Frikommune

Vi har i perioden januar 2017 - december 2021 deltaget i en række frikommuneforsøg på ældreområdet og det specialiseret socialområde.

Det indebar afprøvning af tiltag, som ellers ikke har været mulige inden for den nuværende lovgivning.

Målgruppen for forsøgene har været borgere med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne.

Vi har deltaget i forsøg, hvor det har været muligt, at;

 • Tilkøbe social pædagogisk støtte og hjemmehjælp fra kommunen
 • Ansøge om flytning af voksne, som ikke selv kan give et informeret samtykke, til et bedre egnet botilbud. Forsøget har udfordret anvendelsen af Servicelovens § 129 om optagelse i botilbud.
 • Ansøge om brug af teknologiske hjælpemidler ved voksne i plejeboliger/botilbud
 • Ansøge om brug af teknologiske hjælpemidler ved voksne i eget hjem/hjemmeboende, som er berettet til en plejebolig/bolig i botilbud
 • Ansøge om brug af teknologiske hjælpemidler ved børn/unge i aflastningstilbud og på døgninstitutioner

Gennem forsøgene har vi afprøvet nye muligheder og indsatser. Vores erfaringer i Herning Kommune er, at de har givet en bedre opgaveløsning og i høj grad understøttet støtten og omsorgen til borgerne.

Læs erfaringer og resultater fra frikommuneforsøget 2016 - 2020 - VIVE.

Regeringen tog i august 2021 beslutning om,

 • At imødekomme forsøgene med brug af teknologisk hjælpemidler med bekendtgørelsen om tryghedsskabende velfærdsteknologi, som trådte i kraft allerede pr. 1. januar 2020. Dog hvad angår brugen af situationsbestemt overvågning til nærmere afgrænset formål (som brug af ”kamera-kig” og  ”særlig døråbnere”), så er forsøget forlænget med to år frem til december 2023, og der skal laves en ny uddybende evaluering, før regeringen tager endelig beslutning omkring udbredelsen af disse teknologier
 • At tilkøbsforsøget ikke godkendes. Vi kan derfor ikke længere tilbyde tilkøb af socialpædagogisk støtte og hjemmehjælp. Det er forbehold private leverandører.
 • At flytteforsøget ikke godkendes. Det betyder, at det nu udelukkende er efter servicelovens § 129, at borgere, som ikke kan give et informeret samtykke, kan flyttes.

Der er besluttet i december 2023 af Regeringen, at forsøgene skal forlænges yderligere 1 år, frem til 31.12.24, mens der pågår et arbejde med at arbejde på, om frikommuneforsøgene, kan implementeres i det eksisterende regelsæt om magtanvendelser.

Luk alle
Åben alle

Forsøg med situationsbestemt teknologier (kamera-kig)

Forsøgsperiode

Januar 2017 – december 2024.

Forsøgsmålgrupper

 • Voksne med betydeligt og varigt nedsat psykisk funktionsevne, som er i en plejebolig eller i en lejlighed på et botilbud
 • Voksne med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, som er hjemmeboende/boende i egen lejlighed/hus og i målgruppen til en plejebolig/botilbud
 • Børn og unge med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne som er i aflastnings- eller botilbud

Forsøgsindhold

I forsøget er der mulighed for brug af situationsbestemt video-, audio- og bevægelsesteknologier (kamera-kig) som supplement til den pædagogisk støtte ved personer, der ikke kan give et informeret samtykke. Forsøget skal være med til at forbedre støtten og omsorgen til borgeren.

Borgerens tilbud/rådgiver kan ansøge om brug af disse teknologier:

 • hvis det samlet set vurderes som det mest hensigtsmæssige middel til at tilgodese hensynet til borgeren, herunder hensynet til borgerens værdighed og selvbestemmelse og behovet for at drage omsorg for borgeren
 • hvis borgeren ikke modsætter sig det
 • hvis der er indhentet samtykke fra borgerens nærmeste pårørende (forældremyndighedsindehaver, hvis der er tale om et barn/en ung under 18 år) eller fra borgerens værge.

Forsøgshjemmel

Lov og frikommunenetværk §§ 14, 14c, 14e og 14f.

Forsøgsbeslutning

Social- og Sundhedsudvalget godkendte forsøgsdeltagelsen d. 19. sept. 2018.

Børne- og Familieudvalget godkendte forsøgsdeltagelsen d. 10. april 2019.

Forsøg med særlig døråbnere på yderdøre

Forsøgsperiode

Oktober 2018 – december 2024.

Forsøgsmålgrupper

 • voksne med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne, som udsætter sig selv eller andre for fare ved at forlade deres botilbud, dagtilbud eller plejebolig
 • Børn og unge med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne, som udsætter sig selv eller andre for fare ved at forlade deres aflastnings- eller døgntilbud).

Forsøgsindhold

I forsøget er det muligt at anvende det teknologiske hjælpemiddel "en særlig døråbner" på yderdøre, der hører til og afgrænser specifikke boenheder i større tilbud, i en afgrænset periode. Det kan eksempelvis dreje sig om plejetilbud og botilbud, der består af flere forskellige afdelinger/enheder. Hidtil har en særlige døråbner kun måtte anvendes på yderdøre til det samlede tilbud.

En særlig døråbner er et teknologisk hjælpemiddel, som bruges til at forsinke bestemte borgere. Det kan bestå af to håndtag (to trykknapper), der monteres på en yderdør, som afgrænser en afdeling.

Borgerens tilbud kan ansøge om brug af en særlig døråbner på yderdøre, når

 • Forholdende i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet at  bruge hjælpemidlet for at afværge risikoen som borgeren udsætter sig selv eller andre for fare ved at forlade deres tilbud. Når det samlet set vurderes som det mest hensigtsmæssige middel til at tilgodese hensynet til borgeren, herunder hensynet til borgerens værdighed og selvbestemmelse samt behovet for at drage omsorg for borgeren.
 • Øvrige muligheder forgæves er forsøgt anvendt
 • Borgerens nærmeste pårørende samtykker til brugen

Et eksempel: en dement borger, som forvilder sig væk fra sin bolig og alene ud i forbindelsesgangene ved hovedudgangen på plejecenteret. Her kan der være mange mennesker, der ikke kender borgeren og ikke bemærker, hvis borgeren går ud af hoveddøren og væk fra stedet. Med en særlige døråbner, monteret på den specifikke afdeling, hvor borgerens bolig er placeret, vil personalet tidligere blive alarmeret om, at borgeren er på vej ud.

Forsøget giver derfor plejecentre og bo- og dagtilbud bedre mulighed for at nå at følge med borgerne ud.

Forsøget skal være med til:

 • At hindre borgere i at udsætte sig selv eller andre for væsentlig personskade udenfor deres hjem (centeret)
 • At understøtte borgernes livskvalitet og frihed, så de kan komme ud og lave fysiske ting og aktiviteter, som tidligere i deres liv
 • At de pårørende oplever større tryghed ved sikkerheden i boenheden og ved de særlige døråbnere

Forsøgshjemmel

Lov om frikommunenetværk § 14 b.

Forsøgsbeslutning

Social- og Sundhedsudvalget i Herning Kommune godkendte forsøgsdeltagelsen  d. 19. sept. 2018.

Børne- og Familieudvalget i Herning Kommune godkendte forsøgsdeltagelsen d. 26. sept. 2018.

Kontaktinfo

Rådhuset
Torvet 5
7400 Herning

Tlf.: 96 28 28 28
Mail: kommunen@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.