Styrelsesvedtægt for Herning Kommune

Styrelsesvedtægt for Herning Kommune

Luk alle
Åben alle

Kapitel 1 - Byrådet

§ 1

Herning Byråd består af 31 medlemmer.

Stk. 2 Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jf. § 6 i lov om kommunernes styrelse (i det følgende kaldet Styrelsesloven).

§ 2

De nærmere regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af Byrådets møder fastsættes i Byrådets for- retningsorden (i det følgende kaldet forretningsordenen), jf. Styrelseslovens § 2.

Kapitel 2 - Borgmesteren

§ 3

De nærmere regler for borgmesterens opgaver i forbindelse med Byrådets møder fastsættes i forretningsordenen, jf. Styrelseslovens §§ 8 og 30.

§ 4

Borgmesteren varetager de funktioner som øverste daglige leder af kommunens samlede administration, der fremgår af Styrelseslovens kapitel IV.

Stk. 2. Borgmesteren drager omsorg for, at der om sager, der hører under et udvalgs område, indhentes de nødvendige erklæringer fra udvalget, inden byrådet træffer beslutning i sagen.

Stk. 3. Borgmesteren påser sagernes ekspedition, herunder at de ekspederes uden unødvendig forsinkelse. Borgmesteren kan af udvalgene og de ansatte forlange enhver oplysning om sager, der er underlagt dem, og om sagernes ekspedition.

§ 5

Borgmesteren drager omsorg for, at ingen udgift afholdes eller indtægt oppebæres uden fornøden bevilling, og at udgifter og indtægter bogføres i overensstemmelse med de af ministeriet og Byrådet fastsatte regler. Finder borgmesteren, at en disposition ikke har haft bevillingsmæssig hjemmel, forelægges spørgsmålet for Byrådet.

Kapitel 3 - Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed m.v.

§ 6

Følgende udvalg nedsættes:

 1. Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget
 2. Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget
 3. Byplan- og Bosætningsudvalget
 4. Børne- og Familieudvalget
 5. Social- og Sundhedsudvalget
 6. Beskæftigelsesudvalget
 7. Kultur- og Fritidsudvalget

§ 7

For hvert udvalg føres en beslutningsprotokol, hvori udvalgets beslutninger indføres. Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Ethvert af disse medlemmer kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen og ved sager, der af udvalget skal fremsendes til anden myndighed, kræve, at denne samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen. Det pågældende medlem kan ved sagens fremsendelse ledsage denne med en begrundelse af sit standpunkt.

§ 8

Hvis et stående udvalg agter at foretage dispositioner, der berører et andet udvalgs område, skal der inden iværksættelsen forhandles med dette udvalg, i fornødent omfang med inddragelse af Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget og borgmesteren, jf. Styrelseslovens §§ 21 og 31a.

§ 9

De stående udvalg drager omsorg for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget, ikke overskrides. Udvalgene foretager indstilling til Byrådet gennem Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget, hvis yderligere bevillinger er ønskelige eller nødvendige.

Kapitel 4 - Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget

§ 10

Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget, samt 6 af byrådets medlemmer.

Stk. 2 Udvalget har ansvaret for de anliggender, der er underlagt det i medfør af Styrelseslovens § 18, § 21 og kapitel V.

Stk. 3 Udvalget har ansvaret for løn- og personaleforhold inden for ethvert af kommunens administrationsområder. Udvalget fastsætter regler for borgmesterens og administrationens behandling af personalesager.

Stk. 4 Udvalget varetager kommunens økonomiske planlægning og har ansvaret for en samordnet løsning af kommunens planlægningsopgaver. Udvalget fastlægger de fælles planforudsætninger og bistår de stående udvalg med tilvejebringelse af det nødvendige grundlag for udvalgenes planlægningsopgaver. Udvalget fast- sætter generelle forskrifter for planernes tilvejebringelse. Udvalget drager omsorg for udarbejdelse af økonomiske konsekvensvurderinger af de udarbejdede planforslag og foretager indstilling til Byrådet om planforslagene. Udvalgets erklæring indhentes om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, og om redegørelser om lokal Agenda 21, jf. kapitel 6 a i lov om planlægning, inden sagen forelægges Byrådet til beslutning, jfr. § 14, stk. 4.

