Frister i Børn og Unge

Luk alle
Åben alle

Afgørelser, der træffes ud fra Serviceloven

Børn og Forebyggelse træffes på nummer 96 28 63 05. 

Serviceloven
§ Beskrivelse Sagsbehandlingsfrist (fra vi modtager ansøgning, til der er en afgørelse) Fra sagen er afgjort, til vi kan sætte gang i det aftalte kan der gå... Bemærkninger
41 Merudgiftsydelse 12 uger -  
42 Tabt arbejdsindtægt 12 uger -  
50 Børnefaglig undersøgelse Højst fire måneder (ifølge Serviceloven) - Hvis længere tid, så udarbejdes foreløbig vurdering, jfr. SEL § 50 stk. 7.
52 stk. 3,1 Konsulentbistand med videre 6 uger 6 uger Efter afsluttet § 50- undersøgelse.
52 stk. 3,2  Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet  6 uger efter afsluttet § 50 undersøgelse 6 uger  
52 stk. 3,3 Familiebehandling eller behandling af barnets/den unges problemer 6 uger  4 - 8 uger Efter afsluttet § 50- undersøgelse. 
52 stk. 3,4  Døgnophold for hele familien  6 uger  6 - 8 uger Efter afsluttet § 50- undersøgelse.
52 stk. 3,5 Aflastningsordning 6 uger  6 uger. Kan være afhængig af godkendelse af plejefamilier (Socialtilsyn Midt) samt matchning af aflastningsfamilie Efter afsluttet § 50- undersøgelse. 
52 stk. 3,6  Kontaktperson  6 uger  6 - 12 uger Efter afsluttet § 50- undersøgelse. 
52 stk. 3,7  Anbringelse af barnet/den unge uden for hjemmet  6 uger  6 uger. Kan være afhængig af godkendelse af plejefamilier (Socialtilsyn Midt)  
52 stk. 3,8  Formidling af praktiktilbud  6 uger  6 uger   Efter afsluttet § 50- undersøgelse. 
52 stk. 3,9  Anden hjælp med henblik på rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte  6 uger  6 uger   Efter afsluttet § 50- undersøgelse. 
52 a stk. 1,2  Nødvendig økonomisk støtte i tilknytning til ovennævnte nr. 1 - 9, eller støtte, der erstatter en mere indgribende foranstaltning efter stk.3  6 uger  - Efter afsluttet § 50 - undersøgelse + modtagelse af økonomiske oplysninger fra ansøger om indtægter, udgifter og formueforhold 
52 a stk. 1,3 og stk. 1,4  Økonomisk hjælp til undgåelse eller fremskyndelse af hjemgivelse, eller til støtte for stabil kontakt under anbringelse 6 uger  Efter afsluttet § 50- undersøgelse.  
52 stk. 4 Støtte under graviditet 4 uger  2-4 uger Efter afsluttet § 50- undersøgelse.  
54 Støtteperson til forældre med anbragte børn - 6 uger  
66 a stk. 1 Godkendelse af plejefamilier - 12 uger  
66 a stk. 2 Godkendelse af netværksplejefamilier - 12 uger  
84 stk. 1 (jf. § 44) Afløsning eller aflastning - 12 uger  

Dagtilbudsloven

Dagtilbudsloven
§ Beskrivelse Sagsbehandlingsfrist (fra vi modtager ansøgning, til der er en afgørelse) Bemærkninger
43,3 (dagtilbud) og 63,3 (fritidshjem) Behandlingsmæssigt fripladstilskud, når et barn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne af behandlingsmæssige grunde har ophold i et dagtilbud 3 uger Efter indhentet dokumentation af helbredsforhold. Kan være afhængig af oplysning fra anden myndighed.

43,4 (dagtilbud)

63,4 (fritidshjem)

76,2 (klubtilbud)

Socialpædagogisk fripladstilskud, når ophold i dagtilbud (§43,4) eller klubtilbud (§76,2) må anses som særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde og betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets optagelse eller forbliven i et tilbud. 3 uger -

Folkeskoleloven

Folkeskoleloven
§ Beskrivelse Sagsbehandlingsfrist (fra vi modtager ansøgning, til der er en afgørelse) Bemærkninger
50,2  For skolefritidsordning: Reglerne for særlige fripladstilskud i dagtilbudsloven finder tilsvarende anvendelse hvor sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige 3 uger -