Private pasningsordninger

Luk alle
Åben alle

Tilskud til pasning af eget barn

Du skal søge tilskuddet via Digital Pladsanvisning

 • Tilskuddet udgør i 2024: 3.810 kr. pr. måned i højst 6 måneder og er bagudbetalt.
 • Tilskuddet bevilges tidligst fra barnet er 24 uger og senest indtil den 1. i den måned hvori barnet fylder 2 år og 9 måneder.
 • Tilskuddet bevilges pr. den 1. i en måned og kan tidligst bevilges efter vi har modtaget din ansøgning.
 • Du kan søge for minimum 8 uger og maksimum 6 måneder pr. barn. Perioden kan deles i to, og den kan deles mellem barnets forældre, men må samlet set ikke overstige 6 måneder.
 • Tilskuddet udbetales månedsvis bagud.

For at få tilskuddet, skal du opfylde nogle krav

Du skal:

 • have tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle barnets dansksproglige kompetencer,
 • ikke samtidig modtage offentlig overførelsesindkomst eller have en arbejdsindtægt,
 • ikke være omfattet af nogle bestemmelser i lov om aktiv socialpolitik, og
 • have opholdt dig her i landet i 7 ud af de seneste 8 år.

Hvis du vil vide mere, kan du læse Bekendtgørelse om dagtilbud - kapitel 16. Tilskud til pasning af egne børn.

Vejledning til forældre om tilskud til private pasningsordninger

Vejledning om tilskud til forældre om tilskud til privat pasningsordning

Lov om Dagtilbud - §§ 80 - 85

Vedtaget i Børne- og familieudvalget d. 25. april 2007

Indholdsfortegnelse:

1. Hvad er Frit valg-ordningen?
2. Hvem kan passes i Frit valg-ordningen?
3. Pasningsmuligheder i Frit valg-ordningen
4. Forældrenes forpligtelser
5. Kommunens forpligtelser
6. Beregning og udbetaling af tilskuddet
7. Klage
8. Bilag - blandt andet når forældrene er arbejdsgiver

Hvor henvender jeg mig, hvis jeg ønsker at ansøge om tilskud til privat børnepasning?

Digital ansøgning om tilskud skal ske via borger.dk.

Ved ansøgning skal der indsendes følgende:

 • Ansøgning om tilskud til privat børnepasning/Aftale om privat børnepasning
 • Skema med supplerende oplysninger (kun, hvis forældre er arbejdsgiver)

1. Hvad er Frit valg-ordningen?

Frit valg-ordningen har til formål, at:

 • Give forældre større indflydelse og valgfrihed med hensyn til, hvordan de ønsker deres børn passet, når andre end forældrene selv passer børnene
 • Øge kommunernes handlemuligheder indenfor dagtilbudsområdet.

2. Hvem kan passes i Frit valg-ordningen?

Denne ordning omfatter alene forældre, som er bosat i Herning Kommune.
Det er samtidig en forudsætning, at den private pasning har en længde på minimum 3 sammenhængende måneder.
Tilskuddet kan gives til privat pasning af børn i alderen fra 24 uger til og med 5 år, dog længst til den 1. i den måned, hvor barnet fylder 6 år eller indtil barnet begynder i børnehaveklasse.

Muligheden for at få pasningstilskud udbetalt er knyttet sammen med bestemmelsen om at få en plads i et kommunalt dagtilbud (daginstitution/dagpleje). Dette betyder, at det først er muligt at vælge tilskuddet fra det øjeblik:

 • Hvor der tilbydes en plads i et kommunalt dagtilbud (daginstitution/dagpleje).
 • Der allerede benyttes en plads i et kommunalt dagtilbud (daginstitution/dagpleje),

I særlige tilfælde efter en konkret vurdering kan der til et barn under 24 uger ydes tilskud.

Kontakt Børn og Læring for yderligere information.

Særlige hensyn
Kommunen kan beslutte, at der ikke kan ydes tilskud, hvis hensynet til barnet taler for, at barnet skal optages i dagtilbud, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til barnets særlige behov for støtte.

Et kommunalt dagtilbud og tilskud
Barnet kan benytte en deltidsplads i et dagtilbud og få et reduceret tilskud efter denne ordning. Kombination af en plads i dagtilbud og tilskud til privat pasning må samlet set ikke overstige, hvad der svarer til en fuldtidsplads i et dagtilbud.

Kontakt Børn og Læring for yderligere information.

Samtidig anden offentlig ydelse til det samme barn
Tilskuddet kan i særlige tilfælde efter en konkret vurdering gives til et barn, hvortil forældrene modtager barselsdagpenge, orlovsydelse eller anden offentlig ydelse til børnepasning.

Særlige tilfælde kan f.eks. være:

 • Behov for aflastning i hjemmet f.eks. ved fødselsdepression eller ved flerlingefødsel
 • Udskudt barselsorlov, hvor barnet har behov for i et vist omfang at holde kontakten til den Private børnepasser eller eventuelle øvrige børn
 • Forældres delvise genoptagen af arbejdet.

Kontakt Børn og Læring for yderligere information.

Er forældrene eksempelvis på orlov, kan tilskud gives til søskende, hvortil forældrene ikke modtager nogen af ovennævnte ydelse.

Afskærer ikke forældre fra at modtage andre sociale ydelser og SU
Tilskuddet indgår ikke ved beregning af ydelser efter den sociale lovgivning eller lovgivning om uddannelsesstøtte. Dette er på baggrund af, at tilskuddet skal gives videre til den private børnepasser eller pasningsordning.
Derimod kan der blive tale om, at børnepasserens indtægt gennem tilskuddet kan få betydning for beregning af eventuelle økonomiske ydelser til børnepasseren.

3. Pasningsmuligheder i Frit valg-ordningen

Hvem kan forældrene indgå aftaler med?

Som eksempler på mulige private pasningsordninger eller aftaler kan nævnes:

 • Forældrene kan indgå aftale med en privat person, der i sit hjem eller i andre lokaler passer barnet/børnene.
 • Forældrene kan aftale med en privat person, at vedkommende passer barnet/børnene i barnets/forældrenes hjem.
 • Forældrene kan gå sammen med andre forældre om at etablere en privat pasningsordning eller købe sig en plads i en privat pasningsordning, der er oprettet af andre.
 • Børnepasseren skal på ansættelsesdatoen som hovedregel være fyldt 16/18 år.

