Pædagogisk tilsyn i dagtilbud

I Herning Kommune udføres de pædagogiske tilsyn i dagtilbud af pædagogiske udviklingskonsulenter fra Center for Børn og Læring.

Der udføres anmeldt og uanmeldt pædagogisk tilsyn i alle institutioner og enheder hvert andet år. Såfremt kvaliteten i forbindelse med et tilsyn vurderes til at være af bekymrende kvalitet, igangsættes et skærpet tilsyn i den pågældende institution.

Luk alle
Åben alle

Uvildighed i tilsynet

For at sikre uvildighed i de pædagogiske tilsyn er der udarbejdet et rotationssystem blandt de pædagogiske udviklingskonsulenter, så den enkelte konsulent ikke fører tilsyn med den samme institution ved hvert tilsyn.

Derudover er der lagt vægt på, at tilsynet udføres ud fra præcis den samme ramme, så der ikke er variation i, hvem af konsulenterne der udfører tilsynet.

Anmeldte tilsyn

Det anmeldte pædagogiske tilsyn udføres i alle enheder i hvert dagtilbud hvert andet år.

Det pædagogiske tilsyn føres ud fra følgende ramme: 

Før tilsynsbesøget
Ansvarlig Opgave
Tilsynsførende  
 • Sikrer at Pædagogisk Læringsmiljøvurdering er afsluttet
 • Aftaler dato for opsætning af tilsyn med Rambøll
 • Opsætter tilsynsrammen ved at udvælge temaer og spørgsmål
 • Sender tilsynsskemaer til hvert enkelt dagtilbud gennem Hjernen & Hjertet.
Daginstitutionsleder
 • Besvarer tilsynsskemaet i Hjernen & Hjertet senest en uge før det anmeldte tilsynsbesøg.

 

Under tilsynsbesøget
Ansvarlig Opgave
Tilsynsførende og daginstitutionsleder
 • Tilsynsbesøget gennemføres. Et fysisk besøg med observationer og dialog med udgangspunkt i data, opmærksomheder fra tidligere tilsyn og de tilsynsførendes observationer.

 

Efter tilsynsbesøget
Ansvarlig Opgave

Tilsynsførende

 • Senest 10 arbejdsdage efter besøget renskrives noter fra tilsynet og rapporten sendes til dagtilbuddet til gennemlæsning
 • 7 dage efter tilsynet er afsluttet, aftales eventuel opfølgning
 • Udarbejde en kort power-point-præsentation med nedslag i tilsynsrapporten, som kan anvendes ved bestyrelsesmøder, personalemøde, forældremøde eller lignende.

Daginstitutionsleder

 • Senest 10 arbejdsdage efter tilsynsrapporten er sendt til gennemlæsning og kommentering, og således 30 dage efter tilsynets opstart, afsluttes det pædagogiske tilsyn med en tilsynsrapport.
 • Downloade dagtilbuddets tilsynsrapport og lægge den på hjemmesiden, senest 37 dage efter tilsynet blev påbegyndt.
 • Inddrage forældrebestyrelsen i dataarbejdet, med afsæt i tilsyns- og kvalitetsrapporten.
 • Udarbejde udviklingsplaner på baggrund af tilsynsrapporten, som benyttes til opfølgningsbesøget eller kvalitetsdialogen
 • Det anbefales at præsentere forældrene for udvalgt data fra tilsyns- og kvalitetsrapporten. Eks. til de kollektive forældrearrangementer.

Uanmeldte tilsyn

De uanmeldte tilsyn i dagtilbud er blevet en del af lovgrundlaget omkring tilsyn i dagtilbud og indgår som en del af det de samlede tilsyn der gennemføres i dagtilbud (Jævnfør beskrivelserne længere oppe).

De uanmeldte og det anmeldte pædagogiske tilsyn ligger i samme år. Det uanmeldte tilsyn udføres først og efterfølges af et anmeldte nogle måneder senere.

De to pædagogiske tilsyn skal således ses i en sammenhæng og anvendes som grundlag for drøftelsen i kvalitetsdialoger mellem daginstitutionsledelsen, forældrebestyrelsesformanden og dagtilbudschefen.

Det uanmeldte tilsyn udføres ud fra følgende ramme:

Før tilsynsbesøget
Ansvarlig Opgave

Tilsynsførende

 • Udvælge de temaer det uanmeldte pædagogiske tilsyn skal omhandle

 

Under tilsynsbesøget
Ansvarlig Opgave

Tilsynsførende og daginstitutionsleder

 • Tilsynsbesøget gennemføres – fysisk besøg med observationer

 

Efter tilsynsbesøget
Ansvarlig Opgave

Tilsynsførende

 • Renskriver noter og anbefalinger ud fra observationerne.
 • Udarbejder handleplaner, hvis der er institutioner med bekymrende kvalitet.

