Tilsynskampagner

Herning Kommune skal hvert år gennemføre to årlige tilsynskampagner med virksomheder og landbrug som målgrupper.

Formålet med kampagnerne er at skabe ændringer i adfærd og bidrage til at bevare et højt niveau af miljøbeskyttelse. I tilsynskampagnerne skal der opstilles mål for indsatsen, og effekten af kampagnen skal vurderes. Tilsynsmyndigheden skal en gang årligt digitalt offentliggøre den samlede konklusion på tilsynskampagneindsatsen.

Her på siden finder du mere information om de senere års kampagner. Der er ikke udført tilsynskampagner i 2020 og 2021 på grund af COVID-19.

Luk alle
Åben alle

Mulig tilsynspligt på mindre husdyrbrug - 2019

Herning Kommune har i 2019 gennemført kampagnetilsyn med fokus på mindre husdyrbrug, som muligvis er omfattet af krav om regelmæssigt tilsyn.

Baggrund

Kommunen skal hvert år gennemføre 2 tilsynskampagner, jævnfør §7 i tilsynsbekendtgørelsen.

En tilsynskampagne er en afgrænset tilsynsindsats, rettet mod en branche eller et tema.

Herning Kommune, Miljø og Klima, Landbrugsteamet, har i 2019 gennemført kampagnetilsyn med fokus på mindre husdyrbrug, som muligvis er omfattet af krav om regelmæssigt tilsyn.

Det forventes, at der i kommunen kan være flere husdyrbrug med aktiviteter, som er omfattet af reglerne om regelmæssigt miljøtilsyn, end dem, der i dag føres tilsyn med, og at der på disse ejendomme kan være miljøproblemer.

Kampagnen i 2019 er rettet mod mindre husdyrbrug, typisk med hestehold eller kvæg, men også andre dyretyper er medtaget.

Husdyrbrugene er dels fundet via udtræk fra CHR2, sammenlignet med kommunens registrering, dels ved oplysninger, som kommunen løbende modtager samt ved søgning via diverse hjemmesider.

Mål

Målet med tilsynskampagnen er dels at informere ejerne af husdyrbrugene om hvornår der er krav om miljøtilsyn samt at føre tilsyn med en række udvalgte mindre husdyrbrug, så det dels kan afgøres, om der er tilsynspligt, samt at kontrollere, at relevante krav på miljøbeskyttelsesområdet er overholdt.

Det gælder generelt, at krav i forhold til lovgivningen på husdyrområdet gælder for alle brug med erhvervsmæssigt dyrehold, også selvom disse er fritaget for miljøtilsyn.

Beskrivelse af tilsynskampagnen

Kommunen har i 2019 skrevet ud til ejerne af i alt 111 dyrehold, hvor der er blevet informeret omkring hvornår der er krav om regelmæssigt miljøtilsyn.

Der er indkommet svar fra omkring 20, hvorfra 10 ejendomme fremadrettet nu er tilsynspligtige.

Der er indsendt 5 anmeldelser på undtagelse fra krav om godkendelses- og tilsynspligt.

Som udgangspunkt er der godkendelses- og tilsynspligt, hvis der på et husdyrbrug er mere end 100 m2 produktionsareal, hvor dyrene kan opholde sig og kan afsætte gødning, eller hvis dyreholdet er godkendt efter de tidligere regler om antal dyr.

Dog er der for visse ekstensive dyrehold undtagelser fra grænsen på 100 m2 produktionsareal, så kravet i stedet er på henholdsvis 175 m2, 200 m2 eller 300 m2, alt efter dyretyper.

Af de resterende, som ikke har svaret, er der udvalgt 10 dyrehold, hvor der i 2019 er gennemført et fysisk tilsyn.

Tilsynskampagnens resultat

Fra tilsyn på de 10 ejendomme fremkom følgende:

 • 4 anmelder om undtagelse fra krav om godkendelse / tilladelse (mindre end 175m2, 200 m2, 300 m2 produktionsareal, afhænger af dyretype).
 • 3 ansøgninger om §16b tilladelser, som fremadrettet er underlagt krav om regelmæssigt miljøtilsyn.
 • 14 indskærpelser, se detaljer i skemaet nedenfor.
Hovedaktivitet, der den 21-04-2020 er registeret på de enkelte brug.

Hovedaktivitet

Konstateringer, håndhævelser m.v.

HG1_2 (ikke godkendelsespligtigt landbrug)

 • Der skal fremsendes et kort over de sidste 3 års placeringer af markstakke
 • Dyreholdet / produktionsarealet skal anmeldes til kommunen

L03 (landbrug med blandet dyrehold)

 • Ingen håndhævelser

L03 (landbrug med blandet dyrehold)

 • Dybstrøelse fra hestebokse må ikke lægges i markstak.
 • I staldene, hvor der er flisegulv, skal der laves fast bund eller gulve, udført af bestandige materialer, som er uigennemtrængelige for fugt, og som kan modstå påvirkningerne fra dyrene og de anvendte redskaber.
 • Husdyrholdet skal anmeldes efter bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning.