I ovennævnte eksempler kan børnepasseren enten være ansat med forældrene som arbejdsgiver eller være selvstændig erhvervsdrivende.


Tilskuddet kan ikke anvendes til betaling for en plads, der på anden måde er støttet af offentlige midler.

4. Forældrenes anvendelse og forpligtelser, når tilskud modtages

Barnet skal passes af andre end forældrene selv og tilskuddet kan derfor ikke anvendes til egen pasning af barnet.
Det er således en betingelse for modtagelse af tilskuddet, at forældrene indgår en skriftlig pasningsaftale med den person eller pasningsordning, der passer barnet mod betaling.
Kommunens godkendelse af denne pasningsaftale er en forudsætning for udbetaling af tilskud.

Hvilke udgifter kan dækkes?

Ud over at dække løn m.v. til børnepasseren, kan tilskuddet anvendes til dækning af andre udgifter, som er en del af udgifterne ved børnepasning. Udgifterne skal fremgå af pasningsaftalen.
Hvis forældrene ansætter en børnepasser, vil der være tale om et arbejdsgiver-/lønmodtagerforhold. Forældrene vil som konsekvens af anden lovgivning ud over den aftalte løn, have udgifter til feriepenge (bemærk, hvis børnepasseren får kost og logi, skal der beregnes feriepenge af den skattemæssige værdi), ATP-bidrag, bidrag til barselsfond, arbejdsskadeforsikring og Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (aes), se bilag 1 længere nede.

Benytter forældrene en selvstændig erhvervsdrivende til børnepasning, vil der typisk være tale om en fast bruttoydelse for at passe barnet.
Forældrene skal overfor Herning Kommune dokumentere, hvilke udgifter de har til den private pasningsordning. Dokumentation for nævnte udgifter sker ved udfyldelse af "Ansøgning om tilskud til privat børnepasning" / "Aftale om privatbørnepasning" samt hvis forældrene er arbejdsgiver skemaet "Supplerende oplysninger vedrørende ansøgning om tilskud".

Det er forældrene, der indgår aftale om børnepasning med den private børnepasser eller pasningsordning.
Herning Kommune har således ikke arbejdsgiverforpligtelser i forhold til børnepasseren.

I forbindelse med indgåelse af og underskrift af aftaler/kontrakter skal der tages forbehold for Herning Kommunes godkendelse af disse. Ansøgningen skal være Børn og Læring, Rådhuset, Torvet, 7400 Herning i hænde senest 1 uge før startdato.

Hvilke arbejdsopgaver dækker tilskuddet?

Forældrene kan forvente af børnepasseren, at hun varetager de opgaver som har med pasning af barnet at gøre. Herunder også oprydning efter barnet.

5. Kommunens forpligtelser

Kommunens godkendelse af pasningsaftaler

Forældrene skal indgå en skriftlig pasningsaftale med den person eller pasningsordning, som skal passe barnet. Kommunens godkendelse af denne pasningsaftale er en forudsætning for udbetaling af tilskud.
Er børnepasseren ansat af forældrene (arbejdsgiverforhold) skal kommunen påse, at aftalen mellem forældre og børnepasser er afklaret, for så vidt angår de rettigheder og forpligtelser, aftalen indebærer for de to parter. Det kan f.eks. være spørgsmål om beskatning, ATP-bidrag, feriegodtgørelse, løn under sygdom, dagpengeret osv. - se bilag.

Barnet passes i forældrenes hjem:
Efter modtagelse af ansøgningsskema, skemaet "Supplerende oplysninger … " samt samtykkeerklæring fremsendes godkendelse af pasningsaftalen samt bevilling af tilskud, såfremt Herning Kommune ikke har bemærkninger til ansættelsesforholdet.
Forældrene har pligt til at orientere Herning Kommune om ændringer af en pasningsaftale. Herning Kommune skal godkende ændringen inden den iværksættes.

Barnet passes udenfor forældrenes hjem:
Herning Kommune er forpligtet til at godkende de enkelte børnepassere og pasningsordninger for at sikre, at de personlige forudsætninger og de fysiske rammer er forsvarlige med hensyn til at kunne passe andres børn.
Herning Kommune kan afvise at godkende en pasningsaftale, hvis de fysiske rammer eller den person, forældrene ønsker at indgå aftale med, efter Herning Kommunes vurdering ikke er egnet til opgaven.
Godkendelse af privat pasningsordning skal foreligge inden startdato.
Forældrene har pligt til at orientere Herning Kommune om ændringer af en pasningsaftale. Herning Kommune skal godkende ændringen inden den iværksættes.

Kommunen skal føre tilsyn
Herning Kommune skal føre løbende tilsyn med de private pasningsordninger. Tilsynet foretages både anmeldt og uanmeldt. Dette betyder, at tilsynet, såfremt pasningen foregår i forældrenes eget hjem, kan foregå på tidspunkter, hvor forældrene ikke er til stede i hjemmet.

Indberetning til skattevæsenet

Det forudsættes, at den person/pasningsordning, forældrene benytter til børnepasning beskattes af betalingen herfor. Herning Kommune orienterer løbende skattemyndighederne om de indgåede pasningsaftaler.

6. Beregning og udbetaling af tilskuddet

Tilskuddets størrelse

Tilskuddet i forhold til det enkelte barn kan højst udgøre 75 % af forældrenes dokumenterede udgifter til den private pasningsordning. Dog kan der maksimalt udbetales det, der svarer til 75 % af den billigste nettodriftsudgift pr. plads (ex. støttepædagogudgifter) i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen. Tilskuddet reguleres og fastsættes af kommunalbestyrelsen hvert år som følge af nye daginstitutionstakster
Passes barnet under 30 timer pr. uge reduceres tilskuddet forholdsmæssigt til en fuld-tidsplads.

Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om at ændre tidligere beslutninger omkring f.eks. tilskuddets størrelse. Såfremt kommunalbestyrelsen skulle beslutte dette, vil forældre, der allerede har fået bevilget tilskud, fortsat kunne få tilskud efter de hidtil gældende retningslinjer.

Hvert år pr. 1. januar sker en regulering af tilskuddets størrelse som følge af nye institutionstakster.
Se det aktuelle tilskud på www.herning.dk eller få det ved henvendelse til Børn og Læring, Rådhuset, Torvet, 7400 Herning på tlf. 96 28 28 28.