Daginstitutionsleder

 • Udarbejder udviklingsplaner på baggrund af tilsynsrapporten som benyttes til opfølgningsbesøget/kontraktmøderne

Anvendt data i tilsynene

Datagrundlaget for det pædagogiske tilsyn 

I Herning Kommune er data et bærende element i det anmeldte pædagogiske tilsyn. Vi arbejder ud fra en systematisk brug af data i den pædagogiske praksis, og inddrager disse resultater som en del af det anmeldte pædagogiske tilsyn.

I Herning Kommune anvender vi Hjernen & Hjertet som både dokumentationsværktøj og tilsynsramme. Det betyder, at vores tilsynsramme bliver genereret i Hjernen & Hjertet, hvor der trækkes data ind fra de andre dokumentationsværktøjer og dermed giver et kvantitativt indblik i den pædagogiske praksis i den enkelte institution.

Observationer

I både det anmeldte og uanmeldte pædagogiske tilsyn, udfører de tilsynsførende observationer af den pædagogiske praksis. Disse observationer udføres ud fra observationsskemaer, hvor tilsynets temaer er præciserede.

De tilsynsførende varetager primært rollen som deltagende observatør.

Skærpet tilsyn og handleplan

Beskrivelse af skærpet tilsyn

Såfremt der ved det anmeldte eller uanmeldte pædagogiske tilsyn observeres hændelser, der giver anledning til bekymring, vil der blive igangsat et skærpet tilsyn.

Det skærpede tilsyn vil bestå af et tilsynsbesøg med observationer og dialog og skal igangsættes hurtigst muligt. For at sikre uvildighed i det skærpede tilsyn, varetages dette af en ekstern tilsynskonsulent.

Det skærpede tilsyn udføres ud fra følgende ramme:

Før tilsynsbesøget
Ansvarlig Opgave
Tilsynsførende
 • Orienterer sig i tidligere tilsynsrapporter der gav anledning til bekymring, samt orientere sig i andre relevante dokumenter og data
Under tilsynsbesøget
Ansvarlig Opgave
Tilsynsførende og daginstitutionsleder
 • Tilsynsbesøget gennemføres – fysisk besøg med observationer, eventuelt dialog og afrapportering
Efter tilsynsbesøget
Ansvarlig Opgave
Tilsynsførende
 • Renskriver observationer og anbefalinger
 • Afhængigt af bekymringsgraden indkaldes til møde om udarbejdelse af en handleplan
Daginstitutionsleder
 • Deltager i eventuelt møde om udarbejdelse af handleplan
 • Igangsætter initiativer i institutionen på baggrund af bekymringen

 

Såfremt der er tale om alvorlig bekymring, skal der udarbejdes en handleplan der skal tydeliggøre hvordan institutionen vil arbejde målrettet med at forbedre de bekymrende forhold. 

Eksempel på, hvordan en handleplan kan se ud.

Skabelon for handleplan
Emne Beskrivelse
Anledning til bekymring Bekymringen beskrives kort af tilsynsførende

Initiativer på baggrund af bekymringen

Hvilke initiativer er igangsat af institutionen på baggrund af bekymringen
(Hvordan har de tilsynsførende besluttet, at det skærpede tilsyn skal tilrettelægges?)
Mål med handleplanen Beskriv hvilke ændringer handleplanen og initiativerne skal medføre
Konkrete indsatser Beskriv hvordan der konkret skal arbejdes med at nå handleplanens mål
Opfølgning og evaluering
Hvordan måles progressionerne på de igangsatte initiativer?
Hvordan vil tilsynsførende følge op på handleplanen?
Implementering Hvordan sikrer dagtilbudslederen at de konkrete mål og handlinger bliver en integreret del af den pædagogiske praksis i institutionen?

 

Yderligere information

Den enkelte institutions tilsynsrapport, findes på institutionens hjemmeside.

For yderligere information vedrørende lovgivningen om det pædagogiske tilsyn i dagtilbud, se:

Lov om ændring af dagtilbudsloven (Minimumsnormeringer i daginstitutioner og styrket tilsyn med dagtilbud m.v.) (retsinformation.dk).

Kontaktinfo

Gitte Hæsum
Pædagogisk udviklingskonsulent

Mail: gitte.haesum@herning.dk

Janni Kjær Pedersen
Pædagogisk udviklingskonsulent

Mail: janni.kjaer@herning.dk

Minna Flø Vindbjerg
Pædagogisk udviklingskonsulent

Mail minna.vindbjerg@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.