KVALITETSSTANDARD

Omsorgstandpleje
Emne Indhold
Lovgrundlag Sundhedsloven §§ 131 og 132.
Hvilke behov skal ydelsen dække? Forebyggende og behandlende tandpleje for borgere, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap er ude af stand til at benytte de almindelige tandplejetilbud.
Hvad er formålet med ydelsen?

At tilbyde tandpleje, der kan bidrage til at

 • sikre bedst mulig tyggeevne
 • forebygge, at smertefulde tilstande opstår
Modtagere af ydelsen

Borgere, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud.

Borgere, der bor i plejebolig på et plejecenter, vil typisk kunne godkendes til ordningen.

Borgere er typisk beskrevet under funktionsniveau 3 og 4 i Fælles Sprog.

Visitation Ansøgning til Visitationsenheden, Sundhed og Ældre i Herning Kommune
Hvad kan indgå i ydelsen?

Omsorgstandpleje er i udgangspunktet forebyggende/henholdende og smertelindrende. Hovedvægten er lagt på pleje.

Omsorgstandpleje omfatter:

 • Hjælp til forebyggelse af tandsygdomme og lidelser i munden
 • Vejledning i renholdelse
 • Regelmæssige undersøgelser af tænder og/eller proteser efter individuelt behov
 • Behandling af symptomer og sygdomme i tænder og mund
 • Behandlinger af tænder og tandkød, samt proteser og slimhinder
 • Reparation og justering af proteser, når det er nødvendigt. For at undgå langvarig tilvænning til nye proteser, består protesebehandling oftest i forbedring af allerede eksisterende proteser.
Hvad indgår ikke i ydelsen?
 • Som hovedregel indgår ikke større behandlinger som f.eks. krone og broarbejde samt implantater
 • Udgift til transport til/fra klinikken
Hvor tilbydes omsorgstandpleje
 • I eget hjem eller plejebolig
 • I plejecentre,hvor der er "tandlægerum"
 • På den kommunale tandklinik
Kvalitetsmål

Der er en sagsbehandlingstid på 1 uge.

 • Borgere med egne tænder bliver undersøgt af tandlæge senest 30 dage efter visitation
 • Borgere med helprotese bliver undersøgt af tandlæge senest 2 mdr. efter visitation
 • Borgere med akutte gener bliver behandlet hurtigst muligt.
Hvad koster ydelsen

Der betales et fast årligt beløb for at være med i omsorgstandplejen. Beløbet dækker alle ydelser og trækkes automatisk i pensionen i 12 lige store rater. Brugerbetalingen reguleres 1 gang årligt. De aktuelle priser fremgår af Herning Kommunes hjemmeside.

Der er egenbetaling for transport til tandlægeklinik på plejecenter fra eget hjem. 

Ydelsens omfang
 • Undersøgelse tilbydes en gang årligt for borgere med helprotese
 • Undersøgelse og tandrensning tilbydes to gange om året for borgere med egne tænder
Klageadgang

Klage skal ske til Visitationsenheden i Sundhed og Ældre, Herning Kommune, inden for 4 uger efter den dato, hvor borgeren har modtaget afgørelsen.

Vedtaget i SLU den 12. december 2006.
Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 20. februar 2013.
Godkendt i Byrådet den 26. maj 2015.