H16bu (§16 b tilladelse uden BAT)

Der skal fremsendes et kort over markstakkens placering de sidste 3 år.

 • Der skal ansøges om ændret bygningsanvendelse.
 • Overproduktion af dyr på ejendommen, som skal nedbringes til det tilladte niveau.

HG1_2 (ikke godkendelsespligtigt landbrug)

 • Ingen håndhævelser

L03 (landbrug med blandet dyrehold)

 • Indskærpelse for manglende anmeldelse af dyrehold.
 • Krav til ansøgning om ændret bygningsanvendelse samt færdigmelding.
 • Indskærpelse for afbrænding af affald
 • Indskærpelse for ukorrekt opbevaring af olie

HG1_2 (ikke godkendelsespligtigt landbrug)

 • Ingen håndhævelser

L03 (landbrug med blandet dyrehold)

 • Ingen håndhævelser

H16bu (§16 b tilladelse uden BAT)

 • Indskærpelse: ændret bygningsanvendelse af maskinhus
 • Indskærpelse: Indsendelse af §16b tilladelse til dyreholdet.

HG1_2

 

Det kan konkluderes som forventet, at der er flere husdyrbrug i kommunen, som skal have regelmæssigt tilsyn, end dem, der er registreret. Derudover kan det konkluderes, at der er væsentlige miljøforhold på disse husdyrbrug, som skal reguleres.

Bemanding og økonomi

Der er opkrævet brugerbetaling for kampagnetilsynet, udført på husdyrbrug, der er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Tilsynskampagnen er udført af Miljø og Klima, Landbrugsteamet.

Tilsyn med virksomheder uden regelmæssigt tilsyn – 2019

Herning Kommune har i 2019 valgt at sætte fokus på virksomheder, hvor vi ikke tidligere har ført tilsyn, men hvor vi er blevet opmærksom på, at der kan være aktiviteter, som vi skal føre tilsyn med.

Baggrund

Kommunen skal hvert år gennemføre 2 tilsynskampagner jf. §7 i tilsynsbekendtgørelsen. En tilsynskampagne er en afgrænset tilsynsindsats rettet mod en branche eller et tema.

Herning Kommune – Miljø og Klima, Virksomhedsteamet, har i 2019 gennemført kampagnetilsyn med fokus på virksomheder, som måske burde være omfattet af regelmæssigt tilsyn.

Det forventes, at der i kommunen kan være flere virksomheder med aktiviteter, som er omfattet af reglerne om regelmæssigt miljøtilsyn, end dem der i dag føres tilsyn med. Det er kommunens erfaring, at der på denne type virksomheder, kan være væsentlige miljøforhold, som kræver regulering.

Kommunens erfaring stammer bl.a. fra tilsynskampagner i 2016 og 2017, hvor kommunen gennemførte lignende kampagner rettet mod garageanlæg og entreprenører.

Kampagnen i 2019 er ikke rettet mod en bestemt branche, men mod virksomheder i forskellige brancher. Kommunen har fået kendskab til virksomhederne gennem forskellige kilder, fx aviser.

Mål

Det konkrete mål for tilsynskampagnen er at undersøge en række udvalgte virksomheder, så det kan afgøres, om den enkelte virksomhed er omfattet af krav om regelmæssigt tilsyn, og i så fald om den lever op til gældende miljømæssig standard reguleret i lovgivningen og kommunale retningslinjer mv.

Det overordnede mål er at sikre, at gældende miljøkrav og tilsynsforpligtigelser overholdes.

Beskrivelse af tilsynskampagnen

Der er i 2019 gennemført kampagnetilsyn med i alt 9 virksomheder. Kampagnetilsynene er gennemført som 2 fysiske tilsyn og 7 administrative tilsyn.

De administrative miljøtilsyn er gennemført ved kontakt til virksomheden pr. telefon, hvor oplysninger om virksomhedens aktiviteter er indhentet for afklaring om virksomheden er omfattet af krav om regelmæssigt tilsyn.

Tilsynskampagnens resultat

For syv virksomheder kunne det på baggrund af telefonisk kontakt afklares, at virksomheden ikke er omfattet af krav om regelmæssigt tilsyn. For en virksomhed blev dette afklaret ved et tilsyn.

Årsager til at der ikke er krav om regelmæssigt tilsyn:

 • Speditionsvirksomhed uden garage eller p-plads til 3 eller flere lastbiler, uden værksted og uden vaskeplads/-hal.
 • Lager uden godkendelsespligtigt oplag.
 • Tømrerfirma med et nettoproduktionsareal mindre end 200 m2.
 • Landbrug uden virksomhedslignende aktiviteter.
 • Virksomhed er lukket

For en virksomhed er det ved et fysisk tilsyn konkluderet, at virksomheden er omfattet af krav om regelmæssigt tilsyn, da det er en speditionsvirksomhed med vaskeplads.

