Indkøb og udbud

Vi har nogle retningslinjer for, hvordan vi køber ind og laver udbud. Dem har vi samlet herunder.

Er du i tvivl om noget, er du velkommen til at rette henvendelse.

Luk alle
Åben alle

Formålet med retningslinjer for indkøb

Retningslinjer for indkøb har til formål at fastsætte de overordnede rammer og principper for Herning Kommunes indkøb af varer, tjenesteydelser samt bygge- og anlægsopgaver. Overordnede rammer, som dels følger Kommunernes Landsforenings (KLs) strategipapir for indkøb og dels tager afsæt i egne fokusområder og prioriteter.

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender retningslinjer for indkøb og herved de overordnede principper og bemyndiger samtidig Underdirektøren for Direktionens Stab til at udarbejde relevante bilag og administrative vejledninger.

Retningslinjerne gælder for samtlige udbud og indkøb - både EU udbudspligtige og øvrige indkøb under tærskelværdien. Som offentlig virksomhed er Herning Kommune forpligtet til at udbyde varer, tjenesteydelser samt bygge- og anlægsopgaver i EU, når indkøbene har en værdi over nogle bestemte beløb, der er fastsat af lovgivning.

Såvel kommunestyrelsesloven som de kommunalfuldmagtslige regler betyder, at en kommune altid skal handle økonomisk ansvarligt. Derfor skal udbud og indkøb under tærskelværdien, hvor det er relevant også konkurrenceudsættes.

I Herning Kommune er koordinering af indkøb et vigtigt redskab til at opnå økonomisk gevinst, effektivisering, samfundsmæssige gevinster og innovative indkøb. Vi arbejder for, at indkøb koordineres mest muligt på tværs af kommunen.

Herning Kommune indgår aftaler med leverandører med henblik på at opnå:

 • De bedst mulige priser for den rette kvalitet
 • Leveringssikkerhed og bedst mulige leveringsbetingelser
 • Bedst mulig service
 • Bedst mulige betalingsbetingelser
 • Mindst mulig miljøbelastning
 • Digitalisering af indkøbsprocesserne

Hvem er omfattet af kommunens aftaler?

Når indkøbsaftaler indgås, defineres samtidigt, hvilke områder i kommunen, som er omfattet af aftalerne. Det er obligatorisk for områderne at anvende de juridisk bindende aftaler.

Som udgangspunkt er alle områder, som juridisk og økonomisk hører under Herning Kommune omfattet. Herunder også selvejende institutioner, der har driftsoverenskomst med Herning Kommune, samt institutioner hvor mindst 50% af driften finansieres af Herning Kommune. Konkrete selvejende institutioner kan være undtaget på baggrund af lovgrundlag eller administrativ praksis.

Kommunalt indgåede aftaler kan aldrig bruges til private indkøb. Ansatte ved Herning Kommune må ikke udnytte kommunens aftaler til at forhandle en rabat eller lignende til private indkøb.

Værdier og kriterier for udbud og indkøb

Lige som på alle andre områder i kommunen foretages udbud og indkøb med baggrund i kommunens fire værdier: god dømmekraft, professionalisme, økonomisk sans og udfoldelsesfrihed.
Herning Kommune lægger vægt på at foretage en helhedsvurdering af de juridiske og kommercielle forhold, samt at vurdere langsigtede totaløkonomiske konsekvenser i forbindelse med indkøb og udbud.
Værdier og kriterier for følgende forhold er beskrevet nedenfor:

 1. Fælles udbud
 2. Det lokale erhvervsliv
 3. Bygge- og anlægsopgaver
 4. Lærlinge- og praktikpladser
 5. Miljø
 6. Grønne indkøb
 7. Gæld
 8. Leasing

1. Fælles udbud

Herning Kommune vil, når det giver mening, indgå indkøbsfællesskaber eller aftaler med andre kommuner, regioner og staten omkring indkøb af varer og tjenesteydelser.

2. Det lokale erhvervsliv

Ved udbud ønsker Herning Kommune at støtte det lokale erhvervsliv, men der skal altid købes ind til markedspriser og på markedsmæssige vilkår.

3. Bygge- og anlægsopgaver

Ved nybyggeri eller tilbygninger til eksisterende bygninger skal Kommunale Ejendomme kontaktes for at kvalitetssikre pris, byggeproces, lokalplanshensyn og hjælp til konkurrenceudsættelse.

Herning Kommune ønsker at støtte de mest energieffektive og miljørigtige løsninger i byggeriet for at medvirke til at hæve standarden i dansk byggeri, når det gælder miljøkrav, inden for de givne økonomiske rammer.

Herning Kommune ønsker i forbindelse med byggeopgaver at anvende mange former for entrepriser og udvælger den entrepriseform, der passer bedst til opgaven.

4. Lærlinge- og praktikpladser

Herning Kommune ønsker opmærksomheden rettet mod at skaffe tilstrækkeligt med lære- og praktikpladser i private virksomheder, der er leverandør til Herning Kommune, især inden for byggeriet. Herning Kommune følger de til enhver tid gældende vejledninger herom fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

5. Miljø

Herning Kommune ønsker at arbejde for at nedsætte miljøbelastningen og fremme udvikling og brug af mindre miljøbelastende produkter og tjenesteydelser.

Herning Kommune ønsker at medvirke til, at der skabes et sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt arbejdsmiljø, i såvel egen organisation som hos leverandører.

Kommunen tager ved indgåelse af kontrakter hensyn til miljøet i den udstrækning, det er relevant, og der er lovhjemmel til det.

6. Grønne indkøb

Herning Kommune vægter bæredygtighed og følger Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøbs indkøbsmål (POGI), samt andre relevante sammenslutningers målsætninger, i den udstrækning det er relevant og kan holdes inden for de givne økonomiske rammer. Herning Kommunes udbud og indkøb spejler sig dermed i POGIs indkøbsmål.

Herning Kommune udarbejder årligt en temarapport for grønne indkøb som en del af grønne regnskab, hvor der følges op på målene.

7. Gæld

Der handles som hovedregel ikke med leverandører, som har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige.

8. Leasing

Der henvises til Herning Kommunes politisk godkendte retningslinjer for finansiel styring.

Bilag

De politisk godkendte retningslinjer for indkøb suppleres af relevante bilag godkendt af Underdirektøren for Direktionens Stab.

Kontaktinfo

Marc Masana
Teamleder for Udbud
Torvet 5
7400 Herning

Tlf.: 96282349
Mobil: 28433511

Send e-mail

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.