Sundhedspolitik

Med sundhedspolitikken sætter vi fokus på sundhedsfremme og forebyggelse. Ikke mindst at fremme sundhed og trivsel blandt de svagest stillede i samfundet.

Vores vision er, at alle borgere har lige adgang og mulighed for sundhed, trivsel og et godt liv.

Sundhedspolitik

Luk alle
Åben alle

Forord

Sundhed - et fælles ansvar.

Sundhed er meget mere end det at være rask. Sundhed betyder også, at mennesker kan udfolde deres ønsker for det gode liv, trives i hverdagen og indgå i sociale fællesskaber.

Med en ny sundhedspolitik vil Herning Kommune sætte et øget fokus på sundhedsfremme og forebyggelse og ikke mindst at fremme sundhed og trivsel blandt sårbare og udsatte grupper.

For at det skal lykkes, skal sundhed og trivsel være en naturlig del af borgernes hverdag. Sundhed skabes nemlig, hvor livet leves - i hjemmet, i nærmiljøet, i daginstitutionen, i skolen, på uddannelsen, på arbejdspladsen, i fritiden og foreningslivet.

I den sammenhæng er det Herning Kommunes opgave at skabe sunde rammer og tilbud, som fremmer borgernes mulighed for at træffe sunde valg i hverdagen.

Sundhedspolitikken skal derfor indarbejdes i den daglige drift og i kerneydelserne i Herning Kommune. Men det er ikke kun op til kommunen.

Sundhed og trivsel er i høj grad et fælles ansvar, og opgaven skal løftes i samarbejde med den enkelte borger, det offentlige og det private erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, organisationer og frivillige foreninger.

Derfor skal samarbejdet med og mellem dem, der har indflydelse på borgernes hverdag, styrkes.

Herning Kommune indgår også i et samarbejde med Region Midtjylland, de 19 midtjyske kommuner og praksissektoren om udbygning og udvikling af et nært og sammenhængende sundhedsvæsen til gavn for borgerne.

Sundhed og trivsel kræver med andre ord, at alle tager del i arbejdet.

Lars Krarup, borgmester.

Version, mål og værdigrundlag

Vores politiske mål

 • Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere.
 • Sundhed og trivsel blandt børn og unge.
 • Den mentale sundhed skal styrkes.
 • Sunde arbejdspladser og en sund arbejdsstyrke.

Vores version for sundheden i Herning Kommune

 • At alle borgere har lige adgang og muligheder for sundhed og trivsel.

Vores værdigrundlag for sundheden i Herning Kommune

 • Borgeren er ekspert i eget liv.
 • Borgerens behov og ressourcer sættes i centrum.
 • Respekt og ligeværdighed.
 • Sundhed skal tænkes ind som en del af de eksisterende kerneydelser i kommunen.
 • Sundhed skal være en integreret del af borgerens hverdag.
 • Sundhed er et fælles ansvar - hvor forudsætningerne for at etablere "det gode liv" og forebyggelse, frivillighed og følelsen af at høre til går hånd i hånd.

Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere

Middellevetiden i Danmark er steget, men i takt med at vi lever længere, er den sociale ulighed i sundhed også steget.

Social ulighed i sundhed handler om, at der er forskel på sundhed mellem grupper i samfundet som følge af uddannelseslængde, indkomst, beskæftigelsesforhold, boligforhold og etnicitet.

Sagen er den, at personer med kort uddannelse, uden tilknytning til arbejdsmarkedet og lav indkomst ikke lever så længe som gennemsnittet.

Denne gruppe af borgere har også oftere dårligere helbred, trivsel og livskvalitet, flere kroniske sygdomme og en risikofyldt sundhedsadfærd.

I Herning Kommune vil vi arbejde målrettet med at skabe sunde rammer og tilbud til sårbare og udsatte grupper i samfundet. Der er derfor brug for en tværgående indsats, der retter sig mod:

 • Psykiske og sociale belastninger som følge af fx sygdom, langvarig arbejdsløshed, arbejdsmiljø, begivenheder i nær familie (fx misbrug, skilsmisse, sygdom og død), social isolation og ensomhed, mobning og diskrimination.
 • Belastende sundhedsvaner såsom rygning, fysisk inaktivitet, alkohol, usunde kostmønstre og overvægt.
 • At sikre sårbare og udsatte grupper en bedre adgang til sundhedsydelser og samme udbytte af ydelserne som den øvrige del af befolkningen.

