Rammer for byggearbejde i Herning Kommune

Luk alle
Åben alle

Overordnede rammer for bygge -og vedligeholdelsesprojekterne i kommunen

Herning Kommunes rammer for udbud af byggearbejder har til formål at sætte retning for udbud af rådgivnings -og byggearbejder, med henblik på at sikre, at arbejdet bliver udført i samarbejde med de valgte leverandører til aftalt tid, pris og kvalitet.

Rammerne gælder for alle arbejder, der udbydes fra Herning Kommune.

Herning Kommunes rammer for udbud af byggearbejder har til formål at:

 • Sikre valg af rette leverandør til opgaven via krav og kriterier
 • Sikre ligebehandling og gennemsigtig konkurrence blandt leverandører
 • Skabe overskueligt udbudsmateriale via standarder
 • Forbedre samarbejdet med leverandører
 • Informere om kommende udbud

Herning Kommune ønsker gennemsigtighed omkring bygge -og vedligeholdelsesprojekterne i kommunen.

Rådgivere, håndværkere og entreprenørvirksomheder har løbende mulighed for at byde ind på diverse opgaver.

De fleste opgaver vedrører vedligehold, ombygning, tilbygning eller nybyggeri af daginstitutioner, skoler, plejecentre og botilbud.

I Herning Kommune er der fokus på at effektivisere indkøb af ydelser og byggearbejder gennem fokus på pris, driftsomkostninger, kvalitet og organisering.

Kommunen påtager sig et samfundsansvar ved at indføje bæredygtige krav til byggeriet, oplæringsklausuler og sociale klausuler i udbud.

I Klimaplanen for Herning Kommune fremgår det, at Kommune skal være CO2 neutrale i 2045.

I forhold til byggeri betyder det, at der gradvist vil blive stillet skærpede krav til CO2 udslippet fra byggerier i henhold til projektets bæredygtighedsstrategi og miljøplan.

Udbudsloven og aftalevilkår

Som offentlig myndighed er Herning Kommune underlagt EU’s udbudsdirektiv og tilbudsloven. Formålet er at sikre ligebehandling, proportionalitet, ikke-diskrimination og gennemsigtighed over for alle interesserede tilbudsgivere.

Herning Kommune fastlægger en udbudsstrategi for den enkelte opgave. Samarbejds- og udbudsform for  kommende opgave bliver lagt på et tidligt stadie for derved at sikre den rigtige opstart. Ved større opgaver udbudsstrategien politisk godkendt, som en del af idéoplægget for byggeriet.

Herning Kommune benytter byggeriets aftalevilkår – AB-systemet – med enkelte tilføjelser.

Rådgiveropgaver

Herning Kommune har en rammeaftale med totalrådgivere, med en varighed på op til fire år. Der udbydes opgaver via miniudbud på rammeaftalen løbende.

Rammeaftalen benyttes i videst muligt omfang, også til enkelt -og delydelser.

Herning Kommune udbyder også rådgiveropgaver udenom rammeaftalen. Det kan være til mindre opgaver, hvor de lokale leverandører byder ind, eller det kan være til opgaver, hvor der kræves særlig kompetence, udover standard ydelser.

Opgaverne tildeles til enten laveste pris eller til bedste forhold mellem pris og kvalitet.

 

Entreprenør -og håndværkeropgaver

Praksis for udbud af bygge -og vedligeholdelsesopgaver i Herning Kommune følger nedenstående udgangspunkt:

 • Mindre byggeopgaver under 3 millioner kroner:
  Bliver som oftest udbudt i fagentreprise, men også i hovedentreprise, i underhåndsudbud eller indbudt licitation.
 • Mellem byggeopgaver 3-40 millioner kroner:
  Bliver som oftest udbudt i hovedentreprise, men også i fagentreprise, i begrænset eller indbudt licitation
 • Større byggeopgaver som eksempelvis nye plejecentre eller skoler:
  Bliver oftest udbudt i totalentreprise eller i begrænset udbud med prækvalifikation.

Opgaverne bliver tildelt til enten laveste pris eller til bedste forhold mellem pris og kvalitet.

Kommunale Ejendomme
Rådhuset, Torvet 5
7400 Herning

Mail: ejendomme@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.