Stk. 5 Udvalget har ansvaret for

 • køb, salg og pantsætning af fast ejendom
 • boligforsyningsplan
 • støttet boligbyggeri (almene ungdoms- og familieboliger) efter almenboligloven
 • indretning af kommunens borgerservice
 • opgavevaretagelsen indenfor videregående uddannelse, herunder tiltrækning og fastholdelse af uddannelser og studerende samt opgavevaretagelsen indenfor erhverv, herunder erhvervsmæssige og lignende spørgsmål, som dels drift af erhvervsservice og iværksættelse af erhvervsudvikling, dels ejer-interesse i selskaber som f.eks. Messecenter Herning A/S, EnergiGruppen Jylland A/S og Herning Vand Holding A/S, herunder planlægning af Messeområdet i samarbejde med Byplanudvalget, jfr. § 14, stk. 2
 • drift og vedligeholdelse samt bygge- og anlægsarbejder vedrørende kommunens administrations- bygninger og -lokaler, herunder kantiner, med tilhørende anlæg, som ikke ved denne vedtægt eller Byrådets beslutning er henlagt til noget andet udvalg
 • varetagelsen af kommunens arkivmæssige hensyn, arkivlovens § 8, stk. 1.

Stk. 6 Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om

 • kommunens kasse- og regnskabsregulativ, Styrelseslovens § 42, og revisionsregulativ
 • kommunens organisation, styrelsesvedtægt for kommunen samt Byrådets forretningsorden
 • varetagelse af ejer-interesser i selskaber, stk. 5
 • procedure og oplysningsniveau ved udvalgenes fremsendelse af forslag og redegørelser i forbindelse med Byrådets behandling af kvalitetskontrakt og udbudsstrategi
 • redegørelse om ligestilling af kvinder og mænd, ligestillingslovens § 5a
 • anlægsplaner og projekter til bygge- og anlægsarbejder vedrørende kommunens administrationsbygninger og -lokaler, herunder kantiner, med tilhørende anlæg, medmindre der for disse i Herning Kommunes årsbudget eller på anden måde er givet en rammestyring i overensstemmelse med budget- og regnskabssystemets regler herfor.

Stk. 7 Udvalget forhandler i fornødent omfang med et stående udvalg inden iværksættelsen af foranstaltninger af væsentlig betydning for det pågældende udvalg.

Stk. 8 Udvalget kan varetage den umiddelbare forvaltning af andre kommunale anliggender, der ikke hører under et stående udvalgs område.

Stk. 9 Udvalget har ansvaret for bæredygtighed og FN’s 17 verdensmål indenfor udvalgets opgaveportefølje.

 

§ 11

Udvalget fastsætter regler om

 • indberetninger fra den kommunale administration med henblik på udvalgets udøvelse af budget- og bevillingskontrol, jf. § 12
 • i hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres
 • samordning af kommunens indkøbsfunktioner
 • arkivmæssige forhold, hvis dette findes ønskeligt.

§ 12

Udvalget fører tilsyn med

 • at forvaltningen af økonomiske midler sker i overensstemmelse med byrådets beslutninger og i øvrigt på forsvarlig måde
 • at forvaltningen af kommunens kasser og kommunens regnskabsføring er forsvarlig
 • at de på årsbudgettet meddelte bevillinger og rådighedsbeløb samt de ved særlig beslutning bevilligede beløb ikke overskrides uden byrådets samtykke
 • at kommunens arkivalier opbevares på betryggende måde, § 8, stk. 1 i arkivloven
 • løn- og personaleforhold for personale i selvejende institutioner, Styrelseslovens § 67.

Kapitel 5 - det stående udvalg

§ 13 Miljø- Infrastruktur- og Naturudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2 Udvalget har ansvaret for kommunens opgaver på det tekniske, forsyningsmæssige og miljømæssige område samt i begrænset omfang for planlægningsmæssige opgaver. Tillige har udvalget ansvaret for kommunens opgaver vedrørende rekreative områder og anlæg samt vedrørende kommunale ejendomme. Opgaverne omfatter bl.a.

