Frikommune

Fra 1. januar 2017 - 31. december 2021 er vi med i frikommunenetværket "Bedre styring af udgifterne på det specialiserede socialområde".

Vi er med for at afprøve nye muligheder og indsatser, der skal give en bedre opgaveløsning for borgerne. 

Det betyder, at vi kan søge om lov til at afprøve nogle tiltag, som ellers ikke er mulige inden for den nuværende lovgivning.

Målet er at samle erfaringer og viden, som kan bruges til at vurdere om forsøgene skal føre til en generel lovgivning, der kan gælde for alle landets kommuner.

Læs mere om juraen bag frikommunenetværk.

Evaluering

For at skabe viden om forsøgene og deres effekt, bliver der gennemført en evaluering.

Den bliver lavet sammen med VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (tidligere KORA).

Luk alle
Åben alle

Tilkøb af socialpædagogisk støtte og hjemmehjælp

Hidtil har det været forbeholdt private leverandører at sælge tilkøbsydelser som for eksempel socialpædagogisk støtte (servicelovens §85) eller hjemmehjælp (servicelovens §83).

Dette frikommuneforsøg gør det muligt for borgeren af købe ydelser hos kommunen som ligger ud over de ydelser, de i forvejen er berettiget til.

Nedenfor findes flere informationer om forsøget i en vedtægt, som er godkendt politisk. Er du interesseret i at få forsøgsansøgning, projektbeskrivelse eller pårørendebrochuren, kan du kontakte os.

Frikommunevedtægt for forsøget
Element Forklaring
Forsøgstitel

Tilkøb af kommunale ydelser efter servicelovens § 85 (socialpædagogisk støtte) og § 83 (hjemmehjælp)

Forsøgsperiode

Juni 2018 - december 2021

Forsøgsindhold

Dette forsøg giver mulighed for tilkøb af ydelser ved kommunen, som er ud over den hjælp og støtte, som borgeren i forvejen er berettet til.

Ind til nu har det været forbeholdt private leverandører at sælge tilkøbsydelser.

Med muligheden for tilkøbsydelser fra kommunalt personale udvides borgernes muligheder, da det for en række borgere i det specialiserede socialområde og på ældreområdet i praksis ikke altid er muligt at tilkøbe fra private leverandører. Det gælder især borgere med væsentlige funktionsnedsættelser, der har behov for trygheden ved kendt personale, der har indsigt i deres særlige forhold og behov for specialpædagogik.

I forsøget udbydes konkrete tilkøb inden for 'hjemmepleje' og 'social pædagogisk støtte', som omfatter praktisk hjælp, personlig pleje og ledsagelse.

Borgerne skal selv betale den fulde omkostning for alle tilkøb.

Formålet med forsøget er:

 • At udvide borgernes muligheder for tilkøb, både i forhold til mulige leverandørvalg og mulige tilkøbsydelser
 • At borgerne opnår øget tryghed, livskvalitet, tilfredshed og en mere sammenhængende indsats ved tilkøb af hjælp ved kommunalt personale.

Forsøgets målgruppe er borgere fra det specialiserede socialområde og ældreområdet uanset boform, der i forvejen modtager støtte efter Servicelovens § 85 eller/og efter Servicelovens § 83.

Forsøgshjemmel

Lov om Frikommunenetværk § 15 og § 28.

Forsøgsbeslutning

Datoer for politisk behandling:

 • Social- og Sundhedsudvalget godkendte forsøget 20. september 2017
 • Sundheds- og Ældreministeriet godkendte forsøget d. 9. februar 2018
 • Børne- og Socialministeriet godkendte forsøget d. 22 marts 2018
Forsøgsmateriale Ansøgningen

Teknologiske hjælpemidler ved borgere i botilbud/plejeboliger

Teknologiske hjælpemidler som supplement til pædagogisk støtte og omsorg, når borgeren ikke kan give samtykke hertil.

I dette forsøg er der mulighed for at afprøve teknologiske hjælpemidler som supplement til pædagogisk støtte ved personer, der ikke kan give et informeret samtykke.