Sundhed og trivsel blandt børn og unge

Alle børn og unge - uanset social baggrund - har ret til et trygt og meningsfuldt liv. Et liv, hvor de kan udfolde deres fulde potentialer og få så
mange gode leveår som muligt.

Herning Kommune vil fokusere på børns og unges sundhed og trivsel. Vi vil arbejde med at sikre sunde rammer og udviklingsmuligheder, der hvor børn og unge færdes - i familien, nærmiljøet, dagplejen, daginstitutionen, skolen, fritidsklubberne og på ungdomsuddannelserne.

For at ændre tingene til det bedre handler det i høj grad om at være proaktiv og opsøgende.

Det kan blandt andet ske med forebyggelsesindsatser
rettet mod særligt udsatte børn og unge. Det kan fx dreje sig om børn med usikker tilknytning til forældre eller omsorgspersoner, belastende begivenheder i nær familie, mobning, social eksklusion, lavt selvværd og dårlig fysisk sundhed.

Den mentale sundhed skal styrkes

Mental sundhed dækker over to begreber
- oplevelse og funktion.

"Oplevelse" handler om at have det godt og være overvejende glad og tilfreds med livet.

"Funktion" handler om at kunne udfolde sine evner, håndtere dagligdagens gøremål og udfordringer samt indgå i sociale fællesskaber.

En dårlig mental sundhed er blandt andet kendetegnet ved nedsat livskvalitet, ensomhed og et højt stressniveau.

I Herning Kommune vil vi arbejde med at fremme trivsel og mental sundhed blandt kommunens borgere.

Fremme af mental sundhed kan være et mål i sig selv, men det kan også være et middel til at fremme andre målsætninger, fx at forbedre børns og unges indlæring, mindske frafald på ungdomsuddannelserne, øge beskæftigelsen og mindske sygefravær.

Det går med andre ord hånd i hånd.

Sunde arbejdspladser og en sund arbejdsstyrke

Arbejde og helbred er tæt forbundet. Beskæftigelse og uddannelseslængde betyder med andre ord meget for den sociale status - både positivt og negativt.

Arbejdsmiljøet kan være direkte skadeligt for helbredet. Risikofaktorer i det fysiske og psykiske arbejdsmiljø kan påvirke medarbejdernes sundhed, ligesom arbejdsmiljøet inden for visse brancher og faggrupper har indflydelse på medarbejdernes livsstil og sundhedsadfærd.

I Herning Kommune sætter vi derfor fokus på arbejdspladsen og den kommunale beskæftigelsesindsats som vigtige indsatsområder i arbejdet med
sundhedsfremme og forebyggelse.

Indsatserne rettes især mod private og offentlige arbejdspladser, hvor sundhedstilstanden (fx kroniske sygdomme og stress) og/eller sundhedsadfærden øger risikoen for nedsat arbejdsevne, sygefravær og udstødning af arbejdsmarkedet.

Det kan for eksempel være arbejdspladser, der har mange ansatte med en kort uddannelse.

En sundhedspolitik på farten

Sundhedspolitikken er styrende for kommunens arbejde på sundhedsområdet. Den udmøntes i 2015 via en 4-årig sundhedsstrategi, som beskriver de konkrete indsatser i kommunen.

Ejerskab og engagement

Kommunen kan ikke løfte opgaven med sundhedsfremme og forebyggelse alene. Det kræver, at borgere, frivillige, foreninger, praktiserende læger, sygehuse, uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet inddrages - i endnu højere grad end tilfældet er i dag.

Kvalitet og dokumentation

Herning Kommunes nye sundhedspolitik er udarbejdet på baggrund af de nationale mål og anbefalinger på sundhedsområdet, Sundhedsaftalen 2015-2018 for Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner samt data fra kommunale, regionale og nationale sundhedsdatabaser.

Sundhedspolitikken og de deraf følgende indsatser tager afsæt i Sundhedsstyrelsens definition af evidens. Her defineres evidensbaseret politik og praksis som:

"en omhyggelig, udtrykkelig og kritisk brug af den aktuelt bedste viden, når der træffes beslutninger om andre menneskers velfærd"

Arbejdet er derfor en proces, der handler om at anvende den nyeste og bedste viden om risikofaktorer, målgrupper og indsatser.

Indsatserne vil blive dokumenteret og evalueret løbende for at vurdere, om disse virker efter hensigten.