Byrådets arbejdsgrundlag

Arbejdsgrundlaget blev vedtaget 16. november 2021.

Byrådets arbejdsgrundlag

Luk alle
Åben alle

Indledning

Særligt en dagsorden har de seneste år været dominerende både globalt, nationalt og lokalt blandt borgere, virksomheder og organisationer. Klimakrisen og behovet for hurtige, bæredygtige omstillinger er således rykket op øverst på den politiske agenda. Byrådet i Herning Kommune har allerede taget en række initiativer, og arbejdet vil blive kraftigt intensiveret de næste fire år.

Byrådet skal værne om klassiske styrkepositioner på erhvervs- og eventområdet. Men fokus vil også blive rettet mod de kvaliteter og muligheder, kommunen rummer, når det gælder uddannelse, stærke lokalsamfund og naturen.

Byrådet vil fortsat prioritere en sund økonomi, da det er en afgørende forudsætning for at kunne levere de velfærdsydelser, borgerne efterspørger. Skatterne holdes i ro i den kommende byrådsperiode.
Herning Kommune har et slogan, ”her er alle muligheder åbne”. Det afspejler den historiske virkelyst og kræfterne til at tænke stort og se nye muligheder, også i modgang.

Mod, handlekraft og evnen til at overraske bør i endnu højere grad omfatte alle områder af kommunens virke, og det er et selvstændigt mål i den kommende byrådsperiode.

Herning Kommune skal fortsat turde gå nye veje og tænke stort og anderledes, også når det gælder de mere klassiske velfærdsområder. Det danske velfærdssamfund udvikler sig, samarbejder mellem civilsamfund, private og offentlige aktører vinder frem, og byrådet ønsker undersøgende og ambitiøst at udforske disse nye muligheder overalt, hvor det giver mening.

Det omfavner også kommunens vision, som blandt andet slår fast, at borgeren skal i centrum gennem åbenhed og demokratisk dialog, og at fleksibilitet og fokus på menneskelige værdier er i centrum.

Bæredygtighed

Klima

Herning Kommune bakker op om FNs 17 verdensmål. Arbejdet med målene fordrer lokalt sammenhold, aktive og dynamiske fællesskaber og partnerskaber og blik for mulighederne inden for eksempelvis cirkulær økonomi og grøn vækst.

Herning Kommune indgår i flere forpligtende samarbejder omkring bæredygtighed. Særligt ambitiøs er DK2020-partnerskabet, som næsten alle danske kommuner nu er en del af. DK2020 forpligter Herning Kommune til at udarbejde en ambitiøs klimaplan inden for alle sektorer, der udleder CO2. Målet er at være klimaneutral kommune i 2050.

Opgaven kræver handling inden for alle sektorer. DK2020-partnerskabet kobler således det lokale klimaarbejde til international best practice. Byrådet, administrationen og egnens mange aktører skal i fællesskab levere et stort, ambitiøst og vedholdende stykke arbejde i de kommende år for at nå i mål.
Men klima- og bæredygtighedsindsatserne rækker ud over DK2020. En række indsatser er allerede sat i gang, andre vil komme til.

Samlet set står Herning Kommune, som andre danske kommuner, foran en række svære og forpligtende beslutninger, som vil udfordre den traditionelle måde at tænke kommunal forvaltning på. Beslutningerne må forventes i et vist omfang også at have økonomiske implikationer.

At lykkes på området er en bunden opgave. Det kræver handling og inddragelse af borgere, virksomheder, landbrug, uddannelsesinstitutioner og andre relevante aktører for i fællesskab at nå i mål.

For det lokale erhvervsliv vil processen frem mod en klimaneutral kommune rumme muligheder for vækst og skabelsen af nye arbejdspladser.

Klima-indsatserne er afgørende vigtige. Men byrådet er opmærksom på, at bæredygtighed også handler om for eksempel ulighed, sundhed, fællesskaber, sammenhold og ligestilling. Det vil derfor være naturligt at arbejde med bæredygtighed i en række forskellige sammenhænge.

