Kvalitetsstandard for sygepleje

Denne beskrivelse indeholder kvalitetsstandarden for Herning Kommunes tilbud om sygepleje til borgere, som bor i eget hjem.

Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af det serviceniveau, som tilbydes inden for Herning Kommune.

Denne kvalitetsstandard er godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 25. november 2020.

 

Luk alle
Åben alle

Kvalitetsstandard for sygepleje

Her kan du læse om det serviceniveau, som Herning Kommune har i forhold til sygeplejeydelser efter Sundhedsloven.

Hvem kan få sygepleje?

Du kan få tilbudt sygepleje, hvis det ud fra en lægefaglig, sygeplejefaglig og/eller social vurdering skønnes, at du har behov for at modtage sygepleje. Behovet for sygepleje kan være opstå­et som følge af en truet livssituation, midlertidig eller kronisk sygdom, akut sygdom, handicap eller hvor døden er nært forestående. Sygepleje er gratis.

Hvordan får du sygepleje?

Sygepleje kan iværksættes på baggrund af en henvendelse fra egen læge, vagtlæge, sygehus, visitationsafdelingen og hjemmeplejen.
Derudover kan tværfaglige samarbejdspartnere fx plejepersonale, demenskonsulenter og medarbejdere fra handicap-og psykiatriområdet henvende sig ved behov for sygepleje.
Hvis du i forvejen er tilknyttet sygeplejen eller hjemmeplejen, kan du eller dine pårørende kontakte sygeplejen direkte eller telefonisk. Kontaktoplysninger findes på kommunens hjemmeside.

Hvor kan du få sygepleje?

Sygeplejen foregår som udgangspunkt i en af sygeplejeklinikkerne. Det er sygeplejersken, der vurderer, om du tilbydes sygepleje på klinik eller i eget hjem.

Sygepleje i klinik

For at få tilbudt sygepleje i klinikken skal du være vurderet til:

 • selv eller ved hjælp af pårørende at kunne møde op i klinikken
 • at være i stand til at forflytte dig selv
 • selv sørge for transport

Sygeplejeklinikker

Sygeplejeklinik Aulum, Østergade 5, 7490 Aulum
Sygeplejeklinik Brorsonsvej, Brorsonsvej 12, 7400 Herning
Sygeplejeklinik Toftebo Plejecenter, Hammerum Hovedgade 14, 7400 Herning
Sygeplejeklinik Lind, Lind Hovedgade 20, 7400 Herning
Sygeplejeklinik Nørregade, Nørregade 30, 7400 Herning
Sygeplejeklinik Vildbjerg, Ågården, Ågårdsvej 2, 7480 Vildbjerg

Sygepleje i eget hjem

For at få tilbudt sygepleje i hjemmet skal du være vurderet til at have:

 • brug for at sygepleje eller behandling foregår i dit nærmiljø
 • en helbredstilstand og funktionsevne, der medfører behov for særlige behandlingsredskaber, sygeplejeartikler eller hjælpemidler
 • en smitsom sygdom.

Sygepleje i eget hjem

Sygepleje Nord, Østergade 5, 7490 Aulum
Sygepleje Vest, Vestergade 92, 7400 Herning
Sygepleje Øst, Møllegade 1C, 7400 Herning
Sygepleje Syd, Gadegårdsvej 121, Lind, 7400 Herning
Akut Team, Brændgårdvej 20B, 7400 Herning

Registrering af oplysninger

Sygeplejen registrerer relevante oplysninger om dig og din behandling elektronisk for at kunne behandle din sag og vurdere dit behov for sygepleje. Ifølge persondataloven har du ret til at få indsigt i oplysningerne.
Du har også ret til aktindsigt i din journal efter sundhedsloven.

Hvad kan du få sygepleje til?

Sygeplejeindsatsen leveres ud fra en konkret sygeplejefaglig vurdering af dit behov og vil være med afsæt i termer som sundhedsfremme, forebyggelse, rehabilitering og/eller palliation (lindrende behandling).
Sygeplejeindsatsen leveres som udgangspunkt med det sigte at inddrage dig aktivt således, at du fastholder/opnår størst mulig selvhjulpenhed.

Sygepleje kan blandt andet omfatte følgende:

 • sygeplejefaglig udredning, koordinering og opfølgning
 • oplæring, rådgivning og vejledning
 • rehabilitering
 • psykisk pleje og støtte
 • medicinhåndtering
 • sårbehandling

Sygepleje overdraget til plejepersonale

Det er sygeplejersken, der vurderer, hvilken sygeplejeindsats du skal tilbydes. Sygeplejen kan overdrage visiterede grundlæggende sygeplejeindsatser til social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter ud fra en faglig vurdering.

De grundlæggende sygeplejeindsatser kan leveres af kommunal eller privat leverandør af hjemmepleje. Sygeplejen samarbejder på lige vilkår med kommunale og private leverandører af hjemmeplejen. Overdragede sygeplejeindsatser leveres af kommunens eller en privat leverandørs social- og sundhedshjælpere eller social- og sundhedsassistenter.