Udbetaling af tilskud

Hvis barnet, der søges tilskud til, allerede er optaget i et kommunalt dagtilbud, kan tilskuddet ydes første gang fra den måned, hvori den private pasning påbegyndes (barnet skal være udmeldt af dagtilbud).
Hvis barnet ikke benytter en plads i et kommunalt dagtilbud, kan tilskuddet tidligst udbetales fra det tidspunkt, hvorfra barnet har fået tilbudt en plads i et dagtilbud.

Tilskuddet udbetales månedligt bagud, og udbetales sidste gang for den måned, i hvilken retten til tilskuddet ophører. I de tilfælde hvor ordningen påbegyndes eller afsluttes på andre tidspunkter end den 1. i en måned, foretages der en forholdsmæssig beregning for den pågældende måned.
Hvis forældrene eller børnepasseren afbryder et pasningsforhold og forældrene har fået udbetalt tilskud, som ikke anvendes til betaling af børnepasseren/pasningsordningen, skal det for meget udbetalte tilskud tilbagebetales til Herning Kommune.

Ferie uden løn til børnepasser:

Forældrene har pligt til at give Herning Kommune besked, hvis børnepasseren holder ferie uden løn, idet der i denne periode ikke kan ydes tilskud.

Herning Kommune kan standse udbetaling af pasningstilskud, hvis forældrene ikke opfylder den indgåede aftale.

Når/Hvis den private ordning ophører

Hvis den private ordning ophører eller forældrene ikke længere ønsker at benytte ordningen, er der mulighed for at få deres barn optaget i et offentligt dagtilbud. De nærmere regler herfor er følgende:

 • Fremgår det af ansøgningen, hvornår den private børnepasning ophører eller tilskuddet bortfalder som følge af, at barnet fylder 6 år/påbegynder børnehaveklasse, vil offentligt dagtilbud (daginstitution/dagpleje) blive tilbudt den efterfølgende måned indenfor Herning Kommune - dog kun, hvis forældrene har tilkendegivet, at barnet ønskes optaget på venteliste til daginstitution.
 • I øvrige tilfælde, hvor den private pasning ophører, eller forældrene ikke længere ønsker at benytte en privat pasningsordning, er der mulighed for at vende tilbage til et offentligt dagtilbud med 1 måneds varsel pr. den 1. i måneden. Tilbuddet vil blive givet indenfor Herning Kommune.

Ved ophør af privat pasning, kan det ikke forventes, at det offentlige dagtilbud (daginstitution/dagpleje) der gives, er i overensstemmelse med et eventuelt ønske om en konkret daginstitution/dagpleje, eller et konkret geografisk område.

Hvis den private pasning finder sted på tidspunkter, som falder uden for de normale åbningstider i Herning Kommunes dagtilbud, eller tilskuddet gives til at dække et andet pasningsbehov, end forældrene kan få dækket gennem kommunens dagtilbud, kan forældrene ikke gøre krav på senere at få et sådant pasningsbehov dækket gennem kommunens dagtilbud.

Forældrene kan således ikke via en privat pasningsordning efterfølgende forpligte kommunen til en anden sammensætning eller et andet omfang af dagtilbuddene, end der allerede findes i kommunen.

Søskendetilskud
Børn, der passes i Frit valg-ordningen, er omfattet af reglerne om søskendetilskud, men ikke økonomisk friplads.

Hjælp til lønadministration
Ønskes hjælp til lønadministration kan der indgås aftale med private firmaer, som mod betaling, tilbyder hjælp med lønadministration samt administration af ATP og feriepenge.

7. Klageadgang

Klage over Herning Kommunes afgørelser om godkendelse af pasningsaftaler og pasningsordninger samt klage over fastsættelse af tilskuddets størrelse, kan alene indbringes for Herning Kommune.

8. Bilag

Eksempler på generelle bestemmelser inden for andre lovgivningsområder - har betydning for aftaleforholdet mellem forældre og børnepasser.

BILAG 1

Eksempler på generelle bestemmelser inden for andre lovgivningsområder, som kan have betydning for aftaleforholdet mellem forældre og børnepasser.

Bilaget omfatter:

1.     Formelle arbejdsmarkedsretlige regler

2.     Arbejdsskadeforsikring og Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (aes)

3.     Skattemæssige forhold

4.     Sygedagpenge

5.     Særligt om ansættelse af au pair til børnepasning

1. Formelle arbejdsmarkedsretlige regler

Ansat eller selvstændig

Forældre, der ønsker at benytte ordningen med tilskud til privat pasning, må på forhånd gøre sig klart, om den aftale, de indgår med den private pasningsordning indebærer, at de må opfattes som arbejdsgiver for børnepasseren, med de forpligtelser dette indebærer, eller om de indgår aftale med en selvstændig erhvervsdrivende.

Arbejdsmarkedsretlige regler ved arbejdsgiver/lønmodtagerforhold.
Som arbejdsgiver skal du have et CVR-nr. Dette fås ved henvendelse til www.erhvervsstyrelsen.dk. Erhvervsstyrelsen, Kampmannsgade 1, 1780 København V, tlf. 72 20 00 32.

Herefter vil der ske en automatisk registrering hos ATP og feriefonden.

Ret til ferie
Nærmere oplysninger om feriereglerne kan fås ved henvendelse til www.adir.dk, Arbejdsdirektoratets ferielovskontor, Stormgade 10, Postboks 1103, 1009 København K, tlf. 38 14 84 84

Ansat i huset
Hvis lønmodtager er ansat til at udføre husligt arbejde og får kost og logi eller kost alene, er forholdet omfattet af lov om visse forhold i landbruget m.v. Nærmere oplysninger om lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. kan fås ved henvendelse til www.bm.dk, Beskæftigelsesministeriet, Ved Stranden 8, 1061 København K, tlf. 72 20 50 00.

Skriftlig ansættelsesbevis
Et arbejdsforhold vil som regel være omfattet af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet. Lønmodtageren skal have skriftlige oplysninger, der blandt andet omhandler beskrivelse af arbejdet, spørgsmålet om lønmodtagerens rettigheder med hensyn til betalt ferie, lønmodtagerens og arbejdsgiverens opsigelsesvarsler, løn og kost og logi og den normale daglige og ugentlige arbejdstid.