 • administration af vandforsyningslovgivningen og varmeforsyningslovgivningen
 • bygge- og boliglovgivningen, herunder kommunal parkeringsfond (byggelovens § 22, stk. 6-8 om økonomien), bortset fra støttet boligbyggeri (almene ungdoms- og familieboliger) efter almenboligloven, jf. § 10, stk. 5, og boligsocial indsats, jf. § 16, stk. 3 og 4
 • planlovens 35, stk. 1, om udnyttelse i landzone
 • miljøbeskyttelse, naturbeskyttelse, jordforurening, råstoffer og rottebekæmpelse
 • spildevandsanlæg
 • affald og genbrug
 • vandløb
 • søer
 • veje, herunder navngivning af veje og tildeling af husnumre, bortset fra navngivning af unavngivne veje i lokalplaner, jf. § 14, stk. 2
 • kollektiv trafik, herunder skolebuskørsel, bortset fra visiteret kørsel
 • hyre, rute- og fragtbilkørsel, bortset fra individuel handicapkørsel efter lov om trafikselskaber § 16, stk. 3
 • plantager og skove samt rekreative områder og anlæg, herunder parker, søer, legepladser, kolonihaver og campingpladser
 • landbrug
 • antennesystemer, herunder sendemaster til radiokommunikationsformål v.
 • Herning Lufthavn S/I
 • Herning Banegårdscenter med busterminal
 • brandvæsen og andet redningsberedskab i det omfang det ikke henhører under Beredskabskommissionen
 • bygge- og anlægsarbejder vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område, herudover har udvalget ansvaret for tag, fag og tekniske installationer på samtlige kommunale bygninger – bortset fra en del af kommunens kulturejendomme
 • samarbejde med offentlige myndigheder samt private, herunder selvejende institutioner, indenfor udvalgets område
 • udlejning af bygninger, anlæg og arealer, herunder udlejning til husvilde lign. ifølge § 16, stk. 3, i det omfang opgaven ikke ved denne vedtægt er henlagt til noget andet udvalg
 • samt drift og vedligeholdelse af området ved Messecenter Herning og bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område
 • udvalget har ansvaret for relevante

Stk. 3 Udvalget har ansvaret for bæredygtighed og FN’s 17 verdensmål indenfor udvalgets opgaveportefølje.

Stk. 4 Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om

 • kommunens planlægningsopgaver inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomi- og Erhvervsudvalget i henhold til § 10, stk. 4
 • anlægsplaner og projekter til bygge- og anlægsarbejder vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område, medmindre der for disse i Herning Kommunes årsbudget eller på anden måde er givet en rammestyring i overensstemmelse med budget- og regnskabssystemets regler herfor
 • takster for forsyningsvirksomhed, § 41 a i lov om kommunernes styrelse
 • regler for udlejning af bygninger, anlæg og arealer i det omfang opgaven ikke ved denne vedtægt er henlagt til noget andet udvalg.

§ 14 Byplan- og Bosætningsudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2 Udvalget har ansvaret for kommunens planlægningsopgaver - i by og på land - på arealanvendelsesområdet og for kommunens opgaver vedrørende

 • planlovgivningen, bortset fra planlovens 35, stk. 1, om udnyttelse af landzoner
 • byfornyelseslovgivningen
 • energianlæg, der kræver arealanvendelsesplan
 • arealanvendelsesplaner for parkeringsanlæg og andre arealanvendelsesplaner, der ved realisering kan belaste og/eller udløse betaling til Herning Kommunes parkeringsfond, jf. § 8
 • navngivning af unavngivne veje i lokalplaner
 • samarbejde med offentlige myndigheder samt private, herunder selvejende institutioner, inden for udvalgets område
 • bygge- og anlægsarbejder vedrørende bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område
 • udlejning af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område samt drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område, dog ikke for så vidt angår tag, fag og tekniske installationer
 • udvalget har ansvaret for relevante

Stk. 3 Udvalget har ansvaret for bæredygtighed og FN’s 17 verdensmål indenfor udvalgets opgaveportefølje.

Stk. 4 Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om

 • kommuneplaner, lokalplaner, byfornyelsesplaner og kommunens planlægningsopgaver i øvrigt inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomi- og Erhvervsudvalget, § 10, stk. 4, samt § 10, stk. 5, vedrørende Messeområdet,
 • høringssvar til offentlige myndigheder inden for de kompetenceområder, der er omfattet af nærværende stk. 3, i samarbejde med Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget, jf. § 10, stk. 4
 • redegørelse om lokal Agenda 21, kapitel 6 a i lov om planlægning, i samarbejde med Økonomi- og Erhvervsudvalget, jf. § 10, stk. 4
 • anlægsplaner og projekter til bygge- og anlægsarbejder vedrørende bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område, medmindre der for disse i Herning Kommunes årsbudget eller på anden måde er givet en rammestyring i overensstemmelse med budget- og regnskabssystemets regler herfor
 • regler for udlejning af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område.

