Kvalitetsstandard for udbringning af dagligvarer

Indsatsens lovgrundlag

§§ 83 i Lov om Social Service.

Denne indsats gælder ikke borgere i plejeboliger, da der er udarbejdet særlige kvalitetsstander til den indsats.

Formålet med indsatsen

At bidrage dels til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder, dels til at afhjælpe væsentlige følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlig sociale problemer.

At tilbyde borgeren støtte på de områder, hvor den personlige funktions- og mestringsevne er utilstrækkelig.

At udvikle borgerens mestringsniveau i retning af selvstændighed

Indsatsen skal understøtte det, borgeren kan, dvs. at borgeren inddrages i det omfang, det er muligt.

Indsatsen tager udgangspunkt i borgerens funktionsevne og ressourcer.

I afgørelsen præciseres formålet med indsatsen sammen med borgeren.

Visitation og sagsbehandling

Visitationskompetencen er placeret hos Visitationsenheden i Sundhed og Ældre, Herning Kommune.

Der bliver aftalt besøg senest 4 uger efter henvendelse fra borgere, som udelukkende modtager rengøringshjælp.

Bevillingen vurderes løbende, dog typisk 1 gang årligt. Ved ændring i borgerens situation skal bevillingen revurderes.

Frit valg af leverandør - ved nogle ydelser

Borgeren vælger, om det er en privat eller kommunal leverandør, der skal udføre opgaven/indsatsen.

Indsatsen leveres som hovedregel af uddannet personale, herunder elever/studerende. Der sikres sammenhæng mellem medarbejderens faglige kompetencer, deres kendskab og relationer til den enkelte borger.

Endelig tages der hensyn til kompleksiteten af borgerens behov for praktisk hjælp og pleje.

Leverandøren er forpligtet til at kontakte Visitationsenheden, hvis der sker ændringer i borgerens funktionsevne.

Borger er ved ændringer i funktionsevnen ligeledes forpligtet til henvende sig til Visitationsenheden.

Der kan være brugerbetaling for nogle ydelser.

Klage

Klage skal ske til Visitationsenheden, Herning Kommune, inden for 4 uger efter den dato, hvor borgeren har modtaget afgørelsen.

På baggrund af klagen revurderes tidligere afgørelse. Ved revurderingen undersøges, om der er grundlag for at give helt eller delvist medhold i klagen. Såfremt klageren ikke gives medhold, videresendes klagen til Ankestyrelsen.

 

Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget 30. maj 2017