Nærmere oplysninger om lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet kan fås ved henvendelse til www.bm.dk, Beskæftigelsesministeriet, Ved Stranden 8, 1061 København K, tlf. 72 20 50 00.

ATP-bidrag
Når forældre er arbejdsgivere, skal de indbetale eget og lønmodtagerens ATP-bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension, Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød. Satser og nærmere oplysninger på www.atp.dk, tlf. 70 12 10 70.

Barselsfonden
Alle arbejdsgivere der er omfattet af ATP skal betale bidrag til den lovbaserede barseludligningsordning. Indbetalingen foregår kvartalsvis.
Se satser og øvrige oplysninger på www.barsel.dk eller ved henvendelse til Barsel.dk, Kongens Værge 8, 3400 Hillerød, tlf. 70 10 16 11.

Arbejdsmiljøloven
Forældrenes forpligtelser i forhold til arbejdsmiljøloven afhænger blandt andet af, om de må anses for arbejdsgivere, hvor arbejdet foregår, og om den ansatte er under eller over 18 år.
Nærmere oplysninger om miljølovgivningen kan fås ved henvendelse til www.virk.dk, Direktoratet for Arbejdstilsynet, Landskronagade 33, 2100 København Ø, tlf. 70 12 12 88

2. Arbejdsskadeforsikring og Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (aes)

Når pasningsaftalen indebærer et ansættelsesforhold mellem forældre og børnepasser, skal forældrene tegne arbejdsskadeforsikring og aes-forsikring (i forhold til den ansatte). Forsikringspligten gælder uanset hvor pasningen skal foregå.

Arbejdsskadeforsikringen kan tegnes i ethvert forsikringsselskab, der har ret til at tegne arbejdsskadeforsikringer.
Nærmere oplysninger om pligten til at tegne forsikring kan fås ved henvendelse til www.ask.dk., Arbejdsskadestyrelsen, Sankt Kjelds Plads 11, 2100 København Ø, tlf. 39 17 77 00.

Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (aes) skal tegnes via ATP-huset.

Nærmere oplysninger samt blanket om aes kan fås ved henvendelse til www.aes.dk., Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring, ATP-huset, Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød, tlf. 70 11 12 13.

3. Skattemæssige forhold

Tilskuddet skal ikke medregnes i forældrenes skattepligtige indkomst, men er i alle tilfælde skattepligtig for vedkommende børnepasser (B-indkomst) Børnepasser er også bidragspligtig efter Lov om Arbejdsmarkedsfonde.

Fri kost og logi
Værdien af fri kost og logi der ydes børnepassere i forældrenes hjem, er skattepligtig for modtageren og anses for B-indkomst.
Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelser til Skat, www.skat.dk., tlf. 72 22 18 18.

4. Sygedagpenge

Når forældrene ansætter en børnepasser, betragtes de som arbejdsgivere efter loven om dagpenge ved sygdom eller fødsel.
Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til det lokale dagpengekontor.
Arbejdsgiveren har også mulighed for at tegne en forsikring ved Beskæftigelsesministeriet. Skemaet kan fås ved henvendelse til det lokale dagpengekontor. Denne forsikring gør, at arbejdsgiveren kan søge om refusion fra 2. sygedag. Priser samt informationer fås hos på www.bm.dk, Beskæftigelsesministeriet, Ved Stranden 8, 1061 København K, tlf. 72 20 50 00.

5. Særligt om ansættelse af au pair eller udlænding til børnepasning

Der kan iflg. udlændingestyrelsen ikke ansættes au pair piger under den private børnepasningsordning efter dagtilbudslovens §§ 80-85, da der efter styrelsens praksis ikke gives arbejdstilladelse til børnepassere.
Udlændige fra et tredjeland, der ønskes ansat som børnepasser, skal forinden have udstedt en opholds- og arbejdstilladelse af Udlændingestyrelsen.

Nordiske statsborgere og statsborgere fra de øvrige EU- og EØS-lande behøver ingen opholds- og arbejdstilladelse inden ansættelsen. De kan få udstedt et opholdsbevis, når de har lønnet arbejde.
Yderligere oplysninger fås på Udlændingestyrelsens hjemmeside www.udlst.dk eller på tlf. 35 36 66 00.

Godkendelseskriterier for private pasningsordninger

Hvad skal der til for at blive godkendt som privat pasningsordning i Herning Kommune?

Du skal have en skriftlig godkendelse fra Herning Kommune for at drive en privat pasningsordning.

Du søger ved at trykke på den blå boks under selvbetjening som hedder ”Søg om oprettelse af privat pasningsordning”.

Skemaet sender du til Herning Kommune, som efterfølgende vil kontakte dig med henblik på en aftale om et godkendelsesbesøg hos dig.


Love og regler om oprettelse og drift af private/fleksible pasningsordninger

Ifølge Dagtilbudslovens §§ 78 og 79 skal kommunen godkende etableringen af en privat pasningsordning.

§ 78 - Etablering og drift af private pasningsordninger, der drives uden offentlige midler og finansieres helt eller delvis ved betaling fra forældrene, kræver tilladelse fra kommunalbestyrelsen, hvis der modtages flere end to børn.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med forholdene i den private pasningsordning.
§ 79 - Foregår pasningen i et privat hjem, kan der gives tilladelse til pasning af op til 5 børn.
Stk. 2. Varetages pasningen af flere personer, kan kommunalbestyrelsen give tilladelse til, at der kan modtages op til 10 børn.