Tilsynet resulterede i påmindelse om ansøgning om spildevandstilladelse, påmindelse om opbevaring af sæber og rengøringsmidler iht. forskrift om opbevaring af olie og kemikalier, påmindelse om at træpaller ikke må afbrændes iht. Miljøstyrelsen, bemærkning om at brug af kommunens genbrugsplads kræver tilmelding og bemærkning om oprensning af eget regnvandsbassin.

Det kan dermed konkluderes, at kampagnen ift. kampagnerne i 2016 og 2017 fandt færre virksomheder, som er omfattet af regelmæssigt tilsyn. Men i lighed med de tidligere kampagner, så konstateres der miljøforhold, som skal reguleres.

Bemanding og økonomi

Der er opkrævet brugerbetaling for kampagnetilsynet udført på virksomheden, der er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Tilsynskampagnen er udført af Miljø og Klima, Virksomhedsteamet.

Kontrol af ensilagepladser – 2018

Herning Kommune har i 2018 valgt at sætte fokus på indretning af ensilagepladser og afløb i tilknytning hertil.

Evaluering af tilsynskampagne med fokus på ensilagepladser.

Herning Kommune har i 2018 valgt at sætte fokus på indretning af ensilagepladser og afløb i tilknytning hertil.

I forbindelse med tilsynskampagnen er der i samarbejde med de lokale landbrugsorganisationer udarbejdet et informationsbrev, hvor gældende regler omkring ensilagepladser er opsummeret. Informationsbrevet er sendt til alle landbrug i Herning Kommune med ensilageplads. Derudover er der gennemført 11 uvarslede fysiske tilsyn hvor det udelukkende er ensilagepladserne der er blevet kontrolleret. De ensilagepladser der er etableret på husdyrbrug hvor der i 2018 er gennemført basistilsyn indgår også i datagrundlaget for tilsynskampagnen 2018.

Tilsynskampagnens resultat

Der er udsendt 189 informationsbreve og gennemført 72 fysiske kampagnetilsyn. De 72 fysiske tilsyn medførte i alt 39 håndhævelser fordelt på 27 ejendomme.

De 39 indskærpelser fordelte sig således, at 19 skyldtes manglende eller tilstoppede afløb. 10 omhandlede manglende 2 meters randzone eller 1 meter høj mur. 3 skyldtes at den opførte ensilageplads ikke var godkendt. I 2 tilfælde var der ensilageanlæggets sider eller bund ikke tætte. I andre 2 tilfælde kunne overfladevand løbe ind på ensilagepladsen og i et enkelt tilfælde blev det præciseret at kun restvand, der indeholder mindre en 300 g kvælstof pr. ton vand må udsprinkles.

Uvarslede tilsyn

11 af de 72 tilsyn blev udført som uvarslede tilsyn, udvalgt på baggrund af tidligere indskærpelser vedrørende ensilagepladser på ejendommen.

Baggrund for tilsynskampagnen

Kommunen skal hvert år gennemføre to tilsynskampagner, jf. § 6 i tilsynsbekendtgørelsen. En tilsynskampagne er en afgrænset tilsynsindsats rettet mod en branche eller et miljøtema. Der opstilles mål for indsatsen, og effekten af kampagnen vurderes.

Mål

Der er to overordnede formål med en tilsynskampagne med fokus på ensilagepladser. For det første vil tilsynskampagnen sætte fokus på lovgivningen vedrørende ensilagepladser. Ved at informere landmændene om hvilket regelsæt der er gældende på området er målet at der fremover vil være færre håndhævelser på området. For det andet er Herning Kommunes registreringssystem GeoEnviron ikke opdateret. Ved at opfordre landmændene til at henvende sig, hvis der ikke længere findes en ensilageplads på deres ejendom eller hvis ensilagepladser ikke benyttes, vil Herning Kommunes viden om ensilagepladser i kommunen blive opdateret.

Kort beskrivelser af tilsynskampagnen

Der blev sendt informationsbreve ud til alle ejendomme med registreret dyrehold og ensilageplads. Herefter blev der udvalgt 11 ejendomme hvor der blev foretaget uvarslede fysiske tilsyn. Derudover blev ensilagepladser på de planlagte tilsyn kontrolleret i de tilfælde det var relevant. De uvarslede fysiske tilsyn blev udvalgt på baggrund af tidligere indskærpelser vedrørende ensilagepladser på ejendommen. Følgende 6 punkter blev gennemgået i forbindelse med tilsynene:

 1. Ensilagepladsens
 2. Ensilagepladsens afløb.
 3. Ensilagepladsens sidebegrænsning og
 4. Ensilagepladsens tæthed.
 5. Lovlighed af ensilagepladsen.

