Samarbejde ved overgange

Luk alle
Åben alle

Til dagtilbud

Retningslinjer

Retningslinjer for samarbejde og videregivelse af information mellem dagtilbud og andre relevante aktører, herunder sundhedsplejen og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).

I de tilfælde hvor barnet skal starte i dagtilbud og sundhedsplejen har en sundhedsfaglig bekymring om barnet, anmoder sundhedsplejen forældre om samtykke til, at Børn og Forebyggelse må kontakte dagtilbuddet med henblik på videregivelse af relevante informationer om barnet.

Dagtilbuddet kan, efter gængse regler i forhold til samtykke, rette direkte henvendelse til Børn og Forebyggelse i forhold til sparring om specifikke børn, børnegrupper eller temaer.

Derudover er der faste retningslinjer og indsatser i forbindelse med samarbejde om børns trivsel og udvikling i dagtilbud samt videregivelse af informationer ved børns overgange. Retningslinjerne beskrives nedenfor.

Samarbejde om børn i daginstitutioner

Hvis dagtilbuddet har en bekymring for et barns udvikling og trivsel kan dagtilbuddet enten lave en underretning til Børn og Forebyggelse uden forældrenes samtykke. Hvis forældrene er enig i bekymringen kan dagtilbuddet gøre 2 ting:

  1. Drøfte barnet på et ressourcecentermøde. Det kræver, at forældre giver samtykke til drøftelserne af barnet. På mødet deltager flere forskellige fagpersoner, der i samarbejde kan afdække problemstillingen vedrørende barnets udvikling og trivsel. Forældrene deltager ikke på mødet. Hvis forældrene ikke giver samtykke til drøftelserne af barnet, og ressourcecentermødet stadig vurderes som det rette forum at drøfte barnets udvikling og trivsel, kan barnet drøftes anonymt.
  2. Dagtilbuddet kan drøfte barnet på et Fælles Forum møde eller Netværksmøde. På mødet deltager forældrene og specifikke fagpersoner. Disse møder er oplagte, når der ikke er tvivl om barnets problematik ift. udvikling og trivsel.  

Efter de forskellige typer af møde kan forældrene for eksempelvis henvises til kommunale eller private tilbud. På møderne aftales det videre samarbejde omkring barnet og forældrene på mødet på baggrund af de afklaringer, der har været på mødet.

Konsulenttilbud i daginstitutioner

Konsulenttilbuddet giver daginstitutionerne vejledning til sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse blandt børnegruppen - særligt med fokus på børn og familier, der har særlige behov. Processen i tilbuddet er således, at daginstitutionsledelsen henvender sig til den kommunale sundhedspleje ift. planlægning af datoer og indhold af tilbuddet. Daginstitutionsledelsen har i hele forløbet mulighed for at henvende sig til sundhedsplejen for at få temaer på dagsordenen.

Konsulenttilbuddet består så af 4 årlige besøg fra sundhedsplejen. Indsatsen er procesorienteret og baseret på en høj grad af forældreinddragelse, ved at forældrene eksempelvis også kan foreslå, hvilke temaer der skal tages op på besøgene.

Samarbejde om børn i dagpleje

Hvis dagplejen har en bekymring for et barns udvikling, kan dagplejen enten lave en underretning til Børn og Forebyggelse uden forældrenes samtykke. Hvis forældrene er enig i bekymringen, kan dagplejen invitere forældrene og relevante fagpersoner til et netværksmøde. På mødet drøftes problemstillingen vedrørende barnets udvikling og trivsel og der forsøges at finde en løsning herpå. Forældrene kan for eksempelvis henvises til kommunale eller private tilbud. På mødet aftales det efterfølgende samarbejde omkring barnet og forældrene.

Fra dagtilbud til skole og fritidstilbud

Retningslinjer

Retningslinjer for samarbejde og videregivelse af informationer mellem dagtilbud, fritidstilbud og skole.
Barnets sidste år i børnehave:

August

Aktiviteter:
Evaluering af forårets samarbejde om overgang fra daginstitution til skole og planlægning af det kommende års samarbejde om overgange                   
Tovholder:
Skoleledelsen
Deltagere:
Skoleledelsen og daginstitutionsleder, pædagogisk leder, 0. klasse-team, pædagoger fra daginstitutionen.