Ifølge Dagtilbudslovens § 81 stilles der en række krav, som skal indfries for at pasningsaftalen mellem den private pasningsordning og forældrene kan godkendes:

 • Pasningsordningen anvender kun betegnelsen "privat pasningsordning" i alle offentlige sammenhænge.
 • Der indgår ikke andre betegnelser i pasningsaftalen end privat pasningsordning.
 • Børnepasseren kan dokumentere, at pasningsordningen er tilrettelagt, så børn sikres medbestemmelse, medansvar og forståelse for og oplevelse med demokrati. Pasningsordningen skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund.
 • Den private børnepasser kan dokumentere, at pasningsordningen er tilrettelagt, så den fremmer børns læring gennem trygge læringsmiljøer (gælder ikke de fleksible børnepassere). Arbejdet med læringsmiljøer skal indholdsmæssigt stå mål med kravene til læring og læringsmiljøer i dagtilbud, jf. § 8, ligesom arbejdet med læringsmiljøer i den enkelte private
 • pasningsordning skal tage udgangspunkt i børnegruppens sammensætning og børnenes forskellige forudsætninger. Det er ikke et krav, at der laves læreplaner i de private pasningsordninger. Der kan tilmed gives dispensation for kravet om arbejdet med læringsmiljøer (se afsnit om dispensation på næste side i folderen).
 • Hovedsproget i pasningsordningen er dansk. Pasningsordninger oprettet af det tyske mindretal er dog ikke omfattet af dette krav.
 • Som led i godkendelsen af en pasningsaftale skal det dokumenteres, at børnepasseren har tilstrækkelige danskkundskaber til at udvikle barnets dansksproglige kompetencer.
 • Kommunalbestyrelsen kan som led i godkendelsen af en pasningsaftale, i helt særlige tilfælde, beslutte, at hovedsproget kan være et andet end dansk, såfremt det vurderes ikke at have integrationsmæssige konsekvenser.

Herning Kommunes kriterier for godkendelse

Der foretages en individuel vurdering af hver ansøger. Nedenstående kriterier er derfor vejledende.
GODKENDELSEN FOR AT BLIVE PRIVAT/FLEKSIBEL BØRNEPASSER INDEBÆRER

 • At du altid har ansvaret for børnene, når de passes i pasningsordningen.
 • At du bidrager til, at børnene får en tryg dagligdag, med et passende indhold af oplevelser så du hele tiden er med til at udvikle børnene.
 • At du indgår i et positivt samarbejde med børn, forældre og den tilsynsførende fra Herning Kommune.
 • At du er indstillet på, at der sker forandringer i din dagligdag med børnegruppen, samt du medvirker til at børnene oplever medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati.
 • At du medvirker til at børn udvikler selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med integration i det danske samfund.
 • At du er rummelig i forhold til at møde børn og forældre med særlige behov.
 • At de fysiske rammer inde og ude er på en sådan måde, at det giver trygge rammer og sikkerhed for børnenes sikkerhed.
 • At den private pasningsordninger skal være åben overfor børn med særlige vanskeligheder og samarbejde med relevante kommunale aktører, og det pædagogiske tilsyn om de nødvendige tiltag overfor disse børn. Såfremt tilbuddet ikke matcher barnets behov, kan Herning Kommune flytte barnet til en anden pasningsordning.
 • Hvis Herning Kommune vurderer, at barnet ikke trives i den private pasningsordning, kan kommunen pålægge forældre at flytte barnet til en anden pasning.

Dispensation for arbejdet med læring

Der stilles ikke krav til, at de fleksible børnepassere fremmer børns læring gennem trygge læringsmiljøer, som der gøres til de private pasningsordninger. Forældre med børn i private pasningsordninger kan dog søge om dispensation fra kravet om, at de private pasningsordninger skal arbejde med læring jf. § 81 a, stk. 4. Dispensationen kræver at alle tre følgende kriterier gør sig gældende:

 • forældrene anmoder herom
 • forældrene er arbejdsgiver for den private børnepasser
 • pasningen har midlertidig karakter, hvilket skal fremgå af pasningsaftalen. Med "midlertidig" forstås en ordning, hvor barnet bliver passet for en kortere periode, indtil barnet fx får plads i en konkret daginstitution eller dagpleje, som forældrene har tilkendegivet ønske om optagelse i og står på venteliste til, jf. kommunens retningslinjer for optagelse. Den midlertidige karakter kan højest vare 1 år.

Dispensationen søges i ansøgningen om pasningsaftale, under afsnit om dispensation. I ansøgningen skal det fremgå, hvor barnet står på venteliste. Herefter vil forældre og den private pasningsordning få besked om afgørelsen.


Personlige forhold

 • Du skal være over 16/18 år.
 • I forbindelse med godkendelsen lægges der stor vægt på ansøgerens modenhed, ansvarlighed, imødekommenhed samt erfaring i samvær med, omsorg for og udvikling af børn.
 • Indhentelse af børneattester af alle i husstanden over 15 år, samt indhentelse af straffe attester af alle over 15 år i husstanden.
 • Gennemgang af lokaler, i forhold til sikkerhed og børnemiljø (gælder ikke de fleksible pasningsordninger).
 • Da arbejdet er fysisk med mange løft, kræver det at man har en god fysisk og man er i stand til at have kontakt med børn på alle måder i forskellige aktiviteter, fx ved leg på gulv eller leg i skoven.

Fysiske rammer  indendørs - gældende for den private pasningsordning

 • Pasningstilbuddet skal være hensigtsmæssigt og børnevenligt indrettet, og der skal være dagslys i lokalet.
 • Der skal være et værelse eller stort køkkenalrum, der er indrettet til børnepasning med et godt børnemiljø
 • Lokalerne skal være lyse og venlige, ligesom der skal være plads til borde, stole, reol og god gulvplads.
 • Trapper og afsatser skal være ordentligt afskærmet.
 • Børn må ikke kunne komme til skade, ved f.eks. Komfur, brændeovn eller andre varmekilder.
 • Elektriske hjælpemidler skal opbevares utilgængeligt for børn.
 • Rengøringsmidler skal opbevares utilgængeligt for børn.
 • Der skal være plads til børnenes garderobe.

Sundhedsmæssige forhold

Herning Kommunes rygepolitik skal overholdes. Der må ikke ryges i de lokaler, hvor der passes børn.

 • Dyr (hunde og katte) må ikke opholde sig sammen børnene, med mindre forældrene har givet skriftlig
 • tilladelse, og med mindre at det er børnene i de fleksible pasningsordningers egne husdyr.
 • Hunde og katte og andre dyr må ikke opholde sig med børnene uden voksenopsyn. Dette er både for børnenes skyld samt de pågældende dyr.
 • Der skal kunne forevises hygiejnisk køkken, toilet og pusleforhold.

Godkendelse af øvrige personer i husstanden

 • Indhentelse af rene børneattester af alle i husstanden over 15 år, samt indhentelse af rene straffe attester af alle over 15 år i husstanden. Dette gælder ikke for den fleksible pasningsordning, da pasningen foregår i børnenes eget hjem. Der skal derfor kun indhentes børneattest på den fleksible børnepasser.