§ 15 Børne- og Familieudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2 Udvalget træffer afgørelse

 • i sager om ydelser v. til børn og unge i henhold til lovgivningen på det sociale- og sundhedsmæssige område, dog med visse begrænsninger, jf. nedenfor "Udvalget træffer ikke afgørelse"
 • i sager om dækning af dels tabt arbejdsfortjeneste dels merudgifter til forældre med handicappede børn og unge
 • i sager med økonomisk støtte til tandpleje, stk. 3
 • i sager med Regionsrådets kommunalt finansierede specialundervisning og specialpædagogiske bistand for voksne med særlige behov, bortset fra henvisningsopgaven samt Center for Kommunikation, jf. § 16
 • i sager om ungdomsuddannelser for unge med særlige behov, bortset fra henvisningsopgaven samt Center for Kommunikation, jf. § 16
 • i sager om ophold på Krisecenter for voldsramte

Udvalget træffer ikke afgørelse

 • i sager om 1) børn og unge med hensyn til træning/genoptræning efter sundhedsloven og dertil knyttede ydelser, 2) tildeling af hjælpemidler, 3) biler, 4) boligindretning i henhold til socialserviceloven, jfr. § 16, stk. 2
 • i sager om individuel boligstøtte, § 16
 • i sager, der henhører under det i henhold til 18 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område nedsatte Børn og Ungeudvalgs kompetenceområde, jf. § 74 i lov om social service.

Stk. 3 Under hensyn til den nærmeste bestemmelse af opgaverne, der fremgår af stk. 2, har udvalget ansvaret for kommunens opgaver vedrørende

 • ydelser v. til børn og unge i henhold til lovgivningen på det sociale- og sundhedsmæssige område inklusive børn og unge, som er flygtninge eller indvandrere
 • undervisning i det omfang opgaven ikke henhører under et andet udvalgs kompetenceområde, § 16, stk. 2, og 3, § 17, stk. 3, og § 18, stk. 2
 • sundhedsordninger, herunder forebyggende sundhedsydelser ifølge sundhedslovens kapitel 36, til børn og unge, inklusive børn og unge, som er flygtninge eller indvandrere, bortset fra de kommunale opgaver, der er henlagt til Forebyggelsesudvalgets kompetenceområde, jf. § 19
 • tandpleje og økonomisk støtte hertil, ifølge sundhedslovens kapitel 37, tandpleje til børn og unge, inklusive børn og unge der er flygtninge eller indvandrere, samt omsorgstandpleje og specialtandpleje, bortset fra visitation, jf. § 16, stk. 3,

herunder opgaver vedrørende

 • kommunens sociale institutioner og private, herunder selvejende institutioner, som byrådet har indgået overenskomst med for at opfylde kommunens forpligtelser efter social- og sundhedslovgivningen, herunder dag- og døgntilbud
 • folkeskolen, ungdomsskoler, naturskoler, efterskoler og specialundervisningen for børn og unge
 • krisecenter for voldsramte kvinder
 • pædagogisk-psykologisk rådgivning
 • samarbejde med offentlige myndigheder samt private, herunder selvejende institutioner, inden for udvalgets område
 • sundhedspleje og børn- og ungelæger
 • udlån og udleje af lokaler i de af udvalget administrerede kommunale ejendomme til foreninger v.
 • drift og vedligeholdelse af skolernes bygninger, herunder skolernes idrætsanlæg samt eventuelle andre bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område, dog ikke for så vidt angår tag, fag og tekniske installationer
 • bygge- og anlægsarbejder vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område
 • udvalget har ansvaret for relevante

Stk. 4 Udvalget har ansvaret for bæredygtighed og FN’s 17 verdensmål indenfor udvalgets opgaveportefølje.

