Forebyggende hjemmebesøg

Er du i målgruppen?

Se under punktet "Tilbud om hjemmebesøg" om du er i målgruppen til at få et besøg, hvor der er fokus på at forebygge og dermed at forbedre din livskvalitet.

Derudover kan du få besøg i Herning Kommune, hvis du er 65 år og

 • mister ægtefælle
 • er ægtefælle til en pårørende, der flytter i plejebolig.

Vi kommer også gerne til lokale arrangementer i ældreklubber og pensionistforeninger.

Se mere under "Andre muligheder for besøg".

Kontakt os

Når du er i målgruppen, vil du modtage et skriftligt tilbud om et besøg enten i din digitale postkasse eller pr. brev. Kontakt os hvis du er interesseret.

Telefonen er åben alle hverdage, bedst mellem kl. 8.00 - 9.00

Tilbud om forebyggende hjemmebesøg

Tilbud om forebyggende hjemmebesøg

Formålet med et forebyggende hjemmebesøg er, at du og kommunens medarbejder sammen kan drøfte din aktuelle livssituation og dit eventuelle behov for hjælp til at udnytte dine ressourcer og bevare dit funktionsniveau.

Det forebyggende hjemmebesøg kan fokusere på eksempelvis din hverdag, trivsel, sociale netværk, bolig, økonomi og sundhedstilstand.

Det er op til den enkelte kommune, hvordan de tilrettelægger det forebyggende hjemmebesøg. Kommunen kan eksempelvis vælge at tilrettelægge det forebyggende hjemmebesøg som et kollektivt arrangement. Borgere, der ikke ønsker at deltage i et kollektivt arrangement, skal i stedet tilbydes et individuelt besøg i hjemmet.

Tilbuddet om et forebyggende hjemmebesøg skal altid gives til dig ved direkte henvendelse.

Hvis du allerede modtager både personlig pleje og praktisk hjælp, kan kommunen undlade det årlige tilbud om et forebyggende hjemmebesøg.

Faste tidspunkter for forebyggende hjemmebesøg

Hvis du bor alene, skal din kommune tilbyde dig et forebyggende hjemmebesøg, når du fylder 70 år.

Desuden skal kommunen tilbyde dig et forebyggende hjemmebesøg, når du fylder 75 og 80 år. Fra du er fyldt 82 år, skal kommunen tilbyde dig mindst ét årligt forebyggende hjemmebesøg.

Forebyggende hjemmebesøg efter behov

Kommunen skal tilbyde forebyggende hjemmebesøg efter behov, hvis du er mellem 65 og 81 år, og du er i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne.

Tavshedspligt

Alle de oplysninger, der kommer frem under samtalen, er underlagt tavshedspligt. Du bestemmer selv, om du vil tage imod tilbuddet. Fravælger du tilbuddet, kan du altid senere bede om et forebyggende hjemmebesøg.

Luk alle
Åben alle

Andre mulighed for hjemmebesøg

Enkebesøg

Borgere der er fyldt 65 år og derover, som har mistet ægtefælle tilbydes besøg ca. 10-12 uger efter, man er blevet alene.

Pårørende besøg

Borgere der er fyldt 65 år og derover, som har ægtefælle, der er flyttet i plejebolig tilbydes besøg ca. 6-8 uger efter flyttet.

Foreninger og klubber

Vi kommer gerne til lokale arrangementer for + 65 årige - eksempelvis i ældreklubber og pensionistforeninger og fortæller om forebyggelse.

Kontakt med os

Når du er i målgruppen, vil du modtage et skriftligt tilbud om et besøg enten i din digitale postkasse eller pr. brev. Kontakt os hvis du er interesseret.

Telefonen er åben alle hverdage, bedst mellem kl. 8.00 - 9.00

Kvalitetsstandard § 79a

KVALITETSSTANDARD

Forebyggende hjemmebesøg - §79a Serviceloven
Emne Indhold
Lovgrundlag Lov om Social Service § 79a.
Hvilke behov skal ydelsen dække? At Herning Kommune tilbyder borgere i målgruppen en samtale, der kan forebygge sociale, psykiske eller fysiske problemer.
Hvad er formålet med ydelsen?