Kommunalt tilsyn med private/fleksible pasningsordninger

Omfang af tilsyn

 • Der førers tilsyn 3 gange årligt med de private pasningsordninger (1 uanmeldt og 2 anmeldte tilsyn)
 • Der føres tilsyn 2 gang årligt med de fleksible pasningsordninger (1 uanmeldt og 1 anmeldt

DER FØRES TILSYN MED

 • Børns sproglige udvikling samt almene trivsel og udvikling.
 • De personlige kompetencer i forhold til at opfylde børns behov, give omsorg og skabe et udviklende børnemiljø.
 • At de sikkerhedsmæssige og hygiejniske forhold er i orden
 • At den private børnepasser kun anvender betegnelsen "privat pasningsordning", og at den fleksible børnepasser kun anvender betegnelsen "fleksibel pasningsordning" i alle offentlige sammenhænge.
 • At arbejdet med læring står mål med kravene til læring og læringsmiljøer, som stilles til dagtilbuddene i dagtilbudsloven (gælder ikke for fleksible pasningsordninger)
 • At den fleksible børnepasser aflønnes efter det timeantal, der er indgået aftale jævnfør pasningsaftalen.
 • Tilrettelæggelsen af pasningsordningen står mål med de generelle lovmæssige krav.

Efter et tilsyn udfærdiges en tilsynsrapport, som den private pasningsordninger er forpligtet til at orientere forældregruppen om. Kommune Kan tilbagekalde godkendelsen af pasningsaftalen, hvis ovennævnte forhold ikke er i orden. Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Praktisk information

Øvrige forhold ved private pasningsordninger

Personer der driver en privat pasningsordning er selvstændige erhvervsdrivende.

Det betyder, at du selv står for administrationen i forhold til at:

 • Tegne de nødvendige forsikringer
 • Opkræve forældrebetaling
 • Lave pasningsaftale med forældrene
 • Prissætte pladserne
 • Sætte rammen for tilbuddet

Ift. kombinationstilbuddet, hvor forældre ansætter en fleksibel børnepasser tilbyder kommunen at sørge for forældrenes administration af ordningen mod en reduktion i tilskuddet svarende til kommunens udgifter
til administrationen.

Øvrige forhold ved private/fleksible pasningsordninger

 • Forældrebetalingen er baseret på en aftale mellem den privat/fleksible pasningsordning. Forældrene betaler direkte til den private/fleksible børnepasser.
 • Så snart der ligger en skriftlig godkendelse fra Herning Kommune, er der mulighed for at starte op.
 • Herning Kommune giver tilskud til børn i alderen 24 uger til 6 år. De konkrete satser kan findes på herning.dk.
 • Det skal afklares, hvordan pasningsordningen vil håndtere fravær i forbindelse med ferie, sygdom med videre.

Afslag

Kommunalbestyrelsens afgørelser om pasningsaftaler kan ikke påklages til Ankestyrelsen som klageinstans.
Forældre kan i stedet klage til kommunalbestyrelsen, hvis de ikke enige i forvaltningens afgørelse.
Derudover har alle mulighed for at rette henvendelse til Tilsynet i Ankestyrelsen, som fører tilsyn med, at kommuner følger den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder.

Godkendelseskriterier for private institutioner

Målgruppe

Målgruppen er de børn, der ellers vil kunne tilbydes en plads i et dagtilbud i Herning Kommune, jfr. Dagtilbudsloven.

Indhold

Den private institution skal dokumentere, at institutionen lever op til:

 • Dagtilbudslovens formålsbestemmelser for hhv. dag-, fritids- og klubtilbud
 • Dagtilbudslovens bestemmelse om pædagogiske læreplaner, sprogvurdering og børnemiljøvurdering
 • Gældende lovmæssige/evt. lokale krav til bygninger, legepladser samt sundhedsmæssige forhold

Privatinstitutionen skal senest seks måneder efter etableringen udarbejde en pædagogisk læreplan.

Den private institution er omfattet af de bestemmelser, politikker og regler som kommunens øvrige dagtilbud er omfattet af.

Sikkerhed

Der stilles krav om depositum på 30.000 kr. i forbindelse med ansøgning om godkendelse.

Når afgørelse af ansøgningen er færdigbehandlet, tilbagebetales depositummet.

Der stilles krav om en driftsgaranti svarende til 1 1/2 måneders drift af en tilsvarende institution. Driftsgarantien skal afgives inden opstart af den private institution.

Kommunalbestyrelsen hæfter ikke for et eventuelt underskud hos en privat institution.

Hvis en privat institution går konkurs eller på anden måde ophører, er kommunen forpligtet til omgående at skaffe plads til børnene andre steder i de kommunale og selvejende daginstitutioner.

Vedtægter

Sammen med godkendelsesansøgningen skal fremsendes vedtægter for den private institution.

Vedtægterne skal bl.a. fastsætte:

 • Optagelseskriterier - i forhold til tildeling af plads i dagtilbuddet
 • Opsigelsesvarsel - det anbefales at anvende samme varsel som Herning Kommune
 • Bestyrelsessammensætning
 • Valg til forældrebestyrelsen
 • Institutionens mål
 • Evt. særligt formål med institutionen
 • Åbningstid
 • Antal børn
 • Anvendelse af institutionens overskud.

Organisering

Der er ikke særlige krav til den juridiske virksomhedstype og form en privat institution etableres i. Det kunne være både som en selvejende privat institution, en forening, en fond, et aktie- eller anpartsselskab.

Man skal dog være opmærksom på, at hvis der er tale om f.eks. en eksisterende kommunal eller selvejende institution, der etableres som en privat institution, er det ansatte personale omfattet af Lov om virksomhedsoverdragelse.


Optagelse af børn

En privat institution er ikke omfattet af kommunens centrale pladsanvisning. Privatinstitutionen skal fastsætte regler om optagelse af børn og følge almindelige retsgrundsætninger så som en lighedsgrundsætning, diskriminationsforbud og lignende. Der kan ikke fastsættes optagelsesregler eller udvikles en praksis, der formelt eller reelt udelukker visse grupper fra optagelse. 

Privatinstitutionen skal være tilgængelig for børn med handicap.

