Kvalitetsstandard for kørsel til og fra egen læge - pensionister

Kvalitetsstandard

Kørsel til og fra engen læge eller nærmeste speciallæge - pensionister
Emne Indhold
Lovgrundlag

§170 i Sundhedsloven og BEK 816 af 18.06.2018.

Hvilke behov skal ydelsen dække

Behov for nødvendig kørsel til og fra egen læge/nærmeste speciallæge med henblik på at kompensere for manglende evne til at transportere sig selv. 

Hvad er formålet med ydelsen? At sikre, at, at borgere ved sygdomstilfælde kan komme til egen læge eller nærmeste speciallæge.
Modtagere af ydelsen

Borgere, der er væsentligt gangbesværede eller har anden sygdom, som gør det umuligt at benytte et offentligt transportmiddel, kan visiteres til kørsel med taxa via Borgerservice.

Borgere skal samtidig opfylde alle følgende punkter:

 • Er omfattet af Lov om Social Pension.
 • Er bosat i Herning Kommune.
 • Er gruppe 1 sikrede.

Hvis borgeren ikke kan visiteres til kørsel med taxa, er det via Borgerservice muligt at søge om godtgørelse for udgifterne til transport til/fra egen læge/speciallæge, hvis borgeren modtager social pension.

Visitation

Visitation til kørsel sker via Visitationsenheden, Sundhed og Ældre i Herning Kommune. Vurderingen sker ud fra en konkret, individuel, sundhedsfaglig vurdering af, hvorvidt borgeren er ude af stand til at transportere sig selv.

Hvad kan indgå i ydelsen?

Bestilling af kørsel med taxa via Borgerservice:

 • Kørsel til/fra egen læge
 • Kørsel til/fra nærmeste privatpraktiserende speciallæge
 • Medfølgende ledsager, såfremt dette er visiteret.
Hvad indgår ikke i ydelsen?

Følgende behandlere/områder er ikke omfattet af kørsel til speciallæger (listen er ikke udtømmende):

 • Tandlæge/tandtekniker.
 • Fysioterapeut.
 • Bandagist.
 • Kiropraktor.
 • Høreklinik.
 • Psykolog.
 • Fodterapeut.
 • Optiker.

Behandling i regionsregi, herunder f.eks. forundersøgelse, opfølgning på operation og alle undersøgelser på hospital bestilles gennem Region Midtjyllands kørselskontor.

Se mere om, hvad der ikke indgår i ydelsen på www.befordring.rm.dk

Hvis borgeren ikke kan visiteres til kørsel med taxa, er det via Borgerservice muligt at søge om godtgørelse for udgifterne til transport til/fra egen læge/ speciallæge, hvis borgeren modtager social pension.

Bestilling af kørsel Borgeren bestiller transporten ved at kontakte Borgerservice.
Ydelsens omfang Der er mulighed for midlertidig eller længerevarende bevilling.
Kvalitetsmål Afgørelse om bevilling af kørsel til læge/nærmeste speciallæge træffes inden for 4 uger efter, at ansøgningen er modtaget i Visitationsenheden i Sundhed og Ældre.
Opfølgning

Der sker løbende revurdering af bevillingen.

Klageadgang

Klager over kommunens afgørelser vedrørende kørsel eller befordringsgodtgørelse efter § 170 kan indbringes for Patientombuddet jf. Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 5, stk. 9.

Klagen skal indbringes for Patientombuddet inden for 4 uger efter modtagelsen af afgørelsesbrevet.

Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 17. juni 2020.