Love, regler, udlejning, salg og bekendtgørelser

Luk alle
Åben alle

Lokal parkeringsbekendtgørelse for Herning Kommune

I henhold til færdselslovens § 92 har Vejbestyrelsen i Herning Kommune med samtykke fra politidirektøren i Midt- og Vestjyllands Politi fastsat nedennævnte bestemmelser om parkering inden for byzonetavlerne (E55) i Herning Kommune.

Restriktioner

§ 1. 

På gade, vej og plads (herunder parkeringsplads) inden for byzonetavlerne (E55) er det, uden særlig tilladelse, forbudt at parkere:

 • køretøjer af en hver art (herunder cykler og knallerter) med henblik på udlejning, salg, reparation, reklame eller beboelse.
 • påhængsredskaber (herunder campingvogne) autocampere, traktorer, motorredskaber, frakoblede påhængs- og sættevogne, blokvogne, havarerede eller ubrugbare køretøjer i mere end 12 timer.
 • køretøjer, hvis totalvægt overstiger 3.500 kg, i tiden fra kl. 23.00 til kl. 06.00 samt søn- og helligdage. Undtaget fra dette forbud er pladser og strækninger, hvor der ved færdselstavler er angivet, at parkering er tilladt for omhandlede køretøjer. De tilladte steder er angivet her på kommunes hjemmeside.

Straf

§ 2.

Overtrædelse af denne bekendtgørelse, straffes i medfør af færdselslovens § 118a med bøde eller pålæggelse af afgift i medfør af færdselslovens § 121.


Ikrafttrædelse

§ 3.

Denne bekendtgørelse trådte i kraft den 1. januar 2015. Samtidig blev bekendtgørelse vedrørende parkering af 1. marts 2001 ophævet.

Regler for parkering af motorcykler

Du må gerne parkere din motorcykel i de almindelige parkeringsbåse. Det gælder selvom båsen ikke er opmærket med MC. Vær opmærksom på at det kun gælder for de offentlige parkeringspladser.

Tidsbegrænsningen gælder stadig, når du parkerer din motorcykel. Selvom der ikke er p-skive på en motorcykel, kan parkeringsvagten stadig give en parkeringsafgift efter observation.

På private parkeringspladser skal du selv holde øje med skiltning.

Parkeringsafgift og parkeringsbøder

Hvis du overtræder færdselslovens regler om parkering og standsning eller de lokale parkeringsbestemmelser, kan politiet eller kommunen kræve en standsnings- eller parkeringsafgift. Opkrævningen bliver sendt til den, der er registreret som ejer af bilen.

Parkeringsafgiften skal betales senest ti dage efter, at du har modtaget den. Ellers vil sagen komme for fogedretten, og det koster yderligere. Ønsker du at få udsat betalingen, skal du sende din anmodning til Centralregisteret for Parkeringsafgifter.

Parkering på private parkeringspladser

Et privat selskab kan beslutte, at du skal betale for at parkere på deres grund. Der skal gøres opmærksom på kravet om betaling ved skiltning. Et privat selskab kan udover at kræve betaling for parkering også pålægge afgifter, hvis du parkerer i strid med de regler, som gælder for parkering i området. 

Hvis du vil klage over en parkeringsafgift

Hvis du vil klage over en parkeringsafgift, skal den sendes til den myndighed, som har udstedt afgiften. Det kan være politiet, kommunen eller det private firma, der udsteder parkeringsafgifter på en privat parkeringsplads.

Parkeringsbøde

Hvis en parkering er til fare for andre eller forhindrer andre trafikanters færdsel, kan politiet give en egentlig parkeringsbøde i stedet for en parkeringsafgift.

Hvis du vil klage over en parkeringsbøde, skal det ske til Politiets Administrative Center. Får du ikke medhold i klagen, kan sagen afgøres i fogedretten.

Hvis du ønsker en aftale om nedsættelse, udsættelse eller afdrag af din bøde, skal du ligeledes kontakte Politiets Administrative Center.

Ansøg om parkeringstilladelse for borgere med handicap

Personer med handicap kan få et parkeringskort ved at søge om det hos Danske Handicaporganisationer.

Du kan læse mere om reglerne, hvad det koster, og hvordan du får et parkeringskort i artiklen Transport for personer med handicap.

Parkeringsregler på offentligt område

Parkering på fortov m.m.

Inden for tættere bebygget område – dvs. inden for byzone skiltene – må du hverken standse eller parkere helt eller delvist på:

 • fortov
 • cykelsti
 • gangsti
 • midterrabat
 • helleanlæg
 • og lignende.

Kommunen har dog mulighed for at tillade parkering på fortov med 2 hjul. Det skal fremgå af en lokal parkeringsbekendtgørelse, ved optegnede parkeringsbåse eller ved særlig skiltning.

Uden for tættere bebygget område kan du med køretøjer med tilladt totalvægt op til 3.500 kg standse eller parkere delvist på fortovet.

Er dit køretøj havareret, må det kun holde samme sted i 18 timer, inden det efterfølgende anses for at være parkeret, og der evt. kan udstedes en parkeringsafgift.

Det er forbudt at standse eller parkere mindre end 5 meter fra en cykelsti, der krydser en kørebane.

Kommunen kan lempe krav

Ønsker kommunen at have mere lempelige generelle regler for parkering, skal kommunen skilte med det lokalt eller udstede en parkeringsbekendtgørelse. Den skal ligge centralt på kommunens hjemmeside og samtidig offentliggøres på Vejdirektoratets hjemmeside.

Parkeringsafgifter

En parkeringsudgift udgør som udgangspunkt 510 kr. (2024). Dog udgør afgiften 1.020 kr. (2024) ved følgende overtrædelser:

 • afgiften for at parkere ulovligt på en handicapparkeringsplads er 1.020 kr. (2024)
 • afgiften for at parkere foran en ind- og udkørsel, fx ved porte er 1.020 kr. (2024).

Kommunen eller politiet kan pålægge en parkeringsafgift på samme bil hver gang, der er gået 24 timer. Dog kan du højst pålægges 3 parkeringsafgifter for den samme overtrædelse.

Hvis du holder ulovligt på samme sted i flere dage i træk, kan du altså få op til 3 parkeringsafgifter.