Børn med særlige behov

Privatinstitutionen skal være åben for børn med særlige vanskeligheder. Privatinstitutionen skal samarbejde med de relevante kommunale instanser og det pædagogiske tilsyn om de nødvendige tiltag overfor disse børn.

Såfremt tilbuddet ikke matcher barnets behov, kan kommunen flytte barnet til en anden daginstitution. Hvis kommunen vurderer, at barnet ikke trives i privatinstitutionen, kan kommunen pålægge forældrene at få barnet flyttet til en anden daginstitution.

Underretningspligt

Privatinstitutioner er underlagt underretningspligt, jævnfør Servicelovens §35. Det betyder, at privatinstitutionen skal tage kontakt til kommunen med henblik på at få en vurdering af behovet for støtte til børn med særlige behov eller handicap.

Ekstra støtteressourcer

Opholdskommunen beslutter og finansierer hele udgiften til støttepædagoger samt følger op på indsatsen. Kommunen skal sørge for, at privatinstitutionen modtager ressourcer til denne opgave på lige fod med kommunens øvrige dagtilbud, hvortil der er udlagt decentrale midler til støtte. Midlerne er indregnet i driftstilskuddet. Yderligere ressourcer, hvad enten de gives som tilskud eller som ekstra personale, skal bevilges ved siden af driftstilskuddet.

Kommunen skal som tilsynsmyndighed for alle dagtilbud i kommunen sørge for, at kommunens afgørelser vedr. særlig støtte til børn reelt føres ud i livet, således at børnene modtager den støtte, de har behov for.
Privatinstitutionen skal følge kommunens procedure for ansøgning om støttepædagoger.

Personale

Lederen af en privat institution skal være uddannet pædagog. Herning Kommune skal have dokumentation for lederens uddannelsesbaggrund i form af eksamenspapirer eller lignende.

Personalegruppen skal samlet have de kompetencer, som er nødvendige i forbindelse med arbejdet med børnene - herunder de kompetencer som matcher de lovgivningsmæssig krav til arbejdet med pædagogiske læreplaner, forebyggende arbejde med videre.

Det er et krav, at der skal tales dansk i institutionen.

Det er lederens ansvar at sikre, at de medarbejdere, der ansættes, kan godkendes til at passe børn. Det betyder, at der skal indhentes børneattest for samtlige medarbejdere og medfører, at Herning Kommune på baggrund af børneattesten kan nægte en person ansættelse i en privat institution.

Godkendelsen skal sikre, at personale i en privat institution lever op til de samme krav om ikke at være dømt for sædelighedsforbrydelser, vold. m.v., som personale i kommunale institutioner.

I forhold til personalet skal privatinstitutionen efterleve kravene i arbejdsmiljølovgivningen, herunder udarbejde arbejdspladsvurderinger (APV).

Det forudsættes, at institutionen af sikkerhedsmæssige årsager til enhver tid er normeret med det nødvendige antal medarbejdere.

Herning Kommune vil, via sit medlemskab af KL, anbefale at privatinstitutionen tegner overenskomst med de faglige organisationer.

Sundhed og hygiejne 

Privatinstitutionen skal leve op til lovgivningsmæssige krav til sundhed og hygiejne i daginstitutioner, herunder reglerne om røgfrit miljø. Privatinstitutionen skal udarbejde en rygepolitik.

Forældreindflydelse

Forældre til børn i privatinstitutionen skal have samme indflydelse, som forældre til børn i kommunale daginstitutioner.
Det vil sige, at forældrebestyrelsen som minimum skal have indflydelse på følgende principper:

 • principper for de pædagogiske aktiviteter i daginstitutionen
 • principper for samarbejde mellem hjem og daginstitution
 • sikring af dialogen mellem forældrebestyrelsen og forældregruppen
 • principper for anvendelse af daginstitutionens børnerelaterede midler
 • inddrages aktivt i drøftelser i processen i relation til arbejdet med de pædagogiske læreplaner, som eksempel inddrages i, hvordan ressourcer i lokalsamfundet kan bringes i spil med henblik på at skabe trygge og pædagogiske læringsmiljøer for børnene
 • inddrages i daginstitutionens arbejde med at skabe gode overgange
 • Indstillingsret i forbindelse med ansættelse af personale

Forældrebetalingen

Privatinstitutionen fastsætter selv forældrebetalingen og opkræver selv denne hos forældrene.
Kommunen bevilger søskendetilskud, økonomisk fripladstilskud og behandlingsmæssigt tilskud samt socialpædagogisk fripladstilskud efter reglerne i dagtilbudsbekendtgørelsen.

Inddrivelse af manglende forældrebetaling inddrives ved almindelige privatretlige regler.

Forældrene ansøger om søskende- og fripladstilskud direkte til Herning Kommune. Kommunen bevilger et evt. tilskud direkte til forældrene.

Hvor der i dagtilbud og fritidshjem ikke er fastlagt loft over forældrebetalingen, må der i private klubber højst opkræves 20% af driften.

Der er i klubber ikke mulighed for at tage evt. overskud ud af driften.

Erstatningsansvar

Privatinstitutionens bestyrelse er ansvarlig over for sine ejere efter reglerne om aktieselskaber eller anpartsselskaber, men er ikke ansvarlig overfor kommunen.

Tilsyn med privatinstitutionen

Kommunen har pligt til at føre tilsyn med, at betingelserne for godkendelsen er opfyldt.
Privatinstitutionen er forpligtet til at samarbejde med det kommunale tilsyn, så det kan foregå frit og uhindret, herunder at udlevere den dokumentation, som kommunen anser som nødvendig for at udøve tilsynet eller varetage kommunens forpligtelser i øvrigt.
Privatinstitutionen har pligt til at oplyse, hvis der sker ændringer i godkendelsesgrundlaget.

Erhvervs- og selskabsstyrelsen fører tilsyn med, at virksomhedens overskud ikke anvendes til ulovlige formål. Hvis Herning Kommune bliver bekendt med, at privatinstitutionen anvender tilskuddet til ulovlige formål eller ikke opfylder grundlæggende krav til økonomisk og faglig hæderlighed, kan godkendelsen trækkes tilbage.

Lokaleforhold

Inden institutionen sættes i drift, skal der foreligge en ibrugtagningstilladelse fra byggemyndighederne om, at de påtænkte fysiske rammer er godkendt til formålet. Dette gælder både for evt. midlertidig placering og en efterfølgende permanent placering af institutionen.

