Frister i Borgerservice

Luk alle
Åben alle

Folkeregister

Folkeregisteret skal sikre, at du bliver bopælsregistreret på den adresse, hvor du faktisk bor og opholder dig. Vi træffer afgørelser efter Lov om det Centrale Personregister.

Sagsbehandlingsfrist

  • Vi påbegynder behandlingen af din sag indenfor 14 dage fra det tidspunkt, hvor vi modtager din henvendelse. Behandlingstiden afhænger af, om vi skal indhente yderligere oplysninger, og om din sag skal sendes videre til andre myndigheder eller parter. Det vil have betydning for, hvornår din sag forventes afsluttet.
  • Ved igangværende sager fortsætter vi sagsbehandlingen senest efter 14 dage efter, at vi har modtaget nye oplysninger i sagen. 

Klagefrist

Har du modtaget en afgørelse fra os, har du 4 uger til at klage over afgørelsen. Du kan læse mere om dette i afgørelsen, vi har sendt til dig.

Vi påbegynder behandlingen af din klage indenfor 14 dage fra tidspunktet, hvor vi har modtaget klagen.

Sygesikring

På sygesikringsområdet træffes der afgørelser efter Sundhedsloven og Lov om Det Centrale Personregister.

Sagsbehandlingsfrist

  • § 170 i Sundhedsloven, Befordringsgodtgørelse: Hurtigst muligt og senest indenfor 3 uger.
  • Sundhedsloven § 59, stk. 1 - 5, Lægeskift: Hurtigst muligt og senest indenfor 2 uger.
  • Sundhedsloven jf. § 58, stk. 1 - 4., Sikringsgruppeskift: Hurtigst muligt og senest indenfor 2 uger.
  • Sundhedsloven §64, stk. 3, Refusion af lægeudgifter i sikringsgruppe 2: Hurtigst muligt og senest indenfor 3 uger.
  • CPR loven, jf. §15 stk. 2, Adresse og sygesikring ved ophold på én af Kriminalforsorgens Pensioner: Sagsbehandling påbegyndes hurtigst muligt og senest inden for 14 dage.

Pas

Sagsbehandlingen bliver i mange tilfælde afsluttet ved selve bestillingen af passet. Dernæst ryger bestillingen direkte videre til produktion. 

Der er dog også ansøgninger, hvor det er nødvendigt at få politiets afgørelse. Det kan eksempelvis være situationer, hvor vi skal undersøge, om et pas kan udstedes uden samtykke fra en eller begge forældre. Her er der individuel sagsbehandlingstid.

I begge tilfælde er det eksklusiv produktions- og leveringstid på selve passet.

 

Kørekort

Kørekort behandler vi efter Kørekortbekendtgørelsen og Færdselsloven.

Sagsbehandlingsfrist 

  • Vi tilstræber at håndtere sager og afgørelser så hurtigt som muligt og senest 2 uger fra det tidspunkt, hvor vi har modtaget sagen i Borgerservice.

Vielse

På vielsesområdet træffes der afgørelser efter Ægteskabsloven.

Sagsbehandlingsfrister

  • Du kan forvente op til 3 ugers sagsbehandlingstid fra det tidspunkt, hvor vi har modtaget ægteskabserklæringen i Borgerservice.