Stk. 5 Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om

 • kommunens planlægningsopgaver inden for udvalgets område, herunder det undervisningsmæssige område, i samarbejde med Økonomi- og Erhvervsudvalget i henhold til § 10, stk. 4
 • betaling for benyttelse af sociale institutioner og ordninger v. indenfor udvalgets område samt skolefritidsordninger, jf. § 41 a i lov om kommunernes styrelse, hvis betaling ønskes
 • lovpligtige kvalitetsstandarder på udvalgets område, socialservicelovens §§ 138 og 139
 • regler for udlån og udleje af lokaler i de af udvalget administrerende kommunale ejendomme
 • anlægsplaner og projekter til bygge- og anlægsarbejder vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område, medmindre der for disse i Herning Kommunes årsbudget eller på anden måde er givet en rammestyring i overensstemmelse med budget- og regnskabssystemets regler

§ 16 Social- og Sundhedsudvalget består af 7 medlemmer

Stk. 2 Udvalget træffer afgørelse

 • i sager om ydelser v. til enkeltpersoner i henhold til lovgivningen på det sociale- og sundhedsmæssige område, dog med visse begrænsninger, jf. nedenfor "Udvalget træffer ikke afgørelse"
 • i sager om henvisning til Regionsrådets kommunalt finansierede specialundervisning og specialpædagogiske bistand for voksne med særlige behov, jf. § 15 om andre opgaver på området
 • i sager om henvisning til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
 • i sager om børn og unge med hensyn til træning/genoptræning i henhold til sundhedsloven og dertil knyttede ydelser, tildeling af hjælpemidler, biler og boligindretning, jf. socialserviceloven
 • i sager på beskæftigelses- og arbejdsmarkedsområdet om tilbud om hjælp v. efter socialservicelovens kapitel 19 om beskyttet beskæftigelse m.v.

Udvalget træffer ikke afgørelse

 • i sager om ophold på krisecenter for voldsramte kvinder, § 15
 • i sager indenfor børn og ungeområdet, § 15, bortset fra ovennævnte
 • i sager på beskæftigelses- og arbejdsmarkedsområdet, § 17, bortset fra ovennævnte
 • i sager, der henhører under det i henhold til 18 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område nedsatte Børn og Ungeudvalgs kompetenceområde, jf. § 74 i lov om social service
 • i sager, der henhører under lov om social service § 110 om midlertidig ophold i boformer til personer med særlige personlige problemer, bortset fra sager vedrørende driften af Blå Kors Varmestue, Bethaniagade i Herning
 • Lov om social service 101, behandling af stofmisbrugere
 • Sundhedsloven 141, behandling af alkoholmisbrug
 • i sager lov om social service § 85 om bostøtte m.v. og § 102, tilbud om behandling, dog træffes der afgørelse fsv. angår borgere, der modtager pension eller døgnbostøtte efter § 85.

Stk. 3 Under hensyn til den nærmere bestemmelse af opgaverne, der fremgår af stk. 2, har udvalget ansvaret for kommunens sociale og sundhedsmæssige opgaver, herunder

 • personlig hjælp, omsorg og pleje, herunder på ældreområdet
 • opgaver vedrørende kommunens sociale institutioner, herunder Center for Kommunikation og private, herunder selvejende institutioner, som Byrådet har indgået overenskomst med for at opfylde kommunens forpligtelser efter social og sundhedslovgivningen, heriblandt Minihøjskolen i Herning
 • samarbejde med offentlige myndigheder inden for udvalgets område
 • frivilligt socialt arbejde inden for udvalgets område
 • visitation af omsorgstandpleje og specialtandpleje, § 15, stk. 3
 • individuel handicapkørsel, § 11, i lov om trafikselskaber
 • socialpsykiatrien
 • genoptræning efter sundhedsloven
 • kommunikationsundervisning
 • drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område, dog ikke for så vidt angår tag, fag og tekniske installationer, og således at udlejning af boliger til husvilde lign. varetages af Miljø-, Infrastruktur- og Miljøudvalget, idet Social- og Sundhedsudvalget angiver, hvilke personer der skal anvises en bolig
 • anvisning til beskyttede boliger og almene ældreboliger, almenboliglovens § 5, herunder plejeboliger, boliger der er renoveret efter lov om byfornyelse og af kommunalbestyrelsen mærket som ældreboliger samt boliger der anvises primært til ældre efter særlige aftaler med de almene boligselskaber
 • administration af almene ældreboliger og beskyttede boliger
 • bygge- og anlægsarbejder vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område.

Stk. 4 Udvalget har ansvaret for opgavevaretagelsen indenfor forebyggelse- og sundhedsfremme herunder opgaver indenfor kost-rygning-alkohol-motion (KRAM).

Stk. 5 Udvalget har ansvaret for specifikke tilbud til forebyggelses- og sundhedsfremme i kommunen, herunder indhold og udvikling af sundhedscentre eller lignende.

Stk. 6 Udvalget har ansvaret for aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet. Stk. 7 Udvalget har ansvaret for relevante forebyggelsesinitiativer.