Forsikring

Den private institution skal tegne de nødvendige forsikringer.

Tilskud fra kommunen

Herning Kommune yder et driftstilskud pr. barn (excl. støttepædagogudgifter), der svarer til de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter pr. barn i et alderssvarende dagtilbud i kommunen.
Tilskuddet nedsættes forholdsmæssigt til institutioner med deltidspladser.
Bygningstilskuddet fastsættes med udgangspunkt i de gennemsnitlige bygningsudgifter pr. barn i daginstitutioner i Herning Kommune.

Der gives et administrationsbidrag, der svarer til det gennemsnitlige administrationsbidrag pr. barn, som kommunen yder til øvrige daginstitutioner i Herning Kommune, såfremt den private institution selv varetager alle administrationsopgaver.

Der udbetales driftstilskud (bygningstilskud, adm. tilskud og driftstilskud) pr. indskrevet barn pr. år. Driftstilskud samt søskenderabat og fripladstilskud udbetales månedsvis forud på baggrund af antal indskrevne børn.

Ved ønske om ændring af institutionens normering, skal begrundet ansøgning herom indsendes til Herning Kommune senest 1. marts gældende fra 1.1. i det efterfølgende år.

Der indsendes hvert år et underskrevet regnskab til Herning Kommune senest den 20. februar.

Administrativ bistand

Udover administrationsbidraget yder Herning Kommune ingen administrativ bistand til privat institutionen i form af f.eks. opkrævning af forældrebetaling, udbetaling af løn, personaleadministration mv.
Kommunen yder ikke løbende pædagogisk rådgivning og vejledning og privatinstitutionen deltager ikke i ledermøder og kursusvirksomhed arrangeret af kommunen.
Den private institution kan ikke blive tilkoblet Herning Kommunes intranet.
Den private institution vil blive omtalt på Herning Kommunes hjemmeside på lige fod med øvrige daginstitutioner i kommunen. Ligesom Pladsanvisningen vil gøre borgerne opmærksom på muligheden for at få plads i den private daginstitution.

Klageadgang

Klage over fastsættelse af kommunens godkendelseskriterier kan, afhængig af klagens art, påklages til kommunalbestyrelsen eller konkurrencerådet/konkurrencestyrelsen.

Herning Kommunes afgørelse om godkendelse af en privat leverandør, som efter leverandørens opfattelse er ulovlig, kan indbringes for det kommunale tilsyn.

Godkendelsesprocedure

Sidste frist for aflevering af ansøgning om etablering af privatinstitution er den 1. marts i året forud for det år, hvor driften påbegyndes. Hvis det er hensigtsmæssigt set i forhold til de berørte børn og personalet, kan kommunen dog se bort fra dette krav.
Sammen med ansøgningen fremsendes depositum, vedtægter og forslag til forretningsorden for bestyrelsen. Ansøgningen sendes til Børn og Læring, Herning Kommune, Torvet, 7400 Herning.

Ansøgning kan forventes færdigbehandlet inden for tre måneder.

Kombinationstilbud

Et kombinationstilbud består af en deltidsplads i et dagtilbud samt et tilskud til ’fleksibel pasning’.

Fleksibiliteten i kombinationstilbuddet betyder, at du/I kan vælge fx at lægge alle timer i henholdsvis dagtilbud og fleksibel pasning indenfor to uger, hvorefter du/I selv passer barnet i de to følgende uger osv.

Fleksibel pasning er omfattet af følgende krav
 • Hovedsproget i den fleksible pasningsordning skal være dansk. Kommunen kan dog i helt særlige tilfælde beslutte, at hovedsproget er et andet end dansk, hvis det ikke medfører integrationsmæssige konsekvenser.
 • Den fleksible passer skal kunne dokumentere, at vedkommende har tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle barnets dansksproglige kompetencer.
 • Den fleksible pasning skal tilrettelægges, så børn sikres medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati.
 • Kommunen skal godkende den pasningsaftale, som indgås mellem dig/jer og den fleksible passer. Kommunen skal ligeledes godkende de økonomiske forhold, som er en del af pasningsaftalen.

Hvem kan bruge kombinationstilbuddet

Det er alene du/jer med et dokumenteret arbejdsbetinget behov for pasning, der ligger uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstider, der er berettigede til at få et kombinationstilbud i form af en deltidsplads i et dagtilbud og et tilskud til fleksibel pasning

 • Er du enlig forsørger har du ret til et kombinationstilbud, hvis du kan dokumentere dit behov.
 • Hvis I er samlevende skal I begge dokumentere, at I har et arbejdsbetinget behov for pasning uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid.

Din/jeres dokumentation for pasningsbehovet kan fx bestå af en arbejdsgivererklæring, en vagtplan eller lignende, som skal indsendes i forbindelse med ansøgningen. Hvis du/I har børn, der er optaget i et sprogstimuleringstilbud i form af et dagtilbud 30 timer om ugen, jf. dagtilbudslovens § 11, stk. 8, er du/I ikke berettigede til et kombinationstilbud.

Forholdet mellem dagtilbud og fleksibel pasning

Kommunen fastlægger hvor mange timer deltidspladsen i dagtilbuddet og den fleksible pasning gennemsnitligt skal udgøre. Fastlæggelsen sker ud fra din/jeres ansøgning og dokumenterede behov, men også ud fra barnets mulighed for at indgå i børnefællesskabet i dagtilbuddet, samt dagtilbuddets mulighed for at tilbyde en god ramme for barnet.

 • Den fleksible pasning skal udgøre mindst 10 timer om ugen i gennemsnit, og det tidsmæssige omfang af deltidspladsen i dagtilbuddet og den fleksible pasning skal opgøres over en periode på mindst fire uger.
 • Kombinationstilbuddet kan samlet set ikke overstige, hvad der tidsmæssigt svarer til en fuldtidsplads i et alderssvarende dagtilbud i kommunen.

Den Digitale Hotline

Brug for hjælp til digital selvbetjening? DDH logo

Ring 70200000 - dag, aften og weekend

Åbningstider:

Kontaktinfo

Ulla Sandgaard
Pladsanviser
Tlf.: 96286074

Pernille Lauritsen
Pladsanviser
Tlf.: 96286073

Mail: pladsanvisning@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.