Forsøget skal være med til at forbedre omsorgen og den pædagogiske støtte for personer, der har betydeligt nedsat psykisk funktionsevne, gennem brugen af teknologiske hjælpemidler.

Forsøget indeholder afprøvning af teknologiske hjælpemidler indenfor "alarmer og pejlesystemer" og "video- audio- og bevægelsesteknologi".
Herning Kommunes Social- og Sundhedsudvalg godkendte forsøget 20. september 2017. Forsøget igangsættes i Herning Kommune fra januar 2018.

Nedenfor findes flere informationer om forsøget i en vedtægt, som er godkendt politisk. Er du interesseret i at få forsøgsansøgning, projektbeskrivelse eller pårørendebrochuren, kan du kontakte os.

Frikommunevedtægt for forsøget
Element Forklaring
Forsøgstitel Teknologiske hjælpemidler, som supplement til pædagogisk støtte og omsorg, når borgeren ikke kan give tilladelse hertil.
Forsøgsperiode Januar 2018 - december 2021
Forsøgsindhold

Dette forsøg giver mulighed for at afprøve teknologiske hjælpemidler i botilbud, botilbudslignende boformer og plejecentre ved personer, der ikke kan samtykke til det. De teknologiske hjælpemidler er supplement til pædagogisk støtte og omsorg.

Der ses eksempler på bosteder, hvor borgere drager nytte af diverse elektroniske hjælpemidler. Det drejer sig f.eks. om videoskærme/kamera, som kan være et middel til at forebygge borgere i selvskadende adfærd. Videoskærme kan også være medvirkende til, at borgere får en bedre nattesøvn. Frem for at aflægge et fysisk besøg om natten, hvor der er mulighed for at vække og forstyrre borgeren, kan det ske virtuelt gennem en videoskærm.

Det har hidtil ikke været lovligt at anvende teknologiske hjælpemidler, når borgere ikke kan samtykke til det. Heller ikke når både pårørende og fagpersonale har fundet det gavnligt. Forsøget åbner derfor op for mere lige vilkår og muligheder.

En afprøvning af et teknologisk hjælpemiddel kan ske, hvis der er enighed mellem pårørende/værge og fagpersonale om, at det er den rigtige løsning, og at borgeren kan drage nytte af den.

Formål med forsøget er:
- At borgerne opnår øget livskvalitet og frihed samt et større privatliv,
- At pårørende oplever tryghed ved brugen af det teknologiske hjælpemidler
- At personalet opnår et bedre arbejdsmiljø, og at der sker en generel ressourceoptimering

Målgruppen for forsøget er borgere med betydeligt nedsat psykisk funktionsevne jf. § 124 a i Lov om Social Service, som hører til det specialiserede socialområde eller ældreområdet.

Forsøgshjemmel Lov om frikommunenetværk § 13 og § 14
Forsøgsbeslutning

Datoer for politisk behandling:

 • Social- og Sundhedsudvalget godkendte forsøget d. 20. september 2017
 • Børne- og Socialministeriet godkendte forsøget d. 6 december 2017
Forsøgsmateriale
 • Oprindelig forsøgsansøgning
 • Projektbeskrivelse

Optagelse i botilbud

Udfordre anvendelsen af Servicelovens § 129 om optagelse i botilbud.

Mennesker og menneskers livsvilkår forandrer sig gennem hele deres liv. Dette gælder også i høj grad for mennesker med funktionsnedsættelser. Der kan for eksempel ske en ændring i deres funktionsnedsættelse, ske forandringer i nærmiljøet eller de kan stå i en overgang, fra f.eks. ung til voksen. Det er derfor langt fra sikkert, at deres aktuelle hjem er det bedst egnede hjem fremadrettet.

Med den eksisterende lovgivning er det i dag meget kompliceret at flytte personer med funktionsnedsættelse, der ikke kan samtykke.