Velfærd

Økonomien på de store velfærdsområder

Herning Kommune har de senere år været økonomisk udfordret på områderne for børn, ældre og handicap og psykiatri. Byrådet anerkender problemet og vil i årene, der kommer, styrke og vægte de store velfærdsområder. Det kan blandt andet ske gennem prioriteringer, digitalisering, afbureaukratisering og effektivisering af arbejdsgange.

Målet er at skabe bedre økonomisk balance, når det gælder ikke mindst kernevelfærden. Her kan yderligere bevillinger fra staten også være en løftestang.

Ældre

Antallet af ældre borgere vil stige markant i årene, der kommer. Det gælder overalt i det danske samfund, og således også i Herning Kommune. Mange af de ældre medborgere er resursestærke, har et rigt liv og øger dynamikken i lokalsamfund og foreninger. Samtidig medfører udviklingen naturligvis også et større pres på kommunens plejeboliger. Situationen følges løbende og vil med stor sandsynlighed gøre det nødvendigt relativt tidligt i byrådsperioden at revidere den eksisterende plejeboligplan.

De tilbud, kommunen stiller til rådighed for de ældre borgere, skal i videst muligt omfang tage afsæt i de individuelle ønsker, borgerne måtte have.

Herning Kommune har siden 2017 været Demensvenlig Kommune og har derfor en klar styrkeposition på området. Nationalt Videnscenter for Demens forventer en kraftig, eksponentiel stigning i antallet af demensramte, og dette forhold skal naturligt tænkes ind, når plejeboligplanen som forventet skal revideres.

Dagtilbud

Senest 2025 indføres minimumsnormeringer på daginstitutionsområdet. Herning Kommune har allerede taget hul på indfasningen. Byrådet ser gerne, at udvidelsen af personalet i størst muligt omfang sker med pædagogisk uddannet personale for at sikre den højst mulige kvalitet i tilbuddene.

I flere lokalområdet skal byrådet i den kommende periode forholde sig til stigende børnetal og behovet for gradvist at opgradere de fysiske rammer.

Folkeskoler

Byrådet vil de næste fire år ikke lukke folkeskoler og afdelingsskoler. Fokus vil være på at udvikle kvaliteten yderligere, blandt andet med afsæt i initiativet ”Sammen om skolen,” som regeringen og folkeskolens parter er gået sammen om. Her skal folkeskolens generelle udfordringer drøftes. I Herning Kommune vægtes en dialog med de involverede aktører på området højt.

Dialogen vil også sætte fokus på inklusion, som i stigende grad udfordrer læringsmiljøerne og er højt på forældres og læreres dagsorden.

Overordnet vil arbejdet med at styrke folkeskolen have afsæt i at styrke fællesskabet og etableringen af endnu bedre læringsmiljøer, herunder en gradvis opgradering af de fysiske rammer.

Handicap og psykiatri

Som borger kan man i en kortere eller længere periode af livet have brug for specialiseret hjælp fra handicap- og psykiatriområdet. Øverst på dagsordenen for Herning Kommune er i et samarbejde med borgerne at sikre et så selvstændigt liv som overhovedet muligt.

Udvikling

Uddannelse

Herning Kommune vedtog i 2020 en uddannelsesstrategi med fire klare mål. Mål, som blev til i samarbejde med studerende, uddannelsessteder og erhvervsliv.

Strategien er nu ved at blive ført ud i livet. Den slår fast, at Herning skal være en attraktiv uddannelsesby, som sikrer kvalificeret arbejdskraft til fremtidens arbejdsmarked. Vi skal fastholde og tiltrække flere uddannelser og vidensinstitutioner til byen. Målet er at uddanne til og for livet, så alle kan indfri deres fulde potentiale.

Herning Kommune har en styrkeposition i det stærke samspil mellem erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner – og i den kendsgerning, at studiemiljøet er overskueligt, og en studiebolig til at betale. Denne styrkeposition skal udbygges, blandt andet ved at binde uddannelserne tættere sammen, udvikle yderligere campus-miljøer og skabe et mere synligt uddannelsesmiljø i midtbyen.

Samtidig skal byrådet arbejde for at gøre paletten af uddannelsesmuligheder i Herning bredere. Uddannelserne til sygeplejerske, socialrådgiver og professions-bachelor i skat er kommet til og nuancerer indtrykket af Herning som en by, der fortrinsvis uddanner til det private erhvervsliv. Målet er en endnu mere attraktiv og levende studieby.