Aktiviteter:
Planlægning af det kommende års samarbejde om overgange
Tovholder:
Daginstitutionsledelsen   
Deltagere:
Skoleleder, daginstitutionsleder, 0. klasse-team, pædagoger

September

Aktiviteter:
Daginstitutionen starter førskole-arbejdet i samarbejde med fritidstilbuddet og 0.klasseteamet
Tovholder:
Daginstitutionsledelsen              
Deltager:
Pædagoger

Aktiviteter:
Møde (RCM) om specialpædagogisk indsats i daginstitutionen.
Tovholder:
Daginstitutionsledelsen
Deltagere:
Daginstitutionsledelsen, pædagoger og relevante medarbejdere i Børn og Forebyggelse

Aktiviteter:
Forældresamtaler i daginstitutionen med børn i udsatte positioner
Tovholder:
Daginstitutionsledelsen
Deltagere:
Pædagoger og forældre, evt. medarbejdere i Børn og Forebyggelse

Oktober - november

Aktiviteter:
Dialogvurdering           
Tovholder:
Daginstitutionsledelsen        
Deltagere:
Pædagoger og forældre

Aktiviteter:
Forældresamtaler med alle børn i daginstitutionen                    
Tovholder:
Daginstitutionsledelsen
Deltagere:
Pædagoger og forældre            

November - december

Aktiviteter:
Forældremøde for kommende skolestartere
Tovholder:
Skoleledelsen              
Deltagere:
Forældre, daginstitutionspædagog, SFO-pædagog, 0.klasses team samt relevante virksomhedsledere 

Aktiviteter:
Forældresamtale om potentielle skoleudsættelsesansøgere
Tovholder:
Daginstitutionsledelsen              
Deltagere:
Skoleledelsen, daginstitutionsledelsen, primær daginstitutionspædagog og forældre 

December

Aktiviteter:
Skoleindskrivning - daginstitutionen og skolen hjælper forældrene efter behov
Tovholder:
Forældre   
Deltagere:
Forældre 

Aktiviteter:
Indstilling til skolevisitationen
Tovholder:
Daginstitutionsledelsen
Deltagere:
Daginstitutionsleder, pædagoger, medarbejdere i Børn og Forebyggelse og forældre

Januar - marts

Aktiviteter:
Ansøgning om skoleudsættelse ultimo marts
Tovholder:
Daginstitutionsledelsen
Deltagere:
Daginstitutionsleder, pædagoger, medarbejdere i Børn og Forebyggelse, forældre

Marts

Aktiviteter:
Besked om de kommende 0.klasseelevers optag i skole
Tovholder:
Børn og Læring        

Aktiviteter:
Svar på ansøgning til specialundervisning på skoleområdet
Tovholder:
Børn og Forebyggelse

April

Aktiviteter:
Svar på ansøgning om skoleudsættelse                     
Tovholder:
Børn og Læring        

Aktiviteter:
Opstart dino store gruppe
Tovholder:
daginstitutionsledelsen
Deltagere:
Førskolegruppens pædagoger, børnehaveklasseleder, medarbejdere i Børn og Forebyggelse, forældre

April - maj

Aktiviteter:
Overblik over skolestartere
Tovholder:
Skoleledelsen   
Deltagere:
Skoleledelsen, 0.klasse-team, daginstitutionspædagoger, pædagogisk leder, SFO-personale, sprogkonsulent

Aktiviteter:
Overdragelsesmøder
Tovholder:
Skoleledelsen
Deltagere:
Skoleledelsen, daginstitutionspædagoger, SFO-personale

Aktiviteter:
Planlægningen af skoleåret for 0. klasse
Tovholder:
Skoleledelsen
Deltagere:
0. klasses-team, daginstitutionspædagoger, SFO-pædagoger

Aktiviteter:
Overdragelse mellem sprogvejledning og læsevejleder
Tovholder:
Skoleledelsen
Deltagere:
Sprogvejleder og læsevejleder

Maj - juni

Aktiviteter:
Skolen afholder aktiviteter for kommende skolestartere
Tovholder:
Skoleledelsen              
Deltagere:
0. klasses-team, SFO-pædagoger, daginstitution, forældre

Juni

Aktiviteter:
Skolen danner klasser/grupper
Tovholder:
Skoleledelsen

Aktiviteter:
Dialog mellem skoler og dagtilbud om gråzonebørn                   
Tovholder:
Dagtilbud
Deltagere:
Dagtilbud og skole

Barnets første år i skolen:

August

Aktiviteter: Fortsættelse af dino store gruppe
Tovholder: Skoleledelsen
Deltagere: Børnehaveklasseleder, pædagoger, forældre

August - september

Aktiviteter:
0. Klasseeleverne besøger deres gamle daginstitutioner
Tovholder:
0.klasseteamet             
Deltagere:
0.klasseteamet og daginstitutionerne 

Oktober

Aktiviteter:
Sprogvurdering af børnene i 0. Klasse
Tovholder:
Skoleledelsen
Deltagere:
0. Klasse-team

Aktiviteter:
Møde mellem sprogkonsulent, daginstitution og skole
Tovholder:
Skoleledelsen
Deltagere:
Skoleledelsen, 0. Klasse-team, sprogvejledere fra daginstitution, sprogkonsulent fra Børn og Læring

Kontaktinfo

Janni Kjær Pedersen
Pædagogisk udviklingskonsulent

Tlf.: 22 41 02 66
Mail: janni.kjaer@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.