Stk. 8 Udvalget har ansvaret for bæredygtighed og FN’s 17 verdensmål indenfor udvalgets opgaveportefølje. Stk. 6 Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om

 • kommunens planlægningsopgaver inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget i henhold til § 10, stk. 4
 • betaling for benyttelse af sociale institutioner og ordninger v. inden for udvalgets område, jf. § 41 a i lov om kommunernes styrelse, hvis betaling ønskes
 • regler for anvisning til beskyttede boliger og almene ældreboliger, herunder plejeboliger, boliger der er renoveret efter lov om byfornyelse og af kommunalbestyrelsen mærket som ældreboliger, samt boliger der anvises primært til ældre efter særlige aftaler med de almene boligselskaber
 • lovpligtige kvalitetsstandarder på udvalgets område, socialservicelovens §§ 138 og 139
 • anlægsplaner og projekter til bygge- og anlægsarbejder vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område, medmindre der for disse i Herning Kommunes årsbudget eller på anden måde er givet en rammestyring i overensstemmelse med budget- og regnskabssystemets regler

§ 17 Beskæftigelsesudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2 Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver efter

 • lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats
 • lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
 • lov om aktiv socialpolitik, dog ikke kapitel 10 og 10 a
 • lov om sygedagpenge
 • lov om ret til orlov
 • samt de beskæftigelsesrettede opgaver efter integrationsloven og ydelser knyttet hertil, dog ikke § 35 og 39.
 • lov om social service 82 a og b og § 85 om bostøtte mv. og § 102, § 107 og §108, tilbud om behandling, dog kun fsv. angår borgere, der ikke modtager pension eller døgnbostøtte efter § 85.
 • lov om social service 101, behandling af stofmisbrugere
 • sundhedsloven 141, behandling af alkoholmisbrug
 • lov om social service § 110 om midlertidig ophold i boformer til personer med særlige personlige problemer, dog undtaget driften af Blå Kors Varmestue, Bethaniagade i Herning. Dog træffer lede ren af boformen, i henhold til lov om social service 110, stk. 3, afgørelse om ind- og udvisitering af boformen
 • visitation til socialtandpleje

stk. 3 Udvalget behandler sager om hjælp til enkeltpersoner efter de regler, der er nævnt i stk. 2. Stk. 4 Udvalget varetager tillige den umiddelbare forvaltning af

 • kommunens overordnede integrationspolitik
 • kommunens opgaver i relation til lov om danskuddannelse til voksne udlændinge fl.

Stk. 5 Under hensyn til den nærmere bestemmelse af opgaverne, der fremgår af stk. 2, 3 og 4, har udvalget ansvaret for kommunens opgaver vedrørende beskæftigelses- og arbejdsmarkedsområdet samt vedrørende flygtninge og indvandrere, herunder integration.

Endvidere har udvalget ansvaret for den boligsociale indsats efter almenboligloven. Herudover har udvalget opgaverne vedrørende

 • kommunens institutioner og private, herunder selvejende institutioner, som Byrådet har indgået overenskomst med for at opfylde kommunens forpligtelser efter lovgivningen inden for udvalgets område
 • samarbejde med offentlige myndigheder inden for udvalgets område
 • Ungdommens Uddannelsesvejledning
 • jobcenter
 • aktivering
 • revalidering
 • drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område, dog ikke for så vidt angår tag, fag og tekniske installationer
 • udlån og udleje af lokaler i de af udvalget administrerede kommunale ejendomme til foreninger v.
 • bygge- og anlægsarbejder vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område.
 • bostøtte og tilbud af behandlingsmæssig karakter til personer med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.
 • misbrugsbehandling og –rådgivning
 • midlertidigt ophold til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig
 • udvalget har ansvaret for relevante

Stk. 6 Udvalget har ansvaret for bæredygtighed og FN’s 17 verdensmål indenfor udvalgets opgaveportefølje.