At skabe tryghed og trivsel

 • At styrke den forebyggende og sundhedsfremmende indsats.
 • At drøfte borgerens livssituation med henblik på at støtte vedkommende til at bruge egne ressourcer og bevare funktionsniveauet længst muligt.
 • At yde rådgivning og vejledning om eksisterende tilbud i privat og offentlig regi, herunder Herning Kommunes sundhedstilbud og aktivitetstilbud til ældre.
 • Tidlig opsporing af aldersbetingede forandringer.
Modtagere af ydelsen

Alle borgere i Herning, der tilhører en af følgende målgrupper, får tilbudt forebyggende hjemmebesøg:

Lovpligtige tilbud for besøg

 • 70 årige der bor alene skal tilbydes ét besøg for at opspore og forebygge ensomhed.
 • 75 årige og 80 årige skal tilbydes besøg, der skal afklare behovet for fremtidige besøg og identificere de borgere, der har særligt behov for en forebyggende indsats.
 • 82 årige og ældre skal hvert år modtage mindst et tilbud om forebyggende hjemmebesøg.

Forebyggende hjemmebesøg efter behov:

 • 65-81 årige tilbydes behovsbestemte besøg, hvis de tilhører risikogruppen af ældre, der står i en vanskelig livssituation eller har risiko for at få sociale, psykiske eller fysiske problemer.
 • Besøg til enker/ enkemænd
  Borgere der er fyldt 65 år og herover, som har mistet ægtefælle/samboende tilbydes besøg ca. 10-12 uger efter, at borger er blevet alene.
 • Pårørendebesøg

Borgere der er fyldt 65 år og herover, som har ægtefælle/ samboende, der er flyttet i plejebolig tilbydes besøg ca. 6-8 uger efter flytning.

Undtaget

Herning Kommune vil løbende definere og udvikle koncept for opsporing og tilbud til målgruppen, som vurderes i særlig risiko

 • Borgere der modtager varig hjælp i form af både praktisk og personlig hjælp,
 • Borgere der bor på plejecenter.
Hvad indgår i ydelsen

Alle borgere får tilsendt et brev med dato for det forebyggende hjemmebesøg.

Hjemmebesøg

 • Besøget varer som udgangspunkt 1 time.
 • Hvis forebyggelseskonsulenten undtagelsesvis bliver nødt til at aflyse et planlagt besøg, skal borgeren orienteres, senest samme dags morgen, og der aftales et nyt besøg.
 • Kommer forebyggelseskonsulenten til en lukket dør, lægges et standardbrev, hvori der står, at medarbejderen har været der, og borgeren bedes ringe, hvis det ønskes.
Indhold i det forebyggende hjemmebesøg

Besøget skal indeholde en struktureret helhedsorienteret samtale, der giver mulighed for at borgeren kan fortælle om sin samlede livssituation, og tage emner op, som borgeren finder centrale.
Samtalen med borgeren kan for eksempel omhandle dagligdag, trivsel, socialt netværk, boligforhold, økonomi, sundhedstilstand og funktionsniveau m.v.

Forebyggelseskonsulenten skal være åben og fleksibel overfor, hvad indholdet for besøget skal være og være parat til at skifte fokus/retning, hvis borgeren igennem samtalen ønsker dette.

Der kan fokuseres på en række udvalgte temaer, såsom kost, ensomhed, faldforebyggelse, tryghed og fysisk aktivitet m.v.

Der er mulighed for at benytte tolk til samtalerne, hvis det er aftalt inden mødet.

Tilbud og indhold ved besøg i foreninger og klubber

Deltagelse i arrangementer for 65+ - f.eks. ældreklubber og pensionistforeninger og fortæller om forebyggelse

Indholdet ved besøg hos foreninger og klubber afstemmes med den enkelte forening. Hovedformålet er, at sætte fokus på sundhed, forebyggelse og trivsel. Hvis det skønnes relevant, inddrages andre faggrupper/aktører også i arrangementet.

Hvad indgår ikke i ydelsen?

Forebyggelseskonsulenten har ikke bevillingskompetence.

Samtykke og tavshedspligt

Forebyggelseskonsulenten har tavshedspligt.

Såfremt der i forlængelse af besøget er behov for at iværksætte en nødvendig hjælpeforanstaltning, skal borgeren give sit samtykke til at forebyggelseskonsulenten kan formidle sine oplysninger.

Kompetencekrav Forebyggende hjemmebesøg gennemføres af forebyggelseskonsulenter med en mellemlang videregående sundhedsfaglig uddannelse og sundhedspædagogiske kompetencer.

Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget 15. juni 2022

Kontaktinfo

Gitte Engedal Graversen
Forebyggelses konsulent
Mobil: 22 13 38 28

Mail: takgg@herning.dk

Elin Barslund Madsen
Forebyggelseskonsulent
Mobil: 51 30 58 35

Mail: takeb@herning.dk

Mette Karina Holm Riis
Forebyggelses konsulent
Mobil: 20 84 73 83

Mail: takmr@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.