Databeskyttelse

Digitaliseringen og datamængden er steget markant de seneste år. Dataene bruges både til at øge kvaliteten af vores serviceydelser og for at skabe en bedre arbejdsplads generelt. Herning Kommune arbejder derfor aktivt med at tage god hånd om borgeres, virksomheders og personalets data. Det vil sige, at data skal være sikret, og hvis uheldet er ude, vil Herning Kommune begrænse skaden mest muligt.

For at tage god hånd om data, er Herning Kommune gennemsigtig med vores behandlinger af personoplysninger. Du kan derfor læse mere om, hvordan kommunen generelt behandler oplysninger.

Du har også mulighed for at tage kontakt til Herning Kommunes databeskyttelsesrådgiver (forkortet DPO), hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine oplysninger. På denne side kan du læse mere om, hvad DPO'en kan hjælpe dig med.

Luk alle
Åben alle

Hvad er databeskyttelsesrådgiverens rolle?

Databeskyttelsesrådgiveren (DPO’en) er en uvildig rådgiver som både skal hjælpe kommunen med at overholde loven om databeskyttelse, og føre internt tilsyn med at kommunen efterlever lovens krav. Det vil sige, at kommunens ledelse ikke må instruere DPO’en om udførelsen af sine opgaver.

DPO’en er kontaktpunkt for henvendelser fra borgere, som har spørgsmål til kommunens behandling af deres personoplysninger. Har du derfor spørgsmål til en behandling eller spørgsmål til udøvelsen af dine persondatarettigheder, kan du kontakte DPO’en enten ved mail eller telefon.

DPO’en kan ikke hjælpe dig med spørgsmål til kommunens sagsbehandling, generelle virksomhed eller afgørelser, medmindre de vedrører databeskyttelseslovgivningen. Har du spørgsmål til sagsbehandling, generel virksomhed eller afgørelser henvises du i stedet til at kontakte den konkrete afdeling i kommunen.

Har du en databekymring som vedrører Herning Kommune, er du også velkommen til at henvende dig til DPO’en.

Behandling af dine personoplysninger

Herning Kommune skal give dig oplysninger om, hvordan kommunen håndterer dine personoplysninger, når en behandling påbegyndes. De enkelte afdelinger eller institutioner skal skriftligt give dig de relevante oplysninger, herunder en formålsbeskrivelse og retsgrundlaget for behandlingen. Det her er derfor en generel beskrivelse af, hvordan du kan forvente kommunen behandler dine personoplysninger.

Kommunen indsamler personoplysninger enten direkte fra dig eller fra andre aktører, fx offentlige myndigheder som andre kommuner, regionerne eller statslige myndigheder. Det gør kommunen, for at løse sine kommunale opgaver, fx inden for:

 • Beskæftigelsesområdet
 • Borgerlige forhold
 • Dagtilbud og uddannelse
 • Flygtninge og integration
 • Infrastruktur
 • Kultur, idræt og folkeoplysning
 • Løn og personale
 • Natur og miljøbeskyttelse
 • Plan, byg og erhvervsforhold
 • Omsorg og sundhed
 • Social service
 • Kontante ydelser
 • Beskatning

Søger du en ydelse og indtaster oplysninger til kommunens sagsbehandling, vil kommunen desuden kunne indhente oplysninger fra SKAT, Bygnings- og Boligregistret eller andre kommuner om dig.

Du kan generelt forvente, at vi gemmer dine personoplysninger i 5 eller 10 år, afhængig af sagen som vi behandler om dig. Der vil også være tilfælde, hvor oplysninger gemmes i kortere eller længere tid.

Kommunen har desuden en journaliseringspligt som betyder, at oplysninger, som kan påvirke enten borgeres eller medarbejderes retstilling, skal gemmes i en periode, før de slettes.

Oplever du at kommunen ikke har orienteret dig tilstrækkeligt om en behandling, kan du kontakte DPO’en.

Dine persondatarettigheder

Databeskyttelseslovgivningen giver dig en række rettigheder, som du enten har ret til passivt eller kan anvende, hvis Herning Kommune behandler oplysninger om dig. Ud over de nedenstående rettigheder, har du også altid ret til at klage til Datatilsynet over kommunens behandling af dine personoplysninger. Det kan du gøre på Datatilsynets hjemmeside.

Ret til gennemsigtighed

Du har ret til, at vi informerer dig om vores behandling af dine personoplysninger på en let og forståelig måde. Informationerne vi giver dig, skal desuden være i et lettilgængeligt format.

Ret til oplysning

Du har ret til at blive oplyst om, uden unødvendig forsinkelse, hvad kommunen behandler dine personoplysninger til. Dette gælder uanset om kommunen har indhentet oplysninger direkte fra dig eller en tredjepart. Du har bl.a. ret til at blive informeret om formålet med behandlingen, retsgrundlaget, hvem oplysninger eventuelt videregives til og kontaktoplysninger på Herning Kommune og DPO’en.

Ret til indsigt

Du har ret til at få indsigt i hvilke personoplysninger kommunen behandler om dig. Retten dækker desuden, at du får en beskrivelse af formålet med behandlingen og en kopi af oplysningerne.

Ret til berigtigelse

Du har ret til at få ukorrekte oplysninger om dig rettet. Offentlige myndigheder er underlagt et dokumentationskrav for sagsbehandling. Ukorrekte oplysninger kan derfor i nogle tilfælde ikke slettes, da du også skal kunne klage over en afgørelse, som er foregået på et forkert grundlag.

Ret til sletning

Du har ret til at få dine personoplysninger slettet, hvis ikke kommunen er underlagt anden lov om at opbevare oplysningerne.

Ret til begrænsning

Du har ret til at få begrænset en behandling af dine personoplysninger, hvis særlige kriterier er opfyldt. En begrænsning betyder, at kommunen alene må opbevare dine personoplysninger, men ikke behandle dem på anden vis.

Ret til dataportabilitet

Du har ret til at modtage dine personoplysninger i et læsbart format, og i bestemte tilfælde få dem overført til andre dataansvarlige.

Ret til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse imod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger. Det kan du gøre, hvis dine interesser overstiger kommunens interesser i at behandle oplysningerne. Hvis kommunen er pålagt ved lov at behandle dine oplysninger, vil det kun i sjældne tilfælde være muligt at gøre indsigelse.

Ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse

Du har ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse, herunder profilering. Med andre ord, skal der ske manuel sagsbehandling hvis der skal træffes afgørelse i en sag.

Vores brug af fotos og video

Herning Kommune følger Datatilsynets anbefalinger om beskyttelse af persondata i forbindelse med anvendelse af fotos og video, herunder reglerne i EU's databeskyttelsesforordning.

Læs Datatilsynets anbefalinger om beskyttelse af persondata.

Ud over disse regler er vi opmærksomme på ikke at vise billeder, der kan virke krænkende, og vi er særligt påpasselige med brug af billeder af børn, sårbare borgere og ældre.

Kontaktinfo

DPO, Herning Kommune
Data Protection Officer (Databeskyttelsesrådgiver)

Tlf.: 93 59 45 58
Mail: dpo@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.