Hvis en person mangler evne til at give informeret samtykke til en flytning, medfører de nuværende regler, at kommunen skal sende en ansøgning til Familieretshuset, og at Familieretshuset skal afgøre, hvorvidt en borger kan flytte. En ansøgning ud fra nuværende lovgivning om flytning uden samtykke er omfattende selv i de situationer, hvor borgeren ikke modsætter sig, og pårørende/værge og fagpersonalet er fuldstændig enige om en flytning.

Dette forsøg åbner op for en nemmere proces, idet flytningen kan ske i samarbejde med borgerens værge, og giver bedre mulighed for flytning til et bedre egnet botilbud. Forsøget er samtidig med til at harmonisere lovgivningen på området, således der er de samme regler for borgere med medfødte handicaps som borgere, der f.eks. har demens.

En flytning kan ske fra eget hjem ind på et botilbud eller fra et botilbud til et andet botilbud. Borgeren må dog ikke modsætte sig i hverken ord eller handling.

Herning Kommunes Social- og Sundhedsudvalg godkendte forsøget 20. september 2017. Forsøget igangsættes i Herning Kommune fra november 2017.

Nedenfor findes flere informationer om forsøget i en vedtægt, som er godkendt politisk. Er du interesseret i at få forsøgsansøgning og pårørendebrochure, kan du kontakte os.

Frikommunevedtægt for forsøget
Element Forklaring
Forsøgstitel Udfordre anvendelse af Servicelovens § 129 om optagelse i botilbud
Forsøgsperiode November 2017 - december 2020
Forsøgsindhold

Dette forsøg omhandler muligheden for, at der kan ske optagelse i et bestemt botilbud for borgere med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, der ikke modsætter sig en flytning, men som mangler evnen til at give samtykke hertil.
Livsvilkårene for borgere med fysisk eller/og psykisk funktionsnedsættelse forandrer sig i løbet af deres liv. Deres funktionsnedsættelse kan ændre sig eller der kan ske forandringer i deres nærmiljø. Det faktum, at flere borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse lever længere end tidligere, sandsynliggør, at denne ændring sker. Det er derfor langt fra sikkert, at borgerens aktuelle hjem, er det bedst egnede for borgeren resten af vedkommendes liv.
Igennem dette forsøg ønsker kommunen at give borgere med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan give et informeret samtykke, bedre mulighed for at flytte til botilbud, som matcher deres behov.
En flytning kan blive en realitet, hvis det fagligt vurderes, at et tilbud vil matche borgerens aktuelle behov bedre end der, hvor borgeren allerede bor. Herudover skal værgen/pårørende involveres. Værgen skal finde flytningen relevant og give samtykke til, at borgeren flytter ind på tilbuddet.
Det kan dreje sig om borgere, der flytter fra eget hjem ind på et botilbud eller fra et botilbud til et andet botilbud.
Målgruppen for forsøget er de borgere, som normalt defineres inden for servicelovens § 124a, hvilket vil sige de borgere med et betydelig og varigt funktionsevne, som ikke er i stand til at give et informeret samtykke, og som ikke modsætter sig.

Forsøgshjemmel Lov om frikommunenetværk § 12
Forsøgsbeslutning

Datoer for politisk behandling:

 • Social- og Sundhedsudvalget godkendte forsøget d. 20. september 2017
 • Børne- og Socialministeriet godkendte forsøget d. 4. oktober 2017
Forsøgsmateriale Ansøgningen.

Særlige døråbnere på yderdøre

Frikommunevedtægt for forsøget
Element Forklaring
Forsøgstitel

Særlige døråbnere på yderdøre, der hører til og afgrænser boenheder i større tilbud.

Forsøgsperiode

Oktober 2018 - december 2021

Forsøgsindhold

I forsøget er det muligt at anvende det teknologiske hjælpemiddel "en særlig døråbner" på yderdøre, der hører til og afgrænser specifikke boenheder i større tilbud. Det kan eksempelvis dreje sig om plejetilbud og botilbud, der består af flere forskellige afdelinger/enheder. Hidtil har en særlige døråbner kun måtte anvendes på yderdøre til det samlede tilbud.

En særlig døråbner er et teknologisk hjælpemiddel, som bruges til at forsinke bestemte borgere. Det kan bestå af to håndtag (to trykknapper), der monteres på en yderdør, som afgrænser en afdeling.

