Trafikforsøg i området ved Bethaniagade

Trafikforsøgt skal hjælpe os på vej mod en grønnere by. Samtidig skal forsøget give input til, hvordan vi løser udfordringen med mange nye trafikanter i området. Trafikanter der bl.a. skal fra den kommende Herning+ bydel, hvor det tidligere regionshospital lå.

Bilerne skal stadig være der, men under andre præmisser, så vi får hastigheden sat ned og skabt et bymiljø hvor det er mere trygt og sikkert at færdes til fordel for dem der cykler og går.

Trafikforsøget

 • Bethaniagade området omdannes til cykelgadezone. 
  • På en cykelgade må du maksimalt køre 30 km i timen. Bilerne må gerne være der, men på de cyklernes præmisser.
 • Bethaniagade ensrettes på noget af strækningen.
  • Skal mindske udkørsel til Møllegade og skabe en mere tryg rute for cyklister.
  • Skaber plads til en cykelbane i den ene retning.
 • Carit Etlars Gade ensrettes mod centrum og p-båse markeres.
  • Skal mindske de problemer, der til tider opstår med parkerede biler.
 • Lukning af Nørgaards Allé.
  • Skal forbedre trafiksikkerheden ved ud- og indkørsel til Nygade. I forsøgsperioden vil ind- og udkørsel primært ske ad Skolegade.
  • Lukningen giver mulighed for at analysere en fremtidig god og tryg fodgænger- og cyklistkrydsning af Rolighedsvej.
 • P-båsene på Bethaniagade, mellem Skolegade og P-pladsen rykkes til modsatte side.
  • Flytningen vil gøre det nemmere at køre ind og ud af Skolegade.
 • Vi opstiller store plantekasser.
  • Skal illustrere mulig kommende beplantning som fx træer og stauder.
  • Det vil få en hastighedsdæmpende effekt, men også give et mere attraktivt og levende gademiljø, som kan dæmpe temperaturen på de hede somre og som giver grundlag for flere fugle og insekter i et ellers ”dødt” bymiljø.

Kortet viser principperne for cykelgadezonen - den blå streg viser cykelgaderne. 

 

Evaluering

Trafikforsøget evalueres løbende og der vil blive afholdt et borgermøde, hvor alle interesserede er velkommen.

Erfaringerne fra forsøget skal bruges til at lave en god grøn løsning, når Herning Vand har fornyet forsyningsledningerne i Bethaniagade området i 2024-2025.

Input

Har du input til forsøget, kan du skrive til Vej, Trafik og Byggemodning, Teknik & Miljø

Send mail til Team Plan og Anlæg

Se hvordan du skal køre i en cykelgade

 

Kontaktinfo

Rasmus Bartholdy Jensen

Tlf.: 96 28 83 40
Mail: vtbrj@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.