Takster for børnepasning 2024

Du betaler i 11 måneder. Juli måned er betalingsfri.

Hvis du ikke bor i Herning Kommune, og ønsker dit barn/dine børn skal benytte dagtilbud/SFO i Herning Kommune, er det din bopælskommune, der skal opkræve forældrebetalingen. Kontakt din bopælskommune for at høre, hvor meget du skal betale.

Luk alle
Åben alle

Fra 0 år til skolestart i 2024

Grundtilskuddet er på 75% af bruttodriftsudgiften og dermed en egenbetaling på 25%.

Takster for dagtilbud i 2024
Pladstyper Takst
kr.

Kommunal 
andel 75%

Driftsudgift 
pr. md.
Dagpleje 3.085

9.255

12.340

Dagpleje 30 timer
(for forældre på barselsorlov)

2.088

10.252

12.340

Vuggestue uden mad 3.578

10.734

14.312

Vuggestue uden mad 30 timer
(for forældre på barselsorlov)
2.369

7.107

9.476

Vuggestue med mad 4.283

10.029

14.312/mad kr. 705

Vuggestue med mad 30 timer
(for forældre på barselsorlov)

3.074

6.402

9.476/mad kr. 705

Børnehave uden mad 2.136

6.408

8.544

Børnehave uden mad 30 timer
(for forældre på barselsorlov)
1.460

4.380

5.840

Børnehave med mad 2.841

5.703

8.540/mad kr. 705

Børnehave med mad 30 timer
(for forældre på barselsorlov)
2.165

3.675

5.840/mad kr. 705


Der opkræves i 11 måneder om året, juli måned er betalingsfri.

Der ydes søskendetilskud, når mere end ét barn i husstanden, er indmeldt i dagtilbud, SFO eller privat pasning. Søskendetilskuddet gives på de pladser, der er billigst for kommunen.

Hvis du bor i Herning Kommune, og vælger dagtilbud i en anden kommune, gælder der særlige regler for det tilskud Herning Kommune giver. Tilskuddet kan højst udgøre taksten svarende til den kommunale andel for pladstypen. Det betyder, at hvis taksten for den kommunale andel er højere i den kommune du benytter plads i, skal du selv betale differencen.

Tilskuddet for børn i alderen 0-2 år bliver beregnet ud fra det budgetterede gennemsnit på udgiften til dagpleje- og vuggestue.

I 2024 udgør tilskuddet kr. 13.646 og en egenbetaling på kr. 3.412. Kontakt Pladsanvisningen for at høre, hvor meget du selv skal betale.

SFO i 2024

Takster for SFO 2024
Pladstyper Takst kr.

SFO heldags

1.859
SFO eftermiddag inkl. ferier 1.539
SFO morgen inkl. ferier 992


I juni måned betaler du børnehavetakst.

Der opkræves 11 måneder om året; juli måned er betalingsfri.

Ved indmeldelse på en morgenplads må barnet komme i SFO'en således:
Skoledage: Fra SFO'ens åbningstid til skolestart.
Ikke skoledage: Fra SFO'ens åbningstid til skoletid normalt ophører.

Ved indmeldelse på en eftermiddagsplads må barnet komme i SFO'en således:
Skoledage: Fra skoletid normalt slutter til lukketid i SFO'en.
Ikke skoledage: Fra skoletid normalt begynder til lukketid i SFO'en.

Der ydes søskendetilskud, når mere end ét barn i husstanden, er indmeldt i dagtilbud, SFO eller privat pasning. Søskendetilskuddet gives på de pladser, der er billigst for kommunen. Bemærk, at du ikke kan få søskendetilskud til pasning i private SFO.

Juniorklub i 2024

Én aften om ugen koster 600 kr. om året.

Betales i 2 rater á 300 kr.

Tilskuddets størrelse til private pasningsordninger - 2024

Tilskud udbetales månedsvis forud

Tilskud til private pasningsordninger i 2024
Aldersgruppe Maks. tilskud kr. Søskendetilskud kr.
24 uger - 2 år og 8 måneder 6.295 1.206
2 år og 9 måneder - skolestart 4.194 832

Tilskuddets størrelse til private institutioner - 2024

Tilskud udbetales månedsvis forud 12 gange årligt

Tilskud til private institutioner i 2024
Tilskudstype 0 - 2 år og 9 mdr. - kr. 2 år og 9 mdr. - 5 år - kr.
Driftstilskud netto 9.309 5.592
Administrationstilskud 313 196
Bygningstilskud 475 258
I alt pr. barn 10.096 6.046

 

Tilskud til private institutioner ved 30 timer i 2024 (kun ved barsels- eller forældreorlov)
Tilskudstype 0 - 2 år og 9 mdr. - kr. 2 år og 9 mdr. - 5 år - kr.
Driftstilskud netto 6.180 3.733
Administrationstilskud 313 196
Bygningstilskud 475 258
I alt pr. barn 6.967 4.187

Tilskud til pasning af eget barn i 2024

Du skal søge tilskuddet via Digital Pladsanvisning

 • Tilskuddet udgør 3.810 kr. pr. måned i højst 6 måneder og er bagudbetalt
 • Tilskuddet bevilges tidligst fra barnet er 24 uger og senest indtil den 1. i den måned hvori barnet fylder 2 år og 9 måneder.
 • Tilskuddet bevilges pr. den 1. i en måned og kan tidligst bevilges efter vi har modtaget din ansøgning.
 • Du kan søge for minimum 8 uger og maksimum 6 måneder pr. barn. Perioden kan deles i to, og den kan deles mellem barnets forældre, men må samlet set ikke overstige 6 måneder.
 • Tilskuddet udbetales månedsvis bagud.

For at få tilskuddet, skal du opfylde nogle krav

Du skal:

 • have tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle barnets dansksproglige kompetencer,
 • ikke samtidig modtage offentlig overførelsesindkomst eller have en arbejdsindtægt,
 • ikke være omfattet af nogle bestemmelser i lov om aktiv socialpolitik, og
 • have opholdt dig her i landet i 7 ud af de seneste 8 år.

Hvis du vil vide mere, kan du læse Bekendtgørelse om dagtilbud - kapitel 16. Tilskud til pasning af egne børn.

Hvornår kan jeg få søskendetilskud?

Du eller I kan få søskendetilskud, hvis du eller I har mere end ét barn i husstanden, der går i dagtilbud, fritidshjem, SFO eller privat pasning. Søskendetilskuddet gives på de pladser, der er billigst for kommunen.

Hvis du ikke får økonomisk fripladstilskud, omfatter beregningen af søskendetilskud følgende:

 • Hvis du/I har et barn i et dagtilbud og SFO, skal du/I betale fuld takst for den plads, der er dyrest for kommunen, men kun halv takst for de øvrige pladser i dagtilbud og SFO.
 • Hvis barnet bliver passet i en privat pasningsordning efter dagtilbudslovens § 80, kan I få 85 % af søskendetilskuddet af det billigste aldersvarende dagtilbud i kommunen. Søskendetilskuddet i privat pasning er derfor 85 procent af halvdelen af taksten for en plads i kommunens billigste dagtilbud.

Som søskende regnes både biologiske søskende, adoptivsøskende og sammenbragte børn, der bor på samme adresse.

Du får automatisk søskendetilskud, så du behøver ikke at søge om det. 

Kontaktinfo

Ulla Sandgaard
Pladsanviser
Tlf.: 96286074

Pernille Lauritsen
Pladsanviser
Tlf.: 96286073

Mail: pladsanvisning@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.