Pædagogisk tilsyn i dagtilbud

I Herning Kommune er det pædagogiske udviklings-konsulenter fra Børn og Læring, der udfører de pædagogiske tilsyn i dagtilbud.

Vi udfører anmeldt pædagogisk tilsyn i alle institutioner og enheder som minimum hvert andet år. De uanmeldte pædagogiske tilsyn udfører vi løbende. Vi sikrer, at der over en femårig periode bliver udført uanmeldt tilsyn i alle institutioner og enheder.

Luk alle
Åben alle

Uvildighed i tilsynet

For at sikre uvildighed i de pædagogiske tilsyn er der udarbejdet et rotationssystem blandt de pædagogiske udviklings-konsulenter, så den enkelte konsulent ikke fører tilsyn med den samme institution ved hvert tilsyn. Derudover er der lagt vægt på, at vi udfører tilsynet ud fra præcis den samme ramme, så der ikke er variation i, hvem af konsulenterne der udfører tilsynet.

Anmeldte tilsyn

Vi udfører det pædagogiske tilsyn i alle enheder i hvert dagtilbud minimum hvert andet år.

Det pædagogiske tilsyn føres ud fra følgende ramme: 

Før tilsynsbesøget
Ansvarlig Opgave
Tilsynsførende  
 • Sikrer at Pædagogisk Læringsmiljø-vurdering er afsluttet
 • Aftaler dato for opsætning af tilsyn med Rambøll
 • Opsætter tilsynsrammen ved at udvælge temaer og spørgsmål
 • Sender tilsynsskemaer til hvert enkelt dagtilbud gennem Hjernen & Hjertet
Daginstitutionsleder
 • Besvarer tilsynsskemaet i Hjernen & Hjertet senest 10 dage efter, den er sendt ud.

 

Under tilsynsbesøget
Ansvarlig Opgave
Tilsynsførende og daginstitutionsleder
 • Tilsynsbesøget gennemføres. Et fysisk besøg med observationer og dialog med udgangspunkt i data, opmærksomheder fra tidligere tilsyn og de tilsynsførendes observationer

 

Efter tilsynsbesøget
Ansvarlig Opgave

Tilsynsførende

 • Senest 10 dage efter besøget renskrives noter fra tilsynet og rapporten sendes til dagtilbuddet til gennemlæsning
 • 7 dage efter tilsynet er afsluttet, aftales eventuel opfølgning
 • Udarbejde en kort power-point-præsentation med nedslag i tilsynsrapporten, som kan anvendes ved bestyrelsesmøder, personalemøde, forældremøde eller lignende

Daginstitutionsleder

 • Senest 10 dage efter tilsynsrapporten er sendt til gennemlæsning og kommentering, og således 30 dage efter tilsynets opstart, afsluttet det pædagogiske tilsyn med en tilsynsrapport
 • Downloade dagtilbuddets tilsynsrapport og lægge den på hjemmesiden, senest 37 dage efter tilsynet blev påbegyndt
 • Inddrage forældrebestyrelsen i dataarbejdet, med afsæt i tilsyns- og kvalitetsrapporten.
 • Udarbejde udviklingsplaner på baggrund af tilsynsrapporten, som benyttes til opfølgningsbesøget eller kvalitetsdialogen
 • Præsenterer forældrene for udvalgt data fra tilsyns- og kvalitetsrapporten. Eks. til de kollektive forældrearrangementer

Uanmeldte tilsyn

De uanmeldte tilsyn i dagtilbud er blevet en del af lovgrundlaget omkring tilsyn i dagtilbud og indgår som en del af det de samlede tilsyn der gennemføres i dagtilbud (Jævnfør beskrivelser længere oppe).

De uanmeldte tilsyn ligger ikke i en fast kadence ligesom de anmeldte pædagogiske tilsyn, da de tilsynsførende kommer uventet på besøg i institutionen. Det uanmeldte tilsyn giver derfor validt billede af hvordan den pædagogiske praksis ser ud i den pågældende/udvalgte institution. Der er ikke fastsat et bestemt antal af uanmeldte tilsyn pr. år, men det er op til dagtilbudschefen at vurdere behovet herfor.