Tilsynene blev udført som ”lyntilsyn”, hvilket vil sige at miljømedarbejderen medbragte et afkrydsningsskema med ovenstående 6 punkter og på stedet orienterede om eventuelle håndhævelser. Landmand og miljømedarbejder underskrev herefter skemaet, der blev taget et billede af skemaet. Det fysiske skema blev udleveret til landmanden og billedet af skemaet blev journaliseret. Dermed blev sagsbehandlingen overstået på stedet. Miljømedarbejderen gav landmanden mulighed for hurtigt at udbedre eventuelle mangler og sende billeddokumentation herpå inden for en kort tidsramme og dermed undgå en indskærpelse af forholdet.

Har vi så nået vores mål?

Herning Kommunes registreringssystem GeoEnviron er nu opdateret på baggrund af de mange henvendelser, der blev modtaget efter at have sendt informationsbrevet ud til alle landbrug med dyrehold og ensilageplads.

Det ser desværre ikke ud til at informationskampagnen har givet anledning til færre håndhævelser i forhold til tidligere år. Der skete i forbindelse med tilsynskampagnen 0,54 håndhævelser pr. tilsyn i forhold til lovgivningen vedrørende ensilagepladser. På de 11 uvarslede tilsyn var der i gennemsnit 1,18 håndhævelser vedrørende ensilagepladser pr. tilsyn.

Lyntilsynene blev godt modtaget og lettede sagsbehandlingen betydeligt, hvilket taler for en gentagelse i forbindelse med andre kampagnetilsyn.

Udendørs affaldsoplag på virksomheder - 2018

Herning Kommune har i 2018 gennemført kampagnetilsyn med fokus på udendørs oplag på virksomheder, der indsamler, sorterer og genanvender affaldsfraktioner.

Baggrund

Kommunen skal hvert år gennemføre 2 tilsynskampagner jf. §7 i tilsynsbekendtgørelsen. En tilsynskampagne er en afgrænset tilsynsindsats rettet mod en branche eller et tema.

Herning Kommune – Miljø og Klima, Virksomhedsteamet, har i 2018 gennemført kampagnetilsyn med fokus på udendørs oplag på virksomheder, der indsamler, sorterer og genanvender affaldsfraktioner.

På baggrund af tidligere erfaringer med disse virksomheder er det vurderet, at der er et behov for at undersøge, om den hidtidige regulering via godkendelser og tilsyn er tilstrækkelig eller om praksis bør ændres.

Mål

Formålet med kampagnen har været at indsamle viden til en vurdering af, om de almindelige tilsyn og de enkelte virksomheders miljøgodkendelser er tilstrækkelige i forhold til at regulere, kontrollere og styre affaldsmængderne, så problemer med utilsigtede store mængder ophobet affald kan undgås.

Kampagnetilsynene er udført

 • I forbindelse med et basistilsyn på virksomheden (på 8 virksomheder)
 • I forbindelse med et prioriteret tilsyn på virksomheden (på 4 virksomheder)
 • Alene som kampagnetilsyn (på 9 virksomheder)

For alle virksomheder er der indsamlet oplysninger og kontrolleret vilkår. På den enkelte virksomhed er der ved tilsynet som minimum kontrolleret:

 • Virksomhedens aktuelle aktiviteter
 • Dato for miljøgodkendelse (er der retsbeskyttelse)
 • Vilkår i miljøgodkendelsen som omhandler affaldsfraktioner
 • Er alle relevante affaldsfraktioner omfattet?
 • Er der angivet oplag for alle affaldsfraktioner?
 • Om vilkårene i miljøgodkendelsen sikrer, at der ikke sker utilsigtet ophobning af affald?
 • Håndhævelser og bemærkninger fra tidligere tilsyn

Fordeling af virksomheder udvalgt til kampagnetilsyn

De udvalgte virksomheder er fordelt på følgende listepunkter; H512, K2063, K2093, K2123, 5.1d3 og 5.3b3.

Alle virksomheder omfattet af listepunkt H51 har biaktivitet som fx oplag og nedknusning af bygningsaffald, og disse er miljøgodkendt efter godkendelsesbekendtgørelsen.

Fordelingen i forhold til listepunkt fremgår af tabel 1.

Beskrivelse af tilsynskampagnen

Der er i 2018 gennemført kampagnetilsyn på i alt 21 virksomheder. Virksomhederne er udvalgt fra en bruttoliste med i alt 45 affaldsvirksomheder, der er registreret med udendørs oplag af affald.

De 21 virksomheder er valgt på baggrund af kommunens erfaring med og viden om mulige problematisk forhold omkring de udendørs affaldsoplag på disse virksomhedstyper.

