Frister i Børn og Unge

Luk alle
Åben alle

Barnets lov

Børn og Forebyggelse træffes på nummer 96 28 63 05.

Frister for sagsbehandling - Barnets lov

Paragraf

Sagstype

Frist

§ 20
§ 26

Udarbejdelse af børnefaglig undersøgelse

4 måneder

§ 31

Rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder

8 uger

§ 32, stk. 1, nr. 1

Ophold i dagtilbud, fritidshjem, ungdomsklub, uddannelsessted el.lign.

4 uger,
sideløbende med afdækning eller børnefaglig undersøgelse

§ 32, stk. 1, nr. 2

Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet

4 uger,
sideløbende med afdækning eller børnefaglig undersøgelse

§ 32, stk. 1, nr. 3

Udpegning af en fast kontaktperson for barnet eller den unge eller for hele familien

4 uger,
sideløbende med afdækning eller børnefaglig undersøgelse

§ 32, stk. 1, nr. 4

Formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver for den unge og i den forbindelse udbetaling af godtgørelse til den unge

4 uger,
sideløbende med afdækning eller børnefaglig undersøgelse

§ 32, stk. 1, nr. 5

Familiebehandling eller behandling af barnet eller den unge

4 uger,
sideløbende med afdækning eller børnefaglig undersøgelse

§ 32, stk. 1, nr. 6

Familieanbringelse i form af et døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien

4 uger,
sideløbende med afdækning eller børnefaglig undersøgelse

§ 32, stk. 1, nr. 7

Støtteophold i plejefamilie eller på børne- og ungehjem

4 uger,
sideløbende med afdækning eller børnefaglig undersøgelse

§ 32, stk. 1, nr. 8

Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte

4 uger,
sideløbende med afdækning eller børnefaglig undersøgelse

§ 32, stk. 5

Støtte under en kommende mors graviditet

6 uger,
sideløbende med afdækning eller børnefaglig undersøgelse

§ 35, stk. 1

Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren til dækning af:

1) Udgifter i forbindelse med konsulentbistand, jf. § 30

2) Udgifter i forbindelse med prævention.

8 uger

§ 35, stk. 4

Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren til dækning af:

1) Udgifter i forbindelse med støttende indsatser

2) Udgifter i forbindelse med en anbringelse

3) Udgifter, der erstatter en ellers mere indgribende og omfattende indsats

4) Udgifter, der bevirker, at en anbringelse uden for hjemmet kan undgås, eller at en hjemgivelse kan fremskyndes

5) Udgifter, der kan bidrage til en stabil kontakt mellem forældre og barn under barnets anbringelse uden for hjemmet.

8 uger

§ 46

Anbringelse af barnet/den unge uden for hjemmet

4 uger,
efter eller sideløbende med børnefaglig undersøgelse

§ 48

Anmodning om anbringelse fra barn/ung

4 uger,
efter eller sideløbende med børnefaglig undersøgelse

§ 75

Støtteperson i forbindelse med barnets eller den unges anbringelse uden for hjemmet

6 uger

§ 76

Støtte til forældrene under barnets eller den unges anbringelse uden for hjemmet

6 uger

§ 81

Rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge med funktionsnedsættelse

8 uger

§ 83

Særlige dagtilbudspladser

8 uger

§ 85

Hjemmetræning

8 uger,
efter forudgående børnefaglig undersøgelse (4 mdr.)

§ 85, stk. 6

Træningsredskaber til hjemmetræning

4 uger

§ 86

Merudgifter

12 uger

§ 87

Tabt arbejdsfortjeneste

14 uger

§ 89

Ledsager børn og unge

12 uger

§§ 114-116
§ 120

Ungestøtte til unge fra 18-22 år

30 dage

§ 166

Henvisning af borgere til VISO

4 uger

Lov om social service

Frister for sagsbehandling - lov om social service

Paragraf

Sagstype

Frist

§ 83 (jf. barnets lov § 90)

Personlig pleje og ernæring
Praktiske opgaver (rengøring, indkøb, tøjvask)
Madudbringning

12 uger

§ 84, stk. 1 (jf. barnets lov § 90)

Aflastning
Afløsning

14 uger

§ 86, stk. 2 (jf. barnets lov § 90)

Vedligeholdelsestræning

4 uger

 

Dagtilbudsloven

Frister for sagsbehandling - dagtilbudsloven

Paragraf

Sagstype

Frist

§ 16 a, stk. 3

Fritagelse fra et sundt frokostmåltid  

10 hverdage

§ 27 b 

Deltidsplads 30 timer ved barselsorlov  

10 hverdage

§§ 43 og 43 a 

Søskendetilskud
Økonomisk fripladstilskud under hensyn til forældrenes økonomiske forhold
Behandlingsmæssigt fripladstilskud
Socialpædagogisk fripladstilskud
Tilskud v. behov for sprogstimulering  

10 hverdage

§§ 63 og 63 a 

Søskendetilskud SFO
Økonomisk fripladstilskud under hensyn til forældrenes økonomiske forhold SFO
Behandlingsmæssigt fripladstilskud SFO
Socialpædagogisk fripladstilskud SFO

10 hverdage

§ 76

Økonomisk fripladstilskud under hensyn til forældrenes økonomiske forhold klubtilbud
Socialpædagogisk fripladstilskud klubtilbud
Søskendetilskud klubtilbud

10 hverdage

§ 80 

Privat pasning

10 hverdage

§ 85

Søskendetilskud efter ansøgning

10 hverdage

§ 85 a 

Kombinationstilbud

10 hverdage

§ 86 

Pasning af egne børn

10 hverdage