Sygepleje overdraget fra praktiserende læger og andre behandlingsansvarlige læger

Sygeplejersken samarbejder altid med ordinerende læge omkring behandlingen og behandlingsanvisningerne.

Hvornår leveres sygeplejen?

Sygepleje kan leveres hele døgnet alle ugens dage.

Akutteamet leverer akut sygepleje døgnet rundt alle ugens dage.

Sygepleje i sygeplejeklinikker

Du og sygeplejersken aftaler, hvornår du kan få en tid i sygeplejeklinikken.

Sygepleje i eget hjem

Du vil blive kontaktet af en sygeplejerske snarest efter henvendelsen for at afklare, hvornår sygeplejeindsatsen skal gives.

Hvad forventes af dig?

Sygepleje i sygeplejeklinik

 • At du selv medbringer den ordinerede medicin, hvis hjælpen involverer medicin.
 • At du giver besked til sygeplejen snarest mulig, hvis du er forhindret i at komme til en aftalt tid i klinikken.
 • At du ved behov anskaffer dig nødvendige remedier ex. doseringsæsker, termometer og autodrop.

Ved udeblivelse uden afbud vil en sygeplejerske kontakte dig telefonisk for at sikre, at der ikke er sket dig noget. Hvis sygeplejersken ikke får telefonisk kontakt med dig eller pårørende, kan sygeplejersken tage hjem til dig. Hvis der fortsat ikke kan etableres kontakt, kan sygeplejersken blive nødt til at tilkalde låsesmed for din regning.

Sygepleje i eget hjem

 • At du stiller nødvendige materialer til almindelig håndvask og bortskaffelse af affald til rådighed for personalet. Materialerne skal opfylde de gældende arbejdsmiljømæssige krav omkring arbejdets udførelse 
 • At du giver besked til sygeplejen snarest mulig, hvis du er forhindret i at modtage sygepleje eller ikke har behov for sygepleje den aftalte dag 
 • At du aftaler det med sygeplejen, hvis du ønsker en aftale flyttet til en anden dag.

Hvis du ikke har afmeldt et aftalt besøg, og sygeplejersken ikke kan komme i kontakt med dig eller pårørende, kan sygeplejersken blive nødt til at tilkalde låsesmed for din regning. 

Hjemmet som arbejdsplads

Når du modtager sygepleje i hjemmet, er personalet omfattet af arbejdsmiljøloven. Det betyder, at der ex. er fokus på gode arbejdsstillinger og god belysning.

Kvalitetsmål for sygeplejen og borgeren

Kvalitetsmål for sygeplejen

Herning Kommune har som kvalitetsmål, 

 • at gældende Sundhedsaftale og Sundhedsstyrelsens faglige retningslinjer efterleves
 • at der sikres en korrekt dokumentation af sygeplejeindsatsen, jf. autorisationsloven
 • at sygepleje og behandling foregår i samarbejde med dig, dine pårørende, egen læge og samarbejdspartnere
 • at sygepleje iværksættes hurtigst muligt efter aftale med dig
 • akutte opgaver iværksættes fra time til time
 • at sygeplejen ikke må aflyse hjælpen. Det kan i enkelte situationer være nødvendigt at ændre en aftale.

Kvalitetsmål for borgeren

Herning Kommune har som kvalitetsmål,

 • at du oplever, at sygeplejeindsatsen ydes med nærvær, tryghed og respekt
 • at du oplever sammenhæng i sygeplejeindsatsen og at sygeplejen tilpasses efter dine behov
 • at du oplever, at du bliver inddraget i planlægningen af dit forløb
 • at du oplever, at den tildelte sygeplejeindsats udføres som planlagt og i et nært samarbejde med dig.

Registrering af oplysninger og tavshedspligt

Sygeplejen registrerer relevante oplysninger om dig og din behandling elektronisk for at kunne behandle din sag og vurdere dit behov for sygepleje. Ifølge persondataloven har du ret til at få indsigt i oplysningerne. 

Du har også ret til aktindsigt i din journal efter sundhedsloven.

Personalet har tavshedspligt.

Klageadgang

Du er velkommen til at kontakte sygeplejen i Social, Sundhed og Beskæftigelse for nærmere vejledning i forbindelse med en eventuel klagesag.
Dine klagemuligheder afhænger af, hvad klagen vedrører.

Hvis klagen vedrører personalet eller den udførte opgave, kan det være en god ide i første omgang at kontakte den daglige leder af sygeplejen, som i samarbejde med dig vil forsøge at finde frem til den bedste løsning på din henvendelse.

Hvis klagen vedrører den faglige indsats eller tilsidesættelse af patientrettigheder, er der formel klageadgang til Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan læse mere på hjemmesiden www.stps.dk.

Lovgrundlag og godkendelse

Sundhedsloven §138

"Kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter lægehenvisning til personer med ophold i kommunen".

For yderligere information henvises til den gældende bekendtgørelse om hjemmesygepleje (BEK nr. 1601 af 21/12-2007) samt gældende vejledning om hjemmesygepleje (VEJ nr. 102 af 11/12-2006).

Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 25. november 2020