Samarbejde ved overgange

Luk alle
Åben alle

Til dagtilbud

Retningslinjer

Retningslinjer for samarbejde og videregivelse af information mellem dagtilbud og andre relevante aktører, herunder sundhedsplejen og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).

I de tilfælde hvor barnet skal starte i dagtilbud og sundhedsplejen har en sundhedsfaglig bekymring om barnet, anmoder sundhedsplejen forældre om samtykke til, at Børn og Forebyggelse må kontakte dagtilbuddet med henblik på videregivelse af relevante informationer om barnet.

Dagtilbuddet kan, efter gængse regler i forhold til samtykke, rette direkte henvendelse til Børn og Forebyggelse i forhold til sparring om specifikke børn, børnegrupper eller temaer.

Derudover er der faste retningslinjer og indsatser i forbindelse med samarbejde om børns trivsel og udvikling i dagtilbud samt videregivelse af informationer ved børns overgange. Retningslinjerne beskrives nedenfor.

Samarbejde om børn i daginstitutioner

Hvis dagtilbuddet har en bekymring for et barns udvikling og trivsel kan dagtilbuddet enten lave en underretning til Børn og Forebyggelse uden forældrenes samtykke. Hvis forældrene er enig i bekymringen kan dagtilbuddet gøre 2 ting:

  1. Drøfte barnet på et ressourcecentermøde. Det kræver, at forældre giver samtykke til drøftelserne af barnet. På mødet deltager flere forskellige fagpersoner, der i samarbejde kan afdække problemstillingen vedrørende barnets udvikling og trivsel. Forældrene deltager ikke på mødet. Hvis forældrene ikke giver samtykke til drøftelserne af barnet, og ressourcecentermødet stadig vurderes som det rette forum at drøfte barnets udvikling og trivsel, kan barnet drøftes anonymt.
  2. Dagtilbuddet kan drøfte barnet på et Fælles Forum møde eller Netværksmøde. På mødet deltager forældrene og specifikke fagpersoner. Disse møder er oplagte, når der ikke er tvivl om barnets problematik ift. udvikling og trivsel.  

Efter de forskellige typer af møde kan forældrene for eksempelvis henvises til kommunale eller private tilbud. På møderne aftales det videre samarbejde omkring barnet og forældrene på mødet på baggrund af de afklaringer, der har været på mødet.

Konsulenttilbud i daginstitutioner

Konsulenttilbuddet giver daginstitutionerne vejledning til sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse blandt børnegruppen - særligt med fokus på børn og familier, der har særlige behov. Processen i tilbuddet er således, at daginstitutionsledelsen henvender sig til den kommunale sundhedspleje ift. planlægning af datoer og indhold af tilbuddet. Daginstitutionsledelsen har i hele forløbet mulighed for at henvende sig til sundhedsplejen for at få temaer på dagsordenen.

Konsulenttilbuddet består så af 4 årlige besøg fra sundhedsplejen. Indsatsen er procesorienteret og baseret på en høj grad af forældreinddragelse, ved at forældrene eksempelvis også kan foreslå, hvilke temaer der skal tages op på besøgene.

Samarbejde om børn i dagpleje

Hvis dagplejen har en bekymring for et barns udvikling, kan dagplejen enten lave en underretning til Børn og Forebyggelse uden forældrenes samtykke. Hvis forældrene er enig i bekymringen, kan dagplejen invitere forældrene og relevante fagpersoner til et netværksmøde. På mødet drøftes problemstillingen vedrørende barnets udvikling og trivsel og der forsøges at finde en løsning herpå. Forældrene kan for eksempelvis henvises til kommunale eller private tilbud. På mødet aftales det efterfølgende samarbejde omkring barnet og forældrene.

Fra dagtilbud til skole og fritidstilbud

I barnets sidste år i børnehaven er der fastlagt en procedure med forskellige tiltag.

Både skolen og dagtilbuddet er med til at sikre, at der skabes en god og glidende overgang fra dagtilbuddet til skolen.

Proceduren indeholder blandt andet møder på tværs, hvor forældrene inviteres til besøg i skolen med børnene.

Den indeholder også overlevering af vigtig information, så skolen får de bedste forudsætninger for at imødekomme de kommende skolebørn.

Kontaktinfo

Janni Kjær Pedersen
Pædagogisk udviklingskonsulent

Tlf.: 22 41 02 66
Mail: janni.kjaer@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.