Forsøgets målgruppe er voksne og børn/unge med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne, som udsætter sig selv eller andre for fare ved at forlade deres bo-eller dagtilbud eller plejebolig (for børn/unge gælder forsøget specifikt på aflastnings- og døgntilbud). Forholdende i det enkelte tilfælde skal gøre det absolut påkrævet at afværge denne risiko og øvrige muligheder skal forgæves have været forsøgt anvendt.

Et eksempel: en dement borger, som forvilder sig væk fra sin bolig og alene ud i forbindelsesgangene ved hovedudgangen på plejecenteret. Her kan der være mange mennesker, der ikke kender borgeren og ikke bemærker, hvis borgeren går ud af hoveddøren og væk fra stedet. Med en særlige døråbner, monteret på den specifikke afdeling, hvor borgerens bolig er placeret, vil personalet tidligere blive alarmeret om, at borgeren er på vej ud.

Forsøget giver derfor plejecentre og bo- og dagtilbud bedre mulighed for at nå at følge med borgerne ud.

Med udgangspunkt i at yde den omsorg, som borgerne har behov for uden for deres hjem, og i at skabe de bedste vilkår og rammer for såvel borgere, pårørende og medarbejdere er de konkrete mål med forsøget:

 • At hindre borgere i at udsætte sig selv eller andre for væsentlig personskade udenfor deres hjem (centeret)
 • At understøtte borgernes livskvalitet og frihed, så de kan komme ud og lave fysiske ting og aktiviteter, som tidligere i deres liv
 • At de pårørende oplever større tryghed ved sikkerheden i boenheden og ved de særlige døråbnere
Forsøgshjemmel Lov om frikommunenetværk § 14 b
Forsøgsbeslutning

Datoer for politisk behandling:

 • Social- og Sundhedsudvalget i Herning Kommune godkendte forsøgsdeltagelsen og frikommunevedtægten d. 19. sept. 2018
 • Børne- og Familieudvalget i Herning Kommune godkendte forsøgsdeltagelsen d. 26. sept. 2018
Forsøgsmateriale Brochure.

Teknologiske hjælpemidler ved hjemmeboende borgere, som er berettiget til plejebolig eller botilbud

Frikommunevedtægt for forsøget
Element Forklaring
Forsøgstitel Teknologiske hjælpemidler ved hjemmeboende borgere, som er berettiget til plejebolig eller botilbud
Forsøgsperiode

Oktober 2018 - december 2021

Forsøgsindhold

Forsøget giver mulighed for at afprøve teknologiske hjælpemidler ved hjemmeboende borgere med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, som er i målgruppen til en plejebolig eller et botilbud.

Der er tale om svært demente/svært handicappede, som ikke vil flytte fra deres hjem eller endnu ikke har fået et tilbud om en plejebolig eller et botilbud. Det er personer, som uden for deres hjem kommer i uværdige situationer og situationer, hvor de er i fare. De er ikke trafiksikre og kan ikke orientere sig udenfor deres hjem.

En afprøvning af et teknologisk hjælpemiddel kan ske med en myndighedsgodkendelse, og hvis der er enighed mellem pårørende/værge og fagpersonale om, at det er den rigtige løsning, og at borgeren kan drage nytte af den. Det teknologiske hjælpemidler skal være et supplement til pædagogisk støtte og omsorg.

Med udgangspunkt i at yde den rette og nødvendige omsorg for borgerne og i at skabe de bedste vilkår og rammer for såvel borgere, pårørende og medarbejdere, er de konkrete mål med forsøget:

 • At hindre borgere i at udsætte sig selv eller andre for uværdige/krænkende situationer, og for at der sker væsentlig personskade på dem selv eller andre udenfor deres matrikel
 • At understøtte borgernes livskvalitet og frihed, så de kan komme ud og lave fysiske ting og aktiviteter på deres matrikel uden fysiske besøg af personale, hvis det ikke er nødvendigt
 • At afprøve og finde teknologiske løsninger, der kan løse fejl-alarmbesøg
 • At de pårørende oplever tryghed ved teknologien og det konkrete teknologiske hjælpemiddel
Forsøgshjemmel Lov om frikommunenetværk § 14 d og e
Forsøgsbeslutning

Datoer for politisk behandling:

 • Social- og Sundhedsudvalget godkendte forsøget d. 19. sept. 2018
Forsøgsmateriale Ansøgningen.