Vi udfører det uanmeldte tilsyn ud fra følgende ramme:

Før tilsynsbesøget
Ansvarlig Opgave

Tilsynsførende

 • Udvælge de temaer det uanmeldte pædagogiske tilsyn skal omhandle

 

Under tilsynsbesøget
Ansvarlig Opgave

Tilsynsførende og daginstitutionsleder

 • Tilsynsbesøget gennemføres – fysisk besøg med observationer

 

Efter tilsynsbesøget
Ansvarlig Opgave

Tilsynsførende

 • Renskriver noter fra mødet og afslutter tilsynet
 • Udarbejder handleplaner, hvis der er institutioner med særlig bekymring

Daginstitutionsleder

 • Udarbejder udviklingsplaner på baggrund af tilsynsrapporten som benyttes til opfølgningsbesøget/kontraktmøderne

Anvendt data i tilsynene

Datagrundlaget for det pædagogiske tilsyn 

I Herning Kommune er data et bærende element i det pædagogiske tilsyn. Vi arbejder ud fra en systematisk brug af data i den pædagogiske praksis, og inddrager disse resultater som en del af det pædagogiske tilsyn. I Herning Kommune anvender vi Hjernen & Hjertet som både dokumentationsværktøj og tilsynsramme. Det betyder, at vores tilsynsramme bliver genereret i Hjernen & Hjertet, hvor der trækkes data ind fra de andre dokumentationsværktøjer og dermed giver et kvantitativt indblik i den pædagogiske praksis i den enkelte institution. 

Observationer

I både det anmeldte og uanmeldte pædagogiske tilsyn, udfører de tilsynsførende observationer af den pædagogiske praksis. Disse observationer udføres ud fra observationsskemaer, hvor tilsynets temaer er præciserede. De tilsynsførende varetager primært rollen som deltagende observatør.

Skærpet tilsyn og handleplan

Beskrivelse af skærpet tilsyn

Såfremt der ved det pædagogiske tilsyn eller det uanmeldte tilsyn observeres hændelser der gav anledning til bekymring, vil der blive igangsat et skærpet tilsyn. Det skærpede tilsyn vil bestå af et tilsynsbesøg med observationer og dialog og skal igangsættes senest 7 dage efter første tilsynsbesøg, hvor bekymringen opstod.

Vi udfører det skærpede tilsyn ud fra følgende ramme:

Før tilsynsbesøget
Ansvarlig Opgave
Tilsynsførende
 • Orienterer sig i tidligere tilsynsrapporter samt andre relevante dokumenter og data
Under tilsynsbesøget
Ansvarlig Opgave
Tilsynsførende og daginstitutionsleder
 • Tilsynsbesøget gennemføres – fysisk besøg med observationer, eventuelt dialog og afrapportering
Efter tilsynsbesøget
Ansvarlig Opgave
Tilsynsførende
 • Renskriver observationer og eventuel dialog
 • Afhængigt af bekymringsgraden indkaldes til møde om udarbejdelse af en handleplan
Daginstitutionsleder
 • Deltager i eventuelt møde om udarbejdelse af handleplan
 • Igangsætter initiativer i institutionen på baggrund af bekymringen

 

I forbindelse med dialogen skal der udarbejdes en handleplan der skal tydeliggøre hvordan institutionen vil arbejde målrettet med at forbedre de bekymrende forhold.

Eksempel på, hvordan en handleplan kan se ud:

Skabelon for handleplan
Emne Beskrivelse
Anledning til bekymring Bekymringen beskrives kort af tilsynsførende

Initiativer på baggrund af bekymringen

Hvilke initiativer er igangsat af institutionen på baggrund af bekymringen
(Hvordan har de tilsynsførende besluttet, at det skærpede tilsyn skal tilrettelægges?)
Mål med handleplanen Beskriv hvilke ændringer handleplanen og initiativerne skal medføre
Konkrete indsatser Beskriv hvordan der konkret skal arbejdes med at nå handleplanens mål
Opfølgning og evaluering
Hvordan måles progressionerne på de igangsatte initiativer?
Hvordan vil tilsynsførende følge op på handleplanen?
Implementering Hvordan sikrer dagtilbudslederen at de konkrete mål og handlinger bliver en integreret del af den pædagogiske praksis i institutionen?

 

Yderligere information

Den enkelte institutions tilsynsrapport, findes på institutionens hjemmeside.

For yderligere information vedrørende lovgivningen om det pædagogiske tilsyn i dagtilbud, se:

Lov om ændring af dagtilbudsloven (Minimumsnormeringer i daginstitutioner og styrket tilsyn med dagtilbud m.v.) (retsinformation.dk).

Kontaktinfo

Gitte Hæsum
Pædagogisk udviklingskonsulent

Mail: gitte.haesum@herning.dk

Janni Kjær Pedersen
Pædagogisk udviklingskonsulent

Mail: janni.kjaer@herning.dk

Minna Flø Vindbjerg
Pædagogisk udviklingskonsulent

Mail minna.vindbjerg@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.