Stk. 7 Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om

 • kommunens planlægningsopgaver inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomi- og Erhvervsudvalget i henhold til § 10, stk. 4
 • betaling for benyttelse af sociale institutioner og ordninger v. inden for udvalgets område, jf. § 41 a i lov om kommuners styrelse, hvis betaling ønskes
 • regler for udlån og udleje af lokaler i de af udvalget administrerede kommunale ejendomme til foreninger m.v.
 • anlægsplaner og projekter til bygge- og anlægsarbejder vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område, medmindre der for disse i Herning Kommunes årsbudget eller på anden måde er givet en rammestyring i overensstemmelse med budget- og regnskabssystemets regler herfor
 • regler og aftaler med boligorganisationer i relation til den boligsociale indsats efter

§ 18 Kultur- og Fritidsudvalget består af 7 medlemmer

Stk. 2 Udvalget har ansvaret for kommunens opgaver vedrørende kultur- og fritidsområdet, herunder opgaver vedrørende

 • samarbejde med offentlige myndigheder samt private, herunder selvejende institutioner, inden for udvalgets område
 • voksenundervisning i fritiden, bortset fra danskuddannelse til voksne udlændinge fl., jf. § 17
 • fritidstilbud for børn og unge
 • biblioteksvæsen, herunder pligtaflevering af offentliggjort materiale
 • lokalhistorisk arkiv og sognearkiver
 • museumsforhold
 • kunstneriske aktiviteter, herunder udstillinger og skoler med kunstnerisk formål, eks. musik, sang, malerkunst og scenekunst
 • teater- og biografforhold, herunder egnsteater
 • udlån og udleje af lokaler i de af udvalget administrerede kommunale ejendomme til foreninger v.
 • drift og vedligeholdelse af bygninger, kommunale idrætsanlæg v. og andre fritidsfaciliteter, herunder Herning Svømmehal, samt eventuelle andre bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område
 • bygge- og anlægsarbejder vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område, dog ikke for så vidt angår tag, fag og tekniske installationer. For en del af kommunens kulturejendomme har udvalget dog også ansvaret for bygge- og anlægsopgaver for tag, fag og tekniske installationer
 • udvalget har ansvaret for relevante

Stk. 3 Udvalget har ansvaret for bæredygtighed og FN’s 17 verdensmål indenfor udvalgets opgaveportefølje.

Stk. 4 Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om

 • kommunens planlægningsopgaver inden for det kulturelle område og fritidsområdet i samarbejde med Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget i henhold til § 10, stk. 4
 • kommunens planlægningsopgaver for idrætsanlæg v. i samarbejde med Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget i henhold til § 10, stk. 4.
 • regler for udlån og udleje af lokaler i de af udvalget administrerede kommunale ejendomme og for tilskud til foreninger m.v.
 • anlægsplaner og projekter til bygge- og anlægsarbejder vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område, medmindre der for disse i Herning Kommunes årsbudget eller på anden måde er givet en rammestyring i overensstemmelse med budget- og regnskabssystemets regler

Kapitel 6 - Vederlag m.v.

§ 19

Formanden for Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 22% af borgmesterens vederlag - næstformanden 6 %.

Stk. 2 Formanden for Byplan- og Bosætningsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 22% af borgmesterens vederlag - næstformanden 6 %.

Stk. 3 Formanden for Børne- og Familieudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 22% af borgmesterens vederlag - næstformanden 6 %.

Stk. 4 Formanden for Social- og Sundhedsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 22% af borgmesterens vederlag - næstformanden 6 %.

Stk. 5 Formanden for Beskæftigelsesudvalget oppebærer et vederlag som udgør 22% af borgmesterens vederlag - næstformanden 6 %.

Stk. 6 Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 22% af borgmesterens vederlag - næstformanden 6 %.

Stk. 8 Formanden for Børn og Ungeudvalget efter lov om retssikkerhed og administration på det sociale område oppebærer et vederlag, som udgør 15% af borgmesterens vederlag – næstformanden 6%

Stk. 9 Næstformanden for Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 6,5% af borgmesterens vederlag.

§ 20

For så vidt angår de nærmere regler om vederlag m.v. henvises til den til enhver tid gældende Vederlagsbekendtgørelse.

Kapitel 7 - Ændringer i vedtægten

§ 21

Denne vedtægt træder i kraft den 1. januar 2022.

Stk. 2 Samtidig hermed ophæves den styrelsesvedtægt for Herning Kommune, der trådte i kraft den 18. april 2019.

Stk. 3 Forslag til ændringer i vedtægten skal undergives to behandlinger i byrådet med mindst 6 dages mellemrum. Den kommunale tilsynsmyndighed - Ankestyrelsen - underrettes om vedtagne styrelsesvedtægter og vedtægtsændringer.

Således vedtaget af Herning Byråd i møde den 8. marts 2022 og 5. april 2022.