Det er fx virksomheder uden containere eller andre beholdere til affaldet, og virksomheder hvor affaldet kan være vanskeligt at afsætte igen.

Tabel 1 - Fordeling af virksomheder ift. listepunkt

Antal virksomheder

Listepunkt

Beskrivelse

6

H51

Garageanlæg og pladser til kørende materiel i et antal af 3 eller derover i forbindelse med entreprenør- eller vognmandsvirksomhed, herunder endestationer (for mere end een linie), terminaler og remiser for busser. Redningsstationer.

8

K206

Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.

1

K209

Autoophugning (autogenbrug).

4

K212

Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211.

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 eller listepunkt K 211.

1

5.1d

Bortskaffelse eller nyttiggørelse af farligt affald, hvor kapaciteten er større end 10 tons/dag, og hvorunder der foregår en eller flere af følgende aktiviteter: d) Rekonditionering forud for en af de i listepunkt 5.1 og 5.2 opførte aktiviteter.

1

5.3b

Nyttiggørelse eller en blanding af nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 75 tons/dag, og hvorunder en eller flere af følgende aktiviteter finder sted, dog undtaget aktiviteter omfattet af direktiv 91/271/EØF om rensning af by- spildevand: iii) Behandling af slagger og aske.

21

 

 

Tilsynskampagnens resultat

Der er gennemført tilsyn med 21 virksomheder. På 9 virksomheder medførte tilsynet reaktioner.

Fordeling i forhold til listepunkt

Reaktionerne fordeler sig i forhold til virksomhedernes listepunkt som det fremgår af tabel 2.

Tabel 2 Fordeling af reaktioner ift. listepunkt

Virksomheder i alt

Virksomheder meddelt indskærpelse, påmindelse eller bemærkning

Listepunkt

Indskærpelser

Påmindelser og bemærkninger

6

3

H51

1 indskærpelse

3 bemærkninger

8

3

K206

3 indskærpelser

3 bemærkninger

1

1

K209

Ingen

1 bemærkning

4

1

K212

2 indskærpelser

Ingen

1

1

5.1d

Ingen

2 påmindelser, 1 bemærkning

1

0

5.3b

Ingen

Ingen

21

9

 

6

9

Reaktioner

Kampagnetilsynene har medført tre typer reaktioner.

 1. Indskærpelse: Anvendt ved overtrædelser af fx vilkår i miljøgodkendelser, hvor tiltag er påkrævet.
 2. Påmindelse: Anvendt ved mindre overtrædelser, hvor der tages udgangspunkt i dialog med virksomheden.
 3. Bemærkning: Anvendt i forbindelse med mindre alvorlige og evt. allerede ophørte forhold.

Følgende indskærpelser, påmindelser og bemærkninger er givet på baggrund af kampagnetilsynene.

Tabel 3 Reaktioner

Virksomhed

Indskærpelser, påmindelser og bemærkninger

H51

Bemærkning om bortskaffelse af gammel olietank. Bemærkning i forhold til olieudskillere og sandfang.

H51

Bemærkning om mulig afbrænding af affald.

H51

Indskærpelse om oplag ikke omfattet af miljøgodkendelsen.

K206

Bemærkning om oplagsmængder. Miljøgodkendelsen er fra 2007. Miljøstyrelsen har efterfølgende (i 2009) fastsat standardvilkår for aktiviteten. Herning Kommune vil derfor på et senere tidspunkt revidere miljøgodkendelsen.

K206

Bemærkning om adgang udenom modtagekontrol til nedknuserpladsen.

K206

Indskærpelse om udendørs oplag.

Indskærpelse om opbevaring af produktionsaffald. Indskærpelse om at føre driftsjournal.

Bemærkning om import af affald.

K209

Bemærkning om oplag af blandet affald.

K212

Indskærpelse om sikring mod støvflugt ved neddeling. Indskærpelse om mærkning af beholdere med farligt affald.

5.1d

Påmindelse om registrering i affaldsdatasystemet. Påmindelse om udbedring af befæstede arealer. Bemærkning om bortskaffelse af slam fra separationsanlæg.

De 8 indskærpelser, der er afgivet i forbindelse med kampagnetilsynene, omhandler de fysiske forhold, hvor der fx er stillet vilkår i miljøgodkendelsen.

De 2 påmindelser omhandler adgangsvej samt registrering af affald.

Af i alt 8 bemærkninger omhandler 5 bemærkninger affald og 3 bemærkninger omhandler ydre forhold som fx adgangsvej.

Tilsynskampagnen har vist, at miljøtilsyn i samspil med de enkelte virksomheders miljøgodkendelser er tilstrækkelige i forhold til at regulere, kontrollere og styre affaldsmængderne, så problemer med utilsigtede store mængder ophobet affald kan undgås. Det forudsætter dog, at der til stadighed er fokus på, at der føres fysiske tilsyn og at det sker sideløbende med en god dialog med virksomhederne.

