Frister i Børn og Unge

Luk alle
Åben alle

Lov om social service

Børn og Forebyggelse træffes på nummer 96 28 63 05.

Frister for sagsbehandling - lov om social service

Paragraf

Sagstype

Frist

§ 11, stk. 3

Forebyggende indsats til barnet, den unge eller familien

8 uger

§ 11, stk. 7

Støtte til børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt deres familier  

8 uger

§ 13

Henvisning af borgere til VISO

4 uger

§ 32 

Særlige dagtilbudspladser  

8 uger

§ 32 a  

Hjemmetræning

8 uger

§ 32 a stk. 6 

Træningsredskaber til hjemmetræning

4 uger

§ 41

Merudgifter

12 uger

§ 42 

Tabt arbejdsfortjeneste

12 uger

§ 45    

Ledsager børn og unge

12 uger

§ 50

Udarbejdelse af Børnefaglig undersøgelse

4 måneder

§ 52, stk. 3, nr. 1 

Ophold i dagtilbud, fritidshjem, ungdomsklub, uddannelsessted el.lign.

4 uger, efter forudgående Børnefaglig undersøgelse (4 måneder) 

§ 52, stk. 3, nr. 2 

Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet

4 uger, efter forudgående Børnefaglig undersøgelse (4 måneder.)

§ 52, stk., nr. 3

Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer

4 uger, efter forudgående Børnefaglig undersøgelse (4 måneder)

§ 52, stk. 3, nr. 4

Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien i plejefamilie, på et opholdssted eller på en døgninstitution

4 uger, efter forudgående Børnefaglig undersøgelse (4 måneder)

§ 52, stk. 3, nr. 5

Aflastningsordning i plejefamilie, i netværksplejefamilie, på et opholdssted eller på en døgninstitution

4 uger, efter forudgående Børnefaglig undersøgelse (4 måneder)

§ 52, stk. 3, nr. 6

Udpegning af en fast kontaktperson for barnet eller den unge eller for hele familien

4 uger, efter forudgående Børnefaglig undersøgelse (4 måneder)

§ 52, stk. 3, nr. 7

Anbringelse af barnet eller den unge uden for hjemmet på et anbringelsessted

4 uger, efter forudgående Børnefaglig undersøgelse (4 måneder)

§ 52, stk. 3, nr. 8

Formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver for den unge og i den forbindelse udbetaling af godtgørelse til den unge

4 uger, efter forudgående Børnefaglig undersøgelse (4 måneder)

§ 52, stk. 3, nr. 9

Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte

4 uger, efter forudgående Børnefaglig undersøgelse (4 måneder)

§ 52, stk. 4

Støtte til vordende forældre

6 uger,  kræver sideløbende eller forudgående Børnefaglig undersøgelse (4 måneder)

§ 52 a 

Nødvendig økonomisk støtte i tilknytning til § 52, stk. 3, nr. 1 - 9, eller støtte, der erstatter en mere indgribende foranstaltning efter §52, stk. 3
Økonomisk hjælp til undgåelse af anbringelse eller fremskyndelse af hjemgivelse
Økonomisk støtte til stabil kontakt under anbringelse

8 uger

§ 54, stk. 2

Støtte til forældre med anbragte børn eller hvor børnene er involveret i kriminalitet

6 uger

§ 76

 

Efterværn til unge fra 18-22 år

30 dage

§ 83 (jf. § 44) 

Personlig pleje og ernæring
Praktiske opgaver (rengøring, indkøb, tøjvask)
Madudbringning

12 uger

§ 84, stk. 1 (jf.  §44)

Aflastning Afløsning

12 uger

§ 86, stk. 2 

Vedligeholdelsestræning

4 uger

Dagtilbudsloven

Frister for sagsbehandling - dagtilbudsloven

Paragraf

Sagstype

Frist

§ 16 a, stk. 3

Fritagelse fra et sundt frokostmåltid  

10 hverdage

§ 27 b 

Deltidsplads 30 timer ved barselsorlov  

10 hverdage

§§ 43 og 43 a 

Søskendetilskud
Økonomisk fripladstilskud under hensyn til forældrenes økonomiske forhold
Behandlingsmæssigt fripladstilskud
Socialpædagogisk fripladstilskud
Tilskud v. behov for sprogstimulering  

10 hverdage

§§ 63 og 63 a 

Søskendetilskud SFO
Økonomisk fripladstilskud under hensyn til forældrenes økonomiske forhold SFO
Behandlingsmæssigt fripladstilskud SFO
Socialpædagogisk fripladstilskud SFO

10 hverdage

§ 76

Økonomisk fripladstilskud under hensyn til forældrenes økonomiske forhold klubtilbud
Socialpædagogisk fripladstilskud klubtilbud
Søskendetilskud klubtilbud

10 hverdage

§ 80 

Privat pasning

10 hverdage

§ 85

Søskendetilskud efter ansøgning

10 hverdage

§ 85 a 

Kombinationstilbud

10 hverdage

§ 86 

Pasning af egne børn

10 hverdage