Retningslinjer

Luk alle
Åben alle

Pasningsgaranti

Pasningsgaranti omfatter alle børn fra 6 måneder og indtil barnets skolestart. For at være omfattet af pasningsgaranti, skal barnet skrives op til en plads senest 3 måneder før der ønskes plads. Pasningsgaranti vil være gældende pr. den 1. i en måned. 

Pasningsgaranti betyder, at barnet som udgangspunkt er garanteret en plads i det dagtilbudsdistrikt, hvori barnet bor eller flytter til. I særlige tilfælde hvor dette ikke muligt, tilbydes der plads indenfor en vejledende kilometergrænse på 15 km fra bopælsadressen.

Pasningsgarantien er opfyldt, når barnet er tilbudt en plads i enten dagpleje, vuggestue eller børnehave.

Pasningsgarantien er opfyldt, når barnet er blevet tilbudt plads. Det tilstræbes altid at tilbyde den plads der ønskes, også hvis barnet ikke er skrevet op til plads 3 måneder før pladsen ønskes. 

Hvis barnet ikke er skrevet op senest 3 måneder før der ønskes plads, bliver barnet tilbudt plads hurtigst muligt.

Når barnet skrives på venteliste

Opskrivning skal ske via Digital Pladsanvisning som du finder på barn.herning.dk/børnepasning.

Borgerservice kan eventuelt være behjælpelig med digital selvbetjening. 

Forældre skal vælge og prioritere hvilke(n) dagplejer(e) eller hvilke(t) dagplejeområde(r), daginstitution(er) eller en kombination af daginstitution(er) og dagplejeområde(r), når barnet skrives op til en plads. Barnet er automatisk omfattet af pasningsgaranti, når det er skrevet på venteliste.

Det er den enkelte institution der fordeler børn i afdelinger og Pladsanvisningen der fordeler børn til de enkelte dagplejere. Barnet er automatisk omfattet af pasningsgaranti når det er skrevet på venteliste. 

Det er muligt at stå på venteliste til et andet dagtilbud selv om man allerede har et alderssvarende dagtilbud.

Plads i et bestemt dagtilbud giver ikke fortrinsret til en bestemt skole. Tilflyttere til Herning Kommune kan få barnet skrevet op til en plads fra det tidspunkt, hvor bopælsadressen er kendt.

I hvilken rækkefølge anviser vi pladser?

Anvisning af pladser sker som udgangspunkt efter barnets alder. Barnets alder sammenholdt med behovsdato bestemmer rækkefølgen for optagelse. Behovsdato skal oplyses pr. den 1. i en måned. 

Rækkefølgen kan efter konkret vurdering fraviges. Det kan f.eks. være: 

  • Hvis barnet er henvist fra anden myndighed eller fra speciallæge
  • Ved dokumenterede sociale, helbredsmæssige eller pædagogiske problemstillinger
  • Hvis barnet har søskende i et dagtilbud, hvor der bliver en ledig plads (dog under forudsætning af, at de børn, der står foran på ventelisten, kan tilbydes anden alderssvarende tilbud i nærområdet)
  • Af integrationsmæssige hensyn.

Overflytning til andet dagtilbud

Når barnet er optaget i et kommunalt dagtilbud, kan det stadig stå på venteliste til et andet dagtilbud. Forældre skal ved accept af anden plads tilkendegive, hvis de fortsat ønsker, at barnet skal blive på venteliste til andre dagtilbud. Barnet bliver ikke sprunget over på ventelisten, selv om det allerede har et aldersvarende dagtilbud. Rækkefølgen kan dog stadig fraviges efter en konkret vurdering. 

Barnet er sikret dagtilbud/SFO indtil udgangen af 4. klasse.

Overflytning fra dagpleje/vuggestue til børnehave

Børn, der har plads i vuggestue, er sikret plads i børnehave i samme daginstitution, men ikke nødvendigvis i samme afdeling, fra de fylder 2 år og 9 måneder. Hvis anden daginstitution/afdeling ønskes, skal forældrene skrive barnet på venteliste til den ønskede daginstitution/afdeling, og anvisning vil ske efter gældende retningslinjer.

Børn fra dagpleje tilbydes børnehave den 1. i den måned, hvori barnets fylder 2 år og 9 måneder. Hvis der ikke er plads i et dagtilbud, som forældrene har ønsket, vil barnet blive overflyttet til et andet dagtilbud. Barnet kan stadig stå på venteliste til et ønsket dagtilbud og vil blive tilbudt plads efter gældende retningslinjer. 