Bemanding og økonomi

Der opkræves brugerbetaling for selve kampagnetilsynet hos virksomheder, der er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen. Der er opkrævet brugerbetaling for 127 timer på tilsynskampagnen.

Hertil kommer tidsforbrug, hvor der ikke kan opkræves brugerbetaling, fx transporttid, samt tid til planlægning og afrapportering af kampagnen. Dette estimeres til 65 timer.

Tilsynskampagnen er udført af Miljø og Klima, Virksomhedsteamet.

Kontrol af gyllealarmer – 2017

Herning Kommune har i 2017 valgt at føre tilsynskampagne med fokus på reglerne omkring krav om gyllealarmer på beholdere, der ligger tæt på vandløb og søer.

I forbindelse med tilsynskampagnen er der, i samarbejde med de lokale landbrugsorganisationer, udarbejdet et informationsbrev, hvor reglerne1 om gyllealarm er opsummeret.

Informationsbrevet er sendt til alle ejere af gyllebeholdere i Herning Kommune, hvor beholderne er placeret indenfor 100 meter fra åbne vandløb og søer over 100 m2, og hvor der ikke er registeret gyllealarm. I brevet bad Herning Kommune om dokumentation, i form af billede eller kvittering, for etablering af gyllealarm.

Der blev gennemført uvarslede fysiske tilsyn på de adresser, hvor det ikke fremgik, at der var etableret gyllealarm, og der ikke havde været en tilbagemelding på det udsendte informationsbrev.

Tilsynskampagnens resultat

Der er udsendt 36 informationsbreve og gennemført 10 fysiske kampagnetilsyn.

Informationsbrevet medførte 26 besvarelser (72%), på henvendelsen fra Herning Kommune. Fordelingen er angivet nedenfor:

 • 61% af tilbagemeldingerne vedrørte, at der allerede var etableret
 • 11% af tilbagemeldingerne gik på, at ejerne var blevet opmærksomme på krav om gyllealarm, og derfor straks etablerede og indsendte dokumentation for
 • 28% gav ikke en tilbagemelding på

Kampagnetilsyn

10 fysiske tilsyn på beholdere, hvor der ikke var etableret gyllealarm. Der er efterfølgende etableret gyllealarm på 7 beholdere. Der vil yderligere blive etableret alarm på to beholdere, når disse er tømt (juni). For den sidste beholder er det endnu ikke lykkedes at få svar fra ejer.

Baggrund for tilsynskampagnen

Kommunen skal hvert år gennemføre to tilsynskampagner, jævnfør tilsynsbekendtgørelsens §62.

En tilsynskampagne er en afgrænset tilsynsindsats, rettet mod en branche eller et miljøtema. Der opstilles mål for indsatsen, og effekten af kampagnen vurderes.

Kampagnen er en opfølgning på en tilsvarende kampagne i 2016, hvor der blev sendt orienteringsbreve ud til 44 landbrug og gennemført 17 tilsyn. Med kampagnen i 2016 og 2017 er alle gyllebeholdere indenfor 100 m fra vandmiljø nu gennemgået.

Mål

Der er to overordnede mål for tilsynskampagnen med fokus på gyllealarmer.

Det første overordnede miljømæssige mål er, at sikre, at alle landbrug (husdyrbrug og plantebrug), der har en gyllebeholder, som ligger 100 meter eller mindre fra vandløb eller søer (over 100 m2), er udstyret med de lovbestemte gyllealarmer.

Det andet mål er opdatering af Herning Kommunes registreringssystem Geoenviron. Ved at opfordre landmændene til at indsende dokumentation, i form af kvittering eller billeder, hvis der er etableret en gyllealarm, vil Herning Kommunes registreringer om gyllealarmer i kommunen blive opdateret.

Kort beskrivelse af tilsynskampagnen

Der blev sendt informationsbreve ud til 36 ejendomme, hvor der var registreret en gyllebeholder inden for 100 meter af vandmiljø, og hvor det ikke fremgår af Herning Kommunes fagsystem, at der var etableret de lovpligtige gyllealarmer. På uvarslede tilsyn blev det konstateret, om der 1) var krav om etablering af gyllealarm, og 2) om der var etableret gyllealarm.

Har vi så nået vores mål?

Miljø og Klima’s fagsystem (GeoEnviron) er nu opdateret, på baggrund af tilbagemeldingerne.

Vi ved, hvor den lovpligtige gyllealarm mangler at blive etableret og der vil her ske en opfølgning.

Fokus på entreprenørlignende aktiviteter – 2017

Herning Kommune har i 2017 valgt at sætte fokus på entreprenørlignende aktiviteter, der kan relateres til brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 1, listepunkt H51.