Teknologiske hjælpemidler ved børn og unge med betydeligt og varigt nedsat psykisk funktionsevne

Frikommunevedtægt for forsøget
Element Forklaring
Forsøgstitel

Forsøg med teknologiske hjælpemidler ved børn og unge med betydeligt og varigt nedsat psykisk funktionsevne.

Forsøgsperiode

April 2019 - december 2021

Forsøgsindhold

I forsøget er det muligt at ansøge om anvendelse af alarm- og pejlesystemer og situationsbestemt video-, audio- og bevægelsesovervågning i en afgrænset periode.

Målgruppen er børn og unge med betydeligt varigt nedsat psykisk funktionsevne.

Det kan f.eks. dreje sig om børn og unge med middelsvær til svær retardering, med infantil autisme og med komorbide diagnoser (flere lidelser/sygdomme på samme tid). Det er en målgruppe, som ikke selv kan samtykke til (sige ja til) brugen af et teknologisk hjælpemiddel.

Hidtil har der været en lovgivningsmæssig begrænsning i forhold til brug af teknologiske hjælpemidler ved børn og unge. Efter voksenansvarslovens § 17 er det udelukkende muligt at søge om anvendelse af personlige alarm- og pejlesystemer overfor anbragte bøn og unge på en døgninstitution.

Med forsøget åbnes der dermed op for, at der kan ansøges om flere forskellige typer af teknologi til flere forskellige målgrupper.

Den specifikke målgruppe til forsøg med alarm- og pejlesystemer er børn og unge, som er anbragt i aflastning.

Den specifikke målgruppe til forsøg med situationsbestemt video-, audio- og bevægelsesovervågning er børn og unge, som er anbragt i aflastning og børn og unge, som er anbragt på et opholdssted eller døgninstitution.

Forsøgets formål er, at teknologien går ind og understøtter omsorgsindsatsen og den pædagogiske indsats og hermed bliver et supplement i den samlede indsats overfor det enkelte barn og den enkelte unge. Det handler om at kunne skabe de bedste vilkår og rammer for såvel barnet/den unge, forældrene og personalet.

De konkrete mål med forsøget er: At hindre barnet/den unge i at udsætte sig selv eller andre for personskade

 • At understøtte barnet/den unges trivsel, udvikling og frihed
 • At afprøve teknologiske løsninger, hvor antallet af magtanvendelser falder

 • At de pårørende oplever tryghed ved teknologien

 • Bedre anvendelse af personaleressourcer

For at kunne få lov til at anvende et teknologisk hjælpemiddel skal følgende forsøgskriterier være opfyldt:

 • Der skal være risiko for at barnet/den unge skader sig selv eller andre
 • Det teknologiske hjælpemiddel skal bidrage til at afværge denne risiko,
 • Forældremyndighedsindehaveren har givet samtykke til anvendelsen
 • Det vurderes samlet set som det mest hensigtsmæssige middel til at tilgodese hensynet til barnet/den unge,
 • For anvendelse af situationsbestemte video-, audio- og bevægelsesovervågning må barnet/den unge ikke modsætte sig
Forsøgshjemmel

§ 14 c i Lov om ændring af lov om frikommunenetværk

Forsøgsbeslutning
 • Børne- og Socialministeriet godkendte den uddybede ansøgning for forsøget d. 25. februar 2019
 • Børne- og Familieudvalget i Herning Kommune godkendte frikommunevedtægten d. 10. april 2019
Forsøgsmateriale

En brochure kan fremsendes via Center for Børn og Forebyggelse.

Kontaktinfo

Rådhuset
Torvet 5
7400 Herning

Tlf.: 96282828

Send e-mail

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.