Kvalitetsstandard - Nødvendige merudgifter §100

Alle kvalitetsstandarder er godkendt af Byrådet. De beskriver den service, som du som borger kan forvente i Herning. 

Nødvendige merudgifter §100

Emne

Indhold

Lovgrundlag

§ 100 i Serviceloven.

Hvilke behov skal ydelsen dække?

Dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse som en konsekvens af en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Hvad er formålet med ydelsen?

At borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan leve så normalt som muligt. Behovet vurderes i forhold til ikke-handicappede på samme alder og i samme livssituation.

Modtagere af ydelsen

Ydelsen kan tildeles borgere mellem 18 og 65 år med varigt nedsat funktionsevne, som opfylder alle de fire følgende kriterier:

Har som udgangspunkt en varig lidelse

Konsekvenser for den enkelte er af indgribende karakter i den daglige tilværelse

Der må ofte sættes ind med ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger

Har skønnede nødvendige merudgifter, der udgør mindst 500 kr. pr. måned (mindst 6.672 kr. årligt i 2020-niveau. Beløbet indeksreguleres årligt).

Kendetegnende for borgere, der kan modtage støtte til dækning af merudgifter, er, at de har en varigt nedsat funktionsevne, som kan være en følge af:

Udviklingshæmning

Nogle former for sindslidelse

Nogle former for epilepsi

Insulinkrævende og/eller indgribende diabetes

Svært nedsat bevægelsesfunktion, herunder respirationsinsufficiens

Hjerneskade

Listen er ikke udtømmende. 

Øvrige kriterier:

Borgeren skal selv afholde udgifter på linje med, hvad andre borgere uden funktionsnedsættelse på samme alder og i samme livssituation ville gøre

Borgere, der er ikke-pensionister kan være omfattet

Borgere, der er tilkendt førtidspension efter 1. januar 2003, kan være omfattet

Borgere, der er tilkendt pension før 2003, OG som er tilkendt BPA-ordning jf. Serviceloven §§ 95 eller 96, kan være omfattet

Borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har opsat udbetalingen af folkepensionen, kan være omfattet.


Nødvendige merudgifter, der kan ydes støtte til efter en konkret individuel vurdering

• Medicin

Nødvendige merudgifter til egenbetalingen af den tilskudsberettigede medicin. Det gælder lægeordineret medicin, som er en del af behandling/forebyggelse af en lidelse. Tilskud fra egne forsikringer, f.eks. Sygesikringen Danmark samt kroniker-tilskud, fratrækkes i den samlede udgift.

• Merudgift til befordring

Ydes efter statens laveste takst

• Merudgift til drift af handicapbil

• Udgifter til ekstra tøjvask og tørring

• Kost og diætpræparater

Der anvendes som hovedregel en vejledende merudgift inden for det pågældende område

• Merudgifter i forbindelse med beklædning

• Ekstra affald (f.eks. bleer)

• Håndsrækninger

o Daglige håndsrækninger, f.eks. tøj- eller gaveindkøb, udvendig vinduesvask mv.
o Større nødvendige håndsrækninger, f.eks. snerydning, græsslåning og malerarbejde
o I de tilfælde, hvor der er en ægtefælle/samlever, ydes der normalt ikke håndsrækninger, da der tages udgangspunkt i husstandens samlede ressourcer.

Hvilke udgifter indgår ikke i ydelsen?

Udgifter til behandling

Udgifter, der kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i Serviceloven

Følgeudgifter, der er forårsaget af en anden bevilling efter Serviceloven. Det kan f.eks. være øgede el-udgifter til opladning af hjælpemidler.

Egenbetaling, der følger af en anden bevilling. Det kan f.eks. være egenbetaling til sondemad og specialsko.

Listen er ikke udtømmende.

Ydelsens omfang

Merudgifterne pr. måned skal overstige minimumsbeløbet på 556 kr.

Tilskuddet udbetales således:

Fra 0 kr. - 555 kr. udebetales 0 kr.

Fra 556 kr. til 1.561 kr. udbetales 1.040 kr.

Fra 1.562 kr. til 2.601 kr. udbetales 2.081 kr.

over 2.602 udbetales det faktiske beløb.

Ovenstående er takster for 2020. Taksterne indeksreguleres årligt.

Tilskuddet ophører med virkning fra den måned hvor der udbetales folkepension.

Visitation

Visitationsenheden i Sundhed og Ældre, Herning Kommune.

Kvalitetsmål

Afgørelse om bevilling til dækning af nødvendige merudgifter træffes inden for 4 måneder efter ansøgningen er modtaget.

Opfølgning

Der foretages som udgangspunkt én årlig revurdering.

Ved væsentlige ændringer i merudgifterne, er borgeren forpligtiget til at kontakte Visitationsenheden.  Visitationsenheden vil så tage stilling til, om der skal ske en revurdering. 

Klageadgang

Klage skal ske til Visitationsenheden i Sundhed og Ældre, Herning Kommune, inden for 4 uger efter den dato, hvor borgeren har modtaget afgørelsen.

På baggrund af klagen revurderes tidligere afgørelse. Ved revurderingen undersøges, om der er grundlag for at give helt eller delvist medhold i klagen. Såfremt klageren ikke gives medhold, videresendes klagen til Ankestyrelsen.


Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget 17. juni 2020.