Byrådet vil fortsætte arbejdet med at realisere et talentcollege og talent-efterskole i tilknytning til det nyåbnede byggeri til Brændgårdskolens talentklasser i Holing.

Erhvervsliv

Herning Kommune og det midtjyske område generelt har et stærkt og driftigt erhvervsliv. Virksomheder og iværksættere skaber vækst og arbejdspladser og er afgørende for kommunens muligheder for at levere de velfærdsydelser, borgerne efterspørger. Arbejdet med at optimere rammerne for virksomhederne er en topprioritet. Service og samspil er nøgleord.

Herning Kommune er sammen med erhvervslivet i gang med at udarbejde en ny erhvervsstrategi. Forløbet er en naturlig forlængelse af de historisk tætte bånd mellem kommune og virksomheder, som også det nyligt nedsatte Erhvervs Advisory Board er et eksempel på.

De danske kommuner oplever generelt, at det er blevet sværere at tiltrække den nødvendige arbejdskraft. Ikke mindst til løsningen af kernevelfærdsopgaverne inden for eksempelvis ældreplejen. Byrådet er parat til at tage de nødvendige initiativer for at gøre Herning Kommune endnu mere attraktiv som arbejdsplads. En mulighed er at satse markant på tilbud om videre- og efteruddannelse. Byrådet ønsker at se nærmere på mulighederne.

At skaffe den rette, kvalificerede arbejdskraft til virksomhederne er et særskilt fokusområde. Byrådet ønsker i den forbindelse nye og innovative veje afsøgt, herunder i beskæftigelsesindsatsen.

Events

Den seneste halve snes år har Herning Kommune etableret sig som Danmarks førende, når det gælder afviklingen af store events på særligt det sportslige område. En betydelig, lokal oplevelsesøkonomi er opstået i tilknytning hertil. Byrådet ønsker styrkepositionen på området fastholdt, men samtidig er målet at skabe større bredde i udbuddet af events.

Fællesskab

Motion og bevægelse

Herning Kommune er med i Bevæg Dig For Livet, et samarbejde med DGI og DIF. Målet er at få flere borgere til at dyrke motion og at skabe fællesskaber i ikke mindst foreningslivet. I det hele taget er Herning en kommune, hvor muligheden for at dyrke idræt i bredeste forstand prioriteres højt, og hvor de mangeartede faciliteter hele tiden udbygges.

Også alternative former for aktivitet og bevægelse, for eksempel med afsæt i subkulturer og ikke-organiseret idræt, skal have endnu bedre muligheder for at udfolde sig. Det vil også understøtte Herning som studieby.

Kulturen

Et rigt og blomstrende kulturliv tilbyder oplevelser til borgerne overalt i kommunen. Kultur er for alle, skaber sammenhængskraft og understøtter fællesskabet. Den trives også i det vidtforgrenede og velfungerende foreningsliv. Paletten af tilbud er større end i en del andre kommuner af Hernings størrelse. Byrådet har blik for de gevinster for både folkesundhed i bredeste forstand og områdets brand, som de mange kulturelle tilbud giver.

Lokalsamfund

Rundt om kommunens hovedby, Herning, viser en række stærke lokalsamfund kvaliteterne ved at bo i de lidt mindre byer. Foreningslivet blomstrer, sammenholdet er stærkt, og for børnefamilier er rammerne omkring skole- og fritidsliv trygge og overskuelige. Byrådet er opmærksom på udviklings-mulighederne for bysamfund i hele kommunen, og her spiller muligheden for øget mobilitet og bedre, lokal infrastruktur en vigtig rolle.

Byrådet anerkender vigtigheden af at sikre en tilstrækkelig variation i de mulige boformer i også de mindre bysamfund.

Naturen

Ganske tæt ved Herning, forstæder, centerbyer og landsbyer findes smukke naturområder, som byder på store, rekreative oplevelser og rige muligheder for at dyrke motion.

Ikke alle forbinder Herning Kommune med netop disse kvaliteter. Byrådet vil have fokus på at styrke oplevelsesmulighederne og forstærke denne fortælling, også med henblik på at styrke bosætningen.