Det forventes, at der i kommunen er flere virksomheder med aktiviteter, som kan relateres til listepunkt H51 eller har et større oplag af affald, end de virksomheder, der i dag føres tilsyn med. Det er kommunens erfaring, at der på denne type virksomheder, hvor der ikke tidligere har været tilsyn, kan være væsentlige miljøforhold, som kræver regulering.

Tilsynskampagnens resultat

Der er gennemført miljøtilsyn med 15 virksomheder, der måske kan relateres til H51-aktiviteter eller som har større oplag af affald, der måske er omfattet af miljøbeskyttelseslovens regler. Virksomhederne er lokaliseret ved:

 • Borgerhenvendelser
 • Observationer i forbindelse med andre miljøtilsyn
 • Søgning i CVR-registret (ud fra relevante erhvervskoder) sammenholdt med luftfotos

Tilsynskampagnens resultat viste, at ud af de 15 virksomheder er aktiviteten på de 7 virksomheder omfattet af tilsynspligt jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen:

 • 1 nedknusningsvirksomhed med godkendelsespligt (K206)
 • 3 vognmandsvirksomheder, entreprenører og (H51) med godkendelsespligttig nedknusning som biaktivitet (K206)
 • 1 vognmandsvirksomhed, entreprenør og (H51)
 • 2 autoværksteder (Q01)

Tilsynene er gennemført som 11 fysiske tilsyn og 4 administrative tilsyn (hvor virksomhederne ikke er besøgt).

På alle de 11 virksomheder, hvor der blev gennemført et fysisk tilsyn, blev der observeret forhold, som gav anledning til håndhævelser/bemærkninger m.v. af miljømæssig betydning:

Virksomheder omfattet af tilsynspligt jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen eller anden lovgivning, som kræver regelmæssigt miljøtilsyn

Lovgivning

Konstateringer, håndhævelser med videre.

K206

 • Indskærpelse om lovliggørelse af oplag og nedknusning af beton mv.

Q01

 • Bemærkning om bortskaffelse af farligt affald
 • Bemærkning om metalaffald
 • Bemærkning om luftudsug

Q01

 • Påmindelse om sortering af affald, pap
 • Påmindelse om anmeldelse af olietanke
 • Bemærkning om opbevaring af olie og kemikalier
 • Bemærkning om. areal til udsprøjtning

H51

(biaktivitet K206)

 • Påbud om tankningspladser
 • Indskærpelse om lovliggørelse af oplag og nedknusning af beton mv. (K206)
 • Indskærpelse om oplag af råvarer og farligt affald
 • Indskærpelse om tankanlæg
 • Indskærpelse af vilkår i nedsivningstilladelse
 • Påmindelse om ”ny” vaskeplads
 • Henstilling om udslæb af kalk
 • Bemærkning om bortskaffelse af farligt affald
 • Bemærkning om ”gammel vaskeplads”

H51

 • Varsling af påbud om etablering af tanknings- og vaskeplads med tæt belægning
 • Indskærpelse om opbevaring af olie og kemikalier
 • Henstilling om sikring af oplag af AdBlue
 • Bemærkning med krav om ansøgning om spildevandstilladelse
 • Bemærkning med information om næste beholderkontrol

H51

(biaktivitet K206)

 • Varsling af påbud om indretning af tankningspladser
 • Indskærpelse om lovliggørelse af aktivitet med nedknusning af beton (K206)
 • Indskærpelse om sikring af vaskeplads
 • Indskærpelse om sikring af oplag af råvarer (svovlsyre og AdBlue)
 • Påmindelse om indberetning af oplysninger om tankanlæg
 • Bemærkning om fjernelse af udendørs oplag

H51

(biaktivitet K206)

 • Forbud mod fortsat drift af biaktivitet K206
 • Påbud om fjernelse af oplag af materialer i forbindelse med nedbrydningsaktivitet
 • Påbud om fjernelse af oplag i landzone
 • Indskærpelse om oplag af elektronikskrot

I alt

7 tilsyn:

 • 5 påbud/varsling af påbud
 • 1 forbud
 • 10 indskærpelser
 • 4 påmindelser
 • 2 henstilling
 • 10 bemærkninger

 

Fysiske tilsyn

Sted

Konstatering, håndhævelser og opfølgning

Maskinstation

 • Indskærpelse om sikring af tankningsplads
 • Indskærpelse om at fjerne ulovlig opstillet tank
 • Påmindelse om anmeldelse og afmeldelse af olietanke

Murerfirma

 • Påmindelse om korrekt sikring af oplag med kemikalier

Murerfirma

 • Bemærkning om afbrænding af træaffald
 • Bemærkning om oplag på kommunens område
 • Bemærkning om sløjfning af olietanke

Oplag, diverse

 • Bemærkning om nedbrydning af beton
 • Bemærkning om terrænændringer, etablering af jordvolde, oprensning af beskyttede søer mv. – sagerne overdrages til relevante afdelinger i kommunen.