Hvis forældrene og institutionen/dagplejen vurderer, at der er særlige hensyn, der taler imod en overflytning fra 2 år og 9 måneder, kan der efter ansøgning og individuel vurdering dispenseres. 

Børn er som udgangspunkt udmeldt af dagpleje og vuggestue fra den sidste dag i måneden før de fylder 2 år og 9 måneder.

30 timers plads ved barsels- eller forældreorlov

Deltidsplads kan søges i kommunale og selvejende daginstitutioner, privatinstitutioner og kommunal dagpleje. Pladsen udgør 30 timer om ugen og er betinget af, at mindst 1 af forældrene afholder barselsorlov.

Ansøgning om deltidsplads skal sendes via Herning Kommunes hjemmeside, og der skal medsendes dokumentation for orlov. Ansøgningen skal modtages senest 1 måned før deltidsplads i en kommunalt dagtilbud skal påbegyndes og senest 2 måneder før, hvis det er i en anden kommune eller i en privat institution.

Deltidsplads kan påbegyndes den 1. i en måned. Du skal vedhæfte dokumentation for aftalt barselsorlov. Den periode du oplyser på ansøgningsskemaet, er den periode, du maksimalt kan bevilges 30 timers plads.

Kommunen skal varsles om planlagte afbrydelser af barselsperioden eller ophør heraf. Hvis jeres orlov afbrydes af en periode på mere end fem uger eller på anden vis bortfalder, ophører deltidspladsen. Hvis barnet/børnene skal udmeldes fra dagtilbud, skal opsigelse ske efter gældende udmeldelsesregler i det dagtilbud barnet benytter.

Når retten til deltidsplads ophører, konverteres pladsen/pladserne til fuldtidsplads i samme daginstitution.

Det enkelte dagtilbud kan have retningslinjer for hvordan 30 timers pladsen kan benyttes og hvilken afdeling/stue pladsen kan benyttes i.

Madordning

Starter barnet i en institution/afdeling med madordning, er barnet obligatorisk med i ordningen. Skal barnet fritages fra madordningen, skal der afleveres lægedokumenteret begrundelse. Børn og Læring vurderer herefter, om barnet kan fritages fra madordningen.

Indmeldelse i SFO

Børn kan indmeldes i SFO den 1. juni det år barnet i starter skole. Der betales børnehavetakst indtil 1. august.

Har du brug for at skifte til en pladstype med mere tid (f.eks. fra eftermiddagsplads til fuldtidsplads), kan du gøre det fra dag til dag. Ønsker du at skifte til en pladstype med mindre tid, kan du gøre det efter gældende udmeldelsesregler. Du skal selv skifte modul via Digital Pladsanvisning:

Link til Digital Pladsanvisning.

Ved skoleskift indenfor Herning Kommune kan barnet overflyttes til den SFO der hører til skolen pr. den dato barnet starter i den nye skole. Kontakt Pladsanvisningen hvis dette er aktuelt.

Udmeldelse

Udmeldelse af dagtilbud/SFO skal ske med mindst en måneds varsel til udgangen af en måned. 

Børn udmeldes automatisk af SFO efter 4. klasse. I særlige tilfælde kan der dispenseres for, at barnet kan blive i SFO efter 4. klasse. Forældrene skal søge om dispensation som vurderes og afgøres af Børn og Læring.

Digital pladsanvisning – se venteliste, opskriv og udmeld digitalt

Alle børn i Danmark har mulighed for at komme i et dagtilbud.

Kommunen fastsætter blandt andet:

  • hvad det koster at have sit barn i dagtilbud
  • hvornår barnet skal skrives op på venteliste
  • om man som tilflytter fra en anden kommune kommer bagerst i køen.

Barnet er dog altid – også som tilflytter – garanteret en plads senest 3 måneder efter, du har ansøgt om en plads. Dette følger af reglerne om pasningsgaranti.

Du skal søge digitalt om en plads i dagtilbud.

Du har mulighed for at søge om en plads i et dagtilbud i en anden kommune med mindre, at den pågældende kommune har lukket ventelisten for udefrakommende børn.

Lovgivning

Den Digitale Hotline

Brug for hjælp til digital selvbetjening? DDH logo

Ring 70200000 - dag, aften og weekend

Åbningstider:

Kontaktinfo

Ulla Sandgaard
Pladsanviser
Tlf.: 96286074

Pernille Lauritsen
Pladsanviser
Tlf.: 96286073

Mail: pladsanvisning@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.