende beløb.

Hvis du bliver godkendt til udvidet helbredstillæg, bliver det udbetalt som et engangsbeløb. 

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål om almindeligt eller udvidet helbredstillæg, skal du kontakte din kommune.

Hvor meget kan jeg få i helbredstillæg?

Din personlige tillægsprocent

Størrelsen af helbredstillæget er afhængigt af størrelsen på din personlige tillægsprocent.

Udbetaling Danmark beregner din personlige tillægsprocent på baggrund af din og din eventuelle ægtefælle eller samlevers indtægt. Indtægt ved personligt arbejde fra din ægtefælle eller samlever, f.eks. løn eller honorar, indgår ikke i indtægten, men det gør andre typer af indtægter fra din ægtefælle eller samlever. Det kan fx være udbetalinger fra private pensionsopsparinger eller kapitalindkomst.

En lav indtægt betyder højere tillægsprocent, og en høj indtægt betyder lavere tillægsprocent. Det betyder, at jo lavere indtægt, desto mere kan du få i tillæg.

Din personlige tillægsprocent kan maksimalt være 100 procent. Hvis tillægsprocenten er mindre end 100 procent, får du udbetalt mindre i helbredstillæg. Du kan ikke få helbredstillæg, hvis din personlige tillægsprocent er nul.

Helbredstillægget dækker op til 85 procent af dine egne udgifter.

Dit helbredstillæg beregnes herefter i forhold til, hvor stor din personlige tillægsprocent er.

Du kan se din personlige tillægsprocent i de breve, du modtager fra Udbetaling Danmark med oplysninger om ændringer i din pension.

Prisaftaler: Hvis du vælger en anden behandler, skal du selv betale prisforskellen

Hvis du søger om almindeligt helbredstillæg eller hjælp til tandproteser, briller eller fodbehandling, og kommunen har lavet en prisaftale med bestemte butikker eller behandlere, kan du få dækket op til 85 procent af den pris, der er aftalt i prisaftalen. Hvis du vælger en anden butik eller behandler end den, din kommune har lavet en prisaftale med, skal du selv betale prisforskellen.

Du betaler ikke skat af hverken almindeligt eller udvidet helbredstillæg.  

Hvad er den likvide formue?

Du har kun ret til helbredstillæg, hvis din likvide formue er under formuegrænsen på 99.200 kr. (2024). Er du gift, eller har du en samlever, er det jeres samlede likvide formue, som skal være under formuegrænsen på 99.200 kr. (2024).

Likvid formue er:

 • Indestående i danske og udenlandske pengeinstitutter m.v., herunder nedsparingslån og kassekredit med pant i fast ejendom samt udenlandske obligationer og pantebreve
 • Kursværdien af danske obligationer
 • Pantebreve i dansk depot
 • Kursværdien af deponerede, børsnoterede aktier
 • Kursværdien af investeringsforeningsbeviser
 • Kontant beholdning
 • Andre værdipapirer, både i Danmark og i udlandet

Friværdi i fast ejendom indgår ikke i din likvide formue.

Personligt tillæg

Du har desuden mulighed for at søge om et personligt tillæg til at dække de udgifter: 

 • som tilskuddet ikke dækker 
 • eller som du ikke kan få almindeligt eller udvidet helbredstillæg til

Personligt tillæg gives kun til pensionister, hvis økonomiske forhold er særligt vanskelige. 

Det er kommunen, der efter en konkret vurdering afgør, om du kan få et personligt tillæg på baggrund af dine økonomiske forhold. 

2 trin for at søge helbredstillæg

Oplys din formue hos Udbetaling Danmark

Inden du søger helbredstillæg, skal du oplyse Udbetaling Danmark om, hvad din og din eventuelle ægtefælles/samlevers likvide formue er på ansøgningstidspunktet.

Søg om helbredstillæg, samtidig med at du har oplyst formue hos Udbetaling Danmark

Du skal søge om helbredstillæg i kommunen.

Bor du i udlandet, skal du kontakte Udbetaling Danmark for at søge om helbredstillæg.

Oplys formue til Udbetaling Danmark samtidig med at du søger om helbredstillæg i kommunen 

Du skal oplyse din formue til Udbetaling Danmark i forbindelse med, at du ansøger om helbredstillæg. Du får vejledning om, hvordan du skal gøre i praksis, i forbindelse med at du sender din ansøgning til kommunen. 


Søg udvidet helbredstillæg

Er du folkepensionist eller førtidspensionist tilkendt før 2003, kan du ansøge om helbredstillæg til tandproteser, briller og fodbehandling.

Hvad gør jeg, hvis jeg har ubrugte beløb fra udbetaling af ekstra økonomisk støtte?

Hvis du har fået udbetalt ekstra økonomisk støtte til modtagere af ældrecheck for 2022 og/eller 2023, skal ubrugte beløb herfra ikke indgå i formueopgørelsen. Du skal huske selv at oplyse om de ubrugte beløb, når du oplyser om din formue.

Den 8. september 2022 vedtog Folketinget, at der skulle udbetales ekstra økonomisk støtte på i alt 5.000 kr. til folkepensionister, som har fået bevilget og udbetalt ældrecheck for 2022. Støtten er blevet udbetalt med et fast beløb på 2.500 kr. i september 2022 og med yderligere 2.500 kr. i januar 2023.

Den 27. april 2023 vedtog Folketinget, at der skulle udbetales ekstra økonomisk støtte på i alt 5.000 kr. til folkepensionister, som har fået bevilget og udbetalt ældrecheck for 2023. Støtten på 5.000 kr. blev udbetalt fra den 8. maj 2023.

Støtten er skattefri.

Ubrugte beløb fra din udbetaling af ekstra økonomisk støtte i 2022 og 2023 kan holdes ude af formuen, når Udbetaling Danmark beregner formue til helbredstillæg for 2024. Udbetaling Danmark har ikke oplysninger om eventuelle ubrugte beløb. Du skal derfor tjekke, om formuen er opgjort korrekt og svarer til din og din eventuelle samlevers/ægtefælles samlede likvide formue pr. 1. januar 2024 (eksklusive ubrugt ekstra økonomisk støtte). Hvis ikke det er tilfældet, skal du oplyse Udbetaling Danmark om den korrekte likvide formue.

Hvilken betydning har det for mit helbredstillæg, hvis min formue ændrer sig?

Det har ikke betydning for udbetalingen af dit helbredstillæg, hvis din formue ændrer sig i løbet af året, så den overstiger formuegrænsen på 99.200 kr. (2024). Men hvis din formue er over formuegrænsen, når din formue bliver gjort op i den årlige opgørelse, har du ikke længere ret til helbredstillæg.

Hvis din personlige tillægsprocent ændrer sig, kan der dog ske ændringer i den løbende udbetaling af helbredstillægget. Din personlige tillægsprocent omregnes løbende, hvis fx dine indtægter ændrer sig mere end rent midlertidigt. En omregning i løbet af året medfører ikke, at din formue skal vurderes på ny inden årets udløb.

Læs også

Den Digitale Hotline

Brug for hjælp til digital selvbetjening? DDH logo

Ring 70200000 - dag, aften og weekend

Åbningstider:

Kontaktinfo

Udbetaling Danmark er myndighed, så du skal kontakte dem.

Se kontaktinformationer.