 

Administrative tilsyn (virksomhederne er ikke besøgt)

Sted

Konstatering, håndhævelser og opfølgning

Landbrug

Landbrug uden dyrehold, men med vaskeplads (omfattet af bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler).

Oplag, diverse

Ingen virksomhed, kun oplag uden miljømæssig risiko. Er kørt forbi, men ikke været inde på ejendommen og udføre et fysisk tilsyn.

Autoværksted, ophørt

Autoværkstedet er ophørt, og der er ikke etableret et ny virksomhed på adressen.

Entreprenør

Meget lille aktivitet på adressen - det meste foregår ved kunderne.

8 tilsyn i alt.

 • 2 indskærpelser
 • 2 påmindelser
 • 5 bemærkninger

Baggrund for tilsynskampagnen

Kommunen skal hvert år gennemføre to tilsynskampagner, jf. § 7 i tilsynsbekendtgørelsen. En tilsynskampagne er en afgrænset tilsynsindsats rettet mod en branche eller et miljøtema. Der opstilles mål for indsatsen, og effekten af kampagnen vurderes.

Mål

Det forventes, at der i kommunen kan være flere virksomheder med aktiviteter, som kan relateres til listepunkt H51 eller som har større oplag af affald end de virksomheder, der i dag føres tilsyn med. Det er kommunens erfaring, at der på denne type virksomheder, hvor der ikke tidligere har været tilsyn, kan være væsentlige miljøforhold, som kræver regulering. Erfaringen stammer fra 2016, hvor kommunen gennemførte en lignende kampagne.

Målet med tilsynskampagnen er at undersøge en række udvalgte virksomheder, så det kan afgøres, om de lever op til gældende miljømæssig standard reguleret i lovgivningen og kommunale retningslinjer mv., og om der er tilsynspligt med den enkelte virksomhed.

Beskrivelser af tilsynskampagnen

Det er besluttet, at kampagnen skal omfatte 15 virksomheder.

12 virksomheder er udvalgt ud fra borgerhenvendelser og observationer i forbindelse med andre miljøtilsyn.

3 virksomheder er udvalgt fra den liste, som fremkom ved gennemgang af CVR-registret for virksomheder med en erhvervskode, der måske kan relateres til H51-aktiviteter, i forbindelse med tilsynskampagnen i 2016 og sammenholdt med luftfotos.

Tilsynene blev som udgangspunkt gennemført som varslede basistilsyn, dvs. at der blev ført tilsyn med samtlige af virksomhedens miljøforhold, herunder:

 • Oplag (især udendørs oplag)
 • Affaldshåndtering (oplag + sortering, både virksomhedens eget affald og eventuelt affald modtaget fra andre virksomheder)
 • Tanke
 • Vaskepladser
 • Aktiviteter generelt, blandt andet:
  • er virksomheden omfattet af listepunkt H51 i brugerbetalingsbekendtgørelsen.
  • er der aktiviteter, som skal reguleres autoværkstedsbekendtgørelsen.
  • er der tale om aktiviteter, der skal reguleres af godkendelsesbekendtgørelsen, f.eks. hvis der foretages nedknusning, oplagring af farligt affald m.m. Det vil typisk være K-listepunkterne i bekendtgørelsens bilag 2, der er aktuelle.

Tilsynene blev gennemført i perioden 1. februar til 31. december 2017. De fysiske miljøtilsyn er afrapporteret til virksomheden.

Administrative miljøtilsyn

De 4 administrative miljøtilsyn er gennemført ved kontakt til virksomheden pr. telefon, hvor oplysninger om virksomhedens aktiviteter er indhentet for afklaring af, om virksomheden er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Resultatet af det administrative miljøtilsyn er noteret på virksomhedens sag.

Bemanding og økonomi

Der opkræves brugerbetaling for tilsynet hos virksomheder, der er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Der opkræves ikke brugerbetaling for tilsynet hos virksomheder, der ved fysisk eller administrativt tilsyn er vurderet til ikke at være omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Der er anvendt ca. 113 timer i tilsynskampagnen, på planlægning, udførsel og opfølgning med tilsynene på de 7 tilsynspligtige virksomheder. Herudover vil der komme et tidsforbrug til yderligere opfølgning i 2018.

Tidsforbruget på de virksomheder, der ikke er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen og den overordnede planlægning er ikke opgjort.

Tilsynskampagnen er udført af Miljø og Klima, Virksomhedsteamet.

Kontaktinfo

Miljø og Klima - Virksomhedsgruppen
Torvet 5, indgang C
7400 Herning

Send e-mail til Virksomhedsgruppen

Sådan sender du sikker mail

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Kontaktinfo

Miljø og Klima - Landbrugsgruppen
Torvet 5, indgang C
7400 Herning

Send e-mail til Landbrugsgruppen

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.