Whistleblower-ordning

EU og dansk lov slår fast, at også Herning Kommune skal have en whistleblower-ordning. Formålet er at sikre, at personer eller virksomheder, der har mistanke om lovbrud et sted i organisationen Herning Kommune, trygt kan henvende sig.

Byrådet har udpeget advokatfirmaet Dahl til at modtage og vurdere de henvendelser, der måtte komme. Det er altså en ekstern part – Dahl – som skal være i kontakt med whistlebloweren. Herudover er der oprettet en intern Whistleblower-enhed med to jurister fra HR-afdelingen, som også er med til at vurdere de henvendelser, der kommer til whistleblower-ordningen.

Hvis der er noget om snakken, kommer sagen for et whistleblower-udvalg, som består af to medlemmer af Herning Kommunes direktion, en jurist fra HR-afdelingen og en medarbejderrepræsentant. Udvalget har så ansvaret for at få sagen behandlet til bunds ved inddragelse af lederkæderne i Herning Kommune. Whistleblower-udvalget og lederne i kommunen kender ikke whistleblowerens identitet, hvis whistlebloweren ikke ønsker det.

Både før oprettelse af whistleblower-ordningen den 17. december 2021 og i dag løses problemer som udgangspunkt ved, at medarbejdere kan gå til deres leder eller deres tillidsrepræsentant, hvis de oplever uregelmæssigheder. Det system fungerer godt, og det bevares naturligvis.

Den obligatoriske whistleblower-ordning er et alternativ til de tilfælde, hvor en medarbejder eller en af kommunens eksterne samarbejdspartnere ikke føler sig tryg ved at bruge de almindelige kanaler.

Ordningen omfatter naturligvis kommunens egne medarbejdere, men er også åben for blandt andre tidligere medarbejdere, frivillige, praktikanter samt selvstændige erhvervsdrivende, der har fået oplysninger i forbindelse med deres arbejde.

Andre kan ikke bruge whistleblower-ordningen, men kan som hidtil kontakte ledelsen i de enkelte afdelinger og forvaltninger, hvis de oplever uregelmæssigheder.

Herning Kommune skal mindst en gang årligt offentliggøre oplysninger om kommunens virksomhed efter Whistleblower-loven.

Oplysningerne offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Sådan bruger du Herning Kommunes whistleblower-ordning

Luk alle
Åben alle

Eksempler på, hvad der kan indberettes

Whistleblower-ordningen kan modtage både skriftlige og mundtlige indberetninger.

Og hvad kan der så indberettes om? Ja, det kan for eksempel være:

 • Overtrædelser af EU-retten, som er omfattet af anvendelsesområdet beskrevet i EU-direktivet.
 • Alvorlige lovovertrædelser eller øvrige alvorlige forhold, herunder:
  • Forhold, hvis afdækning er i offentlighedens interesse. Der skal være tale om en reel samfundsinteresse.
  • Strafbare forhold – for eksempel brud på tavshedspligt, misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, underslæb, bedrageri, bestikkelse med videre.
  • Grove eller gentagne overtrædelser af anden lovgivning – for eksempel lovgivning om magtanvendelse, forvaltningslov, offentlighedslov, sektorlovgivning.
  • Grove eller gentagne overtrædelser af forvaltningsretlige principper – for eksempel undersøgelsesprincippet, krav om saglighed, magtfordrejningsgrundsætningen og proportionalitetsprincippet.
  • Seksuel chikane eller andre grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen for eksempel grov chikane.

Det er muligt anonymt at indberette til whistleblower-ordningen.

Indberetninger i 2023

Herning Kommunes whistleblower-ordning har i 2023 modtaget seks indberetninger.

Heraf har to indberetninger været inden for rammerne af Whistleblower-loven og kommunens whistleblower-ordning, og indberetningerne er blevet realitetsbehandlet af Herning Kommunes Whistleblower-Udvalg.

Den ene indberetning omhandlede magtanvendelse og overholdelse af tavshedspligt på en institution for børn og unge. Indberetningen har været håndteret tjenstligt af ledelsen, og der er givet feedback til whistlebloweren herom efter lovens regler.

Den anden indberetning omhandlede seksuel chikane fra en kollega. Indberetningen kom kort tid før årets afslutning. Behandlingen af indberetningen blev igangsat, men indberetningen blev ikke færdigbehandlet inden udgangen af 2023.

De øvrige fire indberetninger blev afvist fra Herning Kommunes whistleblower-ordning, da indberetningerne ikke var omfattet af lovens anvendelsesområde. Tre af indberetningerne blev afvist, da whistlebloweren ikke var omfattet af den personkreds, der efter Whistleblower-loven kan indberette til whistleblower-ordningen.

En indberetning blev afvist, da det indberettede forhold ikke udgjorde hverken en alvorlig lovovertrædelse eller et andet alvorligt forhold.

Alle fire indberetninger er enten blevet videregivet til ledelsen i de relevante forvaltninger i Herning Kommune, da dette vurderedes at kunne ske uden at kompromittere whistleblowerens identitet, eller whistleblowere er blevet inviteret til at indgå i yderligere dialog om indberetningen, men uden for whistleblowerordningen. Der er givet feedback til whistleblowerne herom.

Ingen af indberetningerne har ført til politianmeldelse fra Herning Kommunes side.

Læs byrådets behandling 23. januar 2024 (punkt 1)

Indberetninger i 2021-2022

I perioden fra oprettelsen af Herning Kommunes whistleblower-ordning den 17. december 2021 til udgangen af 2022 har whistleblower-ordningen modtaget én indberetning, der er realitetsbehandlet.

Der er ikke afvist indberetninger til whistleblower-ordningen.

Den modtagne indberetning har ikke givet anledning til at foretage yderligere.

Den modtagne indberetning

Herning Kommunes whistleblower-ordning modtog den 19. januar 2022 en indberetning vedrørende kommunalt ansattes bibeskæftigelse.

Det var Whistleblower-udvalgets vurdering, at der i det indberettede forhold var - og hele tiden havde været - taget tilstrækkeligt højde for at kunne imødegå interessekonflikter. Dette fik whistlebloweren tilbagemelding om, og Whistleblower-udvalget foretog sig ikke yderligere i anledning af indberetningen.

Læs byrådets behandling 